T

Click here for T word list plus a brief excerpt.

-tia4

-tia4, v. suff. See -a5.

tā(–)3, cplx t- plus ā, a, q.v. Prefixed to the pronominal forms -ku, -‘au, -na but written separately before the other pronouns. 1. Introducing a poss. cplx used attributively before nominal head. Tā tāua ‘apinga, our possession(s); Tā Tere ‘apinga, … Continue reading

tāānana, tā‘ānana

tāānana, tā‘ānana, (-‘ia). Herd (people or animals) together. ‘Auraka e tāānana i te tamariki ki kona. Don’t herd the children all together there.

tāānananana, tā‘ānananana,

tāānananana, tā‘ānananana, (-‘ia), fq. tāānana. Herd together.

tāārangaranga

tāārangaranga, (-‘ia), (rare), fq. tāāranga. Bob around, up and down, float. Tērā te tuna e tāārangaranga maī ra! See the eels bobbing around over there!

tāātea

tāātea, (-‘ia). Leave a space, space out, clear an opening, clear (land), etc. to widen up or space out. Tā‘ātea‘ia te mataara. Widen the road.

tāāteatea

tāāteatea, (-‘ia), fq. tāātea. Space out. Ka tāmata māua i te tāāteatea i te pou ‘āua mē tanu kia rava. Try to space out the fence posts when we put them in so there‘ll be enough to go round.

tāāvangāpū

tāāvangāpū, (‘ia, -a). Dump something untidily. Kua tā‘avangāpū ‘ua tō rātou kāka‘u i roto i te ‘are-vai. Their clothes are dumped untidily in the bath-house.

tāū

tāū, (-a, -‘ia). 1. Add milk to. ‘Auraka e tāū i tāku kapu kaope, kā inu pērā ‘ua au. Don’t put any milk in my cup of coffee, I‘ll drink it just as it is. 2. Having milk added. ‘E … Continue reading

tā‘ākā, tā‘aka

tā‘ākā, tā‘aka, 1. Naked, bare (people, ground). Tē tā‘ākā ‘uā ra rāua. They were stark naked. Tē vai tā‘ākā ‘uā ra te take o taua maungā ra. The summit of the mountain was completely bare. 2. Empty-handed, destitute. I ‘aere … Continue reading

tā‘āpa

tā‘āpa, (-‘ia). Halve. ‘Engari ake pa‘a te tā‘āpa. Perhaps it’s better to halve it.

tā‘āpa‘āpa

tā‘āpa‘āpa, (-‘ia), fq. tā‘āpa. Halve. KĀ rava ‘ua mē tā‘āpa‘āpa koe. It will be just sufficient if you halve them.

tā‘āpike

tā‘āpike, (-a, -‘ia). Enfeeble, discourage, dishearten. Kāre au e tā‘āpike atu i tō‘ou ‘akakoro‘anga. I will not discourage your intention.

tā‘āpikepikē, tā‘āpikepike

tā‘āpikepikē, tā‘āpikepike, (-a, -‘ia), fq. tā‘āpike. Enfeeble, discourage, dishearten. Nā rātou rāi i tā‘āpikepikē ia rātou rāi. They disheartened themselves.

tā‘ārararara

tā‘ārararara, (-‘ia), fq. tā‘arara. Lean, tilt or bend something over. Kua tā‘ārararara‘ia te poupou e rātou. The posts have been tilted by them.

tā‘ārurururu

tā‘ārurururu, (-a, -‘ia), fq. tā‘aruru. Make something go bang, explode something. Tē tā‘ārurururu paura maī ra rātou i ta‘atai. They‘re exploding firecrackers at the beach.

tā‘āuouō

tā‘āuouō. Drive sbdy mad, etc. Te tā‘āuouō tangata i ā koe! Oh, how you drive people mad!

tā‘ē‘ē

tā‘ē‘ē, (-a, -‘ia). Question sbdy closely (searching out error or discrepancies), interrogate. Tē tā‘ē‘ē nei au i teia pupu tamariki i tā rātou ‘āpi‘i. I‘m testing this class on their words; Kua ‘ē ‘ua rāua i te ‘akakite mai i … Continue reading

tā‘ēkōkō

tā‘ēkōkō, (-‘ia). Cause doubt, make doubtful. Nā‘āi kōtou i tā‘ēkōkō? Who made you doubtful?

tā‘ī

tā‘ī , = tā‘ei, q.v.

tā‘ī ‘ī 1

tā‘ī ‘ī 1, v.i. Tangled, caught up, involved (in trouble). Kua tā‘ī ‘ī te a‘o, taratarā‘ia. The line has got tangled up, unravel it; I te tā‘ī ‘ī ‘anga te matau ki runga i te kaoa (kāoa), kua ruku ‘aia … Continue reading

tā‘ī ‘ī 2

tā‘ī ‘ī 2, = tā‘ei‘ei, q.v. Kua tā‘ī ‘ī ōna tara ki roto i te tātarāmoa. Its horns were entangled in the brambles.

tā‘ī koke

tā‘ī koke, (-a, -‘ia). Make slim or thin. Nā te taote i ‘akaue kia tā‘ī koke ‘aia iāia. The doctor advised her to slim.

tā‘ī kokekoke

tā‘ī kokekoke, (-a, -‘ia), fq. tā‘ī koke. Make slim or thin. ‘E tano rāi pa‘a kia tā‘ī kokekoke tātou ia tātou. Perhaps it would be beneficial if we slimmed ourselves down.

tā‘ī mene

tā‘ī mene, (-a, -‘ia). Make sbdy sing. Ka tā‘ī mene tātou iāia mē tae mai. We‘ll make him sing when he comes.

tā‘ō‘ini

tā‘ō‘ini, (-a, -‘ia). Place something in an ‘ōini-basket. ‘Ea‘a i tā‘ō‘iniāi te meika para? Why have the ripe bananas been placed in ‘ō‘ini baskets?

