O

Click here for O word list plus a brief excerpt.

ō‘ou

ō‘ou, poss.pron. Belonging to you (sg.). When standing before the noun which it qualifies, it marks it as plural (usu. paucal), except after kāre and ‘okota‘i. ‘E a‘a ō‘ōu metua i ‘aere mai ei? Why have your parents come?; ‘Aere … Continue reading

ō1, o

ō1, o, prep. Belonging to, of. Used where the relationship is (or is conventionally regarded as) inalienable, part-to-whole, non-agentive. Compare ā1. Te ‘are (pare, vaka) ō Tere, the house(s), (hat(s), canoe(s)) belonging to Tere; ō Tere ‘are (pare, vaka), Tere’s … Continue reading

ō2

ō2, 1. (-‘ia). Find room, fit into (a space, aperture, container, garment), get into (ki roto), become involved in. Kua pōkarakara rātou i te ō‘anga te pōro ki roto i te kī ni. They clapped when the ball went into … Continue reading

ō3

ō3, n. Valley. Kua ‘aere ‘aia ki uta i te ō. He walked inland up the valley. E ‘aere ki te ō ko Tī tama, tei reira taua rākau tā kōtou e kimi nei. Go to the valley called Tī … Continue reading

ō4

ō4, poss.pron. Belonging to you (sg.) Marks the following noun as plural (usu. paucal), and is neutral to the alienable-/inalienable distinction carried by ā‘au-/ō‘ou; it represents the second term in the neutral possessive series (t)aku my, (t)ō your, (t)ana his/her. … Continue reading

ō5

ō5, interj. An exclamation, often of surprise, sudden recognition or comprehension. I a‘a ana koe i nana‘i? Ō! Nō te tautai mātou. What were you up to yesterday? Oh! we went fishing; Ō! Kāre rava au i kite ē ka … Continue reading

ō6

ō6, interj. Used to reply to a call. “ī Rangi!” “E ō”, “Hi Rangi!” “Yes”; Kua ō atū ra ‘aia nā kō atū ra, “Ō, e māmā, tēia au!”. Then she replied, “Yes mother, here I am!”

ōi

ōi, interj. A shout to attract attention.

ōku

ōku, poss.pron. My, mine. When standing before the noun which it qualifies, it marks it as plural (usu. paucal) except after kāre and ‘okota‘i. Kua mate ōku metua. My parents are dead; Kua ‘āuri koe i ōku pona? Have you … Continue reading

ōna

ōna, poss.pron. His, her, hers. When standing before the noun which it qualifies, it marks it as plural (usu. paucal) except after kāre and ‘okota‘i. Kāre ōna manako. He has nothing to say; E ‘aka‘oki mai koe i ōna pona. … Continue reading

‘Ōrani

‘Ōrani, prop.n. Holland, Dutch, Dutch-man. [Eng. Holland.]

‘ō‘ō1

‘ō‘ō1, v.t. Show friendship, respect, hospitality, welcome to sbdy. Kua ‘akamā ‘aia nō te mea kāre rava ‘e tangata i ‘ō‘ō mai kiāia. He felt ashamed because nobody would have anything to do with him; I te ‘ō‘ō‘anga o Tere … Continue reading

‘ō‘ō2

‘ō‘ō2, n. Round spot or dot. ‘E mama‘ata roa te ‘ō‘ō i tēnā kāka‘u, kāre au e ‘inangaro. The dots on that material are too large, I don’t like it. (cf. ‘ō‘ō3.)

‘ō‘ō3

‘ō‘ō3, n. A light brown cardinal fish (Apogonidae) with a large head and big eyes. Ko tēnā toka tā‘au e tū na, ‘ē toka ‘ō‘ō. That (coral) rock you are standing on usually harbours a lot of ‘ō‘ō; ‘Ē ‘ō‘ō … Continue reading

‘ō‘ini

‘ō‘ini, n. A small round basket plaited from coconut leaves, the ends often braided into a looped handle. Tēia te ‘ō‘ini meika. Here is a little basket of bananas; Tē raranga ‘ō‘inī ra ‘a Mā‘ine. Mā‘ine is plaiting ‘ō‘ini baskets. … Continue reading

‘ō‘o‘oki

‘ō‘o‘oki, v.i., var. ‘o‘oki. Return. Tērā ‘a mea mā e ‘ō‘o‘oki atū ra ki te kāinga. There are what’s-his-name and the rest of them going back home. [‘oki1 rR.]

‘ō‘o‘oro

‘ō‘o‘oro, v.i., var. ‘o‘oro. Run. ‘Ō‘o‘oro atū ra rātou ki roto i te ana, pipini ei. Then they all ran off into the cave and hid there. [‘oro rR.]

‘ō‘oa

‘ō‘oa, 1. n. Camera. Nā‘ai tēnā ‘ō‘oa? Whose camera is that?; E ‘apai ‘ō‘oa koe, pēnei ka ‘inangaro‘ia. Take a camera in case it is needed. 2. (-a, -‘ia). Photo-graph. ‘E no‘o ki raro kia ‘ō‘oa au ia kōrua. Sit … Continue reading

‘ō‘onu

‘ō‘onu, v.i. 1. Deep. Kua ‘ō‘onu te va‘arua, ‘auraka e kō ‘aka‘ou. The hole is deep enough now, don’t dig any more; ‘E ruāvai ‘ō‘onu tēnā. That is a deep well; E keri ‘ō‘onu i te arāvai. Dig the ditch … Continue reading

‘ō-3

‘ō-3, pref. (See (‘aka-)‘ōmingi(mingi), (‘aka-)‘ōpuku(puku), ‘ōiti.)

‘ō2

‘ō2, n. The letter O.

‘ō4

‘ō4, the first element in the names of three nights of the moon. (See ‘ōata, ‘ōtāne, ‘ōvari.)

‘ōake

‘ōake, (-a, -‘ia). 1. Hand over, give. Tē ‘ōake atu nei au i tēia ‘oro‘enua nō‘ou. I‘m giving this horse to you now; Kua kite au i tō‘ou ‘ōake‘anga i te moni nā Pure. I saw you giving Pure the … Continue reading

‘ōata

‘ōata, n. Name of one of the nights of the moon: the third in the series (according to most reckonings). ‘E ‘ōata tēia arāpō, ‘e pō ika. It is ‘ōata-moon tonight, a good night for fish. [‘ō-4, ata1.] [Ce. *soata.]

‘ōatu

‘ōatu, see ‘oatu.

