P

Click here for P word list plus a brief excerpt.

-pō3

-pō3, see raupō.

-pō4

-pō4, rt. (see pōpō, knead dough into a roll.)

-pōina

-pōina, in ngaropōina, forgotten.

-pū3

-pū3. *Erupt. (see (‘aka-, tā-)pupū.)

-pa‘a3

-pa‘a3, rt, see pa‘apa‘a.

-pā10

-pā10, see aupā, a kind of fish.

-pani3

-pani3, rt. *Block up. (see kōpani, mōpani, pāpani, pōpani(pani).) [Ce. *pani2.]

-pare2

-pare2, see papare, pārea, parepare2, ‘aka-parepare2.

-peka2

-peka2, see (‘aka)pekapeka, quarrel, cross(ed). (cf. peka1.)

-pere5

-pere5, rt. *cherished. (see ‘akaperepere, ‘akameremere, kōperepere.)

-pere6

-pere6, see perepere2.

-piki3

-piki3. *False(ness), *cunning. (see pikipiki3, ‘akapiki(piki)3, tāpiki(piki), pikika‘a, pikipikika‘a, ‘akapiki(piki)ka‘a; cf. piki2, bent.)

-piro2

-piro2, see piropiro, smelling putrid. (cf. piro1.)

-piti

-piti, rt. (see (‘aka)kāpiti, kāpipiti, (‘aka)-kāpitipiti.)

-pongi2

-pongi2, see pōpongi, morning.

-pora

-pora, rt. (see tāpora, rough coconut-leaf basket.) [Pn. *pola.]

-poro2

-poro2, rt. *Berry. (see poroporo, poro‘iti, ‘ōporo.) [Pn. *polo.]

-poro4

-poro4, see tāporoporo1, hold in reserve.

-poro5

-poro5, see tāporoporo2, exhort. (? cf. poro (a)ki, pōrokiroki.)

-poti2

-poti2, *Completely, absolutely. In tā‘iripoti, sweep out of existence, annihilate.

-poti3

-poti3, see pōpoti, potipoti.

-pou4

-pou4, see piripou, trousers; tāpiripou.

-puku2

-puku2. Hold enmity, hatred, spite. (see mou-puku.)

-puku4

-puku4, in ‘āpuku(puku), gulp down. ‘E a‘a koe i ‘āpukupuku ‘ua ai i tā‘au kai? Why did you just gulp down your food?

pā‘ī

pā‘ī, 1. (-a), v.i. Bath, bathe. Kua pā‘ī ‘aia i te ‘oro‘enua ki te tai i te ‘akaoti‘anga te ‘anga‘anga. He bathed the horse in the sea after work; Kua pā‘ī koe? Have you had a bath?; Ko te vai … Continue reading

pā‘ī‘ī

pā‘ī‘ī, v.i. Squashed, crushed, beaten up, run over. Kua pā‘ī‘ī ā mua i te torōka i te ‘ū‘anga ki runga i te poupou. The front of the truck was crushed when it ran into the post; E tari koe i … Continue reading

pā‘ū‘ū

pā‘ū‘ū, n. Kind(s) of parrotfish (Scaridae), described as greenish with brown markings. [? pā-7, u‘u1 RR.]

pā‘ara

pā‘ara, (-‘ia). Slice off (esp. fat or flesh from a carcase). E pā‘ara koe i tēta‘i tua i te ‘a‘ai kia tāmitia. Slice the flesh off one side of the tuna for salting down; Kua oti iāku i te pā‘ara … Continue reading

pā‘aruā

pā‘aruā, v.i. Careless, negligent, slapdash. Kua ‘akaruke‘ia ‘aia i te ‘anga‘anga nō te pā‘aruā. He was dismissed for negligence; ‘E tangata pā‘aruā koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga. You are careless about your work.

pā‘ata

pā‘ata, 1. n. Raised framework or staging, gridiron, shelf, rack, scaffolding, litter. Tē ma‘ani pā‘ata nei māua ‘ei rūrū i te ‘ua tīnapi. We are making some staging to sew the Chinese cabbage seeds on; Kua ‘o‘ora mātou i te … Continue reading

pā‘ata‘ata

pā‘ata‘ata, (-‘ia), fq. pā‘ata. Make staging, scaffolding, grill etc. out of sthg. I tōna pā‘ata‘ata‘anga i te rākau ki runga ake i te a‘i, kua tari mai ‘aia i te maito ē kua tukutuku ki runga. When he had made … Continue reading

pā‘ei‘ei

pā‘ei‘ei, n. A handleless scoop net (Mang. dial. = Rar. pokipoki2). [pā-7 ?, ‘ei1 RR.]

pā‘eke‘eke

pā‘eke‘eke, v.i, fq. pa‘eke. Slip, slide steeply. Kua pa‘eke‘eke te maunga ki te kauvai. The mountain sloped steeply down to the river; Kua ‘īmene rātou ma te avaava i tō rātou pā‘eke‘eke‘anga mai. They sang out and whooped as they … Continue reading

pā‘ere

pā‘ere, (-a, -‘ia). Cut or strip off (flesh, skin or layer of sthg), scratch, lacerate. Nāna i pā‘ere i te ‘a‘ai ē kua ‘ōake i te vā‘anga ma‘ata nā Poko. He cut the flesh off the tuna and gave Poko … Continue reading

pā‘ere‘ere

pā‘ere‘ere, (-a, -‘ia), fq. pā‘ere. Cut into, strip off, scratch. Kua pā‘ere‘ere‘ia tōna mokotua ki te mātipi i tōna mou‘anga i te ‘enemi. When he fell into the enemy’s hands, they cut his back with knives; Kua pā‘ere‘ere ‘aia i … Continue reading

pā‘eru1

pā‘eru1, (-a, -‘ia). To rummage or rake through, search thoroughly, comb. Kua pā‘eru ‘aia i ā roto i tōna pi‘a moe i tōna kimi‘anga i tāna ruru tāviri. He combed his bedroom searching for his bunch of keys; Tērā ake … Continue reading

pā‘eru2

pā‘eru2, n. 1. A long, wooden spear. Ko te pā‘eru tēia i vero ei ‘a Taiki i te kōpū o Matatia i tō rāua pekapeka‘anga. This is the spear that Taiki stabbed into Matatia’s belly when they were quarrelling. 2. … Continue reading

pā‘oa

pā‘oa. Used in the Bible in the phrase kāka‘u paoa, sackcloth, mourning garment. E kua tapoki iora iaia uaorai ki te kakau paoa, e kua noo iora ki raro i te reu. And then he covered himself with sackcloth and … Continue reading

pā‘ore

pā‘ore, (-a, -‘ia). To slide off (a sheath-like covering). Kua pā‘ore ‘aia i te va‘ī i te kakau o te rākau pā pōro. He slid the (rubber) grip off the handle of the cricket bat; Kua pā‘ore ‘aia i te … Continue reading

pā‘ore‘ore

pā‘ore‘ore, (-a, -‘ia). Slide (a sheath to and fro). Kua pā‘ore‘ore ‘aia i tōna ure. He masturbated. [pā‘ore Rr.]

pā‘ove, pā‘oe

pā‘ove, pā‘oe, n. Braces, shoulder-straps, supporting-strap. E ‘oko mai koe i tēta‘i pā‘oe nō tōku piripou. Buy me some braces for my trousers; Kua motu te pā‘ove i te pona o tērā tamā‘ine. The strap has broken on that girl’s … Continue reading

pā‘ua

pā‘ua, n. Various clams but typically Tridacna maxima. E ruku koe ki raro e ranga mai i tērā pā‘ua. Dive down and lever out that clam; ‘E anga pā‘ua ma‘ata tēia ē te mānea. This is a fine big clam … Continue reading

pā‘ue‘ue

pā‘ue‘ue, n. Trilobed Maori wrass(es) (Cheilinus trilobatus) and perhaps others (Mang. dial.).

pā-7

pā-7, pref. Fossilised prefix or prefixes of undetermined meaning. (see pā‘aruā, pā‘ata(‘ata), pā‘ere(‘ere), pā‘eru, (‘aka)-pā‘eta‘eta, (‘aka-, tā-)pā‘ī(‘ī), pāina(ina), pākare(kare), pākati(kati), pākenu, (‘aka)-pāketa(keta), pākiri(kiri), pākoko, pāoko-(oko), pā‘ore(‘ore), pāoro(oro), pāraku-(raku), pārara(rara), pārena, pāruru, pātangitangi, (‘aka-, tā-) pātaratara, pā tē(tē), pātere(tere) pātetea, pātia1(tia), … Continue reading

pā-8

pā-8, var. pa-, q.v.

pā-9

pā-9, see pātangaroa, Long-tailed Cuckoo.

1

pā1, 1. (paia). Hit, beat, strike, slash, spring up (of the wind). Kua pā ‘a Tiare i te pōro ki va‘o i te kena. Tiare hit the ball over the boundary; Kua paia te pōro ki roto i te tai. … Continue reading

2

pā2, (-ria). Give possession, lend, hand over, grant the use of. Kā pā koe i tō pātikara kia Kautā?

3

pā3, 1. n. Row, line, column. I tanu au i teia pā rākau ‘ei pāruru i te matangi. I planted this row of trees as a windbreak; E tatau koe i te kātoatoa‘anga o te tamariki i teia pā. Count … Continue reading

4

pā4, v.i. Barren (of women), unable, or too old, to bear children. Kua pā tāna va‘ine i muri ake i te rua o tā rāua tamariki. His wife was barren after their second child; Nō te mea, ‘e pā tāna … Continue reading

6

pā6, n. Father (voc.), mister (Mang. dial.). (cf. pāpā3.)

pāetaeta

pāetaeta, v.i. 1. Stretched very taut, tight and stiff, tight-fitting (of garments). Kua pāetaeta tōku pākiri nō te matangi. My skin feels tight and stiff through being out in the wind; ‘E pona pāetaeta tēnā i runga iā koe. That … Continue reading

pāina

pāina, (-‘ia). Hold before or over a fire. E pāina koe i te ‘āriki ki runga i te a‘i, kā va‘ī ei koe i te ika. Soften up the banana leaves over the fire before you wrap the fish in … Continue reading

pāinaina

pāinaina, (-‘ia), fq. pāina. Expose to a fire. ‘E a‘a i pāinaina‘ia ai? Why has it been put in front of the fire? [pāina Rr.]

pākākā

pākākā, v.i. Withered, sere, seared (as leaves or fruit by cold winds). Kua pākākā te rau o te rākau. The leaves are seared. [pā7 or 1, kā1 RR.]

pākūkū

pākūkū, v.i., n., fq. pakū. Thump, thud, etc. Ko ‘ai tērā e pākūkū ra i roto i te ‘are? Who is that banging around in the house? Pākūkū tapuae, the noise of heavy footsteps or hooves. Kua ‘akarongo au i … Continue reading

pākara

pākara, n. Buckle. ‘Ei pākara kapu ‘akari tā‘au e ma‘ani nō taku kiri rito. It has to be a coconut-shell buckle you make for my white coconut-leaf belt; Kua ‘ati te pākara i tōku kiri. The buckle is broken on … Continue reading

pākarekare

pākarekare, v.i. Have a sinking feeling (of the stomach). Kua pākarekare tōku kōpū, nō te mea kāre au i kaikai ana. I have a sinking feeling in the stomach because I didn’t have anything to eat. [Ta. *paakare.]

pākarikari

pākarikari, v.i., fq. pakari. 1. Gradually attaining full strength and maturity. ‘E vao‘o koe kia pākarikari meitaki tō ‘oro‘enua ka ‘aka‘oro ei koe. Let your horse develop its full strength before you ride it. 2. (Of growth). Slow in developing, … Continue reading

pākati

pākati, 1. (-a, -‘ia). Grip in (pincer grip), nip, snap or clench (teeth), grab and hold, catch in a (sprung) trap. Kua pākati te tupa i tōku rima. The crab gripped onto my hand; Kua pākati ‘aia i te pu‘ipu‘i … Continue reading

pākatikati

pākatikati, (-a, -‘ia), fq. pākati. Nip, etc. Kua pākatikatia te rima o te tamaiti e te unga i tōna nanao‘anga. The boy got several nips on his hand groping for the hermit crab; Pākatikatia ki te pākati niuniu. Nip them … Continue reading

pākau

pākau, n. Thing (Ait., N.G.Pt dial. = Rar. ‘apinga). ‘E pākau ei te ‘aka‘ie‘ie. It is really lovely.

pākenu

pākenu, (-a, -‘ia). Clear ground by grubbing out weeds. Kua pākenu ‘aia i te ngā‘i tāna i manako nō te rūrū i tāna ‘ua kāpati. He cleared all the weeds from where he intended sowing his cabbage seeds; E vāere … Continue reading

pāketaketa

pāketaketa, v.i. Stubbornly persistent, obdurate, inflexible. Mē ka pāketaketa atu rāi koe, ka makia koe. If you persist in doing it you will get ill; nō te pāketaketa ia rātou i te rave i te kino, because they were hardened … Continue reading

pākete

pākete, n. Rope or sinnet basket used by pearl-shell divers. Tukuna te pākete. Lower away the basket. [Eng. basket.]

pākia

pākia, pass. papaki. Slap.

pākiakia

pākiakia, v.i., fq. pākia. Bruise (d), abrade (d). Kua pākiakia te vī, nō tei rūrū ‘ua ‘aia i te ‘a‘aki‘anga. The mangoes were bruised because he gathered them by just shaking them down; Ko te ‘ānani pākiakia tā‘au e ‘akapae. … Continue reading

pākiekie, pā kiekie

pākiekie, pā kiekie, To cut kiekie-lianas, i.e. pā1 and kiekie written as one word. Kua ‘oki mai a Mare mā mei te pākiekie mai. Mare and the others are back from cutting kiekie.

pākikokiko

pākikokiko, v.i., fq. pakiko. Extensively scratched or grazed; scratches, grazes. Kua pākikokiko ‘aia i tōna patere‘anga ki raro mei runga i te mato. He was scratched all over when he slipped down the steep rock-face; Kua karo ‘a Manu i … Continue reading

pākiri

pākiri, n. 1. (a) Skin, hide (of people, animals). Kua to‘u kerekere tōna pākiri nō te anu. His skin was blue with the cold; E ‘o‘ore meitaki kōtou i te pākiri o te puakani‘o ‘ei ma‘ani i te pa‘u. Flay … Continue reading

pākirikiri

pākirikiri, n., fq. pākiri 1 (b). Gobbets of fatty skin. Kua ‘akaputu ‘a Ma‘a i te pākirikiri puaka ki roto i te pā, Ma‘a put the gobbets of fat pork into a bowl. [pākiri Rr.]

pākoko

pākoko, 1. (-a, -‘ia). Sweep or swirl or rake or carry sthg away or along. Ko te one marō tāna i pākoko ki roto i te pūtē. The dry soil, he swept into a bag (using his arms, not a … Continue reading

pākoti

pākoti, 1. (-a, -‘ia). Cut sthg off (between blades), i.e. clip, snip, shear, mow (with mower), prune. Tē pākoti nei au i te rauru o tēia tamaiti. I‘m cutting this boy’s hair; Kua pākoti au i te ngā‘i tēniti‘anga. I’ve … Continue reading

pākotikoti

pākotikoti, (-a, -‘ia), fq. pākoti. Snip, etc. E pākotikoti mai koe i te pēpa kia ma‘ani au i te ‘ei. You cut up the paper while I make the garlands; mē oti te au ‘ātavatava marō i te pākotikoti, when … Continue reading

pāma

pāma, n. 1. Farmland, land where vegetables and other crops are grown (= one kai). Kua ‘aere te tamariki ki uta i te pāma i te vāere. The children went up to the vegetable plot to do some weeding. 2. … Continue reading

pāmati

pāmati, n. A permit. Kua rauka tāku pāmati mei kō mai i te taote, tē ‘aere nei au kā tiki i tāku mō‘ina kava papa‘ā. I’ve got my permit from the doctor’s, I‘m going to get my bottle of liquor. … Continue reading

pāmu1

pāmu1, n., var. pāma (1). Farmland.

pāmu2

pāmu2, n. Palm (sailmaker’s thimble). Tāmoua te pāmu ki runga i tō‘ou rima, kā tui ei koe i te kiri. Fasten the palm onto your hand before you sew the leather. [Eng. palm.]

pāmu3

pāmu3, 1. (-a, -‘ia). Pump, spray (with pressure device), syringe, administer an enema. E pāmu koe i te pātikara. Pump the bike up; Kua pāmu‘ia e Taka te mōrī kia mārama meitaki. Taka pumped the lantern up to get good … Continue reading

pāmuera

pāmuera, n. Type of whale. [Eng. sperm whale.]

pānanaki

pānanaki, (-a, -‘ia). Patch. ‘Auraka e pānanaki i te kāka‘u ta‘ito ki te mea ‘ōu. Don’t patch old clothes with new material; Kua pānanaki ‘aia i te punu puta i tōna ‘are. He put a patch over the hole in … Continue reading

pānara

pānara, n. Spanner, wrench. Tēia te pānara ma‘ata ‘ei tatara i tērā nāti. Here’s a big spanner to undo that nut; te pi‘a pānara tūkētūkē, the box of assorted spanners. [Eng. spanner.]

pāngika

pāngika, n. 1. Bank. Kua tuku ‘aia i tāna moni ki roto i te pāngika. He put his money in the bank. 2. Safe. Kua ‘oko pāngika ‘aia ‘ei vairanga nō te moni toa. He bought a safe to keep … Continue reading

pāni

pāni, n. 1. Pan, cooking-pot, saucepan. Kua tunu pāni ‘aia i tā mātou ika. He boiled our fish in a pan; E ‘ōrei mai koe i te tāpoki pāni. Would you wash the lid of the saucepan. 2. Boiler (in … Continue reading

pāniē

pāniē, n. Hamper, pannier. [Fr. panier.]

pānu

pānu, (-a, -‘ia), v.i. Drift or float freely (in water). Kua pānu te vaka i te motu‘anga te tūtau. The canoe drifted away when the anchor (cable) broke; ‘E ‘akari tērā e pānu ra i roto i te tai. That … Continue reading

pāokooko

pāokooko, (-a, -‘ia), fq. pāoko. Gather up. Kua pura tōku mata i tōku pāokooko‘anga i te tītā ki te ngā‘i ‘okota‘i. I got something in my eye when I was raking up the cut grass. [pāoko Rr.]

pāonikarāpu, pōnikarāpu

pāonikarāpu, pōnikarāpu, n. Gramophone. Kāre au e ‘inangaro i te paoni-karāpu, ‘e rātiō tāku ka ‘inangaro. I don’t like the gramophone, I’d rather have a radio; te rēkaoti pōnikarāpu, the gramophone record. [Eng. phonograph.]

pāoro

pāoro, (-a, -‘ia). 1. Stroke lightly, smooth down. Kua pāoro ‘aia i te tua o tāna puakaoa. She stroked the dog’s back; Kua peru ‘aia i tōna rauru ma te pāoro ki tōna rima. She combed her hair, smoothing it … Continue reading

pāorooro

pāorooro, (-a, -‘ia), fq. pāoro. Stroke. Kua pāorooro ‘aia i te kakī o te ‘oro‘enua. He stroked the horse’s neck; Kua tāpipiri ‘aia i te tūtū ki runga i te pēpa marō ma te pāorooro kia tika. He pasted the … Continue reading

pāpā‘ia

pāpā‘ia, n. A dish: taro and bananas baked and pounded or mashed up. Kua ta‘u pākiri ‘aia i te taro ē te meika para ‘ei ma‘ani pāpā‘ia. He baked the taro and ripe bananas in their skins to make pāpā‘ia; … Continue reading

pāpā-4

pāpā-4, in pāpāmarō, nearly dry, q.v.

pāpā-5

pāpā-5, in pāpānunui, greatly praised, q.v. (cf. pa‘apa‘a.)

pāpā1

pāpā1, (-ia), fq. pā1. Pound, beat, batter, wallop, thrash, buffet. Kua pāpā ‘a Tanga i te ‘eke kia paruparu ē kua tunu. Tanga beat the octopus to soften it up and boiled it; Ka pāpāia koe e te pū‘āpi‘i mē … Continue reading

pāpā2

pāpā2, n. A fishing technique. A long net is set outside the reef with the ends near the reef and the apex out to sea. Stones are thrown against the reef or the sea beaten to frighten the fish out … Continue reading

pāpā3

pāpā3, n. Father. Ko tōku pāpā tērā. That is my father; Ka ‘akakite au iā koe ki taku pāpā mē ‘oki mai. I‘ll tell my father about you when he comes back. Pāpā ‘āngai, foster father. Pāpā ‘ānau, natural father. … Continue reading

pāpāia

pāpāia, pass. pāpā1, q.v. Beat. [pā1 RR, -ia3.]

pāpāki

pāpāki, n. Part (of a larger whole or number), portion, share. Kua mamae tēia pāpāki iāku. I’ve got a pain in this part; E ‘uri i te pāpāki taratara o te rākau ki roto ē te pāpāki pateka ki va‘o. … Continue reading

pāpākita‘i

pāpākita‘i, v.i. Leaning to one side, lop-sided, one-sided(ly). Kua pāpākita‘i te poti, e ‘aere mai kōrua ki tēia tua no‘o ei. The boat is listing, you two come over and sit on this side; Kua tū pāpākita‘i te tamaiti nō … Continue reading

pāpāmarō

pāpāmarō, v.i. 1. Nearly dried out, almost dry. E tari mai koe i tēnā au kāka‘u ki roto i te ‘are mē pāpāmarō. Bring those clothes into the house when they are nearly dry; Kua pāpāmarō te vai i roto … Continue reading

pāpānu

pāpānu, v.i. (-a, -‘ia), fq. pānu. Float. Kua mataku māua i te mangō i tō māua pāpānu‘anga i te moana i te taka‘uri‘anga tō māua poti. We were scared of sharks as we floated in the sea after our boat … Continue reading

pāpānunui

pāpānunui. Renowned, famous, celebrated, much praised, noteworthy, remarkable. Ko te ariki pāpānunui tēnā i tēia ‘enua, he is the most famous chief in this country; Kua pāpānunui tika ai tō mātou tere i te no‘o‘anga ki tēia ‘enua, our touring … Continue reading

pāpāringa

pāpāringa, n. Cheek(s). E parai kōtou i tō koutou pāpāringa ki te ngāra‘u. Put charcoal on your cheeks; ‘E tangata pāpāringa roroa koe. You have long cheeks; pāpāringa muramura, rosy cheeks. ‘Apinga tāmuramura pāpāringa, sthg to redden the cheeks, rouge. … Continue reading

pāpōro

pāpōro, v.i., n. (Play) cricket or other game involving bat or racquet and ball. Kua ‘oko rākau pāpōro mai au. I’ve bought a cricket bat. Moenga pāpōro, cricket mat. Pāpōro tēniti, to play tennis. [pā1, pōro1.]

pāpū

pāpū, v.i. 1. Level, even. Kāre i pāpū meitaki tēia ngā‘i i tō kōtou ‘akatika‘anga. You haven’t levelled this place out very evenly; ‘E ngā‘i pāpū tēia, ‘ei tanu tōmāti. This is a level patch, good for planting tomatoes; I … Continue reading

pāpaka

pāpaka, n. A general term for various shore crabs. E ‘opu mai koe i tērā pāpaka ‘ei māunu. Catch that crab for bait; Ka ‘apai au i tēia anga pāpaka ‘ei kākapu re‘u ‘ava‘ava, I‘ll take this crab shell for … Continue reading

pāpaku

pāpaku, 1. v.i. Shallow(ness), lacking depth, low (of water). Kua pāpaku te vai i roto i te repo, kua piritia te matā vai. The water in the taro swamp is low, the inlet sluice is choked up; ‘E pāpaku roa … Continue reading

pāpani

pāpani, (-‘ia), var. pōpani. Shut up, block up, plug up. [pā-7, -pani3.]

pāpara‘ā

pāpara‘ā, n. The juvenile stage of the surgeonfish (maito). Māurua mai te pāpara‘ā ki roto i te kupenga. Drive those surgeonfish fry round into the net; Kua ‘oko au i tēnā tui pāpara‘ā. I’ve bought that string of little surgeonfish.

pāpati

pāpati, n. Porpoise, dolphin. Kua rererere ‘aere te pāpati i tō mātou tere‘anga ki Mangaia. The porpoises were leaping when we sailed to Mangaia; ‘E na‘o pāpati tērā i muri i te pa‘ī. There is a school of porpoises behind … Continue reading

pāpera

pāpera, n. Tiger shark. ‘Akate‘ate‘a mamao i tā‘au ‘āuri, ‘e pāpera tērā ake ‘e ‘aere maī ra. Get your spear ready, there is a tiger shark moving in; Kua mou te punua pāpera ki runga i te matau. The young … Continue reading

pāpetīto

pāpetīto, (-‘ia),.(Bib. bapetizo). Baptise, christen. Ā tēia ‘ōro‘a ki mua e pāpetīto‘ia ai tāna pēpe. Her baby is going to be christened next Communion Sunday; e bapetizoia iora e ia i Ioridana, and were baptised by him in the Jordan … Continue reading

pāponi

pāponi, (-‘ia), var. pāpani, q.v. Block up.

pāpunga

pāpunga, v.i., n. Congregate, (form) a crowd. ‘E a‘a rā te tangata i pāpunga ‘ua ai ki tērā ngā‘i? Why are the people congregating there?; ‘E a‘a te ‘anga‘anga a tērā pāpunga tangata i kō? What is that crowd doing … Continue reading

pāra

pāra, n. A fish, Wahoo (Acanthocybium solandri). ‘E pāra ma‘ata tāna i mou mai i tōna tāvere‘anga i nanahi. He caught a great pāra trawling yesterday. [Pn. *pa‘ala.]

pāra‘ara‘a

pāra‘ara‘a, v.i., fq. para‘ā. Flat(tened). Kua pāra‘ara‘a te tiare i te moe‘anga te puakaoa ki runga. The flowers were crushed flat where the dog had been lying on them; E no‘o koe ki runga i tērā toka pāra‘ara‘a. Sit down … Continue reading

pāra‘i

pāra‘i, (-‘ia),.v.i. Squash, crouch, brood or sit (as bird on nest), sit (on the ground), lie down (as pig or horse). Kua pāra‘i te tamā‘ine ki runga i te one ē kua auē. The girl sat down on the ground … Continue reading

pāraku

pāraku, (-a, -‘ia, -na). 1. Scratch, scrape, rake up. Kua pāraku te kiorengiāo i te rima o te tamaiti. The cat scratched the boy’s arm; Kua pāraku ‘aia i te one ki tōna rima ē kua ‘a‘ao ki roto i … Continue reading

pārakuna

pārakuna, pass. pāraku. Scratch, rake.

pārakuraku

pārakuraku, (-a, -‘ia, -na), fq. pāraku. Scratch, rake. Kua pārakuraku‘ia tōna mokotua. There were several scratches on his back. [pāraku Rr.]

pārakurakuna

pārakurakuna, pass. pārakuraku. Scratch, rake.

pārama

pārama, (Bib. balama), n. Balm. Te meli, e te mori, e te balama, honey, and oil, and balm (Ezek. 27.17). [Eng. balm].

pāramani

pāramani, n. Parliament. ‘E mea tonokia mai taua tangatā ra e te pāramani. That person has been sent by parliament; ‘E mema pāramani ‘oki ‘aia kā rua mata‘iti i teianei. And he has been a member of parliament for two … Continue reading

pārapōtini

pārapōtini, n. Passionfruit, including the granadilla. ‘Ē ‘ia te ‘oko i te kīkau pārapōtini? How much is the basket of passionfruit?

pārapōtini ‘enua

pārapōtini ‘enua, n. An introduced, hard-shelled passionfruit (Passiflora maliformis).

