N

Click here for letter N word list plus a brief excerpt.

-na‘e2

-na‘e2, see na‘ena‘e.

-na‘i

-na‘i, see nana‘i yesterday.

-na3

-na3, 3rd. pers. sg. pronoun: a bound form (cf. ia1) found only in the possessives tāna, tōna, tana, āna, ōna, ana3, nāna, nōna. [Pn. *-na.]

-na4

-na4, pass.suff. (See ‘ā‘ākina, ‘a‘aona, (‘aki)‘akina, ‘ākina1,2, akona, (‘ao)‘aona, ‘apai(pai)na, ‘āpuku(puku)na, arataki-(taki)na, ‘āriki(riki)na1,2, arumaki-(maki)na, ‘atu‘atuna, (a‘u)a‘una1,2, (‘iki)-‘ikina1,2,3, ‘ikuna1, ‘ītae(tae)na, ‘ītiki(tiki)-na, kākapu(na), (kake)kakena, kāpiki-(piki)na, (ko‘i)ko‘ina, ko‘una, (‘oko)-‘okona, pāraku(raku)na, (pa‘u)pa‘una1,2,3, pūrekuna, (raku)rakuna, rokona, taena, tā‘iku(‘iku)na, takina, (tā)tākina, tāmata-kuna, tāmātakuta-kuna, tā‘oki‘okina, taona, tāpoki(poki)na, … Continue reading

-naki

-naki, see ‘irinaki lean on, rely on.

-namu2

-namu2, see namunamu2.

-nanu2

-nanu2, in kainanu , selfish, q.v.

-nao3

-nao3, see naonao, (hollow)-eyed. [Ce. *na(f,s)o.]

-napo

-napo, see naponapo, custard apple.

-nauru

-nauru, see ‘akanauru, entice.

-nave

-nave, rt. *Exquisite. (See (‘aka-/tā-)-nanave, (‘aka-/tā-)navenave.) [Ta. *nawe.]

-nengo

-nengo, see nengonengo.

-neva

-neva, see nevaneva, (?)nēneva.

-nimo

-nimo, see (‘aka-)takanimo(nimo), koro-takanimo. [Pn. *nimo2.]

-noi

-noi, see noinoi.

-nou

-nou, see nounou.

-nua2

-nua2, (?) see ānuanua, rainbow; cf. nua1. [Tah. *ni‘a.]

-nui2

-nui2, see nuinui, covet greedily.

-nuku3

-nuku3, see (‘aka)manuku, (‘aka)mānuku-nuku.

nā‘ai

nā‘ai, the sequence nā3 and ‘ai3 who, which is sometimes written as one word. Nā‘ai i kave mai iā koe ki te pure? Nā taku māmā. Who brought you to church? My mummy did.

nā‘au

nā‘au, the sequence nā3 and -‘au6 (you), which is often written as one word. Nā‘au au i rutu mai? Was it you that hit me?; ‘Apaina nā‘au. Take it for yourself.

nā‘ea

nā‘ea, the sequence nā3 and ‘ea, which is sometimes written as one word. By what route, way, or method? Ka ‘aere kōrua nā‘ea? Which way will you go?

nā-4

nā-4, in nāriki, a fine-meshed fishing net.

1

nā1, v.i. Abate, subside, stop (of rain or tears). Ka ‘aere tāua, kua nā te ua. Let’s go, the rain has stopped; Kua nā te auē a te tamaiti i tōku mou‘anga iāia. The child stopped crying when I held … Continue reading

2, -nā

nā2, -nā, loc.pron. There by you, associated with you. Usually written together with tē2 in tēnā that, and pē4 in pēnā like that (q.v.) and sometimes with i2 in inā (i nā) look!, lo and behold!, look out (you) there!, … Continue reading