tā‘ōi, tā‘ī ‘oi

tā‘ōi, tā‘ī ‘oi, (-a, -‘ia). Make something lop-sided, unsteady on legs or foundations, rickety. Nāringa kāre i tā‘ōi‘ia, ka manea rāi. If it wasn’t lopsided it would be beautiful.

tā‘ōire

tā‘ōire, (-a, -‘ia). Do something by village or by district. Kāre e meitaki kia tā‘ōire tātou i te ‘āngai i te manu‘iri, i tōku manako ka ‘āngai pū ‘ua. It isn’t a good idea for each village to give the … Continue reading

tā‘ōiti

tā‘ōiti, (-a, -‘ia). Reduce the room, space or area in or of something. Kua tā‘ōiti mai ‘aia i te pi‘a-no‘ono‘o‘anga. He has reduced the sitting-room area.

tā‘ōniāni

tā‘ōniāni, (-a, -‘ia). Add onions to (a dish). Kua tā‘ōniāni‘ia nō reira i kakarāi. It’s had onions put in, that’s why it smells so good.

tā‘ōporo

tā‘ōporo, (-‘ia, -a). Add chillies to. Kua veraverā‘ia ‘aia i tōku tā‘ōporo‘anga i tāna mereki tai. He burned his mouth when I put chillies in his plate of sauce.

tā‘ōrotē

tā‘ōrotē, (-a, -‘ia). Give a holiday to. Kua tā‘ōrotē ‘aia i te aronga ‘anga‘anga. He gave the workmen a holiday.

tā‘ōrure‘au

tā‘ōrure‘au, (-a, -‘ia). Cause to revolt, mutiny, riot, strike, provoke breach of peace. Kia matakite i te aronga e tā‘ōrure‘au mai ia kōtou. Be wary of the people who will stir you to revolt.

tā‘ōta

tā‘ōta. Pumicestone. ī kā tō toka ‘āuri kāka‘u ki te tā‘ōta kia mā te tūtae‘āuri. Rub your iron with pumicestone to get the rust off.

tā‘ū‘ū

tā‘ū‘ū, n. Main or lower ridgepole, or ridge of roof. Tāmoua te tā‘ū‘ū o te ‘are kia piri. Fix the ridgepole securely; Ko‘ai tērā i runga i te tā‘ū‘ū o te ‘are? Who is that sitting up on the ridge … Continue reading

tā‘ūtē

tā‘ūtē, (-a, -‘ia). Get sbdy to sing an ‘ūtē. Kua tā‘ūtē ‘aia ia mātou. He made us sing an ‘ūtē.

tā‘a‘ano

tā‘a‘ano, (-a, -‘ia), (rare) = ‘aka‘a‘ano, q.v.

tā‘ae

tā‘ae, n. 1. Savage beast, horrible monster, dragon. Ko te ana tē reira i no‘o ei taua tā‘aē ra. That is the cave the monster lived in. Manu tā‘ae, wild beast, wild animal; Kua koropini‘ia rātou e te manu tā‘ae. … Continue reading

tā‘ae‘ae

tā‘ae‘ae, (-a, -‘ia), (rare), fq. tā‘ae 2, q.v.

tā‘aere

tā‘aere, (-a, -‘ia), (rare) = ‘aka‘aere. Set walking, set going.

tā‘aka‘aka

tā‘aka‘aka, (-‘ia). 1. Make something low(er), to humiliate. Kua tā‘aka‘aka‘ia te no‘o-‘anga o te pātikara kia taea e au te taka‘i-‘anga. The bicycle seat was lowered so I could reach the pedals. 2. Bow down before (ki mua i) sbdy, … Continue reading

tā‘akamā

tā‘akamā, (-‘ia). Make sbdy ashamed or shy; to embarrass. Ka tā‘akamā roa iāia mē ‘oki ‘aka‘ou mai ‘aia ki teia ‘ōire. I‘ll make him thoroughly ashamed of himself when he comes back to this village.

tā‘akari2

tā‘akari2, (-a, -‘ia). Add coconut sauce. Kua tā‘akari au i te pāni ika. I’ve added some coconut sauce to the pan of fish.

tā‘ana‘ana1

tā‘ana‘ana1, (-‘ia). Polish (tr.) Kāre i kānapanapa meitaki te pine i runga i tōna pare i tōna tā‘ana‘ana‘anga. He didn’t polish up his hat-badge very brightly.

tā‘ana‘ana2

tā‘ana‘ana2, (-‘ia), fq. tā‘ana. Recook. Kua tā‘ana‘ana ‘aia i te au potonga puaka. He recooked the pieces of pork.

tā‘ana1

tā‘ana1, (-‘ia). Recook (food) in an umu. Kua tā‘ana ‘a ia i te kai ta‘ito ki raro i te umu. She recooked the old food in the umu. ‘E kai tā‘ana tā tātou i teia rā. We‘re having recooked food … Continue reading

tā‘ana2

tā‘ana2, (-‘ia). Build a bridge. ‘E moni ma‘ata tē kā pou mē ka tā‘ana tātou i teia kauvai. It‘ll cost a lot of money to build a bridge over this river.

tā‘anga‘anga

tā‘anga‘anga, (-‘ia). Employ, use, put to work. Ka tā‘anga‘anga‘ia kōtou mē ‘aere ki tōna kāinga. He‘ll put you to work if you go to his place (home); ‘E tangata tā‘anga‘anga tēia ia mātou i te au pōpongi katoa. This man … Continue reading

tā‘aopu

tā‘aopu, (-a, -‘ia). Use hops. Kua oti i te tā‘aoput‘ia. Hops have already been put in.

tā‘apa

tā‘apa, v.i. Pass the meridian. Kia tā‘apa te rā ka ‘aere ei. We‘ll go when the sun gets down a bit; Kua tā‘apa te marama. The moon has passed the meridian.

tā‘arara

tā‘arara, (-‘ia). Lean, tilt or bend something over. Kua tā‘arara‘ia te kata māniota i te tanu‘anga. The manioc cuttings were planted leaning over sideways.