Pārapōtini ‘enua

Pārapōtini ‘enua (Passiflora maliformis).

pārapu

pārapu, n. West(erly) wind.

pārarā

pārarā, v.i. Rattle, creak, crackle, rustle. Kua aoaoa te puakaoa i te pararā‘anga te pere‘ō i runga i te mataara. The dog barked as the wagon rattled along the road; Kua pararā te pā i tōna vā‘i‘anga nō te marōkā … Continue reading

pārara

pārara, (-‘ia). Expose to flame or heat. Kua pārara ‘aia i tōna rima ki te a‘i nō te anu. He held his hands in front of the fire because they were cold; Kua pakapaka tōna vaevae i tōna pārara‘anga ki … Continue reading

pārararara

pārararara, (-‘ia), fq. pārara. Expose to flame. Kua pārararara māua i te au puaka ki runga i te umu kia mā te ‘uru. We singed the pigs on the oven to get the hairs off; Kua pārararara‘ia te rau o … Continue reading

pārarerare

pārarerare, v.i., fq. parare. Stammer, blunder. E te Atu eiaa koe e pararerare; Kare au e tau kia tomo mai koe ki roto i taku are. Lord, don’t do the wrong things (i.e. inconvenience yourself); I am not worthy to … Continue reading

pārata‘ito

pārata‘ito, n., (Bib. Paradaiso). Paradise. Ko te Pārata‘ito tika ai tēia. This is a real paradise; Ei Paradaiso taua katoa i teianei rai rā. You and I will be together in Paradise this very day (Luke 23.43). [Gk paradeisos, perhaps … Continue reading

pāratene, patene

pāratene, patene, n. Per cent. Mei te rua nga‘uru pāratene, about twenty per cent. [Eng. per cent.]

pārau

pārau, n. Various pearl-shell oysters, including Blacklip Pearlshell (Pinctada margaritifera). Kua ruku ‘aia ki raro ē kua ‘a‘aki mai i te pārau i runga i te kāoa. He dived down and picked the pearl shell off the coral; Tē tete … Continue reading

pārea

pārea, pass. papare. Swing aside. [pa(p)are, -a5.]

pārena

pārena, (-‘ia). To smooth, stretch, press or iron sthg out flat, to take the kinks out of rope or a fishing line by stretching it. Kua tāpipiri ‘aia i te tūtū ki runga i te pēpa mārōki‘aki‘a ma te pārena … Continue reading

pāretēnia

pāretēnia, 1. v.i., n. (Be) a virgin. E nui te paretenia, e e tamaiti tana e anau. A virgin will be pregnant and give birth to a son (Is. 7.14); ‘E tamā‘ine pāretēnia ‘oki ‘aia. She is indeed a virgin; … Continue reading

pāreu

pāreu, (-a, -‘ia). 1. To wrap around the waist. Kua pāreu te tamā‘ine i te tauera nā va‘o ake i tōna kāka‘u pā‘ī tai ē kua ‘aere ki ta‘atai. The girl wrapped the towel around her waist over her bathing … Continue reading

pāria1

pāria1, pass. pā1. Stricken by illness. [pā1, -ria2.]

pāringi

pāringi, n., (Bib. faringa). Farthing. ‘Okota‘i pene, ‘ē toru pāringi i te paunu, a penny three farthings per pound; te fāringa ‘opengā ra, the last farthing. [Eng. farthing.]

pārua

pārua, recorded only adverbially qualifying rekareka or ūmere. Extremely. Rekareka pārua, overjoyed. Ēmere pārua, absolutely amazed. Kua ūmere pārua te tangata i tei tupu. People were absolutely amazed at what happened.

pāruru

pāruru, 1. (-a, -‘ia), n. (Provide with) wall, palisade, barricade, screen, partition; defend, shelter, protect(ion). Taria mai te rākau kia pāruru tāua i te ‘are. Bring the timbers so we can do the wall of the house; Kua pāruru‘ia te … Continue reading

pātē1

pātē1, 1. (-a, -‘ia), v.i. Beat rhythmically. Kua pātē ‘aia i te pātē. He drummed on the slit-gong. Pātē tāmou, (to play) the fixed rhythmic beat on a percussion instrument. Pātē tāngarongaro, (to play) a counter-rhythm against the pātē tāmou. … Continue reading

pātē2

pātē2, (-a, -‘ia). In pātē i te ū, strip out the milk. Kua pātē ‘aia i te ū o te puakatoro. He milked the cow; Kua tu‘etu‘e te puakatoro i tōku pātē‘anga i te ū. The cow kept kicking when … Continue reading

pātē3

pātē3, (-a, -‘ia). Ring (a bell). Kua pātē te ti‘ākono i te oe pure. The deacon rang the church bell; Kua pātēa te oe? Has the bell been rung? (see pātētē3.) (cf. Tah. pātē.) [pā-7, -tē5.]

pātē4

pātē4, (-a, -‘ia). Tug (a rope). Kua pātē mai te tangata ruku kōpūpū ē kua kī te pakete i te pārau. The diver signalled (with a tug) that the rope basket was full of pearl-oysters. (see pātētē4; cf. pātē3; cf. … Continue reading

pātētē1

pātētē1, (-a, -‘ia), fq. pātē1. Beat rhythmically. ‘Auraka e pātētē i tēnā tini, kā ara te pēpe. Don’t keep beating that tin, the baby will wake up. [pātē1 Rr.]

pātētē2

pātētē2, (-a, -‘ia), fq. pātē2. Strip out (milk). [pātē2 Rr.]

pātētē3

pātētē3, (-a, -‘ia), fq. pātē3. Ring (bell). Kua pātētēa te oe e te tamaiti. The boy has been ringing the bell. [pātē3 Rr.]

pātētē4

pātētē4, (-a, -‘ia), fq. pātē4. Tug (rope). Kua pātētē ‘aia i te taura. He tugged the rope. [pātē4 Rr.]

pātī

pātī, n. Party. ‘E pātī tā māua āpōpō. We are having a party tomorrow; ‘E pātī mataora. It was an enjoyable party. [Eng. party.]

pātītī

pātītī, v.i., fq. patī. Splash, spray. Kua pakapaka tōna rima i te pātītī‘anga te ‘inu ki runga. His hand was scalded when the fat splashed over it; Kua pātītī te tai ki runga i tōna mata. Spray splashed against his … Continue reading

pātō1

pātō1, v.t., n. Tug (a fishing line). (see pātōtō.) [pā-7, tō-2.]

pātō2

pātō2, n., (Bib. bato). A large liquid measure (about six gallons). Kia ngauru ua atura te ekera i te kainga vine, okotai ua bato wina te ka rauka mai. For even ten acres of vineyards shall yield only one bath … Continue reading

pātōtō

pātōtō, v.t., n. Tug or jerk (a fishing line), fish(ing) from a canoe twitching the line with a finger, fishing with a line. Kua pātōtō ‘aia i tāna a‘o ma te tiaki mārie i te kai‘anga te ika. He kept … Continue reading

pātū1

pātū1, (-a, -‘ia). Stand sthg upright, erect (a post), pitch (a tent). Kua pātū ‘aia i te rākau ki te pae i te ‘uri ‘ānani ‘ei turu kia kore e ‘inga. He drove a stake in beside the orange sapling … Continue reading

pātū2

pātū2, (-a, -‘ia). Tap or knock gently (especially in order to dislodge sthg). ‘E a‘a koe i pātū ei i tō re‘u ‘ava‘ava ki kona? Why are you knocking your pipe out (or flicking your cigarette ash off) there? (see … Continue reading

pātūtū1

pātūtū1, (-a, -‘ia), fq. pātū. Stand sthg up, erect (post). Nā māua e pātūtū i te rākau, nā kōrua e ‘akairi mai i te kupenga. We‘ll stick the posts in, you drape the net over them; Kua pātūtūa te au … Continue reading

pātūtū2

pātūtū2, (-a, -‘ia), fq. pātū2. Tap, knock lightly. Pātūtūa te repo i tō tāmaka kā tomo ei. Knock the dirt off your shoes before you go in. [pātū2 Rr.]

pāta

pāta, n., (Bib. pasa). Passover. E iaia i noo i Ierusalema i te oroa i te pasa ra. And when he was in Jerusalem for the Passover (John 2.23). [Heb. pesach, Gk paskha.]

pātai1

pātai1, v.i. Subside (of the waves). Kua pātai te ngaru i teianei, ka meitaki pa‘a āpōpō. The sea has gone down, it could be better tomorrow; I te pātai‘anga o te ngaru, kua ‘oe viviki rāua i te vaka ki … Continue reading

pātai2

pātai2, (-a). Cross (the legs), when sitting on the floor. E pātai koe i tō‘ou vaevae mē no‘o koe ki runga i te moenga. Cross your legs when you sit on the mat; Pātaia tō vaevae kia ō mai ‘a … Continue reading

pātai3

pātai3, n. Flamboyant tree, Poinciana (Delonix regia). Kua pū‘era‘era te pātai. The flamboyant trees are flowering; Ka ‘apai ‘ua pātai mātou ki te ‘āpi‘i. We are to take Poinciana seeds to school.

pātana

pātana, n. Partner. Ko ‘Ina tōku pātana ki te ‘ura i tēia pō. ‘Ina is going to be my partner at the dance tonight. [Eng. partner.]

pātangaroa, ‘ātangaroa

pātangaroa, ‘ātangaroa, n. Long-tailed cuckoo (Eudynamis taitensis). A migrant bird which breeds in New Zealand. Ko te ‘uru o te pātangaroa tei tāpeka‘ia ki runga i te matau. The feathers of the long-tailed cuckoo were tied to the hook.

pātangitangi

pātangitangi, n. Bullroarer (child’s toy). Tēnā te kīkau ‘ei ma‘ani pātangitangi. There is a coconut leaf to make a bull-roarer out of. [pā-7, tangi RR.]

pātaratara

pātaratara, v.i. Serrated, saw-edged, dog-toothed. E pākotikoti koe kia pātaratara te ngā ‘ope o te pēpa. Cut both ends of the paper into a saw-edged pattern; ‘E kaute rau pātaratara tēia. This hibiscus has a serrated leaf; Kua rekareka ‘aia … Continue reading

pātekateka

pātekateka, v.i., fq. pateka. Smooth, slippery. Kāre i pātekateka meitaki te rākau i tō‘ou ūkī‘anga ki te pēpa one. You haven’t sandpapered the timber down smooth enough; pātekateka mei te tuna, slippery as an eel. [pateka Rr.]

pātere

pātere, (-a, -‘ia). Slice off; skim, strip or peel off (with knife). E pātere i te pākiri kia mā meitaki. Slice all the bark right off; E pātere i te pākiri o te nītā kā kai ei. Peel the pawpaw … Continue reading

pātereāreka, pātereārika

pātereāreka, pātereārika, n. Patriarch. Kua tupu i te tuātau o te pātereāreka. It happened in the times of the patriarchs; te paterearika ia Davida, the patriarch David (Acts 2.29). [Gk patriarkhēs.]

pāteretere1

pāteretere1, (-a, -‘ia), fq. pātere. Slice off, etc. Kua motu tōna rima i tōna pāteretere-‘anga i te pākiri o te taro. He cut his finger peeling the taro; ‘E a‘a i pāteretereāi tēnā rākau? Kā kī tēia ngā‘i i te … Continue reading

pāteretere2

pāteretere2, n. Flounder, kind of flatfish. Pātia‘ia mai te pāteretere, tēnā i te pae i te toka. Spear the flounder, there it is by the rock; Tē varaipāni pāteretere nei au. I‘m frying a flounder. (cf. pātiki.) [? pā-7, tere … Continue reading

pātete1

pātete1, n. Passenger. Kua kake te pātete ki uta i te ‘enua i te pōpongi metua. The passengers went ashore early in the morning; Kāre au e tari pātete i tēia terepu. I‘m not going to take any passengers this … Continue reading

pātete2

pātete2, n. Passage. Ka ‘akatika au mē nāna e tūtaki i tōku pātete. I‘ll agree (to go), provided he pays my passage. Moni pātete, passage money. [Eng. passage.]

pātetea

pātetea, v.i. Pallid, wan (cf. mōtetea). Kua ‘ākara‘anga pātetea ē te ro‘iro‘i ‘aia i muri ake i tōna maki‘anga. He looked wan and tired after his illness. [pā-7, tea rR.]

pāti

pāti, (-a, -‘ia), v.i. 1. Pass sthg to sbdy. E pāti mai koe i te pōro kiāku. Pass the ball to me; Pātia mai te pēni, ‘inē. Pass the pen, would you; Kua pāti‘ia te pēpa ki te au tangata … Continue reading

pātia

pātia, (-‘ia). 1. Stab, inject, nail, pierce. Kua pātia ‘aia i te ika ki te ‘āuri. He stabbed the fish with the spear; Kua pātia te taote i tōku rima ki te vairākau māriri. The doctor gave me an anti-malaria … Continue reading

pātiatia

pātiatia, (-‘ia) v.i., fq. pātia. 1. Stab, pierce; dive; injections, etc. Kua pātiatia ‘aia i te vā‘angā punu ki te naero ‘ei ma‘ani punga. He pierced holes in the sheet of tin to make a grater; Kua pātiatia‘ia te au … Continue reading

pātikara

pātikara, n. Bike. ‘E pātikara matīni tōna, kāre i te mea takataka‘i. He has a motor-bike not a pedal cycle; Kua ‘aka‘oro ‘aia i te pātikara nā runga i te mataara. He rode the bike along the road. [Eng. bicycle.]

pātiki

pātiki, n. Flatfish, flounder (Ait., Mang. dial. = Rar. pāteretere). [Ce. *paa-tiki.]

pātini

pātini, n., v.t. Batten. Kua ‘āpapa rātou i te pi‘a ki runga i te pātini. They stacked the crates up on the battens; I ‘apai mai au i tēia au pātini ‘ei tāpoki i te pi‘a ‘ānani. I’ve brought these … Continue reading

pātireia

pātireia, n., (Bib. basileia). Kingdom, nation. Kua putuputu te aronga mama‘ata o te au pātireia nō te ‘uri‘uri i te manako nō te ‘akatupu‘anga i te ‘au. The leaders of nations assembled to discuss how to bring about peace; Kia … Continue reading

pātiri

pātiri, n. Battery. E ‘oko mai koe i tēta‘i ngā pātiri mōrī pata nōku? Would you buy me two or three torch batteries?; Tē tiāti pātiri nei au. I‘m charging the battery . [Eng. battery.]

pātiti

pātiti, (-a, -‘ia). Nail, drive in (a nail, stake, peg). Tē pātiti nei au i te tāpoki i tēia ngā pi‘a. I‘m nailing down the lids of these boxes; Kua pātitia te naero ki runga i te pāruru ‘are ‘ei … Continue reading

pātitititi

pātitititi, (-a, -‘ia), fq. pātiti. Nail, etc. Kua pātitititia te kīkau ‘ōu ki runga i te ‘are. The new thatch was nailed to the roof. [pātiti Rr.]

pāto‘i

pāto‘i, (-a, -‘ia), v.t. Object to, protest against, oppose, deny, defy, refuse; objection, protest, etc. Mē kāre ‘e tangata pāto‘i i tēia manako, if there are no objections to this proposal; i raro ake i te pāto‘i, under protest: Kua … Continue reading

pāto‘i‘anga

pāto‘i‘anga, nom. Objection, protest. Kāre tā‘au pāto‘i‘anga e ‘akatika‘ia. Your objection will not be allowed. [pāto‘i, ‘anga4.]

pāto‘ito‘i

pāto‘ito‘i, (-a, -‘ia), fq. pāto‘i. Oppose, defy, deny, refuse, etc. I pāto‘ito‘i‘ia ana tēia manako e te tangata i tērā ake mata‘iti, inā tē ‘apai ‘aka‘ou mai nei koe. There were objections to this proposal last year and here you … Continue reading

pātoa

pātoa, v.i. Callous(ed), (have) corns or friction blisters. Kāre au e meitaki i te mou ‘aka‘ou i te toki, kua pātoa tōku rima. I can’t grip the axe properly any more, my hands are blistered; Kua pātoa‘ia tōna mangamanga vaevae … Continue reading

pātore

pātore, (-a, -‘ia), v.t., n. (Mark with) a stripe, strip or streak. Kua pātorea te ‘iti i tōna rimā pona ki te kāka‘u matie. The sleeves of her dress were edged with a green material; te au pātore muramura, red … Continue reading

pātoretore

pātoretore, (-a, -‘ia), n., fq. pātore. (Make) stripes, etc. Kua pātoretore te tamaiti i te ta‘ua ‘are. The boy made stripes on the floor of the house; tēta‘i pona pātoretore, a striped shirt; ‘E a‘a te kara i te pātoretore? … Continue reading

pātuki

pātuki, n. Name of fish(es), referred to locally as cod. Mangaian specimens have been identified as handfishes (Cirrhitidae). Ka ‘aere māua ka tākiri pātuki. We are going angling for pātuki. Some varieties: pātuki māngiongio, pātuki paru, pātuki toka. [Pn. *paatuki.]

pāua

pāua, n. 1. Floor mat or food mat plaited from coconut leaves. E tīpū mai koe i tēta‘i au kīkau ‘ei mā‘ani pāua. Cut some coconut fronds to make pāua mats; Kā kite koe i te raranga pāua? Can you … Continue reading

pē‘au

pē‘au, n. 1. Wing. Kua kapakapa te manu i tōna pē‘au ē kua rere. The bird flapped its wings and flew; ‘E pa‘īrere pē‘au roa tērā. The plane has long wings. 2. Pectoral fin. Kua kino tēta‘i pē‘au o tēia … Continue reading

pē‘ea

pē‘ea, (-‘ia), v.i. 1. How?, What (manner, method, nature, outcome)? Pē‘ea koe? How are you?; Kua pē‘ea tā kōtou ‘uipā‘anga? How did your meeting go?; Kua pē‘ea? Kua manuia? How was it? Successful?; I pē‘ea koe i te pātia‘anga i … Continue reading

pē‘i

pē‘i, (-a, -‘ia). 1. Throw directly at (i) sbdy/sthg with (ki) sthg. Tē pē‘i nei au i te manu ki te toka. I‘m throwing a stone at the bird; Kua nga‘ā te i‘o o te māramarama i tōna pē‘i‘anga ki … Continue reading

pē‘inga

pē‘inga, nom. In te pē‘inga pua, the game of disc throwing or the pitch where it is played (Aitutaki, N.G.Pt). (see pua3.) [pē‘i, -nga2.]

pē-4

pē-4. Like, resembling. (see (‘aka)pē‘ea, (‘aka)pēia, (‘aka)pēnā, (‘aka)pēnei, (‘aka)pērā.)

1

pē1, v.i. 1. Rotten, decayed. Kua pē tēnā pi‘ā vī, taria nā te puaka. The mangoes in that box have gone rotten, take them away for the pigs; te rau rākau pē, decayed leaves; Kua pē tō‘ou ni‘o. Your tooth … Continue reading

2

pē2, n. Spade. Tēia te pē ‘ei kō i te va‘arua. Here’s a spade to dig the hole with; I ‘oko mai au i tēia paipa ‘ei kakau pē. I bought this pipe to make a handle for a spade. … Continue reading

3

pē3, interj. Calling to chickens. Pē! pē! pē! Chook! chook! chook! (see pēpē2.)

pēia

pēia, v.i. Like this. Ka pēia te rave. This is the way to do it; Mē mou pēia koe, kā ‘ati. If you hold it like this, it will break; I mou pēia‘ia i topa ai. It dropped because it … Continue reading

pēkau

pēkau, n. In pēkau ‘are, rough shed, temporary shelter, shack. E kua anga i te au pekau are no tana au puaka, and made sheds for his animals (Gen. 33.17).

pēkene

pēkene, n. Bacon. ‘Okota‘i paunu pēkene, a pound of bacon. [Eng. bacon.]

pēnā

pēnā, (-‘ia), v.i. Like that, in the way you are doing it. ‘Auraka e pēnā mē ‘a‘aki. Don’t pick them like that; ‘E a‘a koe i ‘aere pēnā ai? What have you been walking like that for?; Kā tu‘e te … Continue reading

pēnei

pēnei, adv. Perhaps, possibly, maybe, in case. E no‘o ‘ua koe ki te kāinga, pēnei kā ua mai. You just stay at home, maybe it is going to rain; E no‘o koe ki te kāinga, pēnei ake ka tāpa‘e mai … Continue reading

pēni1

pēni1, (-a, -‘ia). 1. To paint. Tē pēni nei au i tōku vaka. I‘m painting my canoe; Kua pēnia te au no‘o‘anga ki te pēni moana. The chairs have been painted with blue paint. 2. n. Paint. ‘E punu pēni … Continue reading

pēni2

pēni2, n. 1. Pen (pēni ‘inika). Kua ‘akakī ‘aia i tāna pēni. She filled her pen. 2. Pencil (pēni tātā, pēnitara). Tē tākeokeo pēni nei au nāku. I‘m sharpening myself a pencil. [Eng. pen.]

pēnitīni

pēnitīni, n. 1. Benzine. Kua tītō pēnitīni ‘aia ki roto i te mōrī. She poured some benzine into the lantern. 2. Petrol. Kua taomi ‘aia i te pēnitīni. He pressed the accelerator (stepped on the gas); Kāre e meitaki te … Continue reading

pēnitara

pēnitara, n. Pencil. Kua ‘ati te keo o te pēnitara. The point of the pencil broke. [Eng. pencil.]

pēniti

pēniti, n. Bayonet. Tāmoua tā kōtou pēniti. Fix your bayonets; Tē terēni pātia pēnitī ra rātou. They are having bayonet practice; Mōmonoa tā‘au pēnitī ki roto i te vairanga. Sheathe your bayonets. [Eng. bayonet.]

pēpē‘i

pēpē‘i, (-a, -‘ia), fq. pē‘i. Throw, pelt. Kua pēpē‘i ‘aia i te manu kavamani ki te toka. He pelted the mynah birds with stones; E ‘akaoki mai i te pōro mē oti kōtou i te pēpē‘i. Bring the ball back … Continue reading

pēpē1

pēpē1, v.i., fq. pē1. 1. Rotten, soft-ripe. Mē pēpē te kuru, when the breadfruit are soft and ripe. 2. Bruised, beaten up. Kua pēpē iāku ‘aia i tō maua moto‘anga. I gave him a real pounding when we boxed. [pē1 … Continue reading

pēpē2

pēpē2, (-a, -‘ia). Call hens by shouting pē! pē! pē! ‘Aere pēpēa te moa. Go and call the hens. [pē3 RR.]

pēpē3

pēpē3, see pēpe, baby.

pēpa, peapa

pēpa, peapa, n. 1. Paper. Tēia te pēpa ‘ei ko‘u i te puka ā‘au. Here is some paper to wrap your books in. Moni pēpa, paper money, notes. Pēpa ‘ava‘ava, cigarette papers. Pēpa auaro ‘are, wallpaper. Pēpa kānapanapa, tinfoil. Pēpa … Continue reading

pēpe

pēpe, n., v.i. Baby. ‘Apaina mai te pēpe kia ‘āngai‘ia. Bring the baby to be fed; i pēpe ana ‘oki tātou pou roa, and we were all babies once. Pēpe rākau, wooden doll. Pēpe varevare, young baby, babe-in-arms. [Eng. baby.]