‘ōiti

‘ōiti, v.i. Constricted (of openings), narrow. ‘E ngūtupa ‘ōiti ‘ua, ka ‘akakaokao roa koe e ō ei ki roto. It’s quite a narrow entrance, you‘ll have to turn sideways to get in; Nō te ‘ōiti o te mataara ē te … Continue reading

‘ōkē

‘ōkē, 1. interj. Okay. ‘Ōkē, kua tika iāku. Okay, I agree; Mē kua tika iā kōtou, ‘ōkē. If it’s all right with you, okay. 2. v.i. Be okay. Kua ‘ōkē ‘aia. He’s okay (e.g. recovered from illness, or agreeable to … Continue reading

‘ōkamu

‘ōkamu, 1. (-a, -‘ia). Caulk, plug up (a hole or leak) by stuffing something in. I tōna ‘ōkamu‘anga i te puta, kua kore te tuturu. When he plugged the hole the leak stopped; Kāre au i manako ē ka meitaki … Continue reading

‘ōkani

‘ōkani, n. Organ. ‘E ‘ōkani ‘ōu roa. It’s a brand-new organ; Ko Miriāma tērā e ‘akatangi ‘ōkanī ra. That’s Miriāma playing the organ; Tē tāpapa ‘uā ra te tangata ‘akatangi ‘ōkani i te ‘ī mene i te ‘akakite‘ia‘anga. The organist … Continue reading

‘ōmai

‘ōmai, v.t. Pass or bring to the speaker, hand over, convey, give. Nā‘au i ‘ōmai kia inu au. You gave it to me to drink; ‘Ōmai te rima. Give me your hand; ‘Ōmai! Let me have it!; ‘Ōmai tō kōtou … Continue reading

‘ōmera

‘ōmera, n., (Bib.). Homer (a Hebrew measure of capacity). Kua oko atura au iaia naku, i te au ario okotai ngauru ma rima ra, e tetai omera kerite, e te afa omera kerite. So I proceeded to buy her for … Continue reading

‘ōmingi

‘ōmingi, (-a, -‘ia), v.i. Curl up (knees to chin), stoop, bend (the back or knees), tuck one’s legs in. Kua ‘ōmingi ‘aia i ōna vaevae. He bent his knees; Kāre e rauka iāia i te ‘ōmingi ki raro nō te … Continue reading

‘ōmingimingi

‘ōmingimingi, (-a, -‘ia), v.i., fq. ‘ōmingi. Bend over, stoop, huddle up. Kua ‘akaue ‘aia ia rātou kia ‘ōmingimingi ki raro. He ordered them to bend down; Kua mamae tō rātou tua nō te roa i tō rātou ‘ōmingimingi ki raro. … Continue reading

‘ōngā

‘ōngā, v.i. Extra, surplus, additional, excess. Kua ‘ōngā tēia tua i te rākau, e ngari kia tī pū‘ia. This end of the timber is more than we need, better cut it off; Kāre e kino kia ‘ōngā te ‘akari, ka … Continue reading

‘ōngai

‘ōngai, (Bib.) ‘ongoai. Mother-in-law, father-in-law. Tē ora nei rāi tōku metua tāne ‘ōngai, kua ‘aere rā ki Ma‘uke. My father-in-law is still alive, but he has gone to Ma‘uke; Kua āru atū ra ‘aia i tōna metua va‘ine ‘ōngai. She … Continue reading

‘ōniāni

‘ōniāni, n. 1. Onion. Kua tupu meitaki tāna ‘ōniāni. His onions have grown well; ‘ē rua paunu ‘ōniāni, two pounds of onions. 2. Nut grass or onion grass (Cyperus rotundus): a sedge whose narrow underground rhizome produces numerous tubers difficult … Continue reading

‘ōni‘o

‘ōni‘o, n. Chickenpox. ‘E ‘ōni‘o tōna maki. He’s got chickenpox; ‘E vairākau ‘ōni‘o tēna. That’s a lotion for chickenpox.

‘ōpī

‘ōpī , n. Gonorrhoea. ‘E ‘ōpī tōna maki. He has gonorrhoea. [Tah. ‘ōpī .]

‘ōpai

‘ōpai, n. A small round-mouthed handle-less scoop net, often set at the mouth of a fish weir. Kua tuku ‘aia i te ‘ōpai ki te ngutu o te pā. He set the ‘ōpai-net at the mouth of the weir; Tē … Continue reading

‘ōpape, ‘ōpope

‘ōpape, ‘ōpope, n. Current. Kua ‘akaruke rāua i te vaka ē kua peke i te ‘ōpape ki te moana. They abandoned the canoe and the current took it out to sea; ‘E pakari te ‘ōpape, kāre e rauka ia tāua … Continue reading

‘ōpara

‘ōpara, (-‘ia). 1. Push, shove. Kāre e nāku i ‘ōpara iāia ki roto i te vai. It wasn’t me that pushed him in the water; Kāre e rauka tēia toka i te ‘ōpara, nō te teima‘a. It isn’t possible to … Continue reading

‘ōparapara

‘ōparapara, (-‘ia), fq. ‘ōpara. Push. ‘Auraka e ‘ōparapara. Don’t keep on pushing; Kua ‘ōparaparā‘ia e te ‘akavā te aronga ‘akatupu pekapeka ki va‘o. The trouble-makers were ejected by the police. [‘ōpara Rr.]

‘ōpati

‘ōpati, n. Office. E ‘ākara koe ki roto i tōna ‘ōpati. Look in his office; te ‘ōpati o te au ‘akavā, the police station. [Eng. office.]

‘ōpiēmu

‘ōpiēmu, n. Opium. I kai ana ‘aia i te ‘ōpiēmu. He used to take opium. [Eng. opium.]

‘ōpita

‘ōpita, n. Officer. Kua tūtaka te ‘ōpita i te pū‘ākapa o te nuku. The officer inspected his battalion’s camps; ‘E tauturu ‘ōpita tōna tā‘onga. He holds the rank of warrant officer. [Eng. officer.]

‘ōpope

‘ōpope, n. Sea-current. (see ‘ōpape.)

‘ōporo

‘ōporo, n. Capsicum, chilli, small red pepper. ‘E veravera tikāi te ‘ōporo. The chilli is very hot; Tei kō te pū ‘ōporo. The red-pepper bush is over there. (See tā‘ōporo, cf. poro2.) [Tah. ‘ōporo.]

‘ōpue, ‘ōpuē

‘ōpue, ‘ōpuē, 1. v.i. Swell up, bloat. Kua ‘ōpue te varaoa. The bread has risen; Ka ‘ōpue mē ō‘ia e te matangi. It‘ll swell up if the air gets in. 2. Yeast or other leaven. ‘E ‘ōpue pī tete tāku … Continue reading

‘ōpuepue

‘ōpuepue, v.i., fq. ‘ōpue. Swell. Kua ‘ōpuepue tōna kōpū i tōna kai‘anga i te pāpaka. His stomach became bloated after he ate the crabs; Kua ‘ōpuepue te pāruru rākau o te ‘are nō tei mā‘ū putuputu i te ua. The … Continue reading

‘ōpuku

‘ōpuku, v.i. Crouch down (with bent back), double or huddle up. Tē ‘ōpuku ‘uā ra ‘aia i muri i te toka i kite atu ei au. He was crouching behind a rock when I saw him; Kāre ‘aia e meitaki … Continue reading

‘ōpukupuku

‘ōpukupuku, v.i., fq. ‘ōpuku., q.v. Crouch, huddle. Kua kite au i te punupunua ā‘au i te ‘ōpukupuku‘anga i raro i te pū rākau i te ua‘anga. I saw your piglets huddling under the tree when it was raining. [‘ōpuku Rr.]

‘ōrā‘ia

‘ōrā‘ia, pass. ‘o‘ora. Spread out. [‘o‘ora > ‘ōra,-‘ia3.]

‘ōrākia

‘ōrākia, pass. ‘o‘ora. Spread out. [‘o‘ora > ‘ōra, -kia4.]

‘ōra

‘ōra, n. See ‘o‘ora, dowry.