3

nā3, prep. 1. Indicates the agent. Nā Tere i rave. Tere did it; Nā Tere i moto i te tamaiti or NĀ Tere te tamaiti i moto. Tere punched the child; NĀ ‘ai i tā iā koe? Who hit you?; … Continue reading

nākirokiro

nākirokiro, v.i., fq. nakiro. Realise, sense. Kua nākirokiro tēta‘i pae i te au mea tāku i tuatua kia rātou. Some of them grasped the meaning of the things I said to them; Ko te taime meitaki atu i te pāpetīto … Continue reading

nāku

nāku, the usual spelling of the sequence nā3 (agentive preposition) and the personal pronoun -ku (me). By me, for me, belonging to me – see nā3. Nāku e kake i te nū, nā‘au e kō. I‘ll climb for the coconuts, … Continue reading

nānā

nānā, 1. v.t. To turn or raise (the eyes), look at. Kua nānā ‘aia i tōna mata ki runga i tōna rongo‘anga i te ‘aruru o te pa‘īrere. He looked up when he heard the roar of the plane; i … Continue reading

nānāi, nāna ai

nānāi, nāna ai. According to him/her; he/she said. Nānāi ē, kā inu ‘aia i te kava ‘ānani. He said that he would like to have some orange brew. [nā3 + -na3 + ai2.]

nāna

nāna, the usual spelling of the sequence nā3(agentive preposition) and the personal pronoun -na3 (he, she). He/she (did it), in/from/for his/her agentive possession. Nāna i ‘akakite mai kiāku. It was he that told me; E ‘oko koe i tēta‘i kai … Continue reading

nāpara,

nāpara, n., (Bib. nabala). Psaltery, viol. E tumu i te salamo, e ta i te tophe, te kinura tangi meitaki, e te nabala. Lead into a psalm, strike the tambourine, the pleasant-sounding harp, and the psaltery (Ps. 81.2); ko te … Continue reading

nāriki

nāriki, n. A short fine-meshed fishing net with a pole at each side. Tikina atu te nāriki ‘ei tā‘ei i tēia kōpū koama. Fetch out the nāriki net to catch this shoal of little goatfish; ‘E tāinamu ma‘ani nāriki tēia. … Continue reading

nāringa

nāringa, conj. If (unreal or unfulfillable condition), if only (something had happened or might happen – but it didn’t or won’t). Nāringa i mate te tai i tēia pōpongi, kua ‘aere rāi mātou ki runga i te akau. If the … Continue reading

nāti

nāti, n. Nut (to screw on to bolt). E tāmou koe i te nāti i runga i te uira o te pātikara kia piri meitaki. Do up the nut on the bicycle wheel nice and tight; ‘E paoke nāti tāku … Continue reading

nē, see inē.

nēmera

nēmera, n., (Bib.). Leopard. E tika ainei i te tangata Kusa kia akatu ke i tona kiri, e te nemera i tona au kotuutuu? Can the Cushite change his skin, or the leopard its spots? (Jer. 13.23). [Heb. namer, nemer.]

nēnē

nēnē, (-a, -‘ia). To make up one’s stake (when one has raised the ante at poker). I tōna nēnē‘anga i tāna parāni, kua ‘akaāri te pere, nō te mea kāre ‘e tangata i peta. When he had put down the … Continue reading

nēneva

nēneva, (-‘ia), v.i. Insane, crazy, frantic; insanity; insanely. Kua ‘apai rātou iāia ki roto i te ‘are maki i tōna nēneva‘anga. They put him in the asylum when he went out of his mind; Ka nēnevā‘ia te mīmiti o tērā … Continue reading

nēpu, nipa

nēpu, nipa, n. Nib. Kua ‘ati te nēpu o tāku pēni ‘inika. The nib of my pen has broken. [Eng. nib.]

nēti1

nēti1, n. Net (for loading or unloading cargo). Kua tuku rātou i te kākō mei runga atu i te pa‘ī ki roto i te poti nā roto i te nēti. They lowered the cargo from the ship to the lighter … Continue reading

nēti2

nēti2, n. Nurse. Kua ‘ākono meitaki te au nēti i te aronga maki i roto i te ‘are maki. The nurses looked after the patients well in the hospital. [Eng. nurse.]

nīkau

nīkau, n. Coconut frond (Ait. dial., cf. Rar. kīkau). [Ce. *niikau.]

nīmōnia, niumōnia

nīmōnia, niumōnia, n. Pneumonia. ‘E nīmōnia te maki i mate ei ‘aia. It was pneumonia he died of. [Eng. pneumonia.]

nīnī, neinei

nīnī, neinei, n. A small tree (Fitchia speciosa). ‘E mānea te pua o te nīnī. The nīnī flowers are lovely. [Ta. *neinei.]

nīnira

nīnira, n. Linen. [Eng. linen].

