nuku1

nuku1, n.

1. Organised group of people, troop (of soldiers), troupe.

‘E nuku ma‘ata tei ‘aere mai ki te tūroto i tēia ruāvai.
It was a big party that came to see this pond;

Kua ‘akate‘ate‘amamao te va‘e‘au i roto i te ‘ōire i te tae‘anga mai te tuatua ē tē ‘aere maī ra te nuku tamaki.
The warriors in the village made ready when the news came that a war party was coming.

2. A pageant, play based on a Bible story.

Kua putuputu te au ‘Āpi‘i Tāpati ki Takamoa nō te ‘akaāri‘anga i tā rātou nuku.
The Sunday Schools gathered at Takamoa to perform their pageants;

‘E mānea te kāka‘u nuku o tērā ‘Āpi‘i Tāpati.
The pageant costumes of that Sunday School are lovely.

[Np. *nuku2.]

Leave a Reply