Pēperuare

Pēperuare, prop. n. February. Kā tanu tāua i tā tāua tōmāti i ngā rā mua o Pēperuare. We‘ll plant our tomatoes in the first few days of February. [Eng. February.]

pērā

pērā, (-‘ia), v.i. Like that. Kua tākinga meitaki ‘aia ia kōtou i tō kōtou no‘o‘anga ki tōna kāinga, ē kua pērā katoa ‘aia kia mātou. He looked after you very well when you were staying with him, and he was … Continue reading

pēre

pēre, n. Bale. ‘Apaina mai te ngā pēre pūtē kia ‘a‘ao tātou i te kōpara. Bring over the two bales of sacks for us to put the copra in. (see tāpēre.) [Eng. bale.]

pēre‘i

pēre‘i, (-a, -‘ia). To use one’s weight to press down on sthg. E pēre‘i i tēnā tua. Press down on that end. [Eng. press.]

pēruro

pēruro, n., (Bib. berulo). Beryl. Te varu ra, e berulo ia, the eighth (foundation of the wall), it was made of beryls (Rev. 21.20). [Gk bēr

pēruti

pēruti, n., (Bib. berusi). Fir tree. Te au berusi ra, to te kasida ra are. The fir trees are dwellings for the stork (Ps. 104.17). [Heb. ber

pēti1

pēti1, (-a, -‘ia), n. Wager, bet, back (horse). Ka pēti au kiā koe, kā topa tō‘ou ‘oro‘enua i tōku. I‘ll bet you that your horse loses to mine; ‘Ē rima paunu tāku i pēti ei ki runga i tō‘ou ‘oro‘enua. … Continue reading

pēti2

pēti2, n. (Military) base. Te pēti o te pa‘īrere, the aeroplane’s base. [Eng. base.]

pētini

pētini, n. Basin. E riringi i te ū a te kiore ngiāo ki roto i te pētini. Pour the cat’s milk into the basin; Kua ‘apai pētini mai koe ‘ei kākapu i te rango? Have you brought a basin to … Continue reading

pēueue

pēueue, n. Kind of wrasse. (? cf. pā‘ue‘ue.)

pī‘oro

pī‘oro, n. Fibrous material around the stem of the banana (cf. pūmāika). ‘Ārikia te umu ki te pī‘oro kia kore e pakapaka te kai. Cover the oven with pī‘oro so the food won’t scorch.

1

pī1, 1. (-a). Splash, spray, sprinkle. ‘Ei a‘a e pī mai iāku ki tēnā vai repo. Don’t splash me with that dirty water; Tāmou‘ia te kiri ki runga i te paipa, kā pī tāua i te tiare. Fix the hose … Continue reading

2

pī2, v.i. Unripe, immature, green (of fruit, timber). ‘E a‘a koe i kai pī ei i tēnā vī? Why did you eat that mango while it was green?; ‘Auraka e ‘aki i te ‘ānani pī. Don’t pick the oranges which … Continue reading

3

pī3, n. Bean, pea. ‘E pī ma te puakatoro tāna i kai ei. He had beans and beef to eat; Tē tanu pī ra rāua ma te ‘ōniāni. They are planting beans and onions; Ko te punu pī ma‘ata tē … Continue reading

4

pī4, n. The letter P.

5

pī5, see pīrua, pīkao.

6

pī6, see tarapī.

pīkā‘okē, pīkākē

pīkā‘okē, pīkākē, n. Peacock. [Eng. peacock.]

pīkākē

pīkākē, n., var. pīka‘okē. Peacock.

pīkōnia

pīkōnia, n. Begonia. Kua pīpī ‘aia i tāna pīkōnia. She watered her begonias. [Eng. begonia.]

pīkao

pīkao, (-a, -‘ia). To pour into a container, funnel or bottle liquids. E pīkao i te kava ‘ānani ki roto i te mō‘ina. Pour the orange brew into a bottle; Kua maringi te vairākau ki runga i te ta‘ua i … Continue reading

pīkaokao

pīkaokao, (-a, -‘ia), fq. pīkao. Pour (into container), bottle (liquids). Kua pīkaokaoa te kāratīni ki roto i te au mō‘ina mei roto i te tini. The kerosene was poured from the tin into bottles; Tāmā‘ia te au mō‘ina pīkaokao kava … Continue reading

pīkara

pīkara, n. Pickle. ‘Auraka e tuku pīkara ki roto i tāna kai. Don’t put pickle in his food; te mō‘ina pīkara, the bottle of pickle. [Eng. pickle.]

pīki

pīki, n. Pickaxe. Tē kō ra te aronga ‘anga-‘anga i te mataara ki te pīki. The workmen were digging up the road with picks. [Eng. pick.]

pīnē

pīnē, (-a, -‘ia). To swing (a skipping rope) very fast. Kua pīnē rāua i te kākā i tōku rere‘anga. They swung the creeper very fast when I was skipping; Kua pīnēa te kākā kia mate au. the creeper was swung … Continue reading

pīnanga

pīnanga, n. Refuge. Koia taku ka irinaki atu: taku paruru, e te tara o toku ora, toku are teitei, e toku pinanga. In him I shall trust: my shield, and the horn of my safety, my lofty house, and my … Continue reading

pīnapi

pīnapi, n., var. tīnapi. Chinese cabbage.

pīngo‘i

pīngo‘i, (-a), n. (see piringo‘i, (pick up with) tongs.)

pīpī1

pīpī1, (-a), fq. pī1. Sprinkle, spray, splash. Kua pīpī ‘aia i tāna tōmāti ki te vairākau. He sprayed his tomatoes with insecticide; Kua pīpī ‘aia iāia ki te paura ē te ‘akari pīpī. She sprinkled some powder and scent on; … Continue reading

pīpī2

pīpī2, n. Goose. ‘E pīpī tā mātou i kai ei i te Tāpati. We had goose on Sunday. Pīpī kororō, turkey.

pīpīria

pīpīria, (bibilia), n. Bible. ‘E tatau putuputu i te pīpīria tapu. Read the Bible often; te bibilia tapu ra, koia te koreromotu taito e te koreromotu ou, i kiritiia ei reo Rarotonga, the Holy Bible, containing the Old and New … Continue reading

pīpiri

pīpiri, n. In pīpiri mā, a constellation containing two close stars (Pīpiri was also the name of two legendary Siamese twins). [piri1 RR.]

pīpiri‘ī, pīpirirī

pīpiri‘ī, pīpirirī, n. Juvenile stage of the maemae (rabbit-fish). ‘E kōpū pīpirirī tērā ake e tātere maī ra. There is a shoal of pīpirirī swimming this way; ‘E pīpirirī tēnā ika tauira. Those fry are pīpirirī.

pīra1

pīra1, (-‘ia), n. (Make a legal) appeal. Kua pīra ‘aia i tōna pekapeka ki te ‘akavā‘anga teitei. He took his case to the high court on appeal; I tōna pīra‘anga i tōna pekapeka ‘enua, kua manako te ‘akavānui kia va‘o‘ia … Continue reading

pīra2

pīra2, n. Bill, account. Kua tae mai te pīra i te ‘openga marama. The bill arrived at the end of the month. [Eng. bill.]

pīrau

pīrau, 1. v.i. Smell putrid, stench (of decaying flesh, pus, stale sweat). ‘E ika mate tērā i ta‘atai, kua pīrau. There is a dead fish on the beach, it is stinking; Tanua tēnā kiore toka pīrau. Bury that smelly rat; … Continue reading

pīrua

pīrua, (-‘ia). To use sthg doubled. E pīrua koe i te taura kia kore e motu. Double the rope so it won’t break; Kua pīrua ‘aia i te rau‘ara i te raranga‘anga i te kete. She used the pandanus strips … Continue reading

pītāti

pītāti, n. Jambolan tree, a native of Brazil (Syzigium cuminii). ‘E pītāti tē reira rākau, ‘e ‘ua reka tērā i te kai mē para. It is a jambolan tree, the fruit is nice to eat when it is ripe; Tērā … Continue reading

pītara

pītara, (-‘ia). 1. Shoot sthg with a pistol, fire a pistol at sthg. Kua pītara‘ia te puaka taetaevao ē kua mate. The wild pig was shot with a pistol and killed; Kāre i puta ana te moa i tōku pītara‘anga. … Continue reading

pītate

pītate, n. 1. Various introduced jasmines, esp. Jasminum grandiflorum. ‘E pītate tāna tiare ‘inangaro roa atu. Jasmine is the flower she likes best of all; Nō ‘ai tō‘ou ‘ei pītate? Who gave you your garland of jasmine? Pītate māma‘o, Honolulu … Continue reading

pītete

pītete, n. Potato. ‘Ē ‘ia ēnā pītete? How many potatoes are there?; Tē mātipi pītetē ra rāua. They are peeling potatoes. [Eng. potato.]

pītiō

pītiō, interj. Fish-O! Pītiō! Pītiō!, kua kāpiki ‘aere ‘aia ma te au tui ika i runga i tāna amo, Fish-O! Fish-O!, he cried, as he went around with the strings of fish on his shoulder-pole. [Eng. fish-o!]

pītiniti, pītinīti

pītiniti, pītinīti, n. Business. Tāku pītiniti, my business (shop, etc.). Tangata pītiniti, business people. [Eng. business.]

pīva, piua

pīva, piua, 1. n. Fever. ‘E pīva tōna maki, rīngia te taote. He has a fever, ring for the doctor. Pīva ngākau, typhoid and other enteric fevers. Pīva rengarenga, yellow fever. ‘Ua pīva, aspirin, antipyretic pill. 2. (pīva‘ia), v.i. pass. … Continue reading

pīvai

pīvai, n. Undeveloped end of spadix, e.g. the useless end of a banana bunch containing undeveloped fruit and male bracts. Te pīvai o te meika, the undeveloped end of the banana bunch. [Np. *pii-wai.]

pō‘ā

pō‘ā. Watch intently (Ait. dial., cf. Rar. ‘ākara matariki).

pō‘itirere

pō‘itirere, 1. Start (with surprise), startled, surprised. Kua pō‘itirere te ‘oro‘enua i te ‘aruru‘anga te māngūngū. The horse started when the thunder pealed; ‘Auraka koe e ‘akaataata mai i te rākau, ‘e ‘oro-‘enua pō‘itirere ‘ua tēia. Don’t brandish the stick … Continue reading

pō‘ue

pō‘ue, n. Some littoral and other creepers (Ipomoea, Merremia, Canavalia, Vigna spp.). ‘E rau pō‘ue te vairākau i kore ei te mamae i tōku turi. It was (a poultice of) pō‘ue leaves that cured the pain in my knee. [Ce. … Continue reading

pō‘utukava

pō‘utukava, n. A tree (Scaevola servicea) (Rar.), (Sophora tomentosa) (N.G.Pt). Kekea tēnā potopotonga pō‘utukava ‘ei uto nō te kupenga. Saw up those logs of pō‘utukava to make floats for the net; Tē ‘aki‘aki ‘ua pō‘utukava nei māua. We‘re picking pō‘utukava … Continue reading

pō-2

pō-2, pref. (see (‘aka-tā-)pō‘itirere, pōkai-(kai), pōpani(pani), pōre‘o, pōrutu-(rutu), pōtaka(taka), pō‘ue, pōuto, pō-‘utukava.)

1

pō1, v.i. 1. Be night, be dark. Kua pō te rā, ‘aere mai kā ‘oki tāua. The day is over (it’s getting dark), come on, let’s go back; Kua ‘anga‘anga mātou mei te pōpongi mai ē pō ‘ua atu. We … Continue reading

pōera

pōera, n. Boiler, copper. Kua tunu au i te kāka‘u i roto i te pōera. I’ve boiled the clothes in the copper. [Eng. boiler.]

pōiri

pōiri, v.i. 1. Dark, dusky; in the dark, without light(s). Kua pōiri i tēianei, kua kā ‘aere te au mōrī i roto i te au ‘are. It is dark now, the lamps are burning here and there in the houses; … Continue reading

pōkā

pōkā, v.i., (Bib., obsol.). Fail to happen. Kare rava tetai mea meitaki ta Iehova i tuatua mai ki te ngutuare o Iseraela i poka: ope rava akera i te tupu. None of the good things which God promised to the … Continue reading

pōkai1

pōkai1, 1. (-a, -‘ia), v.i. Roll up, coil up, wind round and round. Kua pōkai te va‘ine i te moenga ē kua tāpeka ki te taura. The woman rolled the mat up and tied it around with string; Kua pōkai‘ia … Continue reading

pōkai2

pōkai2, n. Day of feasting. (see pō1,4.) [pō1, kai1.]

pōkaikai

pōkaikai, (-a, -‘ia), v.i., fq. pōkai1. 1. Roll, coil, wind round and round. Kua puta tōna rima i te niuniu i tōna pōkaikai‘anga. He stabbed his hand on the wire when he was rolling it up; Pōkaikaia mai te taura. … Continue reading

pōkara

pōkara, (-‘ia). Clap, slap. Kua pōkara ‘aia i tōna rima ē kua āoa. She clapped her hands and shouted; Kua rererere te manu i tōna pōkara‘anga. The birds flew away when he clapped; Kua pōkarā‘ia e au te namu i … Continue reading

pōkarakara

pōkarakara, (-ia), fq. pōkara. Clap, slap. Kua pōkarakara rātou i tōku tu‘e‘anga i te pōro ki roto i te kīni. They clapped when I kicked a goal; Tē rongo nei au i te pōkarakara. I can hear the clapping. [pōkara … Continue reading

pōkere

pōkere, n. A black dress material. ‘Ē rua iāti pōkere tei pākotia. Two yards of black dress material were cut; ‘e pona pōkere, a black dress. [Ce. *poo-kere.]

pōkia

pōkia, pass. poki1. Covered, struck (by waves), overtaken.

pōkinga

pōkinga, nom. In pōkingā ngaru, the curling over of the crest of a breaking wave, breaking of waves. ‘E mama‘ata tika ai te pōkingā ngaru i runga i te akau. There are huge breakers on the reef. [poki, -nga2.]

pōmani

pōmani, n. Foreman. Kā tupu te pekapeka mē ‘iki‘ia ‘aia ‘ei pōmani. There will be trouble if he is made foreman; Ko ia tō mātou pōmani. He is our foreman. [Eng. foreman.]

pōmu

pōmu, n. Bomb. Kua keu te ‘enua i te ‘aruru‘anga o te pōmu. The earth shook when the bomb went off. [Eng. bomb.]

pōnīā‘au

pōnīā‘au, see pōnuiā‘au.

pōnamu, pounamu

pōnamu, pounamu, n. Greenstone, jade. Kua ‘akamānea‘ia tōna pine ‘auro ki te pōnamu. Her gold brooch was decorated with jade; ‘E pine pōnamu tō te va‘ine i runga i tōna pona. The woman had a greenstone brooch on her dress. … Continue reading

pōnao

pōnao, n. 1. Knob. ‘Auraka e tāviriviri i te pōnao o te pā, kā ‘ati ākonei. Don’t keep twisting the doorknob or it‘ll break; Kua tatara ‘aia i te pōnao o te pere‘ō ē kua kiriti i te uira ki … Continue reading

pōnikarāpu

pōnikarāpu, see paonikarāpu, gramophone.

pōnuiā‘au, pōnīā‘au

pōnuiā‘au, pōnīā‘au, in no‘o pōnuiā‘au, live in peace, ease and safety. E noo ponuiaau ua ra oki ratou i reira, e patu oki i te are, e tanu oki i te kainga vine. And they shall indeed dwell there in … Continue reading

pōpō

pōpō, (-a, -‘ia). Knead or pat (dough) into a loaf; roll or mould into a ball; loaf, dumpling, leaf-wrapped roll of mashed food, etc. E pōpō koe i te varāoa, kia parai atu au i te pā ki te ‘inu. … Continue reading

pōpōā

pōpōā, v.i. (Be) unlucky, unsuccessful; bad luck, misfortune. Kua pōpōā tā māua tautai i tēia rā, ka tāmata ‘aka‘ou māua āpōpō. We didn’t get any luck with our fishing today, we‘ll try again tomorrow; ‘E tangata pōpōā tika ai ‘aia … Continue reading

pōpōiri

pōpōiri, v.i., fq. and dim. pōiri. Dim, murky, indistinct, not clear, confused. Kua pōpōiri i tēia nei. It’s getting dark now; Mē kite koe i te ika i te pōpōiri‘anga mai, e papa koe ki raro. If you glimpse the … Continue reading

pōpani, pōponi

pōpani, pōponi, (-a, -‘ia), v.i. 1. Plug, stop or block up (an aperture), cork or cap (a bottle), seal or clinch (an agreement). Kua pōpani ‘aia i te va‘arua o te tupa ki te toka. He blocked up the crab’s … Continue reading

pōpanipani, pōponiponi

pōpanipani, pōponiponi, (-a, -‘ia), fq. pōpani, pōponi. Plug, stop, block up, etc. Kua oti te putaputa i te pōpanipani, e reru mai koe i te ‘ora. The holes (in the pool) have been blocked up, now pound up the tephrosia … Continue reading

pōpe

pōpe, n. Pope. (see paope.)

pōpongi

pōpongi, v.i., n. (Be) morning, the period from sunrise to noon. Kia pōpongi, kā rere ‘aere te manu i te kimi kai nā rātou. When morning comes, the birds will start to fly around looking for food; E tū, kua … Continue reading

pōponi

pōponi, see pōpani, plug up.

pōpoti

pōpoti, n. Beetle. ‘E pōpoti kai rākau tēnā, tē vai rāi te mea kai i te rau nū. That beetle eats wood, there is another sort that eats coconut leaves. (cf. potipoti.) [Ep. *poti2.]

pōpoto

pōpoto, n. Cone shells (various Conus spp.), (Mang. dial., cf. poto).

pōrēni

pōrēni, (-‘ia). (Tie a) bowline knot. ‘E pōrēni te ingoa i tēia tāpeka. This knot is called a bowline; Kua pōrēni ‘aia i te taura i tōna tāpeka‘anga. He used a bowline knot to tie the rope. [Eng. bowline.]

pōre‘o

pōre‘o, n. Cowrie (Cypraea spp.) and similar shells (including Ovula ovum); Sometimes loosely used for other types of decorative shells. Tēia te pōre‘o mānea ē te kānapanapa. This is a lovely shiny cowrie shell; Nāku i tui i tēnā ‘ei … Continue reading

pōriki

pōriki, n. Negro, negroid. ‘E pōriki Marike, an American negro. [Eng. Portuguese.]

pōro1

pōro1, n. 1. Ball. Tu‘ea mai te pōro ki konei. Kick the ball over here; Tē pāmu pōro nei māua. We‘re pumping the ball up. Pōro tu‘e, a football. 2. Ball-bearing. Kua nga‘anga‘ā te pōro i roto i te ni‘o … Continue reading

pōro2

pōro2, n. Ball (dance). ‘E pōro tē ka ravea i tēia pō. There is going to be a ball held tonight. [Eng. ball.]

pōro3

pōro3, v.i. Go solo (at euchre). Kā pōro au. I‘m playing (this hand) solo. [Eng. solo.]

pōrokiroki

pōrokiroki, (-a, -‘ia), fq. poroki. Enjoin. Kua pōrokiroki te metua ki tāna ‘ānau kia no‘o meitaki ‘ua rātou i te ngutu‘are ē ‘oki ‘ua mai ‘aia mei Nūtirēni mai. The father enjoined his children to stay home and be good … Continue reading

pōrutu

pōrutu, (-a). Beat down heavily upon (esp. slapping water with the arms, or beating with wings). ‘Auraka e pōrutu i te tai, kā ‘oro te ika. Don’t beat the water, the fish will run away; Pōrutua te tai kia mataku … Continue reading

pōruturutu

pōruturutu, (-a), fq. pōrutu. Beat. Kua pōruturutu rātou i te tai ma te āvaava. They beat the water and shouted; Kua tā rāua ma te pōruturutu i te pē‘au. The two of them fought, beating their wings. [pōrutu Rr.]

pōtaka, porotaka

pōtaka, porotaka, 1. (-‘ia). Roll, spin, twirl. Tē pōtaka nei au i tēia taramu ki raro i te pū kuru. I‘m rolling this drum under the breadfruit tree; Kua arumaki te puakāoa i te paoti i tōku pōtaka‘anga nā runga … Continue reading

pōtakataka, porotakataka

pōtakataka, porotakataka, (-‘ia), fq. pōtaka. Roll. ‘Auraka e pōtakataka i te moni, kā ngaro. Don’t keep rolling the coins along, you‘ll lose them. [pō-2 or poro-3, taka1 RR.]

pōtera

pōtera, n. 1. Pot, vessel (of clay, earthenware, china), pitcher, vase. Tei roto tāna kava i te pōtera. His home-brew was kept in a clay pot; Kua ‘apai pōtera mai ‘aia ‘ei tāmiti i tāna puaka. He brought a clay … Continue reading

pōtiki

pōtiki, n. Little child (affectionate). ‘Auē te tangi i te pōtiki a tērā va‘ine, kua pākikokiko te turi. Oh that woman’s poor dear little child, he’s grazed his knees. [Ce. *pootiki.]

pōtito

pōtito, n. Women’s topknot of hair.

pōturi

pōturi, v.i., (Bib.). Deafened (by ringing in the ears). Ka apai mai au i te kino ki runga i teianei ngai, e poturi nga taringa o te aronga katoa e akarongo ra. I will bring such evil upon this place … Continue reading

pōuto

pōuto, 1. n. Float attached to fishing net. Taria mai te au pōuto kia tāpeka‘ia ki runga i te kupenga. Bring the floats to be tied onto the net. 2. Buoy, secured piece of floating timber for mooring boats. E … Continue reading

pū‘ā

pū‘ā, n. A tall-stalked wild plant, leaves boiled as greens. Tē tāmā nei au i te rau o te pū‘ā ki te vai, kā tunu ei.I‘m washing the pū‘ā leaves before boiling them; ‘E pāni pū‘ā tēia kua kā‘iro‘ia ki … Continue reading

pū‘ākapa

pū‘ākapa, v.i., n. (Set up) tents, camp, temporary dwelling. Kua no‘o ‘aere ‘ua te tangata ki roto i te au pū‘ākapa i te ‘au‘anga te tamaki, nō te mea kua pue‘u tō rātou au ‘are. People lived scattered in tents … Continue reading

pū‘ākato, pū‘ākoto

pū‘ākato, pū‘ākoto, n. Clump or cluster (of plants). Kiritia tēnā pū‘ākato mario. Pull up that clump of mario-bananas; Ka ‘akangāro‘i tāua ki raro ake i tērā pū‘ākoto rākau. Let’s take a rest under that cluster of trees. (cf. pū1.)