nītā

nītā, n. Papaya, pawpaw (Carica papaya). Kua ‘a‘aki rātou i te nītā para ‘ei kai nā te puaka. They picked the ripe pawpaws as food for the pigs; ‘Aere ‘a‘aki rau nītā mai ‘ei ko‘u i te remu. Go and … Continue reading

nītō

nītō, n. Name of a leguminous tree, Leucaena sp(p). (? Leucaena glauca, the West Indian lead tree). E ‘aere kōtou ki Matavera e pari nītō mai ‘ei ka‘o nō tō tātou ‘are. Go to Matavera and cut some nītō rafters … Continue reading

nō, prep. 1. (a) Belonging to, of (where the possession is, or is conventionally treated as, inherent, inalienable, non-agentive: cf. nā3). Nō ‘ai tēia pare? Who does this hat belong to?; Nō Viriamu tēnā ‘are. That’s Viriamu’s house; Nō te … Continue reading

nō‘ou

nō‘ou, (nō pp. + -‘ou3 pers.pron.). Belonging to you, for you, because of you, etc. Nō‘ou tēia pare? Is this your hat? (See nō.)

nōku

nōku, (nō prep. + -ku pers.pron.). Belonging to me, for me, because of me, etc. Nōku tēia ‘enua mei te tai ki te maunga. This land belongs to me from the sea to the mountains, E ‘apai mai koe i … Continue reading

nōmena

nōmena, n. 1. Meaning, sense, significance. Kāre ‘e nōmena i tā‘au tuatua. There is no sense in what you say; ‘E a‘a te nōmena o tā‘au tuatua? What is the significance of what you’ve said? 2. Noun. ‘Akataka mai i … Continue reading

nōna

nōna, (nō prep. + -na3 pers.pron.). Belonging to him/her, for him/her, because of him/her. Nōna tēnā pare. That hat belongs to him; Ka ‘apai au i tēia nū nōna. I‘ll take him this coconut (to drink); Nōna au i tae … Continue reading

nōnono‘o

nōnono‘o, v.i., du. pl. no‘o. Sit, stay. Rare, now usu. nono‘o. Kua nōnono‘o rātou ki ta‘atai i te kite‘anga i te pa‘ī tākie. They stayed on at the beach when they saw the sailing ship. [nono‘o rR.]

nūāenga

nūāenga, n. Indian shot, canna lily (Cannaceae). Kua katokato ‘aia i te rau o te nūāenga ‘ei tāpoki i te umu kūmara. She nipped off the canna lily’s leaves to cover the oven containing kumara .

1

nū1, n. 1. Coconut tree. E kake koe ki runga i tērā pū nū e ‘a‘aki mai i te ‘akari. Climb that coconut tree and pick the dry nuts; E ‘aere koe e pari pakā nū mai ‘ei ‘āuri i … Continue reading

2

nū2, n. The letter N. [from Gk.]

3

Nū3, in place names: Nū Tirēni, New Zealand; Nū Kāretōnia, New Caledonia, etc. [Eng. new.]

4

nū4, an element in some plant names, see nūmata, nūroa, nūtupa.

nūmata1

nūmata1, n. A variety of taro with white tubers, green leaves and stalk. [?nū, mata2.]

nūmata2

nūmata2, n., (obsol. and Bib.). The white (of an egg). Te tui nei ainei te numata ua moa? Does the white of an egg taste rich? (Job 6.6). [? nū mata2.]

nūmero

nūmero, 1. n. (a) Number, figure. E tuku i te nūmero ma‘ata ki runga ē te mea meangiti ki raro ka kiriti ei. Put the big number on top and the little one underneath when you are going to subtract; … Continue reading

nūroa, nū roa

nūroa, nū roa, n. Name of a terrestrial orchid (Phaius emboinesis). [nū-4, roa3.]

nūti

nūti, n. News. Kua tae mai te nūti mei ‘Ātiu mai ē kua tāpuni ‘a Mātipi rāua ko Pā nā runga i te poti. News came from ‘Ātiu that MŒatipi and PŒa had stowed away on a boat. Nūti takere, … Continue reading

nūtipēpa

nūtipēpa, n. Newspaper. E ‘apai mai koe i tēnā tuatua ki te aronga tātā nūti kia nene‘i ki roto i te nūtipēpa. Take your story to the newspaper people so they can print it in the paper. [Eng. newspaper.]

nūtupa

nūtupa, n. Name of an orchid bearing a handsome chocolate-coloured spike of blossom (Phaius grandifolius).

n-

n-, see nā3, nō, cf. t-.