‘ōrama

‘ōrama, n. Vision, dream. E moemoeaia mai to kotou au tangata pakari: e kite oki to kotou au tangata ou ra i te orama. Your old men shall dream dreams and your young men see visions (Joel 2. 28); ‘E … Continue reading

‘ōrau

‘ōrau, n. 1. The whole area, the length and breadth of the land, everywhere. Kua kimi ‘aia nā te ‘ōrau o te ‘enua, kāre rāi i kitea. He searched the length and breadth of the country, but still didn’t find … Continue reading

‘ōrea

‘ōrea, pass. ‘o‘ore. Peel.

‘ōreirei

‘ōreirei, (-a, -‘ia), fq. ‘ōrei. Wash or wipe clean. Kua ‘ōreirei ‘aia i tōna vaevae repo ki te vai. She washed her dirty feet with water; Kua oti koe i te ‘ōreirei? Have you had your wash?; ‘Ōreirei‘ia te au … Continue reading

‘ōrepi

‘ōrepi, n., (Bib. orebi). Raven. Mei te orebi i te kerekere ra, black as a raven (Song 5.11). [Heb. oreb.]

‘ōrive

‘ōrive, n. Olive, olive tree. ‘E rārā ‘ōrive. It was an olive twig; Kua ‘oko mō‘ina ‘inu ‘ōrive ‘aia. She bought a bottle of olive oil; E tika aina, e aku au taeake, i te suke kia akaua mai i … Continue reading

‘ōro‘a

‘ōro‘a, n. The Eucharist, holy commu-nion. Kua tu‘a‘ia te ‘ōro‘a ki te tangata i roto i te ‘are pure. The sacrametal bread and wine were served to the people in the church. Te ‘Ōro‘a ‘Openga, the Last Supper. Tāpati ‘Ōro‘a, … Continue reading

‘ōrongā

‘ōrongā, n. Name of a shrub or small tree and the fibre of its new shoots which was formerly used to make twine for fishing nets and a soft kind of cloth; the word is used in the bible for … Continue reading

‘ōronga

‘ōronga, (-‘ia). Give something (e.g. a present, permission, information); generous. Tē ‘ōronga nei au i tēia ‘enua nō‘ou. I am giving you this piece of land; Ka rekareka ma‘ata au mē ka rauka iā koe i te ‘ōronga mai ā … Continue reading

‘ōrotē

‘ōrotē, n., v.i. (Be on) holiday. I ‘ōrotē au ki Tēkōtia. I had a holiday in Scotland; ‘E rā ‘ōrotē tē reira nō te ‘āpi‘i. That day is a school holiday; Ka rave‘ia te ‘ōrotē ā te Ru‘irua nō te … Continue reading

‘ōruke

‘ōruke, n., (Bib. oluke). Horseleech, bloodsucker. Toko rua a te oluke puke tamaine, e kapiki ua, O mai, O mai. The leech has two daughters calling “Give, give” (Prov. 30.15). [Heb. alukah.]

‘ōrura

‘ōrura, n., (Bib. olula). Rye, fitch, black cummin, spelt. Ka rave katoa oki koe i te sitona e te kerite naau, e te bine e te pipi, e te dekeni, e te olura, ka ao ei ki roto i te … Continue reading

‘ōrure‘au

‘ōrure‘au, v.i., n. Rebel(lion), revolt, mutiny, riot, revolution, breach of peace. Kua ‘ōrure‘au taua pātireia nō te kino i te ‘akatere‘anga. The country was in a state of revolt because it was so badly run; Nāna i ‘akatupu i te … Continue reading

‘ōtāne

‘ōtāne, n. One of the nights of the moon: according to some accounts the twenty seventh or twenty fifth night; said to be the night lovers visit their women. Mē ‘e ‘ōtāne tēia pō, kāre e manuia tō‘ou ‘akakoro‘anga. If … Continue reading

‘ōtēra

‘ōtēra, n. Hotel. Kā no‘o ‘ua māua ki tēia ‘ōtēra ‘ē rua rā. We‘ll only stay at this hotel for two days; Te pū ‘ōtēra , the hotel proprietor. [Eng. hotel.]

‘ōta

‘ōta, (-‘ia), n. 1. Order sbdy to do something, command, instruction. Kua ‘ōta ‘aia ia rātou kia ‘akaruke viviki i taua ‘enua. He ordered them to leave the country without delay; Kua tā‘ito‘ito tēta‘i pae i tōna ‘ōta‘anga. Some of … Continue reading

‘ōteni

‘ōteni, (Bib. ozeni). Osprey (Old Testament). Te aeto, e te peresa, e te ozeni, the eagle, the ossifrage, and the osprey (Lev. 11.13). [Heb. ozniyyah.]

‘ōtete

‘ōtete, v.i., n. Shiver with fever, a bout of shivering, a feverish chill. ‘Aere atu au, tē ‘ōtete ‘uā ra ‘aia i runga i te ro‘i. When I got there, he was in bed shivering; Kua ‘aka‘āinu rāua iāku ki … Continue reading

‘ōtiti

‘ōtiti, (-‘ia). 1. Audit (accounts). Kua ‘ōtiti‘ia te au puka ‘akapapa‘angā moni. The accounts were audited; I tōna ‘ōtiti‘anga i te puka, kua kitea te tārevakē. The discrepancy was discovered when he audited the books. 2. n. Auditor. Kua ‘aere … Continue reading

‘ōtoti

‘ōtoti, (-‘ia). Press close (of a jostling, milling crowd), throng around (mostly biblical, kōnoni is now the usual word). Te kite mai nei koe i te tangata tini nei i te ototi anga atu ia koe. You see the crowd … Continue reading

‘ōtotitoti

‘ōtotitoti, (-‘ia), fq. ‘ōtoti, q.v. Kia aere rā Iesu, ototitotiia maira aia e te tangata. But as he went, the crowd thronged around him (Luke 8.42). [ōtoti Rr.]

‘ōtu‘e

‘ōtu‘e, v.i. Reach the hand over the permitted line (when flicking marbles at a target). Kua riri ‘aia nō tei ‘ōtu‘e au i tōku pata‘anga i te tuku. He was cross because I reached too far forward when I flicked … Continue reading

‘ōu

‘ōu, 1. v.i. New, recent, young. Tē ‘ōu nei rāi tēia matī ni. this engine, is still quite new; ‘e mōtokā ‘ōu tōna. he has a new car; ‘e a‘a te nūti ‘ōu i tēia pōpongi? what is the latest … Continue reading

‘ōu‘anga

‘ōu‘anga, nom. Time or state of youth or newness. I tō rātou ‘ōu‘anga, when they were young, in their youth; e tenana e akamanako i Tei anga ia koe i to ou anga ra. and now remember while you are … Continue reading

‘ōvari

‘ōvari, n. Name of one of the nights of the moon, the tenth night in some reckonings. I tōku manako, ‘e ‘ōvari tēia arāpō. I reckon it is ‘ōvari-moon tonight. (See ‘ō-4.)

‘ōviri1

‘ōviri1, (-‘ia). Spin something around, twirl, drill. Kua ‘ōviri‘ia te tōpī , inā rā kāre i roa ana te taka‘anga. the top was given a twirl, but it didn’t revolve for long; e ‘ōviri koe i te ‘oe, ‘ei reira … Continue reading

‘ōviri2

‘ōviri2, n. A fistula-like ulcer which leaves a large pockmark. ‘E ‘ōviri tēnā maki, nā Tua te vairākau. that is a fistula, Tua keeps the ointment for it. (cf. ‘ōviri1.)