pū‘āpi‘i

pū‘āpi‘i, n. Schoolteacher. (see pū1, 1. (i).)

pū‘ēkā

pū‘ēkā, v.i. Mildew(ed), mould(y). Nō te roa i te vai ‘ua‘anga te taro ki roto i te kāparāta, kua pū‘ēkā. The taro had been kept so long in the cupboard that it had gone mouldy; te pū‘ēkā i runga i … Continue reading

pū‘ēkao

pū‘ēkao (Leucas decemdentata)

pū‘ēkao, pūa‘ikao

pū‘ēkao, pūa‘ikao, n. A shade-loving herb (Leucas decemdentata), with white flowers and pale green leaves which are used in poultices. Katokatoa mai te pū‘ēkao kia ma‘ania te vairākau. Pick the (leaves of) the pū‘ēkao shrub to make the medicine; E … Continue reading

pū‘ītiki

pū‘ītiki, (-a, -‘ia). Tie with a knot. Pū‘ītikia te ‘ope o te taura. Make a knot in the end of the rope; Pū‘ītikia tō rauru. Put your hair up. [pu-, ‘ī-7, tiki3.]

pū‘aki‘aki

pū‘aki‘aki, v.i., fq. pu‘aki. Spew, belch. Kua pū‘aki‘aki te kai. The food was continually brought up again; Kua pū‘aki‘aki ‘aia i te ‘akaoti‘anga tāna kaikai. He kept belching when he finished eating. [pu‘aki Rr.]

pū‘anga

pū‘anga, nom. Origin, cause, grounds for saying sthg. ‘E a‘a te pū‘anga o tā‘au tuatua? What makes you say that? [pū1, -‘anga4.]

pū‘angi

pū‘angi, v.i. Waft (of, or on, the wind). Kā mate te mōrī mē pū‘angi mai te matangi nā roto i tēnā māramarama. The lamp will go out when a draught comes in through the window; Kua pū‘angi mai te ‘aunga … Continue reading

pū‘angi‘angi

pū‘angi‘angi, v.i., fq.pū‘angi. Waft (of gentle or continuous flow of air). Te noo ua ra aia i roto i tetai pia puangiangi nona uaorai). He was sitting in an airy room reserved for his own use (Judg. 3.20). [pū-, -‘angi1 … Continue reading

pū‘ao

pū‘ao, n. (Paper) bag, wrapping, packet or similar flimsy container. E kimi mai koe i te pū‘ao pēpa ‘e naero poro tō roto. Look for the paper bag with the round-headed nails in. Pū‘ao raore, bag of sweets. [pū1, ‘ao2.]

pū‘arākā, pū‘erākā

pū‘arākā, pū‘erākā, v.i. 1. Wide open or wide apart, gaping (as a hole in a fence), empty inside, hollow. ‘E pū‘arākā roa ā roto i tō‘ou ‘are, e ngari ake kia ‘akapi-‘api‘ā‘ia. It is too big and empty inside your … Continue reading

pū‘erākā

pū‘erākā, see pū‘arākā.

pū‘era‘era

pū‘era‘era, v.i., n., fq. pu‘era. Open, unfolded, in blossom; blooms, flowers. Kua pū‘era‘era te tiare, ‘auē te mānea! The flowers are out, aren’t they lovely!; E pākoti mai koe i te au pū‘era‘era raoti mama‘ata. Snip off the large roses. … Continue reading

pū‘ere‘ere

pū‘ere‘ere, (-a, -‘ia), n. (Set) snare, trap. Kua pū‘ere‘ere rātou i te ‘oro‘enua taetaevao, inā rā kāre i mou nō te kikite. They set a trap for the wild horse, but it was too cunning to get caught; ‘E moa … Continue reading

pū‘ia

pū‘ia, pass. pupu‘i. Shoot; puff.

pū‘iki

pū‘iki, n. An acute infection (usu. of the foot) characterised by violent and rapid swelling.

1

pū1, 1. (a) Tree(pūrākau), bush, clump, main or original stem (as distinguished from offshoots, suckers, etc.). ‘Auraka e kake i tēnā pū rākau. Don’t climb that tree. Pū kuru, breadfruit tree. Pū nū, coconut palm. Pū raoti, rosebush. Pū ngāngā‘ere, … Continue reading

2

pū2, n. 1. Various gastropod shells, esp. the Trumpet Triton (Charonia tritonis) and the large spider conch (Labis truncata). Nō roto i tēia kāoa tāku pū. My conch shell came from this coral rock. 2. Triton shell used as trumpet; … Continue reading

pūenaena

pūenaena, v.i., fq. puena. Swell up, etc. Kua pāmu ‘aia i te pōro ē i te pūenaena‘anga te kiri kua ‘akaoti ‘aia i te pāmu. He pumped up the ball, stopping when the cover was fully expanded. [pu-, ena Rr.]

pūkā1

pūkā1, v.i. 1. Experience a burning feeling inside (e.g. heartburn). Kua pūkā ā roto iāia. He has a burning feeling inside; Kua kite au i tēia ‘apinga pūkā i roto iāku. I felt this burning sensation inside me. 2. Be … Continue reading

pūkā2

pūkā2, v.i. Go mouldy in the heat. Nō te vera iā roto i tēia pi‘a i pūkā ai te kai mata. It is the heat in this room that has made the vegetables go mouldy. (? cf. pūkā1, also pū‘ēkā.)

pūkākā

pūkākā, v.i., fq. pūkā1. (Feel) hot and burning. ‘E mea vera ē te pūkākā i roto i tōna umauma, a hot and burning sensation in his chest. [pu-, kā1 RR.]

pūkaitaringa

pūkaitaringa, v.i. 1. (Have) side-shoots, laterals. Kua pūkaitaringa te tōmāti, e ‘aere kōrua e katokato. Side-shoots have formed on the tomato plants, you two go and nip them off; Tē katokato pūkaitaringa ‘ava‘ava nei māua. We are nipping the laterals … Continue reading

pūkakā

pūkakā, v.i., (obsol.). Very hot and bright (of the weather). I te tuatau i maanaana‘i ra, kua ngaro ia rātou; kia pukakā ra, kua koreia i to rātou vairanga. In warm seasons, they (the rivulets) have disappeared; When the weather … Continue reading

pūkaka1

pūkaka1, v.i. Dishevelled, ruffled (of the hair). Kua pūkaka te rauru o te tamā‘ine i tōna ‘oro‘anga nō te mea kāre i tāpeka‘ia ki te rīpene. Her hair ruffled out when she ran because she hadn’t tied it round with … Continue reading

pūkaka2

pūkaka2, v.i. Dried up and stringy (of the flesh of a germinating coconut). ‘E uto pūkaka tēia, kāre e meitaki i te kai. This uto is all dry and stringy, it’s no good to eat. [pu-, ? cf. kaka2.]

pūkao

pūkao, (-a, -‘ia). Pour out (an older variant of pīkao). Kua noo ua aia ki runga i tana ota, kare oki aia i pukao keia, ki tera āriki, ki tera āriki. He has settled on his lees and he has … Continue reading

pūkaoa

pūkaoa, v.i. Wail, howl, scream. ‘E a‘a rā te puakāoa i pūkaoa ‘ua ai? What is the dog howling for?; I te pūkaoa‘anga te va‘ine i roto i te ‘are, kua ‘oro mai te ‘akavā kua ‘ākara. When the women … Continue reading

pūko‘u1

pūko‘u1, n. Parcel. Kua tāmou ‘aia i te tīketi o te pūko‘u. He put the parcel’s label on. [= ko‘u1.]

pūko‘u2

pūko‘u2, (-‘a). Give a vapour-bath or -rub. Mē oti tōna mokotua i te pūko‘u, e tā‘au koe kia marō meitaki ka ‘a‘ao ei i te kāka‘u. When his back has had a vapour-bath, towel him really dry before he puts … Continue reading

pūmāika

pūmāika, n. Banana stem. Tēnā ‘ua te pūmāika, tīpūa mai! The banana stem is there (near you), chop it!

pūma‘ana

pūma‘ana. Comforted. Kua pūma‘ana mātou i tā kōtou i rave mai nō mātou. We are comforted by what you’ve done for us.

pūma‘u(ma‘u)

pūma‘u(ma‘u), v.i. Mouldy. ‘Ei a‘a e kai, kua pūma‘u‘ia! Don’t eat it, it has become mouldy!

pūmanava

pūmanava, n. Heart. ‘Aere mai rā e taku pūmanava _ e. Welcome, my dear heart.

pūnanga

pūnanga, n. Fortress, trench. Tei roto rātou i te pūnanga i te ‘akaruru‘anga. They are sheltering in the fortress.

pūngā-

pūngā-, see pūngāverevere, cobweb.

pūngāverevere

pūngāverevere, n. Cobweb. Kua kite ‘aia i te tukutukura‘onui i te kake‘anga nā runga i te pūngāverevere. He saw the spider climbing along its web; Kua pūtaka‘iti te rango i te mou‘anga ki roto i te pūngāverevere. The fly strugggled … Continue reading

pūono

pūono. A constellation. Tei‘ea i reira te pūono? Where then is the pūono constellation?

pūpū1

pūpū1, fq. of pū1 in some senses only.

pūpū2

pūpū2, n. A small whorled shell. ‘E rā uaua te rā reka nō te ko‘i pūpū. Rainy days are good for gathering bead-shells. [Pn. *puupuu2.]

pūpū3

pūpū3, (-‘ia) Gargle. ‘Aere pūpū‘ia tō‘ou va‘a. Go and gargle. (cf. pupū.)

pūpūva‘a

pūpūva‘a. Loudmouthed and boastful, boast. ‘E tangata pūpūva‘a koe! You‘re a loudmouthed person!

pūrērua

pūrērua. Swollen. ‘E a‘a i pūrērua ai tō‘ou turi? Why has your knee swollen?

pūra‘o

pūra‘o, n. Scrotum. Tāpokia atu tona pūra‘o! Cover his scrotum up!

pūraka

pūraka, n. A kind of taro (? Cyrtosperma sp.). Tei te tapa‘i pūraka rāua. They are harvesting pūraka.

pūrangi

pūrangi. Flare or billow up. Kua pūrangi te a‘i. The fire has flared up.

pūreku

pūreku, (-a, -na). Rip apart. Nā te kiore-ngiāo pa‘a i pūreku. Perhaps the cat ripped it apart.

pūroku

pūroku, (-a), n. Veil. ‘Ei a‘a ia pūroku nō‘ou? What do you want a veil for? [Ce. *pu(u)roku.]

pūru

pūru. A full house in poker. ‘E pūru ‘ai tōku e te iva. I’ve a full house in aces and nines. [Eng. full.]

pūrutō, purutō

pūrutō, purutō, n. Bulldozer. ‘E ākā moni te tūtaki i te purutō. The bulldozer is expensive to hire. [Eng. bulldozer.]

pa‘īreva

pa‘īreva, n. Aeroplane. Mēre pa‘īreva, airmail. [pa‘ī, reva.]

pa‘īruku

pa‘īruku, n. Submarine. Kua ea mai te pa‘īruku ki runga i te piri‘anga ki te ‘enua. The submarine surfaced when it neared the island. [pa‘ī, ruku.]

pa‘a1

pa‘a1, n. Metal hoop round a barrel, rim of a cartwheel, runner (of sledge). E kiriti koe i te pa‘a o te paero. Take the hoop off the barrel; E tāmou koe ‘ei pa‘a ‘ōu ki runga i te uira … Continue reading

pa‘a2

pa‘a2, mod.part. Perhaps, I dare say. Kāre pa‘a au e ‘oki mai ki te kāinga kaikai ei. Maybe I won’t be coming back home for the meal tonight; E ‘aere pa‘a koe e rama ākonei kia tunu au i te … Continue reading

pa‘apa‘a

pa‘apa‘a. Praise, glorify, boast. Te tiaki marie ra te paapaa ia koe, e te atua, i Ziona. Praise awaits you, oh God, in Zion (Ps. 65.1); E manganui tei paapaa i te kopapa nei, e paapaa katoa oki au. And … Continue reading

pa‘e

pa‘e, (-a), v.i. Swerve, turn, change, direction. E pa‘e koe i te vaka i konei, ‘e ma‘ata te kaoa i mua i kō. Turn the canoe here, there are a lot of rocks ahead; Kua pa‘e ‘aia i te torōka … Continue reading

pa‘eke

pa‘eke, v.i. Slip, slide, slope suddenly or steeply downwards. I tōna pa‘eke‘anga ki raro i te ō kua mou tōna piripou ki runga i te aka rākau ē kua nga‘ae. As he was sliding down into the valley he caught … Continue reading

pa‘epa‘e

pa‘epa‘e, (-a), v.i., fq. pa‘e. Swerve from side to side, zigzag, tack. Kua pa‘epa‘e ‘aere te tangata konākava i tōna pātikara i tōna ‘aka‘oro‘anga nā runga i te mataara. The drunk swerved from side to side as he rode his … Continue reading

pa‘i

pa‘i, 1. n. A bed of earth, esp. a raised taro bed (as opposed to a taro swamp (repo tāvari). ‘E pa‘i tērā i kō kua oti i te tāpoki, kāre rā i tanumia ake. There is a bed of … Continue reading

pa‘o, pa‘opa‘o

pa‘o, pa‘opa‘o, n. Kind(s) of small greyish-brown wrasse which are caught in the lagoon. ‘E ‘apinga tika ai te pa‘opa‘o i tō māua tīti‘a‘anga i napō. There were lots of pa‘opa‘o when we went fishing underwater with (torch and) goggles … Continue reading

pa‘opa‘o

pa‘opa‘o, n., see pa‘o, a kind of wrasse.

pa‘ore

pa‘ore, v.i. Bald. Kua pa‘ore tōna katu. His head is bald; ‘E katu pa‘ore tōna. He’s got a bald head; nō te pa‘ore i tōna katu, because he was bald. [Ce. *pafore.]

pa‘oro

pa‘oro, n. A large species of wrasse (Mang. dial.). [Ce. *paforo.]

pa‘u‘anga1, pa‘unga

pa‘u‘anga1, pa‘unga, nom. Joint (in woodwork or the body), a join. E kāpiti meitaki koe i te pa‘u‘anga. Fit the joints together properly; Kua matara te pa‘unga i te rākau nō tei mā‘ū i te ua. The timbers have come … Continue reading

pa‘u‘anga2

pa‘u‘anga2, n. Answer, reply. Kua pa‘u mai ‘aia i te pa‘u‘anga tika tika ai. He gave a perfectly true reply; ‘E a‘a tā‘au pa‘u‘anga nō tēia ui‘anga? What is your answer to this question? [pa‘u3, -‘anga4.]

pa‘u1

pa‘u1, (-a, -‘ia, -na). 1. Join together, splice. E pa‘u koe i tēnā rākau ki tēia, ‘e poto roa. Join that piece to this, it is too short; Pa‘una mai tēnā ngā potonga ‘āuri. Weld those two pieces of steel … Continue reading

pa‘u2

pa‘u2, (-a, -‘ia, -na), n. 1. Replace(ment), substitute, successor. E ‘ōmai koe ‘ē ono paunu naero nāku, kā pa‘u atu au mē tae mai tāku āpōpō. Let me have six pounds of nails, I‘ll replace them when mine arrive tomorrow; … Continue reading

pa‘u3

pa‘u3, (-a, -‘ia, -na). Answer, reply. Kua pa‘u au i tāna pēpa mua i tātā mai ei. I’ve answered the first letter he wrote me; Kāre e rauka iāku i te pa‘u atu i tā‘au tuatua i teianei, kā kimi … Continue reading

pa‘u4

pa‘u4, n. Large (skin or parchment) drum. Tē rongo nei au i te tangi o te pa‘u, mei te meā ra ē, ‘e tārekareka. I can hear the sound of drums, I expect there is a show on; Ko Tare … Continue reading

pa‘una

pa‘una, pass. pa‘u1,2,3.

pa‘unga

pa‘unga, n. Joint. (see pa‘u‘anga1.)

pa‘upa‘u‘anga1, pa‘upa‘unga

pa‘upa‘u‘anga1, pa‘upa‘unga, nom., fq. pa‘u‘anga1, pa‘unga. Joints. ‘E au pa‘upa‘u‘anga paipa tāku i tari mai, pēnei ka ‘inangaro‘ia. I’ve brought some pipe joints along, in case they are needed; E mamae tōku au pa‘upa‘ungā ivi. My joints ache. [pa‘u1RR, -‘anga4or … Continue reading

pa‘upa‘u‘anga2

pa‘upa‘u‘anga2, n., fq. pa‘u‘anga2. Answers. Te pa‘upa‘u‘anga i tāna ui‘anga, the replies to his questions. [pa‘upa‘u2, -‘anga4.]

pa‘upa‘u‘na

pa‘upa‘u‘na, pass. pa‘upa‘u1, pa‘upa‘u2, q.v. [pa‘upa‘u1,2, -na4.]

pa‘upa‘u1

pa‘upa‘u1, (-a, -‘ia, -na), fq. pa‘u1. Join, splice, graft. Kua pa‘upa‘ua te au paipa. The pipes have been connected up; E pa‘upa‘u koe i te kiri‘au ‘ei ‘akatika i te pā tōmāti. Join the lengths of hibiscus fibre to line … Continue reading

pa‘upa‘u2

pa‘upa‘u2, (-a, -‘ia, –na), fq. pa‘u3. Answer. Kua pa‘upa‘u au i te au pēpa tei tātāia mai i tēia ngā rā. I’ve answered all the letters I’ve received in the last couple of days. Pa‘upa‘u (i te) tuatua, keep answering … Continue reading

pa-, pā-8

pa-, pā-8, pref. Fossilised prefix of undetermined meaning found in the following words. (see (‘aka-,tā-)pā‘eke-(‘eke); (‘aka,tā-)pākiko(kiko); (‘aka)-pa‘ore; (‘aka-,tā-)para‘a; (‘aka-,tā-)-patere.)

5

pā5, n. Bowl, basin, tub (of tin or enamel). E riringi koe i te vai vera ki roto i te pā ka ‘ōrei ei i te au kapu. Pour hot water into the bowl when you wash the cups; E … Continue reading

pae1

pae1, 1. (-a), v.i. Drift, float. Kua pae te vaka ki te moana. The canoe drifted out to sea; Tērā te vaka ō‘ou e pae atū ra, kua motu te taura. That’s your canoe drifting away, the rope has broken; … Continue reading

pae2

pae2, 1. n. Side (that part which flanks, borders, edges). E no‘o mai rā koe ki taku pae kia papa atu au i tō‘ou tupu‘anga. Come and sit by my side and let me recite your genealogy; ki tēta‘i pae … Continue reading

pae3

pae3, v.i. In pae ‘ua, famish(ed). Kāre te vaerua o te aronga tuatua-tika e paeua ia Iehova. Jehovah will not let the souls of the righteous famish (Prov.10.3); ‘E pupu tangata pae ‘ua tērā, kāre i kaikai ake. Those people … Continue reading

paeketi

paeketi, n. Packet. ‘E a‘a tā‘au i roto i tēnā paeketi? What have you got in that packet?; Kua ‘oko paeketi tīkiro ‘aia. She bought a packet of envelopes. [Eng. packet.]

paepae

paepae, n. 1. The grounds around the house of an ariki, mata‘iapo, or other notable, usually marked out by stones or by a raised platform of pebbles adjacent to the house. Ko te paepae tēia o Tangi‘ia i tōna no‘o‘anga … Continue reading

paero

paero, n. Barrel, cask. Kua ma‘ani ‘a Tangi i tāna kava ki roto i te paero. Tangi made his home-brew in a barrel; te tāpoki i te paero, the lid of the barrel; Kua ‘oko paero puakatoro miti ‘aia. He … Continue reading

paevai

paevai, n. Plank running around the sides of a house, nailed to roof above the walls to prevent the rain being blown in under the eaves and to which the guttering is attached. Tē pātiti nei māua i te paevai … Continue reading

pai1

pai1, v.i. Infertile, barren (of soils), (N.G.Pt dial., cf. Rar. paikea.)

pai2

pai2, n. Pie. Tē kai pai mōtini nei māua. We‘re having pumpkin pie. Pai puaka-toro, meat pie. Pai ‘ara, pineapple pie. [Eng. pie.]

paia

paia, pass. pā1. Hit. [pā1, -ia4.]

paieti

paieti, n., (Bib.). Piety, devoutness. E rave ana ratou i te paieti i te angai anga i to ratou uaorai ngutuare. Let them practise piety by supporting their own household (1 Tim. 5.4). Te aronga paieti, religious people. [Eng. piety.]

paikea

paikea. Barren, infertile (only as modifier of one, ‘enua). Kua tanu ‘aia i te au rākau, kāreka tei tanumia ki te ngā‘i one paikea, kua tupu maī ra ē kāre i roa kua mate. He put some trees in, but … Continue reading

paiki

paiki. Reverse (a vehicle). Kua paiki ‘aia i te torōka. He reversed the truck. [Eng. back.]

paina

paina, n. Pine (tree). Te tanu ‘uri paina nei au. I‘m planting some young pine trees; tēnā au potopotonga paina, those pieces of pine wood; ‘E paina te rākau i ma‘ani‘ia ai tōku poti. My boat was made of pine … Continue reading

painapa

painapa, n. Pineapple. ‘E painapa tāku i kai ei nā Ponga. I’ve eaten a pineapple that Ponga gave me; Tē vāere painapa nei māua. We‘re weeding the pineapples. [Eng. pineapple.]

painga

painga, n. 1. Innings. Te painga mua, the first innings. 2. Shoaling (of fish), rising in a shoal. Tē painga a te mārōrō, the shoaling of the flying fish. [pā1, -inga.]

paipa

paipa, n. Pipe (for water, etc.), tap. E ‘aere mai koe e ma‘ani i tōku paipa, kua kino te ngā‘i tāviri‘anga. Come and repair my pipe, the tap has gone wrong; Kua ‘aere mai te tangata ma‘ani paipa kua ‘akatoro … Continue reading

paireti

paireti, n., (Bib. pailoti, pailati). Pilot. Kua ‘akatomo mai te paireti i te pa‘ī ki roto i te ava. The pilot brought the ship into the harbour; paireti pa‘īrere, pilot of a plane.

pakō

pakō, v.i. (Mang. dial.). 1. To drop (Rar. topa). 2. Finished (Rar. oti).

pakū

pakū, v.i., n. Thump (noise of heavy object falling), thud, crash, bang. Pakū ki raro, crash down, fall heavily. Kua ‘ati tōna vaevae i tōna pakū‘anga ki raro mei runga i te pere‘ō. He broke his leg when he fell … Continue reading

paka‘oa

paka‘oa, (-‘ia), v.i. Have a headache. Kua paka‘oa tōku mīmiti. My head is aching; Nō te paka‘oa i tōna mīmiti, nō reira i ‘oki vave ei. She went back early because of her headache; ‘ Auraka e no‘o ki te … Continue reading

paka-3

paka-3, in pakakina, crash, clatter. (see (‘aka-, tā-)pakakina, (‘aka-, tā-) pakapaka-kina.)

paka-4

paka-4, in paka‘oa, headache.

paka1

paka1, n. 1. Crust, hard rind (esp. when baked or scorched). Paka varaoa, the crust on bread. Kā kai koe i te paka o te poke? Are you going to eat the crust on the pudding?; Kua ‘o‘ore ‘aia i … Continue reading

paka2

paka2, n. A perjorative intensive in the construction (verb) ā paka, sometimes written as one word: completely, to such a destructive or deplorable extent. ‘Auraka e ‘aru ā paka ‘ua i te ‘ōrei i te motu, ‘e oraora. Don’t be … Continue reading

paka5

paka5, n. Cooked taro tops (Mang. dial.).

pakakina

pakakina, v.i. Crash, crack, snap, pop. I nā konei ‘ua ake i pakakina mai ei te pākati kiore ā‘au. Your rat-trap went off just now; Kua pakakina te toka ki runga ake i te ‘are. The stone crashed on top … Continue reading

pakapaka

pakapaka, 1. v.i. Scorched, scalded, burnt, toasted, crusted. Kua pakapaka te taro i raro i te umu nō tei tāvarevare te ‘uke‘anga. The taro in the oven were burned because it wasn’t opened in time ; Kua pakapaka tōku vaevae … Continue reading

pakapakakina

pakapakakina, v.i., fq. pakakina. Crackle, clatter, sputter, make popping noises. Kua pakapakakina te kapu o te ‘akari i te ngau‘anga te puaka i te ‘akari. The shells cracked as the pig munched the coconuts; ‘E a‘a rā i pakapakakina ai … Continue reading

pakari

pakari, v.i. 1. (Of the physical strength of people and objects). Strong, tough, sturdy, firm; strength, strongly. Kua ‘aere mai te aronga pakari ē kua amo i te tumu rākau ki runga i te torōka. The strong men came and … Continue reading

pakari‘anga

pakari‘anga, nom. Time or state of maturity, full strength, etc. Mē tae ‘aia ki te pakari‘anga, when he reaches maturity. [pakari, –‘anga4.]