tā‘are

tā‘are, (-a, -‘ia). Roof over, protect with roof or shelter. Kua tā‘are ‘aia i tāna ngā‘i ‘oko‘oko‘anga. He put a shelter over his selling pitch; Kua oti te ngā‘i moe‘anga o te tī nana puaka ‘ānau ‘ōu i te tā‘are. … Continue reading

tā‘aruru

tā‘aruru, (-a, -‘ia). Make something go bang, explode something. ‘Ei a‘a e tā‘aruru ki roto nei i te ‘are. Don’t explode it in the house.

tā‘ata

tā‘ata, (-‘ia). Rest or place something on top of something else, lay something on or across. E tā‘ata i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai ka ‘aere ei nā runga ki tēta‘i tua. Lay the plank across the … Continue reading

tā‘ata‘ata

tā‘ata‘ata, (-‘ia), fq. tā‘ata. Lay something across. E tā‘ata‘ata i te rākau nā runga ake i teia ngā rākau ‘ei ngā‘i tauraki‘anga kōpara. Lay the sticks across these two poles (to make a framework) to dry the copra on; Kua … Continue reading

tā‘ati

tā‘ati, (-a, -‘ia). Break, snap, crease or bend something. Nāku i tā‘ati i te mata o te mātipi. It was me that snapped off the point of the knife.

tā‘ati‘ati

tā‘ati‘ati, (-a, -‘ia), fq. tā‘ati. Crease something. Kua tā‘ati‘ati‘ia tōna pona tāpia e te tamaiti. The boy creased his starched shirt.

tā‘atu

tā‘atu, (-a, -‘ia). Pile up, heap something on. E tā‘atu i te toka ki runga i te umu mē pururū. Put the stones back on the oven if they tumble off.

tā‘atu‘atu

tā‘atu‘atu, (-a, -‘ia), fq. tā‘atu. Pile up, heap something on. ‘Ea‘a i tā‘atu‘atua ai te kāka‘u ki kona? Why are the clothes heaped up over there?

tā‘au1

tā‘au1, pronominal cplx tā(-)3 plus -‘au6. Your, yours. Nā‘ai tā‘au ko‘u i ‘akaū mai? Who sent you your parcel?; Tēia tāku, tērā tā‘au. This one’s mine, that’s yours over there; te puka tā‘au i ‘inangaro, the book you wanted; ‘Ea‘a … Continue reading

tā‘au2

tā‘au2, (-a, -‘ia, -na). 1. Wipe dry, wipe off. Tē tā‘au nei au i te vai i runga i te ta‘ua. I‘m wiping the water up on the floor; Tā‘aua te ‘ou i runga i tō mata. Wipe the perspiration … Continue reading

tā‘auna

tā‘auna, pass. tā‘au2. Wipe off, etc. Kāre i tā‘auna ake ā mua i kona? Hasn’t the front been wiped off yet?

tā‘ava‘ava

tā‘ava‘ava, (-ia). Smear, daub. Ka tā‘ava-‘ava māua i ā konei ki te pēni re‘ure‘u? Shall we smear here with grey paint?

tā‘ei‘ei, tā‘ī ‘ī

tā‘ei‘ei, tā‘ī ‘ī , (-a, -‘ia), fq.tā‘ei 1,2. Ensnare, etc. Kua tā‘ei‘ei rātou i te ma‘ami ki te nāriki. They caught the ma‘ami with a nāriki net.

tā‘ei, tā‘ī

tā‘ei, tā‘ī , (-a, -‘ia). 1. Ensnare, net, lasso. Ka tā‘ei tātou i teia kōpū ika tauira. Let’s net this shoal of fry; ‘Ōmai tēta‘i taura kia tā‘ei au i tērā ‘oro‘enua. Let me have a rope to lasso that … Continue reading

tā‘eke‘eke

tā‘eke‘eke, (-a, -‘ia), fq. tā‘eke1. Cause to descend. Kua riri te aronga tei tā‘eke‘eke‘ia mei runga i te torōka. The people who were put off the truck were angry.

tā‘eke1

tā‘eke1, (a, -‘ia). 1. Cause to descend or flow down. Ka tā‘ekea kōtou ki raro mei runga i tēnā pū vī mē kite ‘a Teina. Teina will make you get down off that mango tree if he sees you; Kua … Continue reading

tā‘eke2

tā‘eke2. Prevaricate, twist (a story). Mē ka tā‘eke koe i te ‘akakite‘anga i te tuatua, kua pikika‘a ia koe. If you are going to prevaricate about it then you are being a liar. Tuatua tā‘eke, a prevarication, cover yarn. Manako … Continue reading

tā‘eke3

tā‘eke3, (-a, -‘ia). Mix chopped up octopus with greens. Rūkou tā‘eke, a dish so made. ‘Ei rūkou tā‘eke ‘ua ake tā tāua i teia nei! Wish we had some rūkou tā‘eke now!

tā‘emo‘emo, tā‘imo‘imo

tā‘emo‘emo, tā‘imo‘imo, 1. Compete (esp. in race). Ka tā‘emo‘emo ‘oro tāua. Let’s have a race. 2. n. A race, competition. ‘E mānganui tei ‘oro i te tā‘emo‘emo. Many took part in the race; Kua ‘akatupu tā‘emo‘emo vaka rāua. They got … Continue reading

tā‘ere

tā‘ere, (-a, -‘ia). Tie, tie up. ‘Auraka e tā‘ere i te kā‘ui meika para ki kona, ka kainga e te manu. Don’t tie the bunch of bananas up there, the birds will eat them; Tā‘erea tēnā ‘ope ki runga i … Continue reading

tā‘ere‘ere

tā‘ere‘ere, (-a, -‘ia), fq. tā‘ere. Tie, tie up. Tā‘ere‘erea ki runga i tēnā ‘ātava. Tie them up onto that branch.

tā‘ereni

tā‘ereni, (-a, -‘ia). Sing or play something off-key, out of tune or with sharps and flats. Nā‘ai i tā‘ereni i te kī tā? Who put the guitar out of tune?