‘ōviriviri

‘ōviriviri, (-‘ia), fq. ‘ōviri1. Twirl, etc. Kua ‘ōviriviri‘ia te puta ki te keo o te mātipi ‘a‘atu. a hole was drilled with the point of a penknife. (cf. ‘ou5.) [‘ō3 viri RR.]

‘o‘oki

‘o‘oki, v.i., pl. ‘oki1. Return, revert. Kua ‘o‘oki atū ra rāua. Then they went back. [‘oki1 rR.]

‘o‘oko

‘o‘oko, pl. ‘oko1. Barter, buy, sell. Ko tetai tangata ra e tana vaine ooko atura i te kainga. A certain man and his wife sold some property (Acts 5.1). [‘oko1 rR.]

‘o‘ongi

‘o‘ongi, v.t., recip. ‘ongi. Kiss. Kua ‘o‘ongi rāua. They kissed each other. [‘ongi rR.]

‘o‘oni

‘o‘oni, (-a, -‘ia). Bite (mainly dialectal, cf. Rar. kakati). Kua irinaki tona rima ki runga i te ngaika, ooniia maira aia e te ovi. He rested his hand on the (mortar) wall and got bitten by a snake (Amos. 5.19). … Continue reading

‘o‘onitua

‘o‘onitua, v.t. Speak evil of sbdy in their absence. E aronga ‘o‘onitua, backbiters (Rom. 1.30). [‘oni rR, tua2.]

‘o‘ora

‘o‘ora, 1. (-ia, ‘ōrā‘ia, ‘ōrākia). Spread out, unfold, unfurl. Kua ‘o‘ora ‘aia i te kōpara ki va‘o i te rā. He spread the copra out in the sun; Kua ‘o‘ora te manu i tōna pē‘au ē kua rere. The bird … Continue reading

‘o‘ore

‘o‘ore, (-‘ia, ‘ōrea). Peel, skin, flay. ‘O‘orea tā‘au meika. Peel your banana; Kua ‘o‘ore ‘aia i te kiri‘au ‘ei ‘ī tiki i tōna piripou. He stripped off a length of hibiscus bast to tie up his trousers with; Kua tāparāka‘ia … Continue reading

‘o‘oro

‘o‘oro, v.i., pl. ‘oro. Run. ‘E a‘a i ‘o‘oro ei? Why did they run off? [‘oro rR.]

‘oa1

‘oa1, n. 1. Friend. Kua tākinga meitaki tōna ‘oa iāia. Her friend was very good to her; Kua tāki ‘oa rāua. The two of them became friends; ‘oa mou tikāi, trusty friend; ‘oa pikika‘a, false friend; ‘Oa tū manava, bosom … Continue reading

‘oata

‘oata, see ‘ōta, order.

‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu

‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu, 1. (-‘ia). Hand over, give. Tē ‘ōatu nei au i tēia ‘enua ki roto i tō‘ou rima. I‘m handing this land over to you; I ‘ōatu‘ia taua ‘apingā ra kia ‘apai atu kiā koe. The article … Continue reading

‘oe

‘oe, 1. (-a, -‘ia). Paddle, row. ‘Oea te vaka kia tere. Paddle the canoe fast; Kua ‘oe rāua i te poti. They rowed the boat. 2. n. Paddle, oar, rudder, wheel (of boat). ‘Ōmai kiāku te ‘oe. Give me the … Continue reading

‘oe‘oe

‘oe‘oe, (-a, -‘ia). Paddle around, paddle along (fq. ‘oe). Kua ‘oe‘oea te au vaka e te tamariki ki runga i te akau. The children paddled the canoes onto the reef; Kua taka‘uri te vaka i tō mātou ‘oe‘oe‘anga. The canoe … Continue reading

‘oi1

‘oi1, n. Name of a wild yam (Dioscorea bulbifera). ‘E ‘oi tēnā mea, kāre i te u‘i. That one is an ‘oi, it isn’t the cultivated yam. [Pn. *soi.]

‘oka

‘oka, n. Lunar-tailed Cod (Variola louti). Ka ‘aere rāi māua ka ‘ī ‘oka. We‘re going to fish for ‘oka, too; ‘Ī rua ‘oka i runga i te tui ē te rōtea. There are two ‘oka cods on the string and … Continue reading

‘oki‘oki

‘oki‘oki, v.i., fq. ‘oki1. Return, revert, regress. I te ‘oki‘oki‘anga tēta‘i pae i te ika, kua kite rātou ē kua ata. When some of the fish turned back, they knew they had taken fright; Kua ‘oki‘oki tōna manako ki muri … Continue reading

‘oki1

‘oki1, (-ria), v.i. 1. Return, double back. E ‘oki mai kōrua. You two come back; Kāre ‘aia e tae i te ‘oki nō te pōiri. He won’t be able to come back because it’s dark; Kua ‘oki atū ra te … Continue reading

‘oki2

‘oki2, adv.part. 1. Also, as well. E kai ‘oki i tēnā. Eat that as well; Kua tae mai te ‘Apanui ē te Tōpiri ‘oki. The ‘Apanui has arrived and so has the Tōpiri. Kāre ‘oki, ‘auraka ‘oki, and neither, nor. … Continue reading

‘okinga

‘okinga, nom. Place or time of returning, limit, furthest extent. Ko tōna ‘oki‘anga tēia. She is returning now; ‘E a‘a te ‘okinga o te mata‘iti o te tamariki i te ‘āpi‘i? What age do children leave school?; Ko te ‘okinga … Continue reading

‘okiria

‘okiria, pass. ‘oki1. [‘oki1, -ria2.]

‘oko‘oko

‘oko‘oko, (-a, -‘ia, na), fq. ‘oko1. Buy, sell, trade. Ka ‘aere au ka ‘oko‘oko mānga ‘apinga nō te Kirī timiti. I‘m going to buy a few things for Christmas; ‘ī rima paunu tāna i rauka i tōna ‘oko‘oko‘anga i tāna … Continue reading

‘oko‘okona

‘oko‘okona, pass. ‘oko‘oko.

‘oko-2

‘oko-2, num.pref. 1. Before ta‘i one, see ‘okota‘i. 2. (Bib.). For counting in scores, i.e. twenty times the following numeral. Okotoru ariki vaine, okoa oki vaine tavini, e te paretenia oki kare i tatauia, sixty queens, and eighty handmaidens and … Continue reading

‘oko1

‘oko1, 1. (-a, -‘ia, -na.). Barter, sell, buy, bribe. Kā ‘oko au i teia ‘oro‘enua kiā koe, ‘ē rua nga‘uru paunu. I‘ll sell you this horse, it’s twenty pounds; Kāre au e ‘inangaro i te ‘oko, ‘e ma‘ata roa te … Continue reading

‘okona

‘okona, pass. ‘oko1, sell.

‘okota‘i

‘okota‘i, num.pref. + num. One, once, only. ‘Okota‘i ōku kāpiki‘anga kua iō mai ‘aia. I called once and he replied; Ko te tamaiti ‘okota‘i tēia tei ‘ākono i te ‘akaue‘anga. This is the only child who obeyed the order; taku … Continue reading

‘Okotopa

‘Okotopa, prop.n. October. Ko ‘Okotopa te marama i tupu ei taua ‘uri‘ia. October was the month the hurricane occurred. [Eng. October.]