na‘e1

na‘e1, n. Name of a tree fern, see ‘āna‘e.

na‘ea

na‘ea, interrog.pron. When? (with reference to past time, cf. ā‘ea). I na‘ea koe i tae mai ei? When did you arrive?; Kāre au i kite mē i na‘ea, mē i napō pa‘a. I don’t know when it was, last night … Continue reading

na‘ena‘e

na‘ena‘e, v.i. Overbaked, scorched (of vegetables cooked in an earth-oven). Kua na‘ena‘e tā tātou kai nō tei roa te vai‘anga ki raro i te umu. Our food was baked too much through being left in the oven for so long; … Continue reading

na‘o

na‘o, n. Shoal. ‘E na‘o tītī‘ara tērā e pōkai ‘uā ra i roto i te roto. That is a shoal of trevally that is swimming around in the lagoon. [Gk naos.]

na-1

na-1, pref. Indicates past time. (See na‘ea, nakōnei, nana‘i, napō.)

na2

na2, loc.part. The second term in the deictic (locative and temporal) series: nei here by me, now, immediately relevant; na there by you, then (past); ra over there, then (remote past). 1. Referring to place: located near or concerning the … Continue reading

naerōni

naerōni, n. Nylon. ‘E peru naerōni. It’s a nylon comb. [Eng. nylon.]

naero

naero, 1. n. Nail (spike). E pātiti koe i tēnā naero kia piri meitaki ka ‘akauta ai i te tūtū ki runga. Drive that nail in tight before you hang the picture on it; tēia pi‘a naero, this box of … Continue reading

nakōnei

nakōnei, loc.pron. Earlier today. Kāre tō nakōnei i te pōpongi varaoa i pou ake. This morning’s loaves aren’t sold yet; I nakōnei au i tae mai ei. I arrived earlier today; Kua ‘aere ‘aia i nakōnei ‘ua ake nei. He … Continue reading

nakiro

nakiro, v.i. Realise, become aware, sense the real meaning or implications, understand (e.g. a hint). Kua nakiro rāi au i tāna i tuatua mai. I could see what he was getting at all right; Kua nakiro au i te au … Continue reading

namu1

namu1. Mosquito, gnat, midge. 1. n. Kua ‘akakī‘ia te au va‘arua i runga i te au tumu rākau ki te one kia kore te namu e ‘ānau ki roto. The holes in the tree trunks were filled with sand so … Continue reading

namunamu1

namunamu1, v.i. (Having) mosquitoes or midges. ‘E mānga namunamu rāi. There are quite a few mosquitoes; kī i te namu-namu, full of midges. [namu1 RR.]

namunamu2

namunamu2, v.i. Musty (of smells). Kua roa tēia rūmu i te piri ‘ua‘anga, nō reira i ‘aunga namunamu ‘ua ai. This room has been shut up a long time, that is why it smells musty. [namu2 RR.] [Pn. *namu1.]

nana‘i

nana‘i, loc.n. Yesterday. Kua tae mai te Māui Pōmare i nana‘i i te pōpongi. The Māui Pōmare (name of a ship) arrived yesterday morning; Ko te ika ō nana‘i, kua ‘ōake au nā te puaka. Yesterday’s fish I’ve given to … Continue reading

nanao

nanao, (-a, -‘ia). Grope in a hole or crevice, fish out, gouge out. Kua nanao ‘aia i te moni i roto i tōna pūtē ē kua ‘ōake ki te tiaki toa. He fished the money out of his pocket and … Continue reading

nanave

nanave, v.i. (Feel) delight; pleasure; delightful, pleasurable. Kua nanave ‘ua rātou i te no‘o ki tōku kāinga ma te ‘anga-‘anga kore. They were simply delighted to stay at my home and not do any work; ma te rekareka, e te … Continue reading

nane

nane, (-a). 1. Mix together (usu. a solid and a liquid) by stirring or kneading (as in making cement or arrowroot puddings), blend (ingredients). E nane koe i te ngaika kia tāmou au i te pi‘a. You mix the lime … Continue reading

nanenane

nanenane, (-a), fq. nane. Mix, blend, scramble, hustle, rush, snatch and grab. Nanenanea te ngaika. Keep mixing the mortar; Ko te ‘openga tēia i tā kōtou nanenane i te ‘anga‘anga, kua nga‘ā tēia tua i te patu. This is the … Continue reading