pakati

pakati, n. Kind(s) of parrotfish (Scaridae), small, light blue in colour. ‘Ē toru ā māua pakati nō raro i tēia kaoa. We caught three parrotfish under this rock; Tē ūna‘i pakati nei au. I‘m scaling parrotfish. [Ck. *pakati.]

pakete

pakete, n., (Bib. bakete). Bucket. E kākapu koe i te vai ki te pakete mā. Put the water in a clean bucket; ‘E ‘ōmai nāku te tātai pakete ‘ei ma‘ani pana ungakō. Let me have the bucket handle to make … Continue reading

paki1

paki1, (-a). 1. Rub, massage (body), apply (face powder), ointment. Kua peke te veravera i tōna mokotua i tōna paki‘anga ki te ‘akari. The inflammation in his back subsided when she applied the coconut oil; Kua paki ‘aia i te … Continue reading

paki2

paki2, n. A dish: ripe breadfruit mixed with coconut cream (‘akari tatau pata), baked in banana leaves, and eaten hot or cold. Kua ‘akaputu ‘aia i te kuru para ‘ei ma‘ani paki. He kept the ripe breadfruit to make paki … Continue reading

pakia

pakia, 1. Touch, make contact with (ki or ki runga i) sthg. Kua pakia te pōro ki runga i te kīni i tōku pē‘i‘anga, inārā kāre te pare i topa. The ball touched the wicket when I bowled but the … Continue reading

pakiko

pakiko, v.i. 1. Grazed, scraped, scratched, having the skin or surface layer taken off; a scratch, abrasion. Kua pakiko tōku ngā po‘o rima i tōku ‘inga‘anga i runga i te mataara. I skinned both my elbows when I fell down … Continue reading

pakipaki

pakipaki, (-a), fq. (pa)paki. Applaud, clap, slap on back, pat. I te peke‘anga ia mātou te rē, kua ‘oro‘oro mai te tangata e kua pakipaki i tō mātou mokotua. When we won people came running in and patted us on … Continue reading

pakiumu

pakiumu, n. Surroundings of an earth-oven. (see pa‘akiumu.)

pako

pako. Drive fish by slapping the water (Mang., N.G.Pt dial. = Rar. poko2).

pakou

pakou, n. A variety of parrotfish (Scaridae), dark-green, long-snouted, brown-backed, edible, caught from or within the reef. Kua motu te a‘o i te kai‘anga te pakou ki runga. The line snapped when the pakou struck. [Ce. *pakou.]

paku‘ivi, puku‘ivi

paku‘ivi, puku‘ivi, n. Shoulder. Kua amo ‘aia i te pi‘a ‘ānani ki runga i tōna paku‘ivi ē kua ‘apai ki runga i te pere‘ō. He hoisted the box of oranges onto his shoulder and carried it to the wagon. Ivi … Continue reading

paku-2

paku-2, see paku‘ivi.

paku1

paku1, n. 1. Little bits and pieces, esp. paku tītā, bits of rubbish, litter. Taria mai tēnā au paku ki runga i te a‘i. Fetch those bits and pieces of rubbish over onto the fire. 2. Dandruff. Kua kī tōna … Continue reading

pana1

pana1, 1. (-‘ia). (a) Prise apart, lever up or off, fish sthg out (with instrument), flick, flip. Kua pana ‘aia i te tāpoki o te pi‘a ki te potonga ‘āuri. He prised the top of the box off with a … Continue reading

pana2, pona

pana2, pona, n. 1. Internode, length between two nodes on (e.g.) bamboo, sugarcane. ‘E ko‘e pana roroa tēia. There is a long distance between the nodes on this bamboo; E ‘a‘ati i tēta‘i panā tō nā Kāvea. Break Kāvea off … Continue reading

panako

panako, n. Blenny (rockskipper, mud-skipper, etc.). Kua panapana ‘aere te panako i te pae tai. The blennies were leaping about at the water’s edge. Moemoe ā panako, rest vigilantly, sleep with one eye open. Panako akau, reef blenny. Panako ‘avare, … Continue reading

panapana1

panapana1, fq. pana1. 1. (-‘ia). (a) Prize, lever or flick sthg out or off, debutton (oranges). Tei te panapana ‘akari māua. We‘re digging the kernel out of the coconuts; ‘Ē toru ‘ānere āku pi‘a i oti i tō mātou panapana‘anga … Continue reading

panapana2

panapana2, n. To stitch (thread), the word refers to the length of the stitches; stitching. ‘Auraka e panapana roroa i te taura mē tui. Don’t do long stitches when you are sewing; ‘E mama‘ata roa te panapana o te taura … Continue reading

pane

pane, n. 1. Tip of the penis. Kua ū te pōro ki runga i tōna pane. The ball hit him on the tip of his penis. 2. Snout of shark (dialectal, N.G.Pt and perhaps Northern Group = Rar. ngutu). [Pn. … Continue reading

panga

panga, n. Tree fern (Cyathea spp.) [Pn. *po„a.]

panga

panga, Tree fern

pange

pange, 1. (-a, ‘ia). Prop up, support (including support of ideas, opinions). ‘Apaina mai tēnā ngā toka ‘ei pange i te pi‘a. Bring over those two stones to stand the box on; E pange koe i tōna katu ki te … Continue reading

pangepange

pangepange, (-a, -‘ia), fq. pange. Support, prop up, back up. Tē pangepange nei mātou i tēta‘i au pā‘ata ‘akari kia kore e taea e te puaka. We are putting these trays of copra up on supports so that the pigs … Continue reading

pangia

pangia, (-‘ia), v.i. Satisfied (of hunger, thirst). Kua pangia tōku kakī vai. My thirst is quenched; E inu koe i tēnā nū nō‘ou, kua pangia au. You drink that coconut, I’ve had enough; Kāre i pangia tōku kakī i tēnā … Continue reading

pango

pango, n., var. ponga2, Notch, etc.

pangopango

pangopango, v.i., var. pongaponga. Notched, notches etc. [pango RR.]

pani1

pani1, (-a, -‘ia). Smear (oil) on hair or body. Kua pani te tamaiti i tōna rauru ki te ‘akari māori. The child put coconut oil on his hair; Kua kānapanapa tona rauru i tōna pani‘anga ki te ‘akari tiare māori. … Continue reading

pani2

pani2, v.i. Spill over, overflow. E pani ua oki Ioridana i runga i tōna au nia katoa i te tuatau mou katoa ra. And Jordan over-flows its banks every harvest time (Josh. 3.15). [Ce. *pani2.]

pao

pao, 1. (-a, -‘ia). (a) Hollow, dig or nibble out, make a hole in sthg. Tē pao nei māua i te vaka o Tīria. We are hollowing out Tīria’s canoe; Kua motu tōna rima i tōna pao‘anga i te kumete. … Continue reading

paoa

paoa, n. Name of a fish which resembles the tītī‘ara (Caranx). ‘Ēi nā‘au te punua paoa. Here is the young paoa for you.

paoke

paoke, n. Carton, (cardboard) box or packet. E kimi mai i tēta‘i paoke ‘ei vairanga nō tēia au pitopito. See if you can find a cardboard box to keep these buttons in; ‘E a‘a koe i ‘apai paoke ‘ua pīva … Continue reading

pāoko

pāoko, (-a, -‘ia). Gather in (esp. using hands and arms), sweep up, scrape up. Ko te one ō runga ‘ua tā‘au e pāoko ki roto i te pūtē. It’s only the topsoil that you should scrape into the sack; I … Continue reading

paomu, pōmu

paomu, pōmu, (-a, -‘ia). Bomb. Kua paomu te pa‘īrere i tō mātou ‘ōire. The plane bombed our town; Kua ‘aruru te paomu. The bomb went off; Kua ‘aka‘oro ‘aia i te torōka paomu ki te ngā‘i tei ‘akaue‘ia kiāia. He … Continue reading

paopao

paopao, (-a, -‘ia), fq. pao. Strike, chip out (a hollow or holes), crack open with blows, sting, peck. E paopao ki te ‘āmara kia pururū te tūtae-‘āuri. Chip the rust away with the hammer; Kua paopao te rango iāia i … Continue reading

paope, pōpe

paope, pōpe, n. 1. Pope (also paope ma‘ata). Ko te paope ma‘ata i Rōma tei mate. The Pope in Rome is dead. 2. Catholic priest. Nāku e raverave ana i te ‘anga‘anga mē taka kē te paope. I do the … Continue reading

paoti

paoti, n. 1. A small, empty, round tin. Kua tanu kōtou i te au paoti? Have you buried the tins?; E ‘apai mai koe i te paoti ‘ei ‘a‘ao i te pōre‘o. Bring the tin to put the shells in. … Continue reading

papa‘ā

papa‘ā, n. White man, European. Kua ‘āriki rekareka te Māori i te papa‘ā i te tae‘anga ki runga i te ‘enua. The Maoris accepted the white men when they arrived on the island; ‘E papa‘ā tē tuatuā ra kiā Metu. … Continue reading

papa‘anga

papa‘anga, nom. 1. Founding, basing, layering, arranging in order. I te papa‘anga o tēianei ao, kua tuku mai te Atua ia ‘Ātamu rāua ko ‘Eva. When the world had been founded, God placed Adam and Eve upon it. 2. Genealogy, … Continue reading

papa‘u

papa‘u, (-‘ia). Conclude (an agreement), draw up (laws, regulations, contract). I papa‘u ana tāua i tēta‘i kōreromoru, i tēia nei, te ‘akakore nei au i tē reira. You and I made a contract, now I am renouncing it; Kāre e … Continue reading

Papa1

Papa1, n. The Pope. Kāre te Papa i tae mai ake ki te kūki ‘Airani nei. The Pope has not visited the Cook Islands yet.

papa2

papa2, 1. v.i. (a) Crouch, keep down, low or flat; subside. Kua papa te tamariki ki raro i muri mai i te toka i tō rātou kite‘anga ia mātou. The children crouched down behind the rock when they saw us; … Continue reading

papakata

papakata, (-‘ia), v.i. Lame, crippled with one leg shorter than the other. Kua papakata te tamaiti i te topa‘anga ki raro mei runga i te pū i‘i. The boy was lame as a result of falling from the chestnut tree; … Continue reading

papaki

papaki, (-‘ia, pākia). Slap, smack, tap with open hand. Kua pākia e Manu tōku mokotua. Manu slapped my back; Kā tae koe i te papaki i tōna taringa? Dare you slap his ear?; Kua papaki mai ‘aia iāku kia ‘ākara … Continue reading

papapapa

papapapa, v.i., fq. papa. Crouched, arranged etc. Kua kitea mai mātou e Mi‘i i te papapapa‘anga ki muri i te pi‘a. Manu discovered us crouching behind the boxes. [papa RR.]

papare

papare, (-‘ia, pārea). To turn or swing sthg around into another direction, bring (a canoe) about, round (a quarry) up. E papare i te vaka ki roto i te matangi. Bring the canoe round into the wind (with a sweeping … Continue reading

papatini

papatini, v.i. Many layered, manifold. Kia kore e papatini toku aue, that I may not have sorrow upon sorrow (Phil. 2.27). [papa, tini1.]

papi

papi, v.i. Jerk the pelvis forward (as in intercourse and certain dance movements). Kua ‘ura ‘aia ma te papi ‘aere. She danced using the papi movement. (see papi-papi1.)

papipapi1

papipapi1, v.i., fq. papi. Kua kake te toa ‘oro‘enua ki runga i te u‘a ē kua papipapi. The stallion mounted the mare and copulated. [papi RR.]

papipapi2

papipapi2, n. A kind of sand-lobster, resembling the kōurā tai, but flatter.

parāka

parāka, n. Pulley, block and tackle. Kua ‘akatautau rātou i te puakatoro tā ki runga i te parāka. They hung the beef up on the pulleys; Kua ‘apai parāka mai au ‘ei ‘uti i te pū nū mē tīpū. I’ve … Continue reading

parākava

parākava, n. Brown (of pigs). Nāna te punua puaka parākava, nāku te mea kerekere. His is the brown piglet, mine is the black one. [? para1, kava1.]

parāna,

parāna, n. Flannel. E ‘oko mai koe i tēta‘i kāka‘u parāna ‘ei ma‘ani kāka‘u mā‘ana‘ana nō te pēpe. Buy some flannel to make warm clothes for the baby; ‘E parāna tēia kāka‘u, ‘e paruai tērā. This material is flannel and … Continue reading

parāni1

parāni1, 1. (-a, -‘ia). To plan sthg out. Kua oti iāku i te parāni i tā kōtou kā rave āpōpō. I’ve planned out what you have to do tomorrow. 2. n. A plan or scheme. Kāre e pu‘apinga tēnā parāni. … Continue reading

parāni2

parāni2, v.i., n. To put up a stake at poker without examining one’s cards, a blind bet. Kua parāni au, nā‘au te ‘ākara i te pere i tēianei. I’ve bet blind, you can look at the cards now; ‘Ē rima … Continue reading

parāpa

parāpa, n. Blubber. Parāpa to‘orā, whale blubber. [Eng. blubber.]

parāti

parāti, (-a, -‘ia), n. Plaster, (apply) final coating of cement or coral lime. Kāre i parātia ake ā va‘o i te ‘are nō te ua. The outside of the house hasn’t been plastered yet because of the rain; ‘Ē rima … Continue reading

parāvete

parāvete, n. Profit. Tē meangiti atū ra te parāvete. Profits are diminishing. [Eng. profit.]

parūnu

parūnu, n. 1. Balloon. Kua ‘oko parūnu punupunu ‘aia. He bought a round balloon. 2. Dirigible. Kua ‘akapuena‘ia te parūnu. The dirigible has been inflated. [Eng. balloon.]

para‘ā, para‘a

para‘ā, para‘a, v.i. Flat, flattened. ‘E ma‘ani para‘a koe iā runga ake i tō‘ou ‘are. Make the roof of your house flat; Kāre au e ‘oko i tēnā kēke para‘ā. I‘m not going to buy that flat cake; Kua para‘a … Continue reading

para1

para1, n. 1. Scraps, crumbs, leftover bits and pieces, traces (esp. of food or drink), drops, splashes, dregs, sediment. E ‘ōrei koe i te para o te nītā i runga i te umauma o te pēpe. Clean those bits of … Continue reading

para2

para2, v.i. 1. (Of fruit) fully ripe. Kua para tērā vī i runga i te pū, ka ‘aere au ka ‘a‘aki. That mango there on the tree is ripe, I‘m going to go and pick it; i te para‘anga tāna … Continue reading

para3

para3, see parakoka, paratuki.

paraea

paraea, n. Pliers. Tei ‘ea te paraea? Where are the pliers? [Eng. pliers.]

parai1

parai1, (-a, -‘ia). 1. Daub, paint, smear (i swhere) with (ki sthg). Kua parai te tangata i te au toka i te pae i te mataara ki te ngaika. The people have daubed the stones alongside the road with whitewash; … Continue reading

parai2

parai2, in u‘i parai, a type of yam, large, white, taking nearly a year to mature (? Dioscorea mummularia). ‘E ma‘ata tāku u‘i parai i tanu ei. I’ve planted a lot of parai yams. [Pn. *palai.]

paraipāni

paraipāni, (-a, -‘ia), n., var. varaipāni. Fry, frying pan [Eng. fry pan.]

paraiti1

paraiti1, (-a, -‘ia). To weave fraying strands back into the end of a rope (to prevent further unravelling). Tē paraiti nei au i tēia taura. I‘m repairing the end of this rope by splicing. [Eng. splice.]

paraiti2

paraiti2, (-a), n. Polish. Kua paraiti koe i tōku tāmaka? Have you polished my shoes?; Kua marō te punu paraiti. The tin of polish has gone dry; ‘Ē rua tirīngi i te punu paraiti. Shoe polish is two shillings a … Continue reading

parakāoa

parakāoa, n. Paragraph. Kua ‘akatatau ‘aia i te tamariki ‘e takita‘i parakāoa. He made the children read a paragraph each. [Eng. paragraph.]

parakāva

parakāva, var. parakāoa, q.v.

parangi1

parangi1, v.i. Run (of ink or paint), form a smear, blot, smudge or vague blur, swim (before the eyes). Kua parangi ‘ua te ‘inika i tōna tūpara‘anga. The ink smudged when he blotted it; Kua parangi ‘ua te pēni i … Continue reading

parangi2

parangi2, n. Yellowfin Surgeonfish (Acanthurus xanthopterus). Ko te toka tēia i pātia ai au i te parangi. This is the rock where I speared the parangi; ‘E toka parangi mama‘ata tēia. There are a lot of big parangi around this … Continue reading

parangikete

parangikete, n. Blanket. Tēia te parangikete ‘ei tāpoki iā koe, ‘e ‘apinga tika ai te anu. Here is a blanket to put over you, it’s awfully cold. [Eng. blanket.]

paraoka

paraoka, n. Block. Kua tīpū‘ia taua ‘enua ra ‘ē toru paraoka. The land was divided up into three blocks; Ka meitaki ‘ua tēnā paraoka rākau. That block of wood will do. [Eng. block.]

paraoni

paraoni, v.i. Brown. ‘E tūtu paraoni tōna. He has a brown suit. [Eng. brown.]

paraoti

paraoti, n. Unprinted cotton cloth, calico, sailcloth. ‘Okona mai tēta‘i ‘opa paraoti. Buy a roll of plain calico.

parapara1

parapara1, 1. n., fq. para1. Scraps, bits and pieces left over, dregs, marks, spots, stains or splashes (of paint, grease etc.). Kua mitimiti te puakaoa i te parapara puakatoro i roto i te punu. The dog licked up the bits … Continue reading

parapara2

parapara2, v.i., fq. para2. Ripe (of fruit), turned yellow (of leaves). Kua parapara te ka‘ika i runga i te pū. The Malay apples on the tree are ripe; Kua parapara te rau o te ngatae. The leaves on the coral … Continue reading

paraparai

paraparai, (-a, -‘ia), fq. parai. Daub (with paint, whitewash). Tē paraparai ‘ua ake nei au i tēia au toka ki te ngaika. I‘m just daubing some lime on these stones; Kua parapara‘ia te koro o te ‘are ki te ngaika … Continue reading

parapararā

parapararā, v.i., fq. pararā. Rattle, crackle, creak, rustle. Kua parapararā te tāpoki o te pāni i te pupū‘anga te vai. The lid of the saucepan rattled as the water boiled; I te parapararā‘anga te vā‘angā punu i runga i te … Continue reading

parapararī

parapararī, v.i., fq. pararī. Kua parapararī te au pa‘ī i te roko‘ia‘anga e te ‘uri‘ia. The ships were wrecked when they were caught by the hurricane. [pararī rR.]

Paraparau

Paraparau, n. Thursday. Kā ‘oki mai ‘a Rota ā te Paraparau. Rota will be returning on Thursday.

parapore

parapore, n., (Bib. parabole). Parable. Kua tatau putuputu ‘aia i te parapore o te tamaiti kaimoumou ‘apinga. He often read the parable of the prodigal son; I apii paraboleia atu kotou e au i teianei au tuatua. I have taught … Continue reading

pararī

pararī, v.i. Wrecked, smashed up. Kua pararī te pa‘ī ki runga i te akau. The ship was wrecked on the reef; ‘E pa‘ī pararī tērā. That’s a wrecked ship; Kua pararī roa te torōka. The truck was completely wrecked. (see … Continue reading

pararauare

pararauare, 1. v.i. Spread (of news). Kua pararauare te tuatua a te Atua ē pini ‘ua ake tēianei ao. The word of God has spread right round the world; Kua tūmatetenga te tangata i te pararauare‘anga te tuatua takapini i … Continue reading

parare

parare, v.i. 1. Stammer, stutter (N.G.Pt dial., cf. Rar. rare1). 2. Blunder, boob. Kua parare ‘ua au i te tuatua‘anga. I said the wrong thing; ‘E a‘a koe i parare ei? How did you come to make such a blunder? … Continue reading

parari

parari, v.i. Overlooked, slipped the memory (of an oversight). Kua parari ‘ua iāku i te tā‘iku atu kiā koe. I simply forgot to mention it to you; ‘E mea parari ‘ua. It was just an oversight.

pararu‘i,

pararu‘i, n. Fry of the black trevally (ru‘i) (Mang. dial.). [? para1, ru‘i1.]

Paratāne

Paratāne, n. Britain, British. (see Peritāne.)

paratuki

paratuki. Pound, thump, pulverise (N.G.Pt dial., cf. Rar. tuki).

parau1

parau1, v.i. Proud, conceit(ed). Kua parau te tamā‘ine nō te mea kāre tōna metua e karo ana iāia. The girl is conceited because her parents don’t reprimand her; ‘E ‘anga‘anga parau tēia nā te māpū i te rave. Young people … Continue reading

parau2

parau2, n. Bible, (Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. pīpīria, bibilia). [Tah. parau.]

pare

pare1, (-a). 1. Wear hat or other head covering. Kua pare te ariki i te korōna ki runga i tōna ūpoko. The king put the crown on his head; Pare tō‘ou pare. Put your hat on; Kua pare ‘aia i … Continue reading

parena

parena, v.i. 1. Flat smooth and unwrinkled, calm and flat (of the sea). Kua parai‘ia te ‘ōni‘o ki te vairākau ē kāre i roa kua parena tōna pākiri. The chickenpox pustules were treated with ointment and before long her skin … Continue reading

parepare1

parepare1, (-a), fq. pare1. Wear a hat, etc. Kua parepare ‘aia, nō te mea kua ‘akamā ‘aia i tōna katu pakiko. He usually wears a hat because he is self-conscious about his bald head; ‘E tangata parepare tika ai koe. … Continue reading

parepare2

parepare2, v.i. Decline (of the sun). Kā no‘o tāua kia parepare te rā kā ‘oki ei, ‘e pakari te vera. Let’s wait until the sun gets a bit lower before we go back, it’s very hot; Kua ‘aere rātou i … Continue reading

paretumu

paretumu, n. A type of fine mat (moenga) with decorative borders(pae) on all four sides.

pari1

pari1, 1. (-a). 1 Chop, lop, hack. Tē pari nei au i tēia pū rākau nō te tāmarumaru i te pū ‘ānani. I‘m chopping this tree down because it shades the orange tree; Kā tae koe i te pari i … Continue reading

pari2

pari2, v.i. High, full (of the tide). Kua pari te tai. It is high tide now. Tai pari, full tide. [Ck. *pali3.]

pari3

pari3, n. Cliff. Kua tū mātou i te ni‘a o te pari. We stood at the edge of the cliff. [Pn. *pali1.]

paripari

paripari, (-a), fq. pari1. Chop, hack. ‘E ngā tāngata paripari rākau tōmāti tērā i kō. There are two men cutting tomato stakes over there; Kua pariparia te ‘āriki o te meika. The banana leaves have been chopped off. [pari1 RR.]

pariri

pariri, v.i. Exhausted, worked out (of soil). ‘E ngā‘i one pariri tēia, ‘e mea meitaki kia tanu‘ia ki tēta‘i rākau ‘akameitaki one. The soil here is exhausted, it would be a good thing to have some plants put in that … Continue reading

paroro

paroro, v.i. 1. Barren, unproductive and not bearing crops (of the land), famine-stricken, dearth, shortage, lean times. Kua paroro te ‘enua nō te marō. There was a dearth in the land because of the drought; I te mou‘anga te ‘enua, … Continue reading

paru1

paru1, v.i. 1. Supple, graceful, relaxed (of bodily movement). Kua paru te ‘ura a tērā tamaiti. That child dances gracefully. ‘Oro paru, gallop. Kua ‘oro paru te ‘oro‘enua. The horse galloped. 2. Soft and yielding, pliant, deflated (as tyre or … Continue reading

paru2

paru2, 1. (-a, -‘ia). Entice with bait or lure, lay ground bait. E paru koe i te kiore toka ki te vā‘anga ‘akari ka pākati ei. Lure the rats with bits of coconut then set the trap; Kua paru ‘aia … Continue reading

paru3

paru3, n. Yeast. Kua ‘oko mō‘ina paru mai ‘aia nō tāna varaoa. He has brought a jar of yeast for his bread. (cf. paru1.)