‘oma

‘oma, n. A heavy adze used to shape planks. I nā, kia ‘akakoi‘ia tō oma. Come, let’s sharpen your adze; ‘E a‘a te rākau o tēnā kakau ‘oma? What sort of wood is it in the handle of that adze? … Continue reading

‘ona

‘ona, 1. n. Owner, proprietor, owner(s) of a business, a firm. Ko ia te ‘ona o tēia kāinga. He is the owner of this property; ‘E iti roa te moni ā te au ‘ona i tūtaki ei nō te ‘ua … Continue reading

‘ongi

‘ongi, (-a, -‘ia). 1. Smell something, sniff something. Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘apinga kā. I can smell something burning; E tāmata i te ‘ongi, mē kua kino. Try and smell if it has gone bad; Kua kite … Continue reading

‘ongi‘ongi

‘ongi‘ongi, (-a, -‘ia), fq. ‘ongi. Smell, sniff, kiss, become reconciled. Kua ‘ongi‘ongi ‘aere ‘aia i te au pu‘era raoti. She went around smelling the roses; Kua riri ‘aia nō tei ‘ongi‘ongia tāna pēpe e te puakaoa. She was angry because … Continue reading

‘ongo‘ongo1

‘ongo‘ongo1, v.i. Stink (esp. of the stench of urine and similar fetid odours). Kua ‘ongo‘ongo tēia ‘ārikiriki i te mimi o te pēpe. These nappies stink of the baby’s urine; I te ‘ongo‘ongo‘anga taua ngā‘ī ra i te mimi o … Continue reading

‘ongo‘ongo2

‘ongo‘ongo2, v.i. Angry and upset, vexed, nettled, stung (with rage); bitter (of feelings). Kua tataraara iorā Iehova, koia i anga i te tangata ki runga i te enua nei, e ongoongo rava akera tona ngakau. And Jehovah regretted that he … Continue reading

‘oni

‘oni, (-a, -‘ia). Bite, gnaw, (mainly dialectal, Rar. usu. kakati). E ‘oni i te tō, gnaw the piece of sugarcane. (See ‘oni‘oni, ‘o‘oni, ‘o‘onitua, va‘a‘oni.) [Ta. *soni.]

‘oni‘oni

‘oni‘oni, (-a, -‘ia), fq. ‘oni. Bite. ‘Oni‘onia tā‘au māngaro kia pou. Eat up all your coconut. [‘oni RR.]

‘ono‘ono

‘ono‘ono, (-‘ia), fq. ‘ono1. Replace (net-work etc.). Ko kōrua ko‘ai tērā e ‘ono-‘onō ra i te kupenga? Who was that you were mending the net with earlier on?; ‘Ē ‘ia pū ‘ānani i mate i tō‘ou ‘ono‘ono-‘anga? How many dead … Continue reading

‘ono1

‘ono1, (-‘ia). Replace (torn cord or thread, esp. repair the meshes of a fishing-net, or strips of leaf in a plaited mat, or a plant or post missing from a row). Tē ‘ono nei au i te au ngā‘i nga‘anga‘ae … Continue reading

‘ono2

‘ono2, n. A division in the thatching along the side of a roof corresponding to the length of a thatch-sheet (kī kau). ‘ī varu ‘ono i ngā tua o tēia ‘are kī kau. The sides (of the roof) of this … Continue reading

‘onu

‘onu, n. Turtle. Tē pae ‘uā ra taua ‘onū ra, ko ‘Akairi-rau-kava, i runga i te kiriātai. The turtle ‘Akairi-rau-kava was just floating on the surface; Ka ‘aere māua ka pātia ‘onu. We‘re going turtle-spearing; Kua kakekake te tamariki ki … Continue reading

‘opa

‘opa, (‘opā‘ia), n. Wrap up, (do up into) a package, parcel, bundle, roll. E ‘opa i te varāoa ki te pēpa. Wrap the loaves in paper; Kua ‘opā‘ia te pēpe ki te tauera i te oti‘anga i te pā‘ī . … Continue reading

‘opa‘opa

‘opa‘opa, (-‘ia), fq. ‘opa. Wrap up, wrap-pings, parcels. Ka ‘opa‘opa mai koe i te ika? Will you wrap up the fish?; Kua pou te pēpa i tōna ‘opa‘opa‘anga i tāna au ‘apinga aro‘a taeake. She used all the paper wrapping … Continue reading

‘opani

‘opani, n. Stern of boat. Kua tātāia te ingoa ki runga i te ‘opani. The name was written on the stern.

‘ope

‘ope, 1. n. End, limit. Pūtikia te ‘ope o te taura. Tie a knot in the end of the rope; mei tēta‘i ‘ope i te ‘ōire ki tēta‘i, from one end of the village to the other. 2. v.i. Come … Continue reading

‘ope‘ope

‘ope‘ope, fq. ‘ope. 1. v.i. Be at the end, limit, utmost or maximum. Kua ‘ope‘ope ‘aia i te riri. He was angry as could be. 2. Ends, limits. Taria te ‘ope‘ope o te rākau ki runga i te tūnganga. Put … Continue reading

‘ope‘openga

‘ope‘openga, nom. Ends, endings. Mē tae kōtou ki te ‘ope‘openga mai o te au pā tōmāti, e ‘aere ki te kāinga. When you get to the ends of the rows of tomatoes you can go home. [‘openga rR.]

‘openga

‘openga, nom. 1. End, ending, conclusion, upshot, result. Kāre au i tae ana ki te ‘openga o te mataara. I didn’t get to the end of the road; Ko te ‘openga tēia i tāku tuatua kia kōtou, e aku au … Continue reading

‘opu‘opu1

‘opu‘opu1, (-a, -‘ia, -kia, – kina, – na), fq. ‘opu. Seize. Kāre e rauka ia māua i te ‘opu‘opu i te mokorā, ‘e kikite. We can’t catch the ducks, they‘re too cunning; ‘E ngā tamariki ‘opu‘opu pepe tērā. Those two … Continue reading

‘opu‘opu2

‘opu‘opu2, v.i., fq. ‘opu2. Sink, fade out of sight. Kua kau rāua ki runga i te akau i te ‘opu‘opu‘anga te vaka. They swam to the reef when the canoes sank; Kua ‘opu‘opu te au ‘ētū. The stars faded out. … Continue reading

‘opu‘opukia

‘opu‘opukia, pass. ‘opu‘opu1. Seize. [‘opu‘opu -kia4.]

‘opu‘opukina

‘opu‘opukina, pass. ‘opu‘opu1. Seize. [‘opu‘opu1, -kina4.]

‘opu1

‘opu1, (-a, -‘ia, -kia, -kina, -a). 1. Seize, catch, grab hold of. Kua ‘opu te ‘akavā iāia ē kua titiri ki roto i te ‘are ‘āuri. The police caught him and threw him in jail; Kua ‘opukia te ‘ānana keiā. … Continue reading

‘opu2

‘opu2, v.i. Sink (of boat or stone), set (of sun, moon, stars), fade away. I te taka‘uri‘anga tō mātou vaka, kua ‘opu tōku ngā taeake ki raro ē māmamate atū ra. When our canoe capsised, both my companions went under … Continue reading

‘opukia

‘opukia, pass. ‘opu1. Catch. [‘opu1, -kia4.]

‘opukina

‘opukina, pass. ‘opu1. Catch. [‘opu1, -kina4.]