tā‘i‘iu

tā‘i‘iu, (-a, -‘ia). Scare (animals), make them shy of people. Kua tā‘i‘iu‘ia e Toma te puaka i tōna arumaki‘anga ki te puakaoa. Toma has frightened the pig by setting the dog on it.

tā‘iki

tā‘iki, (-a, -‘ia, -na). 1. Shift the position of something, change, alter. Tā‘iki‘ia te kāuru o te rākau ki tērā tua ē te tumu ki tēia tua. Swing the pole round so that the thin end is over there on … Continue reading

tā‘iku

tā‘iku, (-a, -‘ia, -na). Mention or suggest something. Kāre rāi pa‘a koe i tā‘iku ana kiāia. Perhaps you didn’t mention it to him after all; Kua tā‘ikua kiāia, kua ngaropoina pa‘a. He was told about it, maybe he forgot.

tā‘iku‘iku

tā‘iku‘iku, (-a, -‘ia, -na), fq. tā‘iku. Mention or suggest something. Kua viviki rātou i te ‘āriki i tōku au manako i tōku tā‘iku‘iku-‘anga ki a rātou. They were quick to accept my plan once I’d suggested it.

tā‘imo‘imo, tā‘emo‘emo

tā‘imo‘imo, tā‘emo‘emo. Race, contest. Tei te tā‘emo‘emo ‘oro‘enua rātou. They‘re at the horseraces.

tā‘inga

tā‘inga, (-‘ia). Cause to lean or topple. Kāre e nāku i tā‘inga i tēnā pou. It wasn’t me who overthrew that post.

tā‘inga‘inga

tā‘inga‘inga, (-‘ia), fq. tā‘inga. Cause to lean or topple. ‘E a‘a koutou i tā‘inga‘inga ai? Why did you topple them over?

tā‘inu

tā‘inu, (-a, -‘ia). Grease or oil something. Kua tā‘inu te au uira o te pere‘ō? Have the wagon wheels (axles) been greased?; E nā mua i te tā‘inu ka ‘akataka ai i te matī ni. Oil the engine first before … Continue reading

tā‘inu‘inu

tā‘inu‘inu, (-a, -‘ia), fq. tā‘inu. Grease or oil something. Kua kore te pararā i te ngūtupa i tōku tā‘inu‘inu‘anga i te ‘ī nere. The door stopped its creaking when I oiled the hinges.

tā‘ipa

tā‘ipa, (-‘ia). 1. Make something crooked, out of line, askew. 2. (Be) crooked, out of line, askew. Kua tā‘ipā te pā meika. The row of bananas is crooked.

tā‘ipa‘ipa

tā‘ipa‘ipa, (-‘ia), fq. tā‘ipa 1, 2, q.v. Kua tā‘ipa‘ipa te mōtokā ē kua ta‘uri. The car lurched from side to side down the road and turned over.

tā‘iri

tā‘iri, (-a, -‘ia). 1. Fan, winnow, wave or flutter something in the air. ‘Auraka e tā‘iri i te repo ki runga iāia. Don’t fan the dust over him; Tā‘iria te a‘i kia mura. Fan the fire into a blaze. Pera … Continue reading

tā‘iri‘iri

tā‘iri‘iri, (-a, -‘ia), fq. tā‘iri. 1. Fan, wave or flutter something. Tēia te tā‘iri ‘ei tā‘iri‘iri iā koe. Here is the fan to fan yourself with; i tō rātou tā‘iri‘iri‘anga i te reva, when they waved the flag; Kua tā‘iri‘iria … Continue reading

tā‘iripoti

tā‘iripoti, (-a, -‘ia). Overwhelm, sweep out of existence, annihilate, exterminate. Kua tā‘iripoti rātou i te tangata i taua ‘enua ē kāre rava tēta‘i i ora. They annihilated the people on that island and not one survived; Kua manako rātou ē … Continue reading

tā‘iti1

tā‘iti1, (-a, -‘ia). Turn round, face the opposite direction, alter direction, etc. E tā‘iti mai koe ki āku. Turn round facing me; Kua tā‘iti ‘a ia i te vaka ki roto i te matangi. He’s turned the (prow of the) … Continue reading

tā‘iti2

tā‘iti2, 1. Catch fish by encircling a rock with a net and frightening the fish out into the net. Kua tano te tai, ka ‘aere tāua ka tā‘iti. The tide is right, let’s go tā‘iti fishing; Kua puta tōna vaevae … Continue reading

tā‘iti3

tā‘iti3, (-a, -‘ia). Edge with lace, put lace on something. Kua tā‘iti au i te ‘ope o te ‘āriki kaingākai. I edged the tablecloth with lace; Kua tā‘iti au iā raro i tōna pirikoti. I trimmed the hem of her … Continue reading

tā‘ito‘ito

tā‘ito‘ito, (-a, -‘ia). Grumble at something, protest indirectly against, scoff, deride, scorn. Kua tā‘ito‘ito ‘aia i te ako a tōna metua. He scoffed at his father’s advice; ‘E tamaiti tā‘ito‘ito tika ai koe i tāku tuatua. You always grumble at … Continue reading

tā‘oki

tā‘oki, (-a, -‘ia). 1. Return (intr.). Ka tā‘oki tāua, kā ua. Let’s return, it’s going to rain; Tērā ‘a Moana e tā‘oki atū ra. That’s Moana going off back. 2. Send or put back, return, replace. 3. Repeat. Kua tā‘oki … Continue reading

tā‘oki‘oki

tā‘oki‘oki, (-a, -‘ia, -nā), fq. tā‘oki. 1. Return (intr.). ‘Ea‘a ‘a mea mā i tā‘oki‘oki ei? Why did those people go back? 2. Send or put back, return, replace. Nā Ngaro i tā‘oki‘oki. Ngaro sent them back (or returned them).