nanu1

nanu1, v.i. Mutter, grumble. Tē nanu ‘uā ra ‘aia nō te riri. He muttered to himself in anger; ‘E a‘a tā‘au e moe nanū ra i napō? What were you muttering about in your sleep last night? (See nanunanu; cf.-nanu2.) … Continue reading

nanue, nanuē

nanue, nanuē, n. Drummer, rudderfish, sea chub (Kyphosidae). I ‘ī mātou i te nanuē ki tēia avaava. We caught (with line) the rudderfish in this channel; ‘Auraka e tā i te nanuē rengarenga, ko te ariki tēnā. Don’t kill the … Continue reading

nanunanu

nanunanu, v.i. Murmur, mutter, grumble. ‘E a‘a tā‘au e nanunanu ‘uā ra? What are you going on muttering about?; Tāna nanunanu i roto i tāna moe. He is muttering in his sleep; Kua ‘aere atu ‘aia ma te nanunanu. He … Continue reading

nao1

nao1, (-a). Grope for something in a confined space, fish something out of a hole or crack. E nao koe i te patapata i roto i te va‘arua. Feel around for the marble in the hole; Ka rauka iā koe … Continue reading

nao2

nao2, n., (Bib.). Temple (of God). Te nao o te Atua, the temple of God; the house of God; Ko Iehōva, tei roto i tōnā ra nao tapu. Jehovah is in his holy temple.

naonao1

naonao1, (-a), fq. nao1. Grope around in crevices, fish something out of a hole. Kā tae au i te naonao i te ‘eke i roto i te va‘arua. I can winkle the octopus out of its hole; Inā kia naonao … Continue reading

naonao2

naonao2, v.i. Sunken (of the eyes), hollow(-eyed). Kua naonao tōna mata i tōna maki‘anga. Her illness has left her hollow-eyed. [nao3 RR.]

napō

napō, loc.n. Last night. ‘E ‘ura‘anga ma‘ata tei rave‘ia i napō. There was a big dance last night; Ko tō napō nūtipēpa tēnā, kāre i tae mai ake tō tēia rā. That’s last night’s paper, today’s hasn’t come yet; i … Continue reading

nape

nape, (-a). Tie or bind around, make a turn around something (with a rope). Kua nape te va‘ine i tōna katu ki te ‘ōrei. The woman tied a handkerchief around her head; Kua oti iāku i te nape i tōna … Continue reading

napenape

napenape, (-a), fq. nape. Tie, bind, hook or wind around. Kua napenape ‘aia i te taura ki runga i tōna rima ē kua ‘u‘uti. He wound the rope around his arm and tugged; Kua pūtaka‘iti te puaka i tōna napenape‘anga … Continue reading

naponapo

naponapo, n. Custard apple (Ait. dial., cf. Rar. kātara‘apa). [-napo RR].

nārito

nārito, n., (Bib. narido). Spikenard. Te aunga atura te narido noku ra. My spikenard gives off its perfume. (Song 1.12). [Gk nardos pistikos.]

nati

nati, (-a). 1. Bind, tie tightly around, tether, snare (in a noose). E nati koe i tēia ‘ope o te taura ki runga i tērā poupou. Tie this end of the rope onto that post; Kua oti iāku i te … Continue reading

natinati

natinati, fq. nati. 1. v.t. Tie, bind around, tether, noose (esp. a method of fishing for crayfish using a sennit noose which is slipped over the tail and jerked tight). E natinati koe i te au vaevae o te puaka … Continue reading

nato

nato, n. Kind of fish (Holocentridae spp.) (Pen. dial. = Rar. kū1).

natu

natu, (-a, -‘ia). Knead. Mē oti te varaoa i te natu, e kāpiki mai koe iāku kia tauturu iā koe i te pōpō‘anga. When you’ve finished kneading the flour into dough, call me to come and help you with rolling … Continue reading

naunau

naunau, v.i. 1. (Bib.). Hasty, with (eager) speed. E kua tua naunau iora ki te tangata rava rai, and straightway shared it out quickly to everyone (2 Chron. 35.13); Te rave naunauia ra taua angaanga nei. The work has been … Continue reading

nava

nava, n. A small greyish freshwater fish: a freshwater goby or sleeper (Gobiidae). Kua manako‘ia ē nā To‘utika i ‘akakātiri mai i te nava ki tēia ‘enua. It is believed that it was To‘utika who introduced the nava to this … Continue reading