‘opuna

‘opuna, pass. ‘opu1. Seize. [‘opu1, -na4.]

‘opunga

‘opunga, nom. The west. ‘E vaka tamaki tē ‘aere mai nei mei te ‘opunga ki te ‘itinga. (A line of) war canoes are approaching (strung out) from west to east. [‘opu2, -nga2.]

‘ora‘ora1

‘ora‘ora1, v.i. Fish using Tephrosia (‘ora1) or other narcotic. Ka ‘aere māua ka ‘ora‘ora. We are going fishing with Tephrosia; Kāre e tano te ‘ora‘ora kua pī te tai. It isn’t right for poisoning, it is high tide; ‘E mea … Continue reading

‘ora‘ora2

‘ora‘ora2, (-‘ia), v.i., fq. ‘o‘ora. Spread out, open out, unfold, unroll. Mē oti te moenga i te ‘ora‘ora ki va‘o i te rā, once the mats have been spread out in the sun; Kua ‘ora‘ora ‘aia i te au ‘opa … Continue reading

‘ora1

‘ora1, 1. n. The fish-poisoning plant, Tephrosia (mātā‘ora). Rerua mai te ‘ora. Pound up the ‘ora (roots); Ko te au akā ‘ora mama‘ata ‘ua tā‘au e kiriti. Dig out only the large ‘ora roots. 2. v.i. Go fishing using Tephrosia, … Continue reading

‘ore‘ore

‘ore‘ore, (-a, -‘ia), fq. ‘o‘ore, q.v. Strip off skin or bark, peel, flay. E ‘ore‘ore kōrua i te pākiri o teia au poupou. You two strip the bark off these posts; Kia oti te meika i te ‘ore‘ore ka varaipāni … Continue reading

‘orei, ‘ōrei

‘orei, ‘ōrei, 1. (-a, -‘ia). Wash, wipe or polish clean, cleanse. Kia oti te mereki i te ‘ōrei, ka ‘aere ei koe. When the dishes are washed, then you can go; Tē ‘ōrei nei māua i te kūmara. We are … Continue reading

‘oro‘anga

‘oro‘anga, nom. Lawsuit, action at law. Kua kōpae‘ia tā mātou ‘oro‘anga e te ‘akavānui. The judge set aside our claim; Tēia te ‘oro‘anga ā Metua iā koe, koia ‘oki, kua tākinokino tā‘au puaka i tāna one kūmara. This is Metua’s … Continue reading

‘oro‘enua

‘oro‘enua, n. 1. Horse. ‘Auraka e nā muri, ka tu‘ea koe e te ‘oro‘enua. Don’t go around the back, the horse will kick you. Te kara ‘oro‘enua, the horse-collar. Tāmaka ‘oro‘enua , horseshoe. 2. Vaulting horse, sawhorse, trestle. [‘oro1, ‘enua1.]

‘oro‘oro1

‘oro‘oro1, 1. (-a, -‘ia, -kia), fq. ‘oro1. Run, flee, travel along, swing round (of the wind). Kua pata tō rātou ‘ou i tō rāua ‘oro‘oro takapini‘anga i te ‘are. They perspired as they kept running round and round the house; … Continue reading

‘oro‘oro2

‘oro‘oro2, (-‘ia), fq. ‘oro2. Swallow, gulp down. Kua ‘oro‘oro ‘ua ‘aia i tāna kai. He bolted his food. [‘oro2 RR.]

‘oro‘orokia

‘oro‘orokia, pass. ‘oro‘oro1. Run, flee, etc. [‘oro‘oro1, -kia4.]

‘oro1

‘oro1, 1. (-a, -‘ia, -kia), v.i. (a) Run. Kā ‘oro ‘aere ‘ua au ki te ‘āpi‘i kia kore au e tāvarevare. I‘m going to run on the way to school so I shan’t be late; Kāre ‘aia e rauka i … Continue reading

‘oro2

‘oro2, (-‘ia). Swallow, gulp down. E ‘oro i te ‘ua. Swallow the pill. (See ‘oro‘oro2.) [Pn. *folo.]

‘oro3

‘oro3, v.i. 1. Slip, crumble away. Kua ‘oro te maunga. The mountain has slipped. 2. n. Landslide, avalanche. ‘E ‘oro tei kitea ki runga i te maunga ē kua ‘akakino i te ‘apinga tanu i roto i te ō. A … Continue reading

‘orokia

‘orokia, pass. ‘oro1. Run, sue. [‘oro1, -kia4.]

‘orometua

‘orometua, n., v.i. (Serve as a) preacher, missionary, priest, pastor, minister of religion. Kāre au i manako ē i ‘orometua ana ‘aia ki Pāpua. I don’t think that he has been to Papua as a preacher; Kua tā‘okota‘i tikāi te … Continue reading

‘oto‘oto

‘oto‘oto, v.i. Surge vehemently (of gust of anger). Kua ‘oto‘oto rava akē ra tōna riri, ē kua rerureru i te kaingākai. He got furiously angry and kept thumping the table; Kua ngaro tōna manako i te ‘oto‘oto‘anga tōna riri. He … Continue reading

‘oto1

‘oto1, n. 1. Barb in tail of stingray. Kia matakite, kā puta koe i te ‘oto o te tāmanu. Be careful, you‘ll get a stab from the ray’s barb. 2. An old-time barbed weapon. Te korare, te tao, e te … Continue reading

‘otu‘otu

‘otu‘otu, v.i. Sob. Kua ‘otu‘otu te auē ā te tamā‘ine nō tei kore ‘aia i ‘akatika‘ia kia ‘aere ki te teata. the girl sobbed because she wasn’t allowed to go to the cinema; kua auē ‘otu‘otu ‘aia i te mate‘anga … Continue reading

‘otu1

‘otu1, n. One of the nights of the moon: according to some reckonings, the four-teenth night, and forming with turuki (the fifteenth night) the period of mārangi (full moon). ‘E ‘otu tēia arāpō, ‘e mārangi āpōpō. It is ‘otu moon … Continue reading

‘ou‘ou1

‘ou‘ou1, v.i, fq. ‘ou1. bow down, droop. Kua ‘ou‘ou rātou ki mua i te ‘akavānui. they bowed to the judge. [‘ou1 RR.]

‘ou‘ou2

‘ou‘ou2, n. Festering boils or sores on the scalp which leave pockmarks. ‘E ‘ou‘ou tei tū ana ki tēnā ngā‘i i taku ūpoko, nō reira i kore ei ‘e rauru. I had sores on that part of my head, so … Continue reading

‘ou1

‘ou1, v.i. Bend down, bow, duck, dive, droop. Kua ‘ou ‘aia ki mua i te ‘akavānui. he bowed to the judge; kua ‘ou ‘aia ki raro i tōku moto‘anga iāia. he ducked when I threw a punch at him; kua … Continue reading

‘ou2

‘ou2, n. Sweat, vapour, steam, condensa-tion. Tā‘aua tō ‘ou . wipe your sweat off ; kua pata tōna ‘ou. he came out in a sweat; kua mā‘ū te putē tāpoki umu i te ‘ou. the sacks covering the oven were … Continue reading

‘ou5

‘ou5, v.t. Bore (a hole) (N.G.Pt., but obsol. viri is now the usual word). Kua ou aia i tetai rua i te tapoki o taua pia ra. he bored a hole in the lid of the chest (2 Kings 12.9). … Continue reading

-‘ōngoai

-‘ōngoai, see ‘ōngai, (father-/mother-) in-law.

