nāku

nāku, the usual spelling of the sequence 3 (agentive preposition) and the personal pronoun -ku (me). By me, for me, belonging to me – see 3.

Nāku e kake i te nū, nā‘au e kō.
I‘ll climb for the coconuts, you husk them;

Mē ‘e kōtu‘u teatea tei runga i te tua, nāku.
If there is a white blob on the back of it, it’s mine;

E ‘ōmai koe i tēta‘i ‘ānani nāku.
Give me an orange.

Leave a Reply