navenave

navenave, v.i. (Feel) thrill of pleasure, delightful, exquisite. Kua navenave te mātakitaki. The audience were delighted; ‘E mea navenave te ‘ura ā te tamā‘ine. The girl’s dance was delightful; ‘E tangata reo navenave koe. You have an exquisite voice; Kua … Continue reading

ne‘e

ne‘e, v.i. To lose (in a game) – (jocular). E ‘aere mai koe, kā pere tāua, ko te tangata e ne‘e, nāna e tunu i te tī. Come on, let’s have a game of cards, the one who loses shall … Continue reading

ne‘u

ne‘u, v.i., (obsol., Bib.). Moulder, tarnish. Kua piro ta kotou apinga maata e kua pou to kotou kakau i te neu. Your numerous possessions have rotted and your garments mouldered away (Jam. 5.2). (See mōnene‘u.) [Np. *nefu2.]

nei

nei, loc.part. Here and/or now, near or concerning this place/time, of current concern. 1. In nominal phrases. Ko tēia nei te puka tā‘au i ‘apai ei? Is this one here the book which you took?; I tēia ‘ua nei i … Continue reading

neinei

neinei, n. A tree (Fitchia speciosa). [Ta. *neinei.]

neinei

neinei (Fitchia speciosa)

neke

neke, 1. (-a). Shift something along, move something (esp. over the ground). Kua māongaonga te ta‘ua i tōku neke‘anga i te pi‘a. I scraped the floor shifting the chest along; Nekea atu tēia no‘o‘anga ki te pae i tērā. Move … Continue reading

nekeneke

nekeneke, (-a), v.i., fq. neke. Shift along, move along, edge or shuffle along. Kua nekenekea te au pūtē ‘akari ki roto i te ‘are. The sacks of copra were moved into the shed; Kua nekeneke mārie atu ‘aia. He edged … Continue reading

neketāe

neketāe, n. Tie. E tāmou koe i tō‘ou nēketāe. Put your tie on. [Eng. necktie.]

nene

nene, v.i. Ejaculate semen, have orgasm. Kua ‘eke te toa ‘oro‘enua ki raro mei runga i te u‘a i tōna nene‘anga. The stallion dismounted from the mare after ejaculating. [Pn. *nene.]

nene‘i

nene‘i, (-a, -‘ia). 1. (a) Photograph something. Kua nene‘i‘ia ‘aia i tōna kake‘anga ki uta. He was photographed as he stepped ashore; Kua nene‘i ‘aia i te tamariki ‘āpi‘i. He took a snap of the school children. Rīpene nene‘i, photographic … Continue reading

nengonengo

nengonengo, v.i., (Bib., obsol.). Boastful, presumptuous; pride. Ko koe oki ko tei nengonengo i te ture ra, and you, the one who boasts of the law (Rom. 2.23); te tuatua nengonengo ra, proud words (Ps. 12.3); te akakino Atua, te … Continue reading

neta

neta, n., (Bib. neza). Hawk. Te sakapha, e te neza, the cuckoo and the hawk (Lev. 11.16). [Heb. nets.]

nevaneva

nevaneva, in the phrase mata nevaneva, (?) frantic, distraught. Naringa au kua akangere i te ao i ta ratou inangaro, e kua mata nevaneva te vaine takaua iaku i te tapapa anga, if I had withheld from the poor what … Continue reading

ni‘a

ni‘a, n. Brink, edge, brim, rim. Kua tū te puakani‘o ki te ni‘a o te mato. The goat stood at the edge of the precipice; te ni‘a o te va‘arua, the edge of the pit; te ni‘a o te kauvai, … Continue reading

ni‘ani‘ā‘au

ni‘ani‘ā‘au, v.i., (Bib.). Be at peace and ease (= pōnuiā‘au). I nianiā‘au ua ana Moabi mei tona ou anga mairai. Moab has been at peace and ease ever since its youth (Jer. 48.11). [ni‘a RR, ‘au1.]

ni‘ani‘a

ni‘ani‘a, v.i. Exalted, of high renown. In the phrase: te vaka ni‘ani‘a o ngā ariki, the renowned canoe of the two kings. [ni‘a RR.]