-‘o

-‘o, an abbreviated spelling of a‘o3, used after words ending in -a, e.g. tērā‘o = tērā a‘o, tōna‘o = tōna a‘o. (See a‘o3.)

-‘oi2

-‘oi2, see mata‘oi, moto‘oi, the ylang-ylang tree.

-‘ongo1

-‘ongo1, see ‘ongo‘ongo1. [Pn. *so”o.]

-‘ongo2

-‘ongo2, see ‘ongo‘ongo2, ‘aka‘ongo-‘ongo2.

-‘ora2

-‘ora2, rt. Spread out, unfold. (See ‘o‘ora, ‘ora‘ora2, ‘ōrākia; (‘aka-, tā-)ma‘ora, (‘aka-, tā-)mā‘ora‘ora; tā‘ora.) [Pn. *fola.]

-‘ore

-‘ore, rt. *Peel off. (See ‘o‘ore, ‘ōrea, ‘ore‘ore; (‘aka-, tā-)ma‘ore, (‘aka-, tā-)-mā‘ore‘ore; (‘aka)pa‘ore; pā‘ore, pā‘ore-‘ore.) [Pn. *fore.]

-‘oru

-‘oru, see tika‘oru, perfectly straight or righteous.

-‘otu2

-‘otu2, see ‘otu‘otu. [Ce. *(f,s)otu.]

-‘ou3,

-‘ou3, bound pron. You (sg.) (See nō‘ou, ‘ō‘ou, tō‘ou, for you, belonging to you, etc.) (cf. -‘au6, koe.)

-‘ou4

-‘ou4, var. ‘ōu. new. (See ‘aka‘ou.)

-ono4

-ono4, var. ‘ono, replace with a substitute, in kauono, tāono(ono)1.

-ore

-ore, a bound form in mākaiore, niniore, ? mitiore.

-oto2

-oto2, see ‘oto‘oto.

o

o, see ō1.

o‘u

o‘u, (-‘ia). Hire (people) for money; wages, payment which is due, money lent or borrowed. Kua o‘u ‘aia ia mātou ‘ei aronga ‘anga‘anga nāna. he hired us as his workmen; kua o‘u‘ia ‘aia ki te moni ma‘ata. he was hired … Continue reading

oa

oa, n. Gunwale, top strake(s). Tē pātiti nei māua i te oa o te vaka. We are nailing on the canoe’s top strakes; Kā tano tēnā ‘ei rākau oā vaka. That wood will do for the canoe gunwale. [Pn. *o‘a.]

oaoa

oaoa, v.i. Narrow (not broad or wide). E ‘a‘ano roa tēnā rākau, e kimi mai ‘ei mea oaoa. That plank is too wide, look for a narrow one; Kua oaoa roa tō pona i tōku tui‘anga. I made your dress … Continue reading

oe

oe, see ove, bell.

oi

oi, 1. (-a). (a) Jerk, shake, shove or slide along. ‘Auraka e oi i te kaingākai, ka maringi te tiā ū. Don’t shake the table, you‘ll spill the milk in the jug; ‘Auraka e oi i te pi‘a repo nā … Continue reading

oinga

oinga, nom., (Bib.) Kneading-trough. Kua rave iora to Iseraela i ta ratou faraoa oi, kare i akaopueia, i vai ia ta ratou au oinga kai i roto i to ratou kakau, tuku akera ki runga i to ratou pakuivi. The … Continue reading

oioi

oioi, (-a, -‘ia), v.i., fq. oi. Jerk, shake, lurch, rub, knead. Kā topa ‘aia mē oioi koe i tēnā ‘ātava rākau. He‘ll fall off if you keep shaking that branch; Nō te oioi i te pi‘a nō reira te tamaiti … Continue reading

oka

oka, n. 1. (Main) rafter, beam. Kā tano tēnā rākau ‘ei oka nō te ‘are. That piece of timber will be suitable for one of the main rafters in the house. 2. Carrying-pole (Ait. dial. = Rar. amo). (See tāoka, … Continue reading

oko

oko, (-a, -‘ia). Gather (from the ground), pick up. Kua oko rātou i te ‘akari, ē kua rauka te rua rau. They gathered the coconuts and they amounted to four hundred; Kāre i pou i te oko i te i‘i. … Continue reading

okooko

okooko, (-a, -‘ia), fq. oko. Pick up, collect. E okooko meitaki i te rau‘ara marō ka ‘apai ei ki roto i te ‘are. Pick up the dry leaves of the rau‘ara-pandanus and then take them into the house; Kua okooko‘ia … Continue reading

oma1

oma1, v.i. Tilt, lean. Kua oma ‘aia ki mua ē kua motu tōna rae. He leaned forward and cut his forehead; ‘Akatū‘ia tēnā pou, kua oma ki katau. Straighten that post up, it’s leaning to the right. (See omaoma; ‘akaoma(oma), … Continue reading

oma2

oma2, v.i. Lose flesh, grow thin (of the body). Kua oma mai tōna kōpapa i tōna pakari‘anga. He lost flesh as he aged; I te oma‘anga te kōpapa o te tī nana puaka, kua ‘akatakakē ‘aia i te punupunua kia … Continue reading

omaoma

omaoma, v.i., fq. oma1. Lean, tilt, slant. Kua omaoma te aronga ‘oro ki mua ma te tiaki i te ‘aruru‘anga o te pī tara. The runners leaned forward as they waited for the pistol. [oma1 RR.]

one

one, n. Soil, earth, sand, cultivated plot. Kua tanu ‘aia i te moni ki raro i te one. He buried the money in the ground. One ‘enua, black or dark earth. ‘E pūtē one ‘enua tēia. Here is a sack … Continue reading

oneone

oneone, 1. n., fq. one. Fragments of earth or sand. Rūrūa te oneone i runga i tō vaevae. Shake the dirt off your feet; te oneone o tōku ngā metua, my native soil; Kā kimi tāua ‘ei ngā‘i oneone. Let’s … Continue reading

ongaonga

ongaonga, n. Sandflies, fruit-flies, midges. Kua manamanatā ‘aia nō te ongaonga i tōna rama‘anga. The sandflies pestered him when he was hunting (crabs) with a torch; Kua kī taua putunga ‘ānani pē ra i te ongaonga. That pile of rotten … Continue reading

onge

onge, 1. v.i. Be short of (something), lack (esp. food), be in a state of famine. Kua onge te ‘enua i te ‘ava‘ava i te tuātau tamaki. The island was without (or short of) tobacco during the wartime; ‘Ī rua … Continue reading

ono1

ono1, v.i. Come into view, appear, show. ‘E ‘akakite mai i te taime ē ono mai ei te pa‘ī . Let me know as soon as the ship comes into sight; Te ono ‘uā ra tōna ‘ōrei ki va‘o mei … Continue reading

ono2

ono2, num. Six, sixth. ‘ī ono ōna mata‘iti. She is six years old; Kā ono taime i tōku ‘akakite‘anga kiāia. That’s six times I’ve told him; mē tae mai te ono o te vaka, when the sixth canoe arrives; ‘Ōmai … Continue reading

ono3

ono3, n. Barracuda (Sphyraena sp(p).). Kia matakite i tō rima, ka kātia e te ono, watch out for your hands, the barracuda will bite them. (See onoono2.) [Pn. *ono1.]