paru4

paru4, n. Name of a fish. 1. A small creamy-yellow edible fish sometimes netted in the lagoon, perhaps one of the snappers (Sparidae). Ka tā‘ei tātou i tēia na‘o paru. Let’s net this shoal of paru. 2. A large ocean-going … Continue reading

paruai

paruai, n. Calico, or other white material. ‘E paruai tā‘au kāka‘u e ‘oko mai ‘ei ma‘ani auaro pūtē. Buy paruai material to make pillowcases. Te paruai teata, cinema screen.

parukā

parukā, v.i. 1. Very soft and yielding, not firm or stiff enough. ‘E parukā roa te varāoa i tō‘ou kā‘iro‘anga. You’ve made the dough far too soft; Kua parukā roa tēia raiti i tō‘ou tunu‘anga. You have boiled this rice … Continue reading

paruparu

paruparu, v.i., fq. paru1 1. Weak (not vigorous, stiff, taut, firm, determined, or efficacious), feeble, weary, slack, apathetic. Kua kau rāi ‘aia ē nō te mamao, kua paruparu. He swam on, getting weaker because it was so far; Kua paruparu … Continue reading

paruparukā

paruparukā, v.i., fq. parukā. Very weak, very soft. Tē paruparukā atū ra koe. You are getting very flabby. [paru-kā4 rR.]

patī

patī, v.i. Splash, spray, splatter. Kia matakite, ko te patī mai te vai vera ki runga iā koe. Be careful the hot water doesn’t splash on you; Kua patī te tai ki roto i te reva i te popoki‘anga te … Continue reading

pata1

pata1, 1. v.i. Drip, form drop(s). Kua pata mai te ua nā roto i te puta o te ‘are ki runga i tāna kaingākai. The rain dripped through the roof onto his table; Kua pata tōna ‘ou i tōna vāere‘anga … Continue reading

pata2

pata2, (-a, -‘ia). 1. Flick, fillip, tap (with finger). Kua pata ‘aia i tōku taringa ki tōna rima. He gave me a fillip on the ear; Kua pata mai ‘aia i tōna rima kia ‘ākara atu au kiāia. He snapped … Continue reading

pata3

pata3, n. Crown of the pineapple (patā ‘ara), used for propagation. Taria mai te pata o te ‘ara kia tanumia. Bring the pineapple crowns for planting out.

pata4

pata4, n. Brown Moray (Gymnothorax javanicus), a large and ferocious type of moray eel (‘ā‘ā pata). ‘E pata tei roto i tēnā toka, kia matakite. There is a pata moray in the rock, be careful. [Ce. *pata6.]

pata5

pata5, n., (Bib. bata). Butter. Kua parai petetue ‘aia i tāna varaoa ki te pata. He spread the butter thick on his bread; Ka ‘aere tāua kā ‘oko paunu pata mai. Let’s go and buy a pound of butter; Kua … Continue reading

patapata1

patapata1 v.i., n., fq. pata1. (Form) drips, drops, spots, marks. Kua patapata te ua ki roto. The rain dripped in; Kua patapata te ‘ou o ngā ‘oro‘enua. Both horses are sweating; ‘E a‘a tērā‘o patapata kerekere i runga i tō‘ou … Continue reading

patapata2

patapata2, (-‘ia), fq. pata2. 1. Flick, flip, flash, shoot (catapult, marbles). Kua patapatā‘ia tō māua taringa. We both got a flip on the ear; Kua patapata ‘aia i tāna kītā. He strummed his guitar; ‘Auraka e patapata i te mōrī … Continue reading

patapata3

patapata3, n. Name of a small insect infesting taro and causing brown spotting all over the plants. Kua no‘o‘ia tēia repo taro e te patapata. This taro patch is infested with patapata. [pata1 or2 RR.]

patapatatā

patapatatā, v.i. Crackle (of burning wood). Mei te rakau taratara e patapatatā i raro ake i te pani ra. Like the noise of thorns crackling under a pot (Eccl. 7.6). (cf. pitipititī.)

patapatatue

patapatatue, var. petepetetue. Thick. Te tumurangi patapatatue o te rangi ra, the thick clouds of the sky (Ps. 18.11).

patatue

patatue, var. petetue. Thick.

pate1

pate1, (-a). 1. Putty. E ‘akakīkī koe i tēia au va‘arua ki te pate ka pēni ei koe. Fill these holes with putty before you paint; Kua patea te au ngā‘i vāvā o te vaka. The cracks in the canoe … Continue reading

pate2

pate2, (-a). (Wear) puttees. Tāpeka‘ia tō‘ou pate kia piri meitaki. Tie your puttees on tightly; Kua pate te au va‘e‘au i tō rātou vaevae. The soldiers put on their puttees.

patea

patea, in kuru patea, a variety of breadfruit. (see kuru1.)

pateka

pateka, v.i. Slip, slide easily; smooth, slippery, sleek (of hair). Kua pateka ‘aia ki raro mei runga i te toka. He slipped down off the rock; ‘Auraka e ‘eke nā kona, e ngā‘i pateka tēnā. Don’t get down that way, … Continue reading

patene

patene, n. Per cent, percentage. (see pārotene.)

patere

patere, v.i. Slip or slide along or down, slip through (the grasp). E tāpū koe iāia kia kore ‘aia e patere. Hold on to him so he won’t slip; Kāre au e ‘aere nā kona, nō te patere i tēnā … Continue reading

pati

pati, (-a, -‘ia). Ask for sthg. Kā riri ‘aia mē rave ‘ua koe i te pātikara ma te kore e pati. He‘ll be angry if you take the bike without asking; Kua pati mai ‘aia i tēta‘i moni. He asked … Continue reading

pati‘anga

pati‘anga, nom. Request, application. ‘E pati‘anga tāku kiā koe. I have a request to make to you; Kua ‘akatika‘ia tāku pati‘anga. My application was accepted. [pati, -‘anga4.]

patipati

patipati, (-a, -‘ia), fq. pati. Keep asking for things, beg, cadge, entreat earnestly. ‘Aere mai, ka ‘aere tātou ka patipati vī ki a Taura. Come on, let’s scrounge some mangoes from Taura; Kāre e ‘akatika‘ia koe kia patipati i runga … Continue reading

patito

patito, n. Slug, esp. a small edible sea-slug taken from the lagoon, but also land slugs (patito ‘enua), and (for some speakers) certain dull-coloured snails. Tē tuaki nei au i tēia kapu patito. I‘m gutting this basin of sea-slugs; Tē … Continue reading

patu1

patu1, (-a). 1. Strike, knock (with sudden sharp blow). ‘E a‘a koe i patu mai ei i tōku katu? What did you crack me on the head for?; Kua patu ‘aia i te namu i runga i te mokotua o … Continue reading

patu2

patu2, 1. (-a). Build (in stone, concrete, or coral-lime), build (stone) wall, lay (concrete) floor, wall up, dam up, block up (with stones). Tē patu nei māua i tēia ‘are. We are building the (concrete) wall of this house; Kia … Continue reading

patupatu1

patupatu1, (-a, -‘ia), fq. patu1. 1. Tap, knock lightly, flick, or brush (with striking action). Kua patupatua te ‘unga rākau i roto i te pi‘a ki va‘o. The shavings were tapped out of the box; Kua patupatu au i te … Continue reading

patupatu2

patupatu2, v.t., fq. patu2. Build (stone wall, etc.). Mē oti kōrua i te patupatu i tēnā ngā‘i ki te toka, e kō i tēia va‘arua kia ‘ō‘onu. When you have built the stones up there, then dig this trench out … Continue reading

pau

pau, v.i., var. pou. Used up. [Pn. *pa(h)u.]

paunu

paunu, (-a, -‘ia). 1. Weigh. Kua paunu ‘aia i te kōpara a te tangata ē kua tūtaki. He weighed the men’s copra and paid them; Kua ‘akapae ‘aia i te au pītete kino i tōna paunu‘anga. He put the bad … Continue reading

paura

paura, n. Powder: gunpowder, dynamite, (ignitable) head (of match), firework. Paura tinitō, face powder. Kua kōmirimiri ‘aia i te one kia ‘unga‘unga mei te paura. He crumbled the (clod of) earth till it was fine as powder; Kua ‘aruru te … Continue reading

pauru

pauru, n. Head (Mang. dial. = Rar. mīmiti).

pauta

pauta, n. Cosmetic powder. Tei ‘ea taku punu pauta? Where is my tin of powder? [Eng. powder.]

pa‘akiumu, pā‘akiumu

pa‘akiumu, pā‘akiumu, pakiumu, n. The immediate surroundings of the Maori earth-oven. E tāmā kōtou i te pa‘akiumu. Tidy up around the oven; moe uaorai kotou ki raro i te pae pakiumu, though you lie down next to the oven (Ps. … Continue reading

pa‘ī

pa‘ī, n. Ship. Kua tomo te pa‘ī. The ship sank. Pa‘ī pātia to‘orā, whaling ship. Pa‘ī tākie, sailing ship. Ka ‘aere mātou ki te ‘anga‘anga pa‘ī. We‘re going to work on the ship (as stevedores). Pa‘ī reva, pa‘ī rere, aeroplane. … Continue reading

pa‘īrere

pa‘īrere, n. Aeroplane. Kua nā runga ‘aia i te pa‘īrere ki Nūtirēni. He went to New Zealand by plane; Kua ‘akate‘ate‘mamao rātou i te ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘īrere nō te tae‘anga mai te pa‘īrere mei Aitutaki mai. The airstrip was cleared … Continue reading

pe‘e

pe‘e, (-a). 1. To chant a pe‘e. Kua mūtēkī rātou i tōku pe‘e‘anga. They kept quiet while I chanted; Mē ka rauka iā koe i te pe‘e mai i te tuatua o tēia ruāvai? I wonder if you can chant … Continue reading

pe‘u, tāpoki pe‘u

pe‘u, tāpoki pe‘u, n. The leaf covers on a Māori earth-oven (N.G.Pt dial.).

pea1

pea1, n. 1. Pair, couple. Kua ‘oko ‘a Puna i tēta‘i pea tāmaka kerekere nōku. Puna has bought me a pair of black shoes. 2. A pair (at poker), or more loosely any scoring combination except a flush. ‘Ē toru … Continue reading

pea2

pea2, n. Pear, pear tree. ‘E pea tāna i ‘apai mai ei kia kai au. She had brought me a pear to eat; ‘E pū pea tō mātou i te kāinga, kāre rā i ‘ua. We have a pear tree … Continue reading

pea3

pea3, n. Bear. ‘E punua pea tei roto i te ‘āua. There is a baby bear in the pen. [Eng. bear.]

peapa

peapa, n. Paper. (see pēpa.)

pei

pei, n. A coconut at the youngest stage of its development, cf. kōua. Kua pururū te pei nō te mākaiore. The young forming coconuts dropped off because they were premature.

peika

peika, n. Baker. Nō te mako kore o te peika i kino ei te varaoa. The bread was spoiled because the baker wasn’t doing his job properly. [Eng. baker.]

peka1

peka1, v.i. 1. Crisscross(ed), branch(ed) off, tangle (d). Kua peka ‘ua te tātarāmoa i runga i te ‘enua. Brambles crisscrossed the land; Kā kite koe, kua peka tēta‘i kauvai ki te ‘itinga. You will find that one of the tributaries … Continue reading

peka3

peka3, n. Swiftlet (Collocalia sp(p).). [Pn. *peka1.]

pekapeka

pekapeka, v.i., n. (Have) quarrel, dispute (including legal proceedings), disagreement, trouble, breach of the peace, disturbance, upset, annoyance. Kua peka-peka rāua. They quarrelled; Kua ‘akaruke te tamaiti i tō rātou kāinga i tō rāua pekapeka‘anga ko tōna metua. The boy … Continue reading

peke1

peke1, v.i. 1. Removed, taken away, driven off, carried or lifted up or away, obtained, got (of sthg purchased or won). Kua peke te vaka i te ngaru. The canoe has been carried away by the waves; Kua peke te … Continue reading

peke2

peke2, var. piki1. Clamber.

pekepeke1

pekepeke1, v.i., fq. peke1. Removed, taken, gone, etc. Kua pekepeke te au mea rava rāi i te vai puke. Everything was swept away by the floodwater. [peke1 RR.]

pekepeke2

pekepeke2, var. pikipiki1. Clamber.

pene1

pene1, n. Penny. E tuku koe i te pene ki roto i te rua. Put the penny in the slot; ‘Ē rua tirīngi ē ono pene te ‘oko. It costs two and sixpence. (see penepene, onopene.) [Eng. penny.]

pene2

pene2, n. Chapter (of a book). ‘Ākara ki te ‘Ēvangeria ā Māreko, pene varu, ‘īrava iva. Turn to the Gospel according to Mark, chapter 8, verse nine.

peneneke

peneneke, n. Dwarf, pigmy. ‘E peneneke tāku i kite ana, kāre rā au i piri atu ana ki te pae. I saw a dwarf, but I didn’t get close to him; ‘E tangata peneneke, ē tāna va‘ine. It is a … Continue reading

penepene

penepene, n., fq. pene1. Pennies. Te au penepene, many pennies. [pene1 RR.]

Penetekote

Penetekote, n., (Bib. Penetekose). Pentecost. E tae rava atura ki te rā Penetekose, and when the day of (the festival of) Pentecost had arrived (Acts 2.1). [Gk Pentēcostē.]

penu

penu, in kaipenu, selfish. (N.G.Pt dial., cf. Rar. karapi‘i).

pepa

pepa, n. Pepper. ‘Auraka e ma‘ani ma‘ata i te pepa ki roto i te tiōpu. Don’t put too much pepper in the stew; E ‘oko mai koe i tēta‘i mō‘inā pepa. Buy a bottle of pepper. [Eng. pepper.]

pepe1

pepe1, n. Butterfly. Kua rere ‘aere te pepe mei tēta‘i tiare ki tēta‘i. The butterfly fluttered around from flower to flower. [Pn. *pepe1.]

pepe2

pepe2, v.i. Reduced in girth, flattened (of a bulge), gaunt, lean, pinched, wasted, tucked up. Kua pepe te ‘oro‘enua ō‘ou, ‘auraka e terēni pakari. Your horse is (too) lean (tucked up), don’t train it hard. (see tāpepe1.)

perēki, pereiki

perēki, pereiki, (-a, -‘ia) n. Brake. Nāringa kāre koe i perēki, kua ū rāi. There would have been a collision if you hadn’t braked; Tāomia te perēki. Step on the brakes. [Eng. brake.]

perēmu

perēmu, n. A frame. Te perēmu tūtū, the picture frame. [Eng. frame.]

perēti1

perēti1, n. The press. Kua tika tei ‘akakite‘ia i roto i te perēti. It was correct what was reported in the press. [Eng. press.]

perēti2

perēti2, n. Bridge (of ship). Tē tū ra te rangatira i runga i te perēti. The captain was standing on the bridge. [Eng. bridge.]

pera

pera, n. 1. Propellor. Kua ‘ati tēta‘i manga i te pera o te pa‘ī i te ū‘anga ki runga i te toka. Part of the ship’s propellor broke when she struck the rocks. 2. Windmill. Kua taka viviki te pera … Continue reading

pere‘ō, pereo‘o

pere‘ō, pereo‘o, n. Cart, wagon, chariot. Ka nā runga tāua i te pere‘ō ki Avarua. Let’s go to Avarua on the wagon; tēta‘i pere‘ō tipi rua, a two-wheeled cart. Pere‘ō pēpe, pere‘ō tamariki, pram. Pere‘ō tā‘are, caravan. (see tāpere‘ō.) [Tah. … Continue reading

pere‘ū

pere‘ū, (-‘ia). Run or strip sthg through the hand or fingers, as in squeezing water from a lock of hair, or unrolling sleeves quickly and carelessly. Kua mā te para o te kiri‘au i tōna pere‘ū‘anga ki roto i te … Continue reading

pere-4

pere-4, see perekuku, pere‘ū. (? cf. pere1.)

pere1

pere1, v.i. To travel around (of a working party going around from place to place). Tē pere vāere maī ra ‘a Ka‘a mā. Ka‘a and his team are going around clearing plantations. [Ta. *pere1.]

pere2

pere2, (-a, -‘ia), n. (Sing) descant. Nā‘au e pere i tā mātou ‘īmene. You are to sing the descant in our hymn. Pere tānga-rongaro, (sing) a contrapuntal descant. Pere tāmou, (sing) a fixed (octave higher) descant. (see perepere1; cf. pere1.)

pere3

pere3, v.i., n. Play cards (esp. poker), playing cards. ‘Aere mai, kā pere tāua. Come on, let’s play cards; Nā‘au i vevete i te pere. It was you that tore the cards. Pere moni, gamble, gambling. ‘E pere moni te … Continue reading

pereiki

pereiki, see perēki.

pereketa

pereketa, (Bib. bereketa). Carbuncle (precious stone). [Heb. b

perekuku

perekuku, see pere‘ū, to run the hand along sthg.

pereo‘o

pereo‘o, n. (see pere‘ō.)

perepere1

perepere1, (-a, -‘ia), fq. pere2. Sing descant, sing the soprano line, sing falsetto. Kua perepere ‘aia i te ‘īmene. He sang the descant line of the song; Kua pereperea e Tārau te ‘īmene. Tārau sang the soprano line of the … Continue reading

perepere2

perepere2, in perepere kāvana, overjoyed, rejoicing. Kua perepere kāvana rātou. They were overjoyed; Kua ‘aere mai rātou ma te perepere kāvana ki mua i te aroaro o te ariki. They came rejoicing into the presence of the king; ma te … Continue reading

pereperetā

pereperetā, (-‘ia), v.i, fq. peretā. Happen instantly, straightaway. Perepereta ia to ratou mate e! How soon thereafter they meet their downfall! (Ps. 73.19). [peretā rR.]

perepotītio, poroitito

perepotītio, poroitito, n. Preposition. Tei mua te perepotītio i te nōmena. The preposition stands before the noun. [Eng. preposition.]

pererau

pererau, n. Wing, fin (Mang. dial., cf. Rar. pē‘au).

peretā

peretā, (-‘ia), v.i., (Bib.). To happen immediately, straightaway, quickly. Peretaia akenei kia mae vave teianei suke. How quickly this fig tree has withered away! (Matt. 21.20). [pere6, -tā.]

pereta

pereta, n., (Bib. peresa). Ossifrage, lammergeyer. Ko te aeto, e te peresa, e te ozeni, the eagle, the ossifrage, and the osprey (Deut. 14.12). [Heb. p

pereue, pereuē

pereue, pereuē, n. Coat. Kāre e tano tēnā pereue iā koe, ‘e poto te rima. That coat won’t fit you, the sleeves are too short; E ‘ākara koe i te tīketi i roto i te pūtē pereue. See if the … Continue reading

periota, piriota

periota, piriota, n. Full stop. Tukuna te periota ki te ‘openga. Put the full stop at the end. [Eng. period.]

peritome

peritome, (-‘ia). Circumcise. Kua peritome te taote i te tamaiti. The doctor circumcised the boy; Kua oti ‘aia i te peritome‘ia. He has been circumcised now; Te peritome kore, the uncircumcised (Is. 52.1). [Gk peritomē.]

peroveta

peroveta, n. Prophet. Kua taputo‘u te peroveta i te au mea tē kā tupu. The prophet foretold what would happen; tēta‘i peroveta pikika‘a, a false prophet; Kare te peroveta e ngere i te akameitaki, mari ra i tona uaorai enua. … Continue reading

peru1

peru1, (-a, -‘ia), n. 1. Comb. E peru meitaki koe i tō‘ou rauru. Comb your hair nicely; Kua ‘ākara ‘aia ki roto i te i‘o ‘akaata i tōna peru‘anga i tōna rauru. He combed his hair in the mirror; Perua … Continue reading

peru2

peru2, n. A large roughly-woven coconut-leaf basket (Mang. dial. cf. Rar. tāpora). Kāvea mai tēnā peru tōmāti. Bring over that basket of tomatoes; Kua ‘a‘ao te ravākai i tāna au ‘apinga ki roto i te peru. The fisherman put his … Continue reading

peta

peta, (-‘ia). 1. Lay a bet, (put down a) stake. Kua peta ‘aia ‘ē rima paunu i tō māua pere moni‘anga, ē i tōku ‘akakake-‘anga, kua tuku ‘aia i te ‘au. He staked five pounds when we were playing poker, … Continue reading

pete

pete, v.i. (Be) fat. ‘E toa puaka pete tēia. This is a fat boar. (see petepete, petepetetue.) [cf. Np. *peti.]

petepete

petepete, v.i. Plump, sleek, very fat. Kua petepete tāna punua puaka nō te ‘āngai putuputu ki te nītā ē te ‘akari. His piglet was very fat through being fed frequently with pawpaw and coconut; ‘E mea tamaiti petepete tika ai … Continue reading

petepetetue

petepetetue, v.i., fq. petetue. Thick. Kua petepetetue te pākiri o te puaka i te katikatia‘anga e te namu. The pig had thick skin from the frequent mosquito bites; Ko te au pūtē petepetetue tā‘au e ‘apai, e vai‘o atu koe … Continue reading

petetē

petetē, v.i. Squash. Kua petetē te nītā para i te topa‘anga ki raro. The ripe pawpaw squashed when it fell down; Taria te tōmāti petetē nā te puaka. Take the squashed tomatoes for the pig; Kua to‘u tōna pūtē piripou … Continue reading

petetue

petetue, v.i. Thick (opposite of angiangi, thin, flimsy). Kua petetue te pata i runga i tāna varāoa i tōna parai‘anga. She spread the butter thickly on her bread; ‘Auraka e parai petetue roa i te tiāmu. Don’t put the jam … Continue reading

peti

peti, n. Spades (the card suit). ‘E peti tā tātou ‘uri. Spades are trumps; te ‘umi peti, the ten of spades. [Eng. spades.]

petu

petu, v.t. To kick (the legs) out, strike out (with the legs, as in swimming), flap its tail (of a fish), paw or scrape the ground (of a horse or dog), revolve (of ship’s propellor). Kua petu ‘aia i ngā … Continue reading

petupetu

petupetu, v.t., fq. petu. Thrash (the legs) about, kick out, flap (the tail) about. Kua auē te tamaiti ma te petupetu i ngā vaevae i tōku rave‘anga i tāna patapata. The boy howled and kicked his legs about (in a … Continue reading

peu

peu, n. 1. Custom, habit, practice, fashion. Tē vaī ra te au peu tā rātou i mātau i te rave, inārā kia tae mai te ‘Ēvangeria, kua tuku kē rātou i te au mea ta‘ito. There were old customs that … Continue reading

piāka

piāka, n. Gummy or waxy discharge or secretion. Kua ‘ōrei ‘aia i te piāka i tōna mata ki te vai. He washed the gum out of his eyes; ‘E taringa piāka tōna. He’s got matter in his ear. [pia1 + … Continue reading

piāni

piāni, n. Piano, mouth organ, harmonium. E ‘akatangi koe i te piāni. Play the piano. [Eng. piano.]

piāno

piāno, n. Piano, harmonium. Kua ‘ereni tēia piāno. This piano is out-of-tune. [Eng. piano.]

pi‘a

pi‘a, n. 1. Box, or any box-like container, e.g. crate, chest, case, drawer: often specified, e.g. pi‘a kāka‘u clothes-chest, pi‘a niuniu wire cage, pi‘a rango, beehive, pi‘a tangata mate, coffin. Kā kī iāku mei te rima nga‘uru pi‘a tōmāti i … Continue reading

pi‘api‘a

pi‘api‘a, n. Pattern of checks or squares. ‘E pona pi‘api‘a tōna. He’s got a check shirt; ‘E mānea te pi‘api‘a i tō‘ou pona. That’s a lovely check pattern on your dress. [pi‘a RR.]

pia1

pia1, n. 1. Polynesian arrowroot (Tacca leontopetaloides). Ko te au pia kiko mama‘ata tā‘au e ‘akaputu. Collect up the arrowroot plants with big tubers. 2. Starch, arrowroot, tapioca. E ‘apai kōrua i tēnā pūtē pia kia rūrū‘ia. You two bring … Continue reading

pia2

pia2, n. Beer. Kāre au e inu i te rāmu, ‘e pia tāku ka ‘inangaro. I won’t have rum, I’d like some beer; ‘ē rua tātini mō‘ina pia, two dozen bottles of beer. [Eng. beer.]