ni‘o

ni‘o, 1. n. (a) Tooth. Kua ‘uru ‘aia i tōna ni‘o ‘ē rua taime i te rā. She brushed her teeth twice a day; ‘E tamaiti ni‘o meitaki koe. You’ve got good teeth, son; ‘Akatea i te ni‘o, to bare … Continue reading

ni‘oka

ni‘oka, n. Dimple. Te ni‘oka i runga i tōna pāpāringa, the dimple in her cheek.

ni‘oni‘o

ni‘oni‘o, v.i., fq. ni‘o. Sprout. Kua ni‘oni‘o mai te rau ‘ōu o te rākau i tēianei. The trees are coming into leaf now; mē kite koe i te ‘ua i te ni‘oni‘o‘anga, when you see the seeds germinating. [ni‘o RR.]

ninītā

ninītā, n. Pawpaw (Ait. dial. = Rar. nītā).

nina

nina, (ninā‘ia). Ravage, lay waste, sack. Kua nina te nuku o Kuro i tō mātou ‘ōire ē kua tari i te au mea pu‘apinga. Kuro’s raiding party sacked our village and made off with things that were valuable; Kua ninā‘ia … Continue reading

nini-

nini-, in niniore, wizened, q.v.

niniore

niniore, v.i. Shrivelled, wizened (of undeveloped fruit or runt animals). Nō te rava kore i te ū o te tīnana puaka, nō reira i niniore ei te punupunua. The sow didn’t give enough milk, that’s why the piglets are runted; … Continue reading

nipa

nipa, n. Nib (of a pen). [Eng. nib.]

nira1

nira1, n. Needle. ‘E ‘apai mai koe i te nira ma te taura kia tīvae au i tō piripou. Bring a needle and thread so that I can patch your trousers. Nira ‘āuri, sewing-machine needle. Nira tui pūtē kōpara, sack-needle. … Continue reading

nira2

nira2, v.i., (colloq.). Be in a funk, afraid of losing. Nō tei nira tō kōtou pupu, nō reira kōtou i kimi kōto‘e ei. Your team is scared, that is why you tried to back out.

niu

niu, n. Coconut tree (Ait. dial. = Rar. nū). [Pn. *niu.]

niuniu

niuniu, n. 1. Wire. ‘Aere mai ka pōkai niuniu tāua. Come on let’s roll up this wire; TĒia te kōera niuniu ‘ei ‘āua i tā‘au one meika. Here is the coil of wire to fence in your plot of bananas. … Continue reading

no‘o‘anga, no‘onga

no‘o‘anga, no‘onga, nom. Seat, chair, place one sits in or occupies. Ka pēni no‘o‘anga tāua. Let’s paint the seats; Kua ‘apai mai ‘aia i te au vaevae no‘o‘anga kia tāpiripiri māua. He has brought the chair legs for us to … Continue reading

no‘onga

no‘onga, nom. Chair. (See no‘o‘anga.)

no‘ono‘o

no‘ono‘o, (-a, -‘ia, -ria), v.i., fq. no‘o. Stay, live, sit. Mē ‘aere koe ki te ‘āpi‘i, ‘auraka rava koe e no‘ono‘o i runga i te mataara. Don’t hang about on the road on your way to school; I tō kōtou … Continue reading

no‘ono‘oria

no‘ono‘oria, pass. no‘ono‘o. Stay. [no‘o RR, -ria2.]

no‘oria

no‘oria, pass. no‘o. Stay. [no‘o, -ria2.]

no‘otū

no‘otū, a spelling of no‘o tū, sit up. E kite akera ia Petero, kua nootu ua maira aia ki runga. And then she saw Peter and sat up (Acts 9.40). [no‘o, tū1.]

no‘u

no‘u, n. Stonefish, scorpionfish (Suanceiidae, Scorpaenidae spp.). I te puta‘anga tōku vaevae i te no‘u, kua pāpā au ki te rākau kia ta‘e te toto kino. When I stabbed my foot on a stonefish, I beat it with a stick … Continue reading

noa1

noa1, 1. v.i. Ordinary, esp. free of taboo, not sacred, unsanctified. Kua noa tēnā marae, ‘auraka e mataku i te ‘aere ki runga. That marae is not taboo, don’t be afraid to walk on it; I te noa‘anga te kai … Continue reading

noa2

noa2, n. Brown booby (Sula leucogaster) (Pukapuka dial.).