onoono1

onoono1, v.i., fq. ono1. Come into view, stick out (of a hole or above the horizon). Tē onoono ‘ua ra te mī miti o te ‘ā‘ā ki va‘o i te va‘arua. The moray eel’s head keeps peeping out of the … Continue reading

onoono2

onoono2, n. Small barracudas, fq. ono3. [ono3 RR.]

onoonopene

onoonopene, n., fq. onopene. Sixpenny pieces. [ono2 RR, pene.]

onopene

onopene, n. A sixpence. [ono2, pene.]

ope

ope, (-a). Sweep something along, sweep or scoop something up, wash something up (of the waves). Kua ope ‘aia i te tī tā ki runga i te putunga. He scooped the rubbish onto the heap; E ‘ākara ē ‘e a‘a … Continue reading

orāna

orāna, a common spelling of ‘ora1 + na2, in kia orāna, a greeting formula. (See ora1.)

ora‘anga

ora‘anga, nom. 1. Life, way of life, existence. ‘E ora‘anga mataora tōna. He had a happy life; te ora‘anga vaerua, the spiritual life. 2. Means of life, sustenance. ‘E a‘a te ora‘anga o tēia au manu? What do these animals … Continue reading

ora1

ora1, 1. v.i. (a) Live, survive, (be) alive, living. Kāre ē ora tēnā ‘oro‘enua. That horse won’t live; Ko ia ‘ua tei ora i roto i te pūnanga. He was the only one in the fort who survived; Kua ora … Continue reading

ora2

ora2, 1. n., v.i. Hour, o‘clock, time; be (a particular) time. Kia tae tātou mei te rua ora. We‘ll be there within two hours; ‘Ī rima miniti i pāti i te ora rua or ‘ē rima i pāti i te … Continue reading

oramuna

oramuna, n., (Bib.). Name of a tree. Kua rave iora Iakoba i etai rakau libene mapuapua ra, e te sekadi, e te oramuna. And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chestnut tree (Gen. 30.37). … Continue reading

oraora

oraora, v.i., fq. ora1. Live, escape, (be) alive, free, safe, healthy, flourishing, refreshed, recovered, lively, vivacious, energetic, vigorous, sensitive (to pain). Kua oraora te au tōmāti i tōku pī pī ‘anga ki te maniua. The tomato plants grew vigorously after … Continue reading

ori

ori, (-a, -‘ia), v.i. 1. Move, stir, wander, stroll, stray, gad about. ‘Auraka e ori, ka nene‘i au ia kōrua. Don’t move, I‘ll take your photo; Kua kite atu au i te puaka taetaevao i te ori‘anga te rau rākau. … Continue reading

oriori

oriori, (-a, -‘ia), v.i., fq. ori. Stir, move around, stroll about. E tū meitaki, ‘auraka e oriori. Stand properly, don’t fidget; Kāre e rauka tōna rima i te oriori i te pā‘anga i te rākau. He can’t move his hand … Continue reading

oro

oro, 1. (-a, -‘ia). (a) Push, drag or roll something along. Kā oro tāua i tēia pi‘a ki kō. Let’s drag the box over to there; Kua ‘inga ‘aia i tōna oro‘anga i te vaka ki roto i te tai. … Continue reading

orokia

orokia, pass. oro. Drag, rub. [oro, – kia4.]

orooro

orooro, (-a, -‘ia, -kia), fq. oro. Drag or roll along, rub, grate. ‘E teima‘a tēia au vaka, kāre e rauka i te orooro ki roto i te tai. These canoes are heavy, they can’t be dragged into the sea; Kua … Continue reading

oroorokia

oroorokia, pass. orooro. Drag, rub, grate, etc. [orooro, -kia4.]

ota1

ota1, (-‘ia), v.i. Eat (fish) raw, (eaten) raw (of fish). Kā ota au i tāku ika. I‘ll have my fish raw; Kāre e ota‘ia ana tēnā ika. That type of fish is never eaten raw; Kua manako au ē kāre … Continue reading

ota2

ota2, n. The part of a foodstuff from which the useful part or essence (see rito, roro) has been extracted, e.g. skin of fruit when the juice has been squeezed out, grated coconut from which the cream has been expressed, … Continue reading

otaota

otaota, v.i. Tasting dry and gritty (of a juiceless fruit). ‘E otaota tika ai te kai‘anga o tēia merēni. This melon tastes all gritty. (cf. māotaota.) [ota2 RR.]

oti

oti, v.i. 1. Finished, ended, over, completed, already done (often trans-latable by an English perfect tense). Kua oti tō vaka i te tāpoki? Have the covers been nailed on your canoe now?; Kua oti te va‘arua i te kō. The … Continue reading

ōtira

ōtira, v.i. + loc.part. Used as a concluding formula at the end of letters. Ōtira ‘ua, nā tō‘ou tika ai, Rongo Kairenga. I remain, yours sincerely, Rongo Kairenga. [oti, ra.]

ove, oe

ove, oe, n. Bell. Kua tangi te ove, ‘aere mai ka ‘aere tāua ki te pure. the bell is ringing, come on, let’s go to church; tē pātē ovē ra ‘aia. he is ringing the bell; te ra‘o ove, the … Continue reading

‘ō1

‘ō1, 1. v.t. Hand something over, pass something across; Make one’s way, proceed. Used only with one of the following direction particles and written together with it: see ‘ōmai, ‘ōatu, ‘ōake. 2. interj. Take it! Here it is! (Northern Group … Continue reading

‘oa2

‘oa2, n. Shooting pains in the head. ‘E ‘oa tōna maki, tei iā Vē te vairākau. He gets neuralgic headaches. Vē has some medicine for it. (See paka‘oa.) [Ta. *foa2.]

‘ōire

‘ōire, n. 1. District (for administrative purposes), town, village. Ko te ‘ōire ma‘ata tēia o Aitutaki. This is the main village in Aitutaki; Kāre i ma‘ata roa te tangata i te au ‘ōire i va‘o. There aren’t many people in … Continue reading

‘ōpā

‘ōpā, n. Honeycomb (Ma‘uke dial., cf. Rar. merikērio). [? Heb. nopheth.]

‘ori

‘ori, 1. (-‘ia). Borrow (Bib.). E kia ori te tangata i tetai puaka a tona taeake, and if a man borrow a pig of his friend (Ex.22. 14); e ko tei ori mai ia koe ra, auraka e akaoki uaia … Continue reading

‘ōtime

‘ōtime, n. Mint (N.G.Pt dial. = Rar. mineti).

‘ou‘ou3

‘ou‘ou3, v.i. Foolish, stupid (N.G.Pt dial., cf. Rar. ‘āuōuō).

‘ōva

‘ōva, n.  An over (in cricket). ‘E ‘ōva kai kore. It was a maiden over. [Eng. over.]

‘ōvī

‘ōvī , n. Snake, serpent. Kua tī mata‘ia ‘a ‘Eva rāua ko ‘Ātamu e te ‘ōvī . Eve and Adam were tempted by the serpent; ‘auraka e ‘akarongo ki tēna, ‘e ‘ōvī tēnā manu. don’t listen to him, he’s a … Continue reading

‘o‘omo

‘o‘omo. Put clothes on, dress (N.G.Pt. dial. = Rar. ‘a‘ao). [Tah. ‘omo < Pn. *komo1.]

Leave a Reply