piapia

piapia, n. Gummy or sebaceous secretion. Te piapia i te mata, the gummy excretion from the eye. [pia1 RR.]

piere

piere, n. Banana figs, bananas peeled and dried in the sun. Tē ‘ore‘ore meika nei māua ‘ei ma‘ani piere. We are peeling some bananas to make banana figs; ‘Ē varu āku ko‘u piere i ‘apai mai ei. I’ve brought eight … Continue reading

piki1

piki1, (occasionally peke), (-a). 1. Clamber, swarm, cling on. E piki koe ki runga i tērā ‘ātava, ‘e ‘apinga tika ai te vī para. Clamber out along that branch, there is a fine lot of ripe mangoes; Kia matakite mē … Continue reading

piki2

piki2, v.i. Bent, curve (d) or curl(ed) (upwards). Kua piki te ngutu o te tamaiti i tōna riri‘anga. The boy’s lip curled in anger; Kua piki te keo o tēia ‘āuri tīti‘a. The point of this harpoon is bent; ‘E … Continue reading

pikika‘a

pikika‘a, (-‘ia), n. Lie, mislead, deceive, betray, pretend; false(ly), under-handed(ly), in pretence only; deceit, etc. Tē pikika‘a mai nei ‘aia iāku ē i ‘aere ana ‘aia ki te ‘ura i napō. He is lying to me that he’d been to … Continue reading

pikiniki, pīkinīki

pikiniki, pīkinīki, n. Picnic. Kua ‘aere rāua ki te pikiniki. They went for a picnic. [Eng. picnic.]

pikipiki1

pikipiki1, (-a), fq. piki1. clamber, swarm, cling. Ka tīpū au i tēnā ‘ātava mē putuputu kōtou i te pikipiki ki runga. I‘ll cut that branch down if you keep clinging to it; Kua pikipiki te tamariki ki runga i te … Continue reading

pikipiki2

pikipiki2, v.i., fq. piki2, q.v. Bent, up-curved. Kua pikipiki ‘aere te ngutu o te au puakāoa ma te ‘ongi‘ongi ‘aere nā roto i te au tāruta tītā. The dogs’ muzzles were raised aloft as they sniffed around among the piles … Continue reading

pikipiki3

pikipiki3, v.i., (Bib.). Cunning. Ko tei karape i te au kite katoa, e tei pikipiki i te kite, those who are skilled in all fields of knowledge, and cunning in wisdom (Dan. 1.4). [piki3 RR.]

pikipiki4

pikipiki4, n. Nappy. Tē pu‘a pikipiki nei au nō te pēpe. I‘m washing the baby’s nappies.

pikipikika‘a

pikipikika‘a (-‘ia), fq. pikika‘a, q.v. Deceived, lie. ‘E tangata pikipikika‘a tika ai koe i te pere. You are a great bluffer when you play poker; ‘E rā pikipikika‘a. This is April Fools’ Day. [piki3 RR, -ka‘a4.]

pikitua

pikitua, (-‘ia), v.t. To carry (a child) on the back. E pikitua koe iāia. Give him a piggyback. [?piki1 tua2.]

piko

piko, v.i. Bow, stoop, bend down, lean over. Kua piko ‘aia ki mua i te ariki ē kua ‘ōronga i tāna ‘apinga ‘ōronga. He bowed before the king and presented his gift; Kā piko au ki raro, e rere mai … Continue reading

pikopiko

pikopiko, v.i., fq. piko. Bow, stoop. Kua pikopiko rātou i tō rātou katu i tō rātou ‘aere‘anga ki mua i te ‘akavā‘anga. They went before the court with their heads bowed. [piko RR.]

pine1

pine1, 1. n. Pin, brooch, peg, tholepin. ‘E paoke pine tāmoumou tēia. Here is a box of hairpins; Kua tāmou ‘aia i tōna pine pārau ki runga i tōna pona. She fastened her pearly-shell brooch to her dress; Ko te … Continue reading

pine2

pine2, n. The Pink Bauhinia (Bauhinia monandra), a tree with orchid-like flowers. E katokato mai koe i te kao o te pine ‘ei ma‘ani vairākau. Pinch off the young leaves of the pine tree to make a poultice.

pine3

pine3, (Bib. bine). Beans. Te bine e te pipi, beans and lentils (Ezek. 4.9). [Eng. bean.]

pingapingareka

pingapingareka, v.i. Delighted, overjoyed. ‘E a‘a kōtou i pingapingareka ai i tēia rā? What are you so happy about today?;‘E ‘anga‘anga pingapingareka tēia nā te tamariki i te rave. This is a job the children love doing; Kua pingapingareka rātou … Continue reading

pini1

pini1, v.i., (obsol.). Covered completely, filled up (of a plot of land that has been planted up), full (of a cinema, not container), encircled completely. Kua pini tēia ngā‘i i te vai. There is water all over this part; Kua … Continue reading

pini2, puni

pini2, puni, rt, (obsol.). *Hidden. (see pinipini2, (‘aka)pinipini, tāpini2, pīnanga, pini‘anga, pūnanga; cf. pini1.)

pini3

pini3. Get a share of sthg (Mang. dial., cf. Rar. tū1).

pini4

pini4, rt. (see pinipini1.)

pininga

pininga, n. Hiding place, refuge. [pini2, -nga2.]

pinipini1

pinipini1, v.i. Repeatedly, frequently. Tē pinipini nei au i te kite i tēnā ‘anga‘anga nā‘au. I very often see you doing that now; E ‘akarongo pinipini ana au i tē reira tuatua. I’ve been hearing that story a lot. [pini4 … Continue reading

pinipini2

pinipini2, v.i., fq. pipini. Hide. Tei te pinipini tā‘ae mātou. We are playing hide-and-seek. [pini2 RR.]

pio

pio, n. The earliest life-stage of surgeon fishes (Mang. dial., cf. api).

pipi1

pipi1, n. Kind(s) of shellfish. The term is applied to a number of small ribbed, cockle-like bivalves. E ko‘i mai koe i tēta‘i angā pipi i te pae tai. Pick up some pipi shells from the beach; E tāmā koe … Continue reading

pipi2

pipi2, n. Young rudderfish (nanue when fully grown). ‘Aere mai tāua ki konei tākiri ei, ‘e ‘apinga tika ai te pipi i raro i tēia avaava. Come on, let’s cast here, there are lots and lots of pipi in this … Continue reading

pipi3

pipi3, n. 1. An indigenous vine with purple trumpet-like flowers (Ipomoea denticulata). ‘E vairākau rau pipi tē kā tano nō tēnā maki. A poultice of pipi leaves is the treatment for that trouble; ‘ E ‘ua rikiriki tō te pipi. … Continue reading

pipi4

pipi4, n. Pupil, disciple. ‘E pipi tēia nāku i te tuātau o te ‘āpi‘i i Tereora. This is a pupil of mine back in the days of Tereora school; Tana au pipi tino ngauru ma rua, His twelve disciples (Matt. … Continue reading

pipiki

pipiki, v. Cling tightly, stick fast. Kua pipiki te taritariuriuri ki runga i te tua o te mangō. The remora clung tightly to the shark’s back; Kua pipiki te kākave o te ‘eke ki runga i tōna rima. The octopus’s … Continue reading

pipini, pīpini

pipini, pīpini, v. Hide. Kua ‘oro ‘aia ki roto i te tītā, pipini ei ia māua. He ran into the undergrowth to hide from us; E ‘oro pīpini koe kia kore te pēpe e auē iā koe. Slip away secretly … Continue reading

pipiri

pipiri, v.i. Stuck fast, jammed, wedged in constricting (of clothes). Kua pipiri te tāpou kuru ki runga i tōna rauru. Bread-fruit sap was stuck to her hair; Kua pipiri te māramarama. The window is jammed (cf. Kua piri te māramarama. … Continue reading

pirāteri

pirāteri, n., (Bib. philateri). Phylactery. Te akapararauare nei i ta ratou philateri. Now they are making their phylacteries broader (Matt. 23.5). [Gk phylaktērion.]

pirīki

pirīki, n. Brick. E ‘akatomo kōrua i te torōka ki te pirīki. Load the truck with bricks; ‘E ‘are patu pirīki tōna. He has a house with brick walls; Kā kai au i te varāoa pirīki. I‘ll have the brick … Continue reading

pirīngi

pirīngi, n. Spring (mechanism). Ko te pirīngi o taku uāti tei ‘ati, it was the spring of my watch that broke. [Eng. spring.]

pirīta

pirīta, n. Freezer, refrigerating plant. Kia tu‘era te pirīta kā tiki ei i tēta‘i paunu tōtīti nā tāua. When the freezer opens, we‘ll buy ourselves a pound of sausages. [Eng. freezer.]

piri‘āketa, piri‘ākita

piri‘āketa, piri‘ākita, v.i., (Bib.). Stuck fast, firmly attached. Akaneke atura ratou i te pai ki runga i te papaku; mou piriakita atura te putaiu, kare rava i ngaueue. Then they ran the ship aground in the shallows; the bow stuck … Continue reading

piri‘anga

piri‘anga, nom. Relevance, connection, relationship. Kāre ‘e piri‘anga o tēna manako ki te tumu tuatua. That point is not relevant to the item under discussion; ‘E a‘a tō‘ou piri‘anga ki tēia tamati? How are you related to this boy? piri‘angā … Continue reading

piri‘anganao

piri‘anganao, n. Intimate friendship or relationship. ‘E piri‘anganao tō rāua. They have an intimate friendship. [piri1, -‘anga4, + ?]

piri‘anganaoa

piri‘anganaoa, n., (Bib.). Chain, fetter. E kua tuku atura i te pirianganaoa auro ki runga i tona kaki. And put a gold chain around his neck (Gen. 41.42); Topa atūra ngā ‘āuri piri‘anganaoa i tōna rima. And the chains fell … Continue reading

piri1

piri1, 1. (-a). (a) Be or get close to, accompany, keep company with, associate with, form a steady attachment or close relationship; near to, close, intimate. Kua piri ‘aia kiāku i te ‘aere‘anga ki te uāpu. He accompanied me to … Continue reading

piri2

piri2, n. A puzzle, riddle, secret, mystery. ‘E kimi kōtou i tēia piri. See if you can find the answer to this riddle; mē matara iā koe tāku piri, if you can solve my riddle; Ka tukutuku piri tāua.Let’s ask … Continue reading

piriarero

piriarero, n. Any condition in which the tongue cannot move properly. [piri1, arero.]

piriaro

piriaro, n. Any (under) garment worn snug on the upper part of the body: vest, slip, jersey, cardigan. Piriaro mā‘ana-‘ana, warm (wool) pullover, cardigan. Piriaro rima poto, short-sleeved vest, singlet. ‘E piriaro rima poto tā‘au e ‘a‘ao nā roto, ‘ei … Continue reading

pirikoki

pirikoki, (-a, -‘ia), v.i. Crippled, lame-(ness). ‘E tamaiti pirikoki, ‘e ‘apinga rā nō te kake nū. He’s a lame boy, but you should see him shin up a coconut tree; ‘E a‘a i pirikoki ei tērā tamaiti? How did that … Continue reading

pirikoti, pitikoti

pirikoti, pitikoti, n. Skirt. Kua taui ‘aia i tōna pirikoti. She changed her skirt. [? Eng. petticoat, with influence from piri1.]

pirimoto

pirimoto, n. A robust climbing plant. [piri1, moto4.]

pirimou

pirimou, v.i. Firm and steadfast (of a relationship). ‘E ‘oa pirimou nōku, a staunch friend of mine. [piri1, mou1.]

piringo‘i

piringo‘i, (-a, -‘ia), n. (Use) tongs, tweezers. Kua piringo‘i ‘aia i te ngāra‘u kā i raro i te umu ē kua titiri ki te pae. He picked up the glowing embers with the tongs and threw them aside; ‘Auraka e … Continue reading

piriota

piriota, n. Full stop, period. (see periota.)

piripiri1

piripiri1, v.t., v.i., fq. and dim. piri1. 1. Cling to, adhere; show bias towards, side with, favour, support. Kua totō aia iaku ki vao i taua vaarua rikarika ra, no roto i te vari piripiri ra. He has hauled me … Continue reading

piripiri2

piripiri2, n. Name of several burr-bearing plants. Ko te piripiri tā kōtou e ‘uti‘uti, ‘auraka te mauku. It is the piripiri weeds you must pull up, not the water-grass; Tē reru rau piripiri nei au ‘ei tāpiri ki runga i … Continue reading

piripou

piripou, n. Trousers, pants, panties. Ko te piripou nīnira roa tā‘au e ‘a‘ao, kāre i ‘akatika‘ia te mea kākī. You‘ll have to wear the white drill trousers, the khaki ones aren’t ironed. Piripou auaro, underpants, etc. Piripou poto, shorts. Piripopu … Continue reading

pirita

pirita, n. Wild yam (Dioscorea penta-phylla) whose tuber was formerly used for food. Kua tāviri ‘aere te pirita nā runga i te rākau. The wild yam twined around the tree. [Pn. *pilita.]

pirita

pirita (Dioscorea pentaphylla)

piritangā, piritanga

piritangā, piritanga, n. Tetanus, lockjaw. ‘E piritangā tōna maki i ‘apaina‘iāi ki te ‘are maki. It was tetanus he was taken to hospital with. [piri1, tangā.]

piritia

piritia, pass. piri1, pipiri. Stuck tight, jammed. [piri1, -tia4.]

piriverepa

piriverepa, n. Adverb. ‘E piriverepa tēnā, nō te mea tē ‘akatakā ra ‘aia i te verepa. That is an adverb, because it modifies the verb. [piri1; Eng. verb.]

piro1

piro1, 1. v.i. Old and much worn (of things), worn out, rotten. Kua piro tēnā taura. That rope is worn out; TĒ pu‘a nei au i tōku kāka‘u piro. I‘m washing my old clothes. ‘A‘ao piro, to wear (garments) as … Continue reading

piropiro

piropiro, v.i. Smell rotten or putrid. Kua ‘aunga piropiro tēna ika, kua roa. That fish smells as if it has gone off, it has been kept too long; I tōku manako, i moe ana tēnā puakāoa ki roto i te … Continue reading

pitikoti

pitikoti, n. (see pirikoti, skirt.)

pitipititī

pitipititī, v.i., fq. pititī. Spurt out, hiss (of water on fire, air from tyre), etc. Kua pitipititī te a‘i i te tōpatapatā ua. The raindrops made the fire splutter. [pititī RR.]

pititī

pititī, v.i. Spurt out, esp. with hissing, spitting or fizzing noise. Nō te kī roa i te mō‘ina, kua pititī te tai ki va‘o i tōna pōpani‘anga. The bottle was so full that the sauce squirted out when he put … Continue reading

pito

pito, n. 1. Navel. ‘E a‘a tēnā to‘u i runga i tō‘ou pito? What is that mark on your navel? ‘Ānani pito, navel orange. 2. Heartland, central region. Kia tae rāua ki roto i te pito o te ‘enua kua … Continue reading

pitopito

pitopito, n. 1. Button. Kua nga‘ā te pitopito i runga i tōku rimā pona. The button is broken on the sleeve of my shirt; Tē ma‘ani pitopito pārau nei au. I‘m making pearl-shell buttons. Pitopito roromi, press-stud, press-button. E roromi … Continue reading

piu

piu, n. The twisted plain side-edge of some types of sleeping-mat.

piua

piua, see pīva, fever.

po‘aki

po‘aki, (-a, -‘ia). 1. Demolish (an argument), refute. E tū koe ki runga ē po‘aki i tāna tuatua. Stand up and shoot him (what he has said) down; Kua mūtēkī ‘aia i tōku po‘aki‘anga i tāna tuatua. He shut up … Continue reading

po‘e

po‘e, v.i. 1. Dwindle, become faint (of a dying flame or light). Kua po‘e te kā o te mōrī. The flame has got low. 2. Narrowed against the glare, screwed up (of eyes), dazzled. Kua po‘e tōna mata i tōku … Continue reading

po‘epo‘e

po‘epo‘e, v.i., fq. po‘e. 1. Glimmer (of flame, light), tiny, faint (of sounds). Kua po‘epo‘e te kānara ē kua mate atū`ra. The candle flickered low and went out; Kua pāmu ‘aia i te mōrī i te po‘epo‘e‘anga te kā. He … Continue reading

po‘o

po‘o, n. 1. End (of a house, box, loaf of bread, table), end-piece. E ‘a‘ati koe i te varāoa ‘ē toru potonga, nāku tēta‘i po‘o, nā‘au tēta‘i, nā Mereana ā rotopū. Break the loaf into three pieces, I‘ll have one … Continue reading

poa

poa, v.i. 1. Fishy (of smell or taste). Kā poa tō‘ou rima mē ‘āmiri koe i tēnā pakati. You‘ll get a fishy smell on your hands if you touch that parrotfish; Kua ‘aunga poa tō‘ou rima, ‘aere pu‘ā‘ia kia mā. … Continue reading

poapoa

poapoa, v.i., fq. poa. Fishy. Kua poapoa tēia au mereki, i tōku manako kāre ‘a Tara i ‘ōrei ana ki te vai vera. These dishes smell fishy, I reckon Tara didn’t wash them with hot water; Kua kiriti ‘aia i … Continue reading

poe1

poe1, (-a). 1. Wear earring or flower on the ear. Poea‘ia tō‘ou tiare, ‘auraka e ‘akamā. Don’t be bashful, wear the flower behind your ear. 2. n. Pearl. Nō roto i tēia parau tēia poe. This pearl came out of … Continue reading

poe2

poe2, n. Buoy. E tāpiri koe i te poti ki te pae i te poe. Bring the boat alongside the buoy. [Eng. buoy.]

poepoe

poepoe (Coix lachryma-jobi)

poepoe1

poepoe1, (-a), fq. poe1. Wearing earrings or a flower behind the ear. Kua poepoe tiare te tamariki tamā‘ine ki tā rātou ‘anga‘anga. The girls went to work wearing flowers behind their ears; Poepoea tō kōtou au tiare ka ‘aere ei … Continue reading

poepoe2

poepoe2, n. Job’s Tears (Coix lachryma-jobi). A type of tall grass and its slaty-blue seeds which are strung as beads. I tupu ana te poepoe ki tēia ngā‘i, kua vā‘ere‘ia rā. The poepoe used to grow here, but they’ve been … Continue reading

poi1

poi1, n. A mashed dish, typically bananas or breadfruit mixed with coconut cream. Poi kuru, mashed cooked breadfruit and coconut cream. Poi meika, mashed ripe bananas and coconut cream. Poi taro, mashed cooked taro and cooked bananas. Poi ‘ūtū, mashed … Continue reading

poi2

poi2, n. A light ball on a short piece of string swung or twirled in a dance or accompaniment to a song. ‘E ‘ura poi tā mātou i ‘āpi‘i ei i napō. We learned a poi dance last night; Kua … Continue reading

poitini

poitini, (-a, -‘ia), n. Poison(ous). Kua poitini ‘aia i te kiore toka kia matemate. He poisoned the rats; ‘E poitini tei roto i tēnā mō‘ina, ‘auraka e vao‘o ki te ngā‘i ātea. There is poison in that bottle, don’t leave … Continue reading

poke

poke, n. A kind of pudding containing grated vegetables (typically taro) or fruit baked with coconut cream added. Tē ūkī poke nei au. I‘m grating up (the vegetables for) a poke pudding; Nā‘au tēnā ko‘u poke. That is your wrapping … Continue reading

pokea

pokea, n. Fleshy herbs, the native Portulaca lutea and introduced P. oleracea. [Ce. *pokea.]

poki-2

poki-2, pref. before numerals. Repeated so many times (specified by the numeral, esp. pokirua, twice). Kua pokirua te kāpiki iāia. He was called for twice; ‘Auraka e pokirua i tā‘au tuatua. Don’t repeat yourself; I pokitoru te ‘ēnū o te … Continue reading

poki1

poki1, 1. (-a). To palm (a playing card), deal unfairly (e.g. from bottom of pack). Kua poki ‘aia i te pere i tōna tu‘a‘anga. He palmed the cards when he dealt them out; Kua pokia te pere. The deal was … Continue reading

pokipoki

pokipoki, (-a, -‘ia), fq. and dim. popoki. 1. Break (of waves), slap against. Kua pokipoki te ngaru ki runga i te patu toka. The waves lapped against the stone wall; Kua mā‘ū tōna pona i te pokipoki‘anga te ngaru ki … Continue reading

poko1

poko1, v.i., n. (Have) dent, pit, hollow, cavity. Nā‘au i reru i tēia ngā‘i ki te ‘āmara nō reira i poko ei. You hit this part with the hammer, that is why it is dented; ‘Akakī i tēia poko i … Continue reading

poko2

poko2, (-a). Drive (fish) by slapping water with the hands or flat piece of wood. Kua āvaava rātou i tō rātou poko‘anga i te kōma ki roto i te kupenga. They yelled as they drove the small goatfishes into the … Continue reading

poko3

poko3, v.i. Yell, bawl, shout out. Kua ‘akaraparapa ‘iōra ‘a Kāmoe i tāna taiki ma te poko. Kāmoe brandished his spear with a yell; ‘Auraka e poko, kā mou tātou i te ‘akavā. Don’t shout out, the police will get … Continue reading

pokopoko1

pokopoko1, fq. poko1. (Have) dents, hollows. Kua ‘akatika ‘aere ‘aia i te mataara i te pokopoko‘anga. He went around levelling up the road where it was getting pitted; Ka matemate tēia au punupunuā ika mē marō te tai i roto … Continue reading

pokopoko2

pokopoko2, (-a), fq. poko2. Slap (water). ‘Auraka e pokopoko i te tai, ka mataku te ika. Don’t keep slapping the sea, the fish will take fright. [poko2 RR.]

pokopoko3

pokopoko3, fq. poko3. Yell out. Kua pokopoko rātou i te ‘ei‘anga te ika ki roto i te kupenga. They yelled out (with glee) when the fish were trapped in the net; Kua arumaki te ‘akavā iāia i tōna pokopoko-‘anga nā … Continue reading

pona1

pona1, n. Shirt (pona tāne), dress (pona va‘ine). ‘E pona mānea tēnā ē te pakari. That is a nice, strong shirt (or dress); Nō Timi tēnā pona ē te piriaro. That is Timi’s shirt and vest; Nā Pine i ‘oko … Continue reading

pona2

pona2, var. pana2. Internodal length. E tīpū mai i te ko‘e pona potopoto. Cut down the bamboo with short internodal lengths. [Pn. *pona.]

ponga1

ponga1, n. 1. Molar tooth. Ko te ponga i muri roa, kua puta. The molar right at the back has a cavity; Kua pē tō‘ou ni‘o ponga. You have a decayed molar tooth. 2. (Tooth-shaped) husked seed in a pandanus … Continue reading

ponga2, pango

ponga2, pango, n. Knot (in wood), notch, nick, dent. Kāre e meitaki tēnā rākau ‘ei takere nō te vaka nō tēnā ponga. That wood won’t do for the keel of the canoe because of that knot there; tēia au ponga … Continue reading

pongaponga, pangopango

pongaponga, pangopango, v.i. Dented, pitted, scarred (of surfaces), full of knots (of timber). Kua tukituki ‘aia i te pāruru o te ‘are ki te toka ē i te pongaponga‘anga kua ‘akaruke ‘aia. He kept banging on the wall of the … Continue reading

pongi1

pongi1, v.i. Hungry, hunger. ‘E māmā, kua pongi au. Mother, I‘m hungry; Kua mate ‘aia i te pongi. He is feeling hungry; I tōna pongi‘anga, kua kake ‘aia i te nū ē kua kai. When he was hungry, he climbed … Continue reading

popo1

popo1, v.i. Rot inside (as a hollow tree), decay. Ko te tangata nei ra, te mate nei ia, e popo ua iora. But man here, he dies, and merely rots away (Job 14.10). [Pn. *popo1.]

popo2

popo2, n. In popo mua, the first crop, the first fruit. Kāre i mou te popo mua i tēia ‘ua‘anga rākau nō te matangi. The first crop didn’t stay on the tree this season because of the wind; Kua ‘apai … Continue reading

popoki

popoki, (-a, pōkia). 1. Cover over. Tērā mai te parangikete ‘ei popoki ia kōrua. There’s a blanket to put over yourselves; Tērā‘o tō popoki. There’s something to cover yourselves with; Kua pōkia tāna au one kai e te tītā. His … Continue reading

pore

pore, n. 1. Pole. Te pore i raro, the South Pole. Te pore i runga, the North Pole. 2. Ngā pore e ‘ā o tēianei ao, (or o te ‘enua), the four corners (or quarters) of the world (or of … Continue reading

poretiko

poretiko, n., (Bib.). 1. Arch (of porch), portico. E to reira au poretiko ra, tei te pae ki te paepae ki vao ia. And its arches faced the outer courtyard (Ezek. 40.34). 2. Turret, spire, battlement, pinnacle. E kua tuku … Continue reading

pori

pori, (-‘ia). 1. (Bib.). Fat, plump. Kua kai iora oki ratou, e merengo atura, e poria atura. And they ate, and grew full and satisfied, and got fat (Neh. 9.25); E maata oki te poria o tona ra kopapa i … Continue reading

poripori

poripori, v.i., n. Plump and well-rounded (person, or state, e.g. pregnancy). [pori RR.]

poro‘iti

poro‘iti, n. Plants (Solanum spp.) bearing red (poro‘iti muramura) or yellow (poro-‘iti rengarenga) berries which scent when peeled and used as garlands. Kua vere ‘a Ngā i te poro‘iti ‘ei ma‘ani ‘ei. Ngā peeled the poro‘iti berries to make a … Continue reading

poro1

poro1, n. 1. Heel (of foot poro vaevae, or shoe poro tāmaka), knee-cap (poro vaevae), elbow (poro rima). Kua motu tōna vaevae i te anga mōina. He cut his foot on some broken glass; Kua pou te poro i tōku … Continue reading

poro3

poro3, see porotaka(taka), revolve; poro-tātā, wheel.

poroaki

poroaki, see poroki.

poroitito1

poroitito1, n. (see porotito, verandah.)

poroitito2

poroitito2, n. (see perepotītio, preposition.)

porokarāmu

porokarāmu, n. Programme. Tē poro-karāmu nō te ‘akaāriari‘anga pēpe, the programme for the baby show. [Eng. programme.]

poroki, poroaki

poroki, poroaki, (-a, -‘ia). To issue final injunctions (esp. before parting or death), enjoin, summon urgently. Nō te mea kua pakari ‘aia, kua poroki ‘aia i tāna tamaiti kia ‘aere mai kia ‘ārāvei iāia. Because he was old, he enjoined … Continue reading

poroporo

poroporo, n. 1. A small shrub (Solanum americanum) with small white flowers and clusters of small black berries. Tē kakī nei au i tā‘au poroporo, nō te kavakava rā, nō reira kāre au e kai. I would love to try … Continue reading

porotātā

porotātā, n., (Bib.). Wheel, pulley. E to ratou porotata ra, mei te puaioio ia. And their wheels, they are like a whirlwind (Is. 5.28); E kare te porotata i ngaa i te ariki. And the (water) wheel at the cistern … Continue reading

porotaka

porotaka, (-‘ia). 1. Roll, revolve. 2. n. A toy windmill (Ait. dial., cf. Rar. pera). (see pōtaka, porotaka(taka).) [poro-3,taka1.]

porotakataka

porotakataka, (-‘ia), fq. porotaka. Roll, revolve. (see pōtakataka.) [porotaka Rr.]