tā‘okota‘i

tā‘okota‘i, (-a, -‘ia). 1. Bring together, combine, unite. Kāre e rauka iāia i te tā‘okota‘i i tē reira ‘iti tangata. He can’t get that race to unite; Kua tā‘okota‘i ‘aia i te aronga tautai ē kua pati kia tuku māmā … Continue reading

tā‘okota‘i‘anga

tā‘okota‘i‘anga, = tā‘okota‘i. Cooperate. Kua rauka te tā‘okota‘i‘anga mānea. A beautiful cooperation has been achieved.

tā‘onga, tao‘onga

tā‘onga, tao‘onga, 1. Load, burden, anything carried. Kāvea te tā‘onga a tēnā va‘ine. Carry that lady’s things; KĀ riro te reira ‘ei tā‘onga tukituki ki runga i te reira ‘iti-tangata. It will be a crushing burden on that people (e.g. … Continue reading

tā‘ongi

tā‘ongi, (-a, -‘ia). Cause to sniff or kiss. Kua tā‘ongi ngā māmā iā rāua ngā pēpe. The two mothers made their babies kiss each other.

tā‘ongi‘ongi

tā‘ongi‘ongi, (-a, -‘ia), fq. tā‘ongi. Cause to sniff or kiss. ‘E a‘a tēnā e tā‘ongi‘ongi ‘aerē ra kōrua? What is that you are sniffing?

tā‘ope

tā‘ope, (-a, -‘ia). Bring something to an end. E tā‘ope mai koe i tā tātou ‘anga‘anga nā roto i te pure. Finish off our work by saying a prayer.

tā‘ope‘anga

tā‘ope‘anga, nom. The ending. ‘E kai venevene nō te tā‘openga‘anga o te kaikai, a sweet to round off the meal.

tā‘openga

tā‘openga, (-‘ia). Put or place last, conclude (tr.), make an end of. Kua ‘inangaro ‘aia kia tā‘openga‘ia tōna ingoa ki roto i te pēpa. He wanted his name put last in the list; ‘Ea‘a koe i tā‘openga ai iāku? Why … Continue reading

tā‘opu

tā‘opu, (-a, -‘ia). Sink, submerge something. Tēnā te au toka mama‘ata ‘ei tā‘opu i te ruru kiri‘au. There are the large rocks to sink the bundle of kiri‘au.

tā‘ora

tā‘ora, n. A bare expanse of sand or rock, esp. along the coast, e.g. a large sandpit. ‘E tā‘ora ma‘ata tei reira, kāre e ‘okota‘i rākau e tupū ra. There is a big open space there without a single tree … Continue reading

tā‘oro‘enua

tā‘oro‘enua, (-‘ia). Transport something on horseback. Ka tā‘oro‘enua ‘ua ‘aia i tāna meika ki te kāinga. He is going to take his bananas home on the horse.

tā‘ua

tā‘ua, (-‘ia). Propagate, to cause or allow (plants, trees) to fruit. Ka ‘apai au i teia ka tā‘ua. I‘ll take this and get it to bear (more) fruit.

tā‘ue‘ue

tā‘ue‘ue, (-a, -‘ia). Cause to bulge out. ‘E a‘a rā i tā‘ue‘ue‘ia ai? Why ever was it made to bulge out?

tā‘uka

tā‘uka, (-‘ia). Lather, raise a froth or foam on something. Kua tā‘uka ‘aia i te kāka‘u ki te pu‘a ‘ē kua vao‘o ki roto i te pā kia a‘ia‘i pu‘āi. He lathered the clothes with soap and left them in … Continue reading

tā‘uka‘uka

tā‘uka‘uka, fq. tā‘uka. Lather, raise a froth or foam on something. Kua tā‘uka‘uka te tamaiti kanga i te pā vai pā‘ī o te pēpe ki te pu‘a taote. The mischievous boy lathered the baby’s tub of bath water with carbolic … Continue reading

tā‘una

tā‘una, 1. Piled up, heaped up. Kua tā‘una ‘ua te ‘ātava rākau ki reira i te kore‘anga te ngaru. Branches were left piled up there when the heavy seas subsided. 2. n. A pile, bank, ridge, reef (of rocks or … Continue reading

tā‘unga

tā‘unga, (-‘ia). Pulverise, make into small pieces or fragments. ‘E tā‘unga koe nā mua, kā kumu ei. Pulverise it first before squeezing out (the juice).

tā‘unga‘unga

tā‘unga‘unga, (-a, -‘ia), fq. tā‘unga. Reduce to small pieces, pulverise. Kua oti iāia i te tā‘unga‘unga. She has finished pulverising (them).

tā‘ura

tā‘ura, (-‘ia). Make sbdy dance. Nāku e tā‘ura i a rātou. I‘ll make them dance.

tā‘ura‘ura

tā‘ura‘ura, (-‘ia), fq. tā‘ura. Make sbdy dance. Kua tā‘ura‘ura‘ia rātou i muri ake i te tere‘anga te ‘āpi‘i. They were made to dance after school was over.

tā‘uri‘uri

tā‘uri‘uri, fq., dim. ta‘uri. Rock from side to side, roll, lurch. Kua mataku ‘aia ko te ta‘uri te poti i te tā‘uri‘uri‘anga. When the boat rolled, he was scared it might capsize. ‘E no‘o‘anga tā‘uri‘uri tēnā, ‘auraka e no‘o ki … Continue reading

tā‘uru‘uru

tā‘uru‘uru, (-a, -‘ia). Allow hair to grow (on face or body, not scalp). Kua riri tāna va‘ine nō tei tā‘uru‘uru ‘aia i tōna va‘a. His wife was angry when he grew a moustache and beard.

tā‘uru‘urungā

tā‘uru‘urungā. Cause or allow (hair, etc.) to get ruffled, unkempt, dishevelled.

tā-2

tā-2, 1. Caus., usu. but not always transitive, usu. stronger and more final than ‘aka-. 2. Per, on a, by, according to. Te ‘akaāriari‘anga pēpe tāmata‘iti, the annual baby show; ‘E ‘anga‘anga tāau rā tā mātou. We work on a … Continue reading

1

tā1, n. Hand of bananas. ‘ī ‘ia tā i tēnā kā‘ui meika? How many hands are there on that bunch of bananas?; E tī pūpū tā koe i te meika. Cut the bananas off in hands. [Pn. *taa2.]