Noema

Noema, prop.n. November. Ko Noema te marama i tupu ei te maki ‘ōni‘o. November was the month we had the outbreak of chickenpox. [Eng. November.]

noinoi

noinoi, a variant of nuinui, covet, desire greedily. [-noi RR.]

noko

noko, n. Stern, stern decking (of a canoe) (N.G.Pt. dial.). ‘Utu noko, Barringtonia wood to make the stern of a canoe. [Pn. *noko1.]

noni1

noni1, (-a). Scramble for something, snatch at something. Kua noni rātou i te vī para i roto i te pi‘a. They scrambled for the ripe mangoes in the box; Te apinga ta ratou i noni ra i te enua o … Continue reading

noni2

noni2, n., (obsol.). A tree (Morinda citrifolia), (= nono). [Pn. *noni.]

noninga

noninga, nom. 1. The act of scrambling (=noni‘anga). Noningā pōro, (rugby) scrimmage. 2. The game of rugby (= nonipōro). [noni1, -nga2.]

noninoni

noninoni, (-a), fq. noni1. Scramble for possession. Kua noninoni rātou nō te no‘o‘anga meitaki. They scrambled for the best seats. Kai noninoni, to eat voraciously. [noni1 RR.]

nonipōro

nonipōro, n. Rugby. Kua ‘aere te tamariki ‘āpi‘i ki te nonipōro. The children went to play rugby; te aronga nonipōro, the rugby players. [noni1, pōro.]

nono

nono, n. A small tree, Morinda citrifolia. Kua kai te puaka i te ‘ua o te nono, the pigs ate the Morinda fruit; E ‘aere koe e katokato rau nono mai ‘ei tāpoki i te umu. You go and pick … Continue reading

nono

nono (Morinda citrifolia)

nono‘o

nono‘o, v.i., du. pl. no‘o. Sit, stay. ‘E a‘a kōrua i nono‘o ei i kona? Why did you stay there? [no‘o rR.]

nounou

nounou. Covet. (See nuinui.) [-nou RR.]

no‘o

no‘o, (-a, -‘ia,-ria), v.i. 1. Stay, remain, abide. Kua no‘o rāua ki Avarua ē tae ‘ua mai te pa‘ī. They stayed in Avarua until the ship arrived; Kā tae koe i te no‘o ki te kāinga ākonei i te pō? … Continue reading

nua1

nua1, loc.n. Top (N.G.Pt. dial., cf. Rar. runga).

nui1

nui1, v.i. 1. Vast, large, high-ranking, important, plentiful, loud, abundant (mainly N.G.Pt. dial., Rar. tends to use ma‘ata in these senses). Kua kāpiki nui atū ra ‘a Rū ki ā Tangaroa. RŒu called out loudly to Tangaroa. 2. Esp. in … Continue reading

nuingāngare

nuingāngare. Perfect, absolute. The word occurs in the Bible in the phrase ‘au nuingāngare, perfect peace. E au nuingangare tona, koia i irinaki ia koe. He shall have perfect peace who trusteth in these (Is. 26.3); E noo oki toku … Continue reading

nuinui, noinoi

nuinui, noinoi, nounou, v.t. Desire intensely, covet(ing), greedy. Kare rava akenei au i noinoi i te ario a te tangata katoa nei. I have never yet coveted any man’s silver (Acts 20.33); Kua noinoi ‘aia kia ‘ōronga‘ia mai tāna ika … Continue reading

nuka

nuka, n. Terrace, ledge. Kua kōia te one ‘ē ono nuka. The earth was banked up into six terraces. (See (‘aka)nukanuka.) [Ce. *nuka2.]

nukanuka

nukanuka, n. Terraces, series of stepped levels or ledges. Ka nā tēia ngā‘i nukanuka au i te kake ki runga i te ivi. I shall climb the ridge by way of these ledges.

nuku-2

nuku-2, in place names: Nukuroa, the old (now ceremonial) name for Miti‘aro; Nukutere, an old name for Rarotonga. [Pn. *nuku1.]

nuku1

nuku1, n. 1. Organised group of people, troop (of soldiers), troupe. ‘E nuku ma‘ata tei ‘aere mai ki te tūroto i tēia ruāvai. It was a big party that came to see this pond; Kua ‘akate‘ate‘amamao te va‘e‘au i roto … Continue reading

nunui

nunui, v.i. High-ranking, important (of people). Kua putuputu mai te aronga nunui o te ‘enua ma tō rātou vaka tangata katoa i te ‘āriki i te aronga tei ‘oki mai mei te tamaki. The important people of the country assembled, … Continue reading

Leave a Reply