Porotitani, Porotetani

Porotitani, Porotetani, n. Protestant. Nō te Porotitani tēia ‘are pure. This is the Protestant church; Ko te ‘orometua tērā o te ‘ākono‘anga Porotitani. That is the Protestant minister. [Eng. Protestant.]

porotito, poroitito

porotito, poroitito, v.t., n. (Erect) verandah. E ‘o‘ora i te moenga ma‘ata ki roto i te ‘are, kāreka te mea meangiti, ‘ei runga te reira i te poroitito. Spread the large mat in the house and the small one on … Continue reading

poti1

poti1, n. Small boat (not outrigger canoe). ‘Oea te poti kia tere. Row the boat quickly; ‘E kie poti tā māua e tui nei. We are making a sail for the boat; Tukuia iora te boti ki raro i te … Continue reading

potipoti

potipoti, n. Sandflies, springtails, small beetles. [-poti3 RR.]

poto

poto, v.i. Short, shortness, shortly. 1. (Of length). Kāre e meitaki tēia rākau, ‘e poto. This piece of wood is no good, it’s short; Kua poto mai te rima i tōku pona. My shirt sleeves have got shorter; ‘E a‘a … Continue reading

potonga

potonga. 1. nom. Piece, part, portion, section, lump. Tērā mai tā‘au potonga puaka. There is your piece of pork; Kua ‘apai potonga varāoa ‘aia ki te ‘āpi‘i. He took a hunk of bread to school; Tē ‘ōronga atu nei au … Continue reading

potongio

potongio, v.i. Very short. Mē potongio tēnā taura iā koe i te tīpūpū,kā ‘oko mai koe i tēta‘i mea ‘ōu. If you make that rope so short by cutting bits off it, you must buy a new one; ‘E tangata … Continue reading

potopoto

potopoto, v.i., fq. poto. Short. E tīpūpū koe i te maikuku i tō‘ou rima kia potopoto. Cut your fingernails short; Kāre e tano tēnā au rākau ‘ei ka‘o nō te potopoto roa. Those pieces of wood are too short to … Continue reading

potopotonga

potopotonga, v.i., nom., fq. potonga. (Divided into) several pieces, section. Kua ‘oki mai ‘a Māui, kua kite ‘aia ē kua potopotonga te ika i te tīpūpū‘ia e tōna ngā tuakana. When Māui returned, he found that his elder brothers had … Continue reading

pou1, pau

pou1, pau, v.i. All (exhausting the total number or amount), all gone, used up, worn out, exhausted, spent, eliminated, destroyed, done for. Kua pou mai te tamariki ki te ‘āpi‘i i tēia rā. All the children have come to school … Continue reading

pou2

pou2, (-a), v.i. Dive (through the air). Kua pou ‘aia ki raro i te vai ē kua kau ki tēta‘i tua. He dived into the water and swam across to the other side; Poua ki raro i te vaevae. Dive … Continue reading

pou3

pou3, n. Post, pole, pillar. Tē pari pou ‘āua nei māua. We‘re cutting fence posts; Ka ‘aere au kā pari ‘aka‘ou mai i tēta‘i pou, e tanu koe i tēnā. I‘ll go and chop down another post, you can put … Continue reading

pouati

pouati, n. A forward. Kua ‘ati tēta‘i o te pouati. One of the forwards has been injured. [Eng. forward.]

pounamu

pounamu, n. (see pōnamu, greenstone.)

pouou

pouou, n., (Bib.). Crowd, throng. Akara atura aia i te pouou tangata maata. He saw a great crowd of people (Matt. 14.14).

poupou

poupou, n., fq. pou3. Posts, poles. ‘E au poupou mingimingi tēnā, kāre e meitaki. Those posts are crooked, they are no good; Tē kekekeke poupou nei māua nō te ‘āua moa. We are sawing some posts for the chicken run. … Continue reading

pouroa, pou1

pouroa, pou1 + roa2, often written as one word when used as a modifying phrase. All. Te au tangata pouroa, all the people; Taria pouroa‘ia. Cart them all away; Ka ‘anga‘anga pouroa kōtou i tēia rā. You will all work … Continue reading

puā‘au

puā‘au, n. Bright lemon-yellow colour. E ‘oko kāka‘u puā‘au mai koe ‘ei ‘akarava i tōku pona. Buy a strip of lemon-yellow material to finish off my dress. [pua1, ‘āu3.]

puā‘io‘io

puā‘io‘io, n. Tornado, whirlwind. Kua ngotea te tai e te puā‘io‘io. The sea was sucked up by the whirlwind; Kua pue‘u rikiriki te ‘are i te ū‘anga ki te puā‘io‘io. The house was smashed to pieces when the tornado struck; … Continue reading

puāngi

puāngi, v.i. Feel the sensation of the stomach dropping away (as in the sudden surge of a lift; plane, swing, tossed boat). Kua puāngi ā roto iāia i te maranga‘anga te pa‘īrere ki runga. He seemed to leave his stomach … Continue reading

puāngiangi

puāngiangi, n. 1. Bladder. Kua pupu‘i ‘aia i te puāngiangi o te puaka ki te matangi ē kua tāpeka ‘ei kanga‘anga nā te tamaiti. He blew the pig’s bladder up and tied it, to make a plaything for the boy; … Continue reading

puēngunu

puēngunu, v.i., (obsol.). Swell out, bulge out. I te ngai i puengunu i vaitata i te kupenga, at the place which bulges out next to the lacework (1 Kings 7.20).

pu‘āni‘o

pu‘āni‘o, n. Goat (Mang. dial. = Rar. puakani‘o).

pu‘ātoro

pu‘ātoro, n. Pig (Mang. and Ait. dial. = Rar. puakatoro).

pu‘a1

pu‘a1, 1. n. Soap. Tēia te pu‘a ē te tauera. Here is some soap and a towel; Ko tēia toka, ko te pu‘a tēia o te tangata i te tuātau ta‘ito. This stone (a soft white pumice-like coral, cf. pu‘a3) … Continue reading

pu‘a2

pu‘a2, n. An inflammatory disease producing painful rosy patches on the skin. ‘E pu‘a tōna maki, tei runga i tōna vaevae. She’s got pu‘a, it is on her leg. Pu‘a roto, deep-seated or internal abscesses.

pu‘a3

pu‘a3, n. A soft white coral (Ait. and N.G.Pt dial., cf. Rar. punga).

pu‘aki

pu‘aki, v.i. 1. Spew (vomit food). Kua pu‘aki mai te kai a te pēpe ki va‘o. The baby’s food was vomited up. 2. Belch. Kua pu‘aki ‘aia. He belched. (see pū‘aki‘aki, ‘akapu‘aki, ‘akapū‘aki‘aki, tāpu‘aki, tāpū‘aki‘aki.) [Pn. *pu-‘aki.]

pu‘apinga

pu‘apinga, (-‘ia), v.i, n. (Have, be of) use, value, benefit, worth, status, advantage, gain, profit; useful, profitable, prosperous, etc. Kāre ‘e pu‘apinga i tēia ‘akakoro‘anga. There is nothing to be gained from this scheme; Kāre i pu‘apinga‘ia tō māua ‘akakoro‘anga. … Continue reading

pu‘ata

pu‘ata, v.i., (Bib.). Wide open. Te puata ua ra nga taringa, kare ra i akarongo. With ears open, but not listening (Is. 42.20); Puata iora tona taringa, matara akera oki tona arero. Then his ears became open and his tongue … Continue reading

pu‘era

pu‘era, 1. v.i. Open, unfold(ed) (of blossoms, eyes, umbrella). Kua pu‘era te pātai. The flamboyant trees are in bloom; Kā ta‘i ‘epetoma i tēianei, kāre ake rāi i pu‘era ake te mata o te punupunua kiore ngiāo. It’s a week … Continue reading

pu‘i1

pu‘i1, n. Sea-eel, esp. a type of long-snouted dark-coloured moray (va‘aroa); the term sometimes subsumes other morays (‘ā‘ā) and certain congers and snake-eels. ‘E pu‘i tei roto i te tēnā toka. There is a pu‘i in your rock there; Ko … Continue reading

pu‘i2

pu‘i2, (-a, -‘ia). 1. Whistle. ‘E tangata kē tei pu‘i atu kiā koe, kāre ē ko au. It was someone else that whistled to you, it wasn’t me; Kua pu‘i au iāia. I whistled to him; Kua pu‘i‘ia mai te … Continue reading

pu‘ipu‘i1

pu‘ipu‘i1, (-a, -‘ia). 1. Puff, blow. Kua pu‘ipu‘i ‘aia i te a‘i kia mura. He puffed at the fire to kindle a flame; Kua pu‘ipu‘ia te au mōrī. The lamps were blown out. Pu‘ipu‘i (i te) ‘ava‘ava, smoke a cigarette … Continue reading

pu‘ipu‘i2

pu‘ipu‘i2, (-a, -‘ia), fq. pu‘i2. Whistle. Mē pu‘ipu‘i‘ia mai koe e tērā tamaiti, ‘ei a‘a koe e ‘ākara. If that boy keeps whistling at you, don’t you look. [pu‘i2 RR.]

pu-, pū-

pu-, pū-, pref. Semantically related, in many instances, to pū1, clump, cluster, stem from, etc. and -pū3 erupt, boil. (see pū‘ā, puangi, puāngiangi, puā‘io‘io, pū‘ākato, pu‘aki, pū‘aki‘aki, pū‘ao, pu‘apinga, pū‘āpi‘i, puengunu, puena, pūenaena, pu‘era, pū‘era‘era, pū‘erākā, pū‘ere‘ere, pue‘u, pūe‘ue‘u, pū‘iki, … Continue reading

pua

pua (Fagrae berterianaa)

pua‘ikao

pua‘ikao, n. (see pū‘ēkao, a kind of shrub.)

pua1

pua1, v.i., n. Blossom, bloom. Kua pua te vī i tēianei. The mango trees are in flower now; Kua pua tiare te ‘ānani. The orange trees have come into flower; ‘Auraka e kanga i te pua o te tiare. Don’t … Continue reading

pua2,

pua2, n. A large tree with fine-grained timber, bearing fragrant white flowers which mature to a deep yellow (Fagraea berteriana). Nā taku pāpā i tanu i tērā pū pua. My father planted that pua tree;Tē mā‘ani ‘ei pua nei mātou … Continue reading

pua3

pua3, v.i., n. (Play) the traditional Polynesian game of disc slinging; the disc used in the game. Ka ‘akamata te pua i te ora iva āpōpō. The disc-throwing competition will begin at nine o‘clock tomorrow; Ko ia te tangata pē‘i … Continue reading

puaka

puaka, n. 1. Pig, pork. Kua ori ‘ua te au puaka mei te mea rāi ē kāre ō rātou pū. The pigs just wandered around as if they didn’t belong to anyone; Kāre te puaka e ‘ānau mai ana ‘e … Continue reading

puakani‘o

puakani‘o, n. Goat, goat-meat. Tē ‘o‘ore puakani‘o nei māua. We are skinning a goat. Tīnana puakani‘o, nanny-goat. Kainga tā‘au potonga puakani‘o. Eat up your piece of goat-meat; mei te tiaki mamoe e akataka i te mamoe e te puaka-nio ra, … Continue reading

puakaoa, puakāoa

puakaoa, puakāoa, n. Dog. Nā tā‘au puakaoa i katikati i te vaevae o tāku puaka. Your dog bit my pig on the legs; ‘E kiri puakaoa tēia, ‘e a‘a koe i tatara ai? This is a dog-collar, why did you … Continue reading

puakatoro

puakatoro, n. Cow, bull, cattle; beef. Tīnana puakatoro, cow which has calved. Toa puakatoro, bull or other male bovine. U‘a puakatoro, heifer. Puakatoro punu, canned beef. Puakatoro tā, fresh (slaughtered) beef. ‘Auraka e tātī‘ae‘ae i te puakatoro, ka tukia koe. … Continue reading

puareinga

puareinga, n., (obsol., cf. mod. ‘apinga aro‘a). Present, gift. ‘E puareinga ‘oki tēnā nā tō‘ou au taeake kiā koe. That is a present to you from your friends.

pue‘u

pue‘u, v.i., n. Billow up (as a cloud of dust), disperse, scatter, shatter. Nō te marō, kua pue‘u te repo i runga i te mataara i tōna ‘aka‘oro viviki‘anga i te mōtokā. It was so dry that the dust rose … Continue reading

puena

puena, v.i. Swell or bulge out (with air), puffed out, distended. Kua puena te parūnu i tōna pupu‘i‘anga. The balloon expanded when he blew into it; I te puena‘anga te puāngiangi nā roto i te nga‘ae o te kiri-one, kua … Continue reading

puka1

puka1, (-‘ia), v.i. Chat, talk, (give) an account of sthg, gossip, conversation. ‘Aere mai koe ki konei, kā puka tāua. Come over here, let’s have a chat; Mē oti tā tāua puka, ka ‘aere tāua kā kai tī. When we’ve … Continue reading

puka2

puka2, n. Name of a tree (Hernandia nymphaefolia). Its dark shiny seeds are used in necklaces and for marbles. Kua ko‘i te tamariki i te rau o te puka. The children picked up the puka leaves;Tē ūkī ‘uā puka nei … Continue reading

puka3

puka3, n., (Bib. buka). Book. ‘Ōmai taku puka, ka ‘aere au. Give me my book, I‘m going; Kia akapapa tini i te buka ra, kare e akaeaanga. Of the making of many books, there is no end (Ecc. 12.12). Puka … Continue reading

puka4

puka4, in the phrase ‘e mea puka rāi!, expressing surprise, shocked regret and disapproval, or pleasure and approval, according to intonation and situation. ‘E ‘anga‘anga kino tika ai tāna i rave. ‘E mea puka rāi! Kāre rava te tangata e … Continue reading

pukapuka1

pukapuka1, v.i., fq. puka1. Chat, conversation. Kua roa te pō i tō mātou puka-puka‘anga. We went on chatting late into the night; mē oti tā kōtou pukapuka, when you’ve finished chatting.

pukapuka2

pukapuka2, n. A very large, spreading, coastal tree with a buttressed, often hollow, trunk and corky bark (Ceodes umbraculifera). ‘E anaana ‘ua te tumu o tēia pukatea, ka pīpini tāua ki roto. The trunk of this pukatea is quite hollow, … Continue reading

puke1

puke1, coll.part. Pair, couple (occasionally loosely) two or three. ‘E puke tamariki tei ‘aere mai ana, ē kua ui mai iā koe. There were a couple of children came here earlier and they asked for you; E ‘apai mai koe … Continue reading

puke2

puke2, v.i. Pile (d) up, heap(ed) up, rise(n) in spate (of rivers). Kua puke te tītā ki raro i te ‘ana. The rubbish piled up under the bridge; Kua puke te one. The sand was mounded up; Kua puke te … Continue reading

puku1

puku1, n. Protuberance, prominence; a hill, mound; a swelling, tumour, hump. ‘E ākā puku tikāi tēia i muri i tō mokotua. This is a huge swelling on your back. Puku ‘atu, heart. Puku‘ivi, shoulder.

puku3

puku3. Lose at cards. Kā rua o kōtou puku i tēia nei. You’ve lost two games (of cards) now.

pukupuku1

pukupuku1, fq. puku1, q.v. ‘Akatikatikā-‘ia te au pukupuku nā mua, First, level off the bumps.

pukupuku2

pukupuku2. Grudge. Kāre i ngaro ake tō‘ou pukupuku ki ā ia? Hasn’t your grudge against her abated yet? (cf. puku2.)

pukurena

pukurena. Choke. Kia pukurena‘ia tika ai koe! (I hope that) you choke! [-puku4.]

punāvai

punāvai, n. Well, pool. Nō mātou tēia punāvai. This is our pool.

puna1

puna1, n. Pool. Kua tāmā‘ia te puna? Has the pool been cleaned up? [Pn. *puna.]

puna2

puna2, n. Lineage, family. Nōku te puna mua, nō‘ou te rua. The senior line is mine, yours is next; E puna tāne tō‘ou, ‘e puna va‘ine tōku. You are of the male line while I‘m of the female line.

punapuna

punapuna, fq. puna. Pools. ‘E a‘a tei roto i te punapunā tai? ‘E ika-tauira. What are in the little pools? Fish fingerlings.

punga

punga, n. 1. A white pumice-like coral, burned for lime. Taria mai tēnā putungā punga, tē tutungi nei te umu. Bring that heap of punga, the kiln is being fired; Tē vā‘i punga nei māua nō tāna umu ngaika. We‘re … Continue reading

puni

puni, (obsol.) = pini, q.v. Kua puni te pa‘i i te moko? Has the taro patch been filled up with taro sprouts?

punu1

punu1, n. Tin, can. ‘E punu puakatoro tā‘au e ‘oko mai. You should buy a tin of corned beef.

punu2

punu2, n. Spoon. Nā‘ai i ‘akamingi i tēia punu? Who bent this spoon?

punua

punua, n. A young animal. ‘E punua puakāoa kerekere tāku. I have a black puppy.

punupunu

punupunu. Round. Ko te mea punupunu tāku mea mānea. I prefer the round one.

punupunua

punupunua, fq. punua. Young animals. ‘Ē ‘ia ā‘au punupunua puaka? How many piglets have you?

pupū

pupū. Bubble up. ‘E tiaki koe kia pupū roa te tīkata. You wait until the kettle boils (bubbles). [Ce. *pupuu.]

pupu

pupu, n. Group of people. Te ‘aerē ra tērā pupu ki ‘ea? Where’s that group of people going to? [Pn. *pupu.]

pupu‘i

pupu‘i, (-‘ia, pū‘ia). 1. Blow on, puff. Nā te matangi i pupu‘i i mate ei. It was the wind that extinguished it. 2. Shoot. Ka ‘aere māua pupu‘i puaka. We‘re going pig-shooting; Tano rāi kia pupu‘i‘ia atu. It deserved to … Continue reading

pupuru1

pupuru1. Cling wetly, stick. Kāre i pupuru ake. It has not stuck together yet. (cf. puru1.)

pupuru2

pupuru2. A kind of creeper. ‘Ei a‘a tā‘au pupuru? ‘Ei ma‘ani vairākau? What’s your pupuru creeper for? To make medicine?

puputa

puputa, pl. puta. Cavities, holes, wounds, etc. ‘E a‘a i puputa ai te tīkata? Why has the kettle holes?

purūmu1

purūmu1, n. Road, path. Tērā te purūmu, ‘aere i tō‘ou ‘aere‘anga! There’s the road, go on your journey!

purūmu2

purūmu2, (-a). Broom, sweep. ‘Apai mai i te purūmu ‘ei purūmu iā konei. Bring the broom over to sweep here. [Eng. broom.]

purūmu3

purūmu3, n. A shrub, Broomweed (Sida rhombifolia). Nō te tīpū purūmu rāua ‘ei ma‘ani purūmu nā rāua. They’ve been cutting broom shrubs to make brooms. [Eng. broom.]

pura1

pura1. Flash. ‘E a‘a tērā pura? What was that flash?

pura2

pura2, n. A bird. Kua kite ana koe i te reira manu-rere ē, ‘e pura? Do you know of a bird called a pura?

pura3

pura3, n. A fish with very large eyes that is only caught at night. ‘E ika matū tika ai te pura i te kai. The pura fish is very good eating.

purapura

purapura, fq. pura1. Flash, flashing. Kāre au e ‘inangaro i te a‘i purapura. I don’t want the flashing lights.

purara

purara. Spread rapidly, break out. ‘Ākara meitaki ko te purara ā‘ea te a‘i. Be very careful lest the fire spread.

pure

pure. Pray. I pure ana rā koe nō mātou? Did you pray for us?

purepure1

purepure1. Black magic. ‘E tangata rave ‘anga‘anga purepure ‘aia. He’s a person who practises black magic.

purepure2

purepure2. Spotted. Nō‘ai tēia pereue purepure? Whose spotted coat is this? [Pn. *pulepule.]

puretu, purotu

puretu, purotu. Lovely, beautiful. Tei‘ea rā koe e taku tamā‘ine purotu? Where are you then my beautiful daughter? [Ce. *purotu.]

puroro

puroro, v.i. Spurt out, jet out, gush. Tē puroro ‘ua maī ra te vai nā roto i te puta o te tāngika. The water is spurting out through the hole in the tank.

puru1

puru1, v.i. Sodden, soaked. ‘E tāpuru i te kāka‘u to‘u‘ia kia puru meitaki. Soak the stained clothes really well. [Pn. *pulu3.]

puru2

puru2. Coconut husk. Taria mai te puru ‘ei ta‘u a‘i. Bring the coconut husks for the fire. [Np. *pulu1.]

purupurūmu

purupurūmu, (-a), fq. purūmu2. Sweep, broom. E purupurūmu mai koe nā roto mai. Start sweeping from inside.

purupururū

purupururū, fq. pururū. Fall, drop. Kua purupururū te vī para inapō. The ripe mangoes were falling down last night.

pururū

pururū, v.i. Tremble, collapse. Kāre tēnā patu e pururū ki raro? Won’t that wall collapse?

puta‘anga

puta‘anga, n. Wound. ‘Ē ‘ia ōna puta‘anga i te tamaki? How many wounds did he get in the war?

puta1

puta1, n. Cavity, hole, opening. ‘E puta pāpaku ‘ua, a shallow hole only. [Pn. *puta.]

puta2

puta2, v.i. Appear, come forth, etc. Kua puta ‘aka‘ou mai te rā. The sun has come out again.

putaputa

putaputa, fq. puta1. Full of holes, etc. Kua tuturu te ‘are nō tei putaputa te punu. The house leaked because the roof was full of holes.

Leave a Reply