2

tā2, n. Tar, pitch. ‘E au tini tā parai punu ‘are tēnā. Those tins of pitch are for the corrugated roofing iron. ‘Inu tā, creosote. [Eng. tar.]

3

tā3, (tā‘ia). 1. Hit, strike, fight, attack, thrash, beat, rout (opposition), kill, slaughter, take (a trick at cards). Taia! Hit him! Attack him!; Kua tā ‘aia iāku. He struck me; ‘Ea‘a rāua i tā ai? Why did they fight?; Kua … Continue reading

4

tā4, (taia). Make fishing net, reef shoes. Tē tā kupenga kanae nei mātou. We‘re making a mullet net; ‘E mama‘ata roa te mata o te kupenga i tō tā‘anga.You’ve made the meshes in the net too big; Taia tēnā kupenga … Continue reading

5

tā5. A term of address to males (Mang. dial.). [Pn. *taa3.]

tāana

tāana, (-‘ia). Make a cave or tunnel. Ka tāana tātou i tēia maunga. Let’s tunnel through this mountain.

tāanaana

tāanaana, (-‘ia). Hollow out, enlarge an existing cavity.

tāanga

tāanga, (-‘ia). 1. Turn around (intr.). Kua tāanga mai ‘aia, arumaki iāku, he turned round and chased me. 2. To turn something around. Vaka tāanga, canoes containing fishermen who drive the fish into the net. (cf. ‘akaanga.)

tāangaanga

tāangaanga, (-‘ia), fq. tāanga, 1, 2, q.v.

tāangiangi

tāangiangi, (-a, -‘ia). Make thin. Kua tāangiangia te one tea i te ‘o‘ora‘ia‘anga nā runga i te mataara. The white sand was spread thinly along the street.

tāanu

tāanu, (-a, -‘ia). Make cold, cool something down. E tāanu koe nā mua kā inu ei. Cool it first before drinking it.

tāanuanu

tāanuanu, (-a, -‘ia), fq. taanu, dim., intens. tāanu. Make cold.

tāapi

tāapi, (-a, -‘ia). Block, clutter up. TĒ tāapi maī ra koe i te arā vai. You‘re blocking up the drain.

tāapiapi

tāapiapi, (-a, -‘ia), fq. tāapi. 1. Block up, clutter up. 2. Worry, fuss or bother sbdy. ‘Ei a‘a e tāapiapi mai iā mua i kona. Don’t clutter up in front.

tāarāpō

tāarāpō, (-‘ia). Use the right phase of the moon (for planting crops, etc.). E tāarāpō i tā‘au kai mē tanu. Put your crops in at the appropriate phase of the moon; Kua ‘āviri ‘aia i tōku tāarāpō‘anga i te tanu … Continue reading

tāara

tāara, (-‘ia), (rare). Wake up (tr.). ‘Ea‘a koe i tāara ai ia rāua? Why did you wake them up?

tāaraara

tāaraara, (-‘ia), (rare). Lift, raise.

tāariri

tāariri, (-a, -‘ia). Add ariri tomitiore. Ka tāariri koe i te mitiore? Are you going to put some ariri in with the mitiore? Mitiore tāariri, mitiore with shellfish.

tāata

tāata, (-‘ia). Scare (tr.). Nā‘au i tāata i te moa? Did you frighten the chickens?

tāataata

tāataata, (-a -‘ia), fq. tāata. Scare. Kua tāataata‘ia te na‘o koama. The goatfish have been scared away.

tāauē

tāauē, (-a, -‘ia). Cause to weep. ‘Ei a‘a koe e tāauē ‘ua i tō teina. Don’t make your younger sibling cry.

tāauī ka

tāauī ka, (-‘ia). Make something blue. Ka mānea me tāauī ka koe i tēnā ngā‘i ‘ua. It will be nice if you paint just that part blue.

tāaua‘i

tāaua‘i, (-a, -‘ia). Smoke (fish etc.), drive something by steam. Ka tāaua‘i tā tāua ika kia kore e kino. Let’s smoke our fish to prevent their going off. Pa‘ī tāaua‘i, steamboat.

tāaueuē

tāaueuē, (-a, -‘ia), fq. tāauē. Cause to weep. Kua tāaueuē ‘a Tere i te pēpe. Tere made the baby cry a lot.

tāemi

tāemi, (-a, -‘ia). Shrink (tr.), cause to cower, deter. Nā‘au roa e tāemi atu ia rātou. Only you can deter them.

tāere

tāere, (-a, -‘ia). Move slowly, flag, drag out (singing), drawl out (speech). Nō te mamao ē te ro‘iro‘i katoa, nō reira i tāere ei tō rātou vaevae i te ‘aere. Because they were tired and had gone so far, their … Continue reading

tāeta

tāeta, (-‘ia). Inflate something fully. Tāeta‘ia mai tēnā parūnu. Blow up that balloon.

tāetaeta

tāetaeta, (-‘ia), fq. tāeta. Inflate, blow up. ‘Eia‘a e tāetaeta ‘ua atu, kua rava ‘ua. Don’t keep on blowing/pumping, that’s enough.

tāiāti

tāiāti, obsol. Having the sails supported by yards, square-rigged.

tāi‘o

tāi‘o, (-‘ia, -a). Put glass or lens in something. Kua tāi‘o ‘aka‘ou au i te au māramarama i nga‘anga‘ā. I’ve put new glass in the smashed windows.

tāina

tāina, (-‘ia). Sign. E tāina koe i tō‘ou ingoa ki raro. Sign your name underneath; Kāre au nō te tāina i tēnā pēpa. I‘m certainly not going to sign that paper; Kāre i tāina‘ia. It’s not signed. [Eng. sign.]

tāinamu

tāinamu, n. Mosquito net. Tukuna tō tāinamu, kā namu pa‘a. Put your net down, there may be mosquitoes about; ‘E nāriki tāinamu tā rāua e ma‘anī ra. They are making a nāriki-net from mosquito netting. [Pn. *tāinamu.]

tāipu1

tāipu1, (-a, -‘ia). 1. Scoop, ladle or bail out. E tāipu i te tai ki va‘o mei roto i te poti. Scoop the water out of the boat; Kua tāipua te one ki te ipu ‘akari mei roto i te … Continue reading

tāipu2

tāipu2, (-a, -‘ia). 1. Type. Ko‘ai tērā e tāipū ra? Who is that typing?; E tāipu i te reta kia vave, kā piri te mēre. Hurry up and type out the letter before the post closes; Kāre i te pēpa … Continue reading

tāiti

tāiti, Dear little one, darling (affectionate to children or your people). Kāvea te tāiti kia ‘āngai te māmā. Take the little dear across to his mother so she can feed him; ‘Aere mai, ‘e tāiti, ‘ea‘a tā‘au ka ‘inangaro? Come … Continue reading

tāiva1, tāriva

tāiva1, tāriva, v.i. 1. (Be) steep, precipitous, sheer. ‘E tāiva ‘ua tēnā ngā‘i ‘auraka e nā reira. It’s very steep there, don’t go that way; ‘e ‘ivi tāiva ‘ua, a steep-sided ridge. 2. n. A gorge, chasm, ravine. Kua topa … Continue reading

tāiva2

tāiva2, n. A kind of snapper, up to two feet long with cream and fawn along back, and paler spots, it resembles the tangau and is edible. Tē una‘i tāivā ra ‘aia. She is scaling a tāiva.

tākānapanapa

tākānapanapa, (-‘ia), fq. tākanapa. Polish up, shine, cause to shine, shine (a light). Te tākānapanapa maī ra rātou i tō rātou au tāmaka. They are polishing their shoes. [tākanapa Rr.]

tākī

tākī , (-a, -‘ia). Fill something right up, top up, cram full, cover all over (with dirt). Kua pā‘ī ‘ī t e tōmāti i tōnā pātia‘anga, nō te mea kua tākī ‘aia i te ‘a‘ao‘anga. The tomatoes got bruised when … Continue reading

tākī kau

tākī kau, (-‘ia). Carry or store in a kī kau-basket. Kua tākī kau ‘aia i te ‘ānani ki te ‘are kāko. He took the oranges to the packing shed in baskets; Kua tākī kau‘ia te tōmāti, nō te mea kāre … Continue reading

tākōkai

tākōkai, (-‘ia, -a). Use a fork, pick something up with fork. Kua tākōkai te va‘ine i te kūmara mei roto mai i te pāni ki roto i te mereki. The woman used a fork to take the kumara out of … Continue reading

tākōneke

tākōneke, (-‘ia, -a). Transport by sled. Kua tākōneke ‘a Pō i te va‘ie ki te kāinga. Pō took the firewood home on a sled. Kua pou te rākau tōmāti i te tākōneke ki uta i te ‘enua. The tomato sticks … Continue reading

tākōpā

tākōpā. Not fully developed (of fruit, corn). E tākōpā ‘ua ana rāi te ‘ua o te meika i teia tūtū taime. The bananas are not fully developed at this time. (cf. tākōpāpā.)

tākōpāpā

tākōpāpā, (-‘ia). 1. Make narrow. Mē tākōpāpā koe i tā‘au varāoa, ko te ‘openga rāi tē reira. If you go and make your loaves any narrower, that‘ll be the end to it all. 2. Not filled out (i.e. stunted – … Continue reading

tākōropā

tākōropā, (-‘ia). Use a crowbar. Kua tākōropā ‘aia i te vāvā‘i‘anga i te patu. He broke the wall down with a crowbar.

tākū

tākū, (-a, -‘ia). 1. Dye. Tākūa tō kāka‘u ki va‘o i te ‘au kia teatea. Put your clothes out in the dew to bleach; ‘E to‘u roa tō‘ou tākū‘anga. You’ve dyed it too dark. 2. n. A dye. Tēia te … Continue reading

tāka‘a

tāka‘a, (-‘ia). Tie something with sinnet. Mē ka tāka‘a te ato‘anga i te ‘are, ko tei meitaki rava atu ia i te tākiri‘au. Much better to tie the thatch down with sinnet than to use kiri‘au.

tākaikai

tākaikai, (-a, -‘ia), fq. tākai. 1. Tie, bind, wind or wrap something around, roll something up. Kia tano te tākaikai‘anga i te a‘o kā pē‘i ei i te tōpī . Get the string properly wound around the top before you … Continue reading

tākakara

tākakara, (-‘ia). Perfume or flavour something. E ‘ōmai koe i te ‘ei ‘ei tākakara i tōku kāka‘u. Give me the wreath to make my clothes smell nice; Kua tākakara‘ia tā mātou kai ki te kare ‘ē te ‘ōniāni. Our food … Continue reading

tākake

tākake, (-a, -‘ia, -na). Cause to climb, mount or rise. Kua riri ‘aia kiāku i tōku tākake‘anga i te tamaiti ki runga i te ‘oro‘enua. He was angry with me for making the boy get on the horse; Kua tākake … Continue reading

tākakekake

tākakekake, (-a, -‘ia, -na), fq. tākake. Cause to climb, mount or rise. I te tākake-kake‘anga‘ia o te tamariki ki runga i te torōka, when the children were made to climb onto the truck. [tākake Rr.]

tākako

tākako, (-‘ia, -a). Bring the ends of something round to meet, encircle. ‘Auraka kōtou e tākako vave i te kupenga, kāre i pou mai ake te ika ki roto. Don’t close (the ends of) the net too soon, the fish … Continue reading

tākana

tākana, (-ia). Roll the eyes. Kua tākana ‘aia i tōna mata. He rolled his eyes around.

tākanakana

tākanakana, (-‘ia), fq. tākana. Roll the eyes.

tākanapa

tākanapa, (-‘ia). Polish up, shine, cause to shine or glitter, shine (a light). Tākanapa‘ia te au pitopito i runga i tō pereue. Polish up the buttons on your coat.

tākaokao

tākaokao, (-‘ia, -a). Turn or tilt something sideways. Nō te pāpaku i te vai i roto i te taramu, kua tākaokao ‘aia i te taramu ē kua kapu i te vai ki va‘o. Because the water was low in the … Continue reading

tākapa1

tākapa1, n. 1. A sheet (of tin, iron, etc.). Taria atu tēia tākapa punu ‘are. Take these sheets of corrugated roofing iron away. 2. (tākapā-‘are). A flat-roofed shelter or rough shack. Nō‘ai tērā tākapā-‘are? Whose shack is that?

tākapa2

tākapa2, n., (Bib. sakapha). Cuckoo (Lev. 11.16). [Heb. shahaph.]

tākapakapa1

tākapakapa1, pl. tākapa1. 1. Sheets (of tin, iron, etc.). Tērā tākapakapā-punu, those sheets of corrugated iron. 2. A rough shack. E ‘aere kōtou ki roto i te tākapa-kapā-‘are o mātou. Go into our shack.

tākapakapa2

tākapakapa2, v.t. Flap or flutter the wings, enfold with wings. Kua tākapakapa te tī nanā-moa i tāna ‘anaunga. The mother hen sheltered her brood; Kua tākapakapa te moakirikiri i tōna pē‘au. The flying fox flapped its wings. Rere tākapakapa, flutter; … Continue reading

tākapi

tākapi, (-‘ia). Fill (a patch of ground with plants). Kua oti iāia i te tākapi i tā mātou repo taro i te tanu ki te moko veo. He’s planted the whole of our taro patch with the cuttings of the … Continue reading

tākapikapi

tākapikapi, (-‘ia, -a). Block, obstruct. Kua tākapikapia a muā-vai e te pūraka. The drain upstream is blocked by the pūraka.

tākare

tākare, (-‘ia, -a). Curry food. Nā te kūki i tākare i teia pāni kai. The cook put curry in this pan of food; Tēia te kai tākare‘ia. Here is the curried food.

tākatakata

tākatakata, (-‘ia), fq. tākata. Cause to laugh. E tākatakata rāi ‘oki koe ia rātou kia mataora mai rātou. Make them laugh to make them happy. [tākata Rr.]

tākava

tākava (-‘ia). Add salt to something, make salty. Kua kō‘umu‘umu tēta‘i pāpāki nō te pakari roa i te tākava‘ia‘anga o te kai. Some of them grumbled because the food had been too heavily salted.

tākavakava

tākavakava, (-‘ia), fq. tākava. Add salt to something, make salty. Kua tākavakava ‘aia i te tai ki te miti. He seasoned the sauce with salt.

tākavangū

tākavangū, (-a, -‘ia). Make something excessively salty or bitter. ‘E vairākau tākavangū rāi tāna e rave ana. She also administers an excessively bitter herbal medicine.

tākave

tākave, (-a, -‘ia). Put the arms around, embrace, hug. Kua tākave maī ra ‘aia i tāna tamaiti ē kua ‘ongi ‘iōra. She embraced her son and kissed him; Kua pu‘i mai ‘a Kura ia māua i tō māua takave‘anga ki … Continue reading

tākavekave

tākavekave, (-a, -‘ia), fq. tākave. Embrace. Kua tākavekave rātou ma te āvaava. They embraced one another and cheered.

tākeo

tākeo, (-a, -‘ia). 1. Poisoned, stupefied. Mē tākeo‘ia koe e tēnā ika, ‘auraka koe e karanga ē kāre au i ‘akakite atu ana kiā koe. If you are poisoned eating that fish, don’t say I didn’t warn you; Ka tākeo‘ia … Continue reading

tākeokeo

tākeokeo, (-‘ia, -a). Sharpen to a point, put a point on something. E tākeokeo koe i tēia naero. Put a point on this nail; Kua tākeokeo‘ia te rākau tōmāti. The tomato stakes were sharpened.

tākerēve

tākerēve, (-a, -‘ia). Put (meat) into gravy or stew. Kua tākerēve‘ia te moa ma te puakatoro. The chicken and meat were put into (a bowl of) gravy.

tākerekere

tākerekere, (-a, -‘ia). 1. Blacken, make darker. 2. To blue clothes. Ko te au kāka‘u teatea ‘ua tei tākerekere‘ia. Only the whites were blued. 3. n. Blue-ball. Kua ‘oko tākerekere mai au. I’ve bought some blueing.

tākererē

tākererē, (-a, -‘ia). Make something creak or rattle or ring (as bicycle bell). Kua tākererē‘ia te tini kia mataku te ‘oro‘enua. Tins were rattled to scare the horse.

tāketa

tāketa, (-‘ia). Wedge or jam something tight, firm in (a post), secure (tr.). Kua tāketa‘ia te au poupou o te ‘āua. The fence posts were framed in; Tērā mai te toka ‘ei tāketa i te pā kia kore e tu‘era … Continue reading

tāketaketa

tāketaketa, (-‘ia), fq.tāketa. Wedge or jam something tight, firm in (a post), secure (tr.). Kua tāketaketa ‘aia i te ‘akatū‘anga i tōna ‘are. He built his house good and strong; Kua tāketaketa‘ia te au taura tūtau o te pa‘ī . … Continue reading

tākeu

tākeu, (-a, -‘ia). Move, shake, rock, disturb. Nā‘ai i tākeu i tāku tiare? Who moved my flower?

tākeukeu

tākeukeu, (-a,-‘ia), fq. tākeu. Move, shake, rock, disturb. Kāre e tupu mē tākeukeu‘ia. They won’t grow if they‘re moved about.

tāki

tāki, (-a, -‘ia, -nā). Raise, lift (things, limbs, crop pitch (of music), prices). E tāki koe iāia ki runga. Lift him up; Tākia tō‘ou rima. Put your hands up; Kua tākina ‘aia ki te ngā‘i teitei kia kite meitaki i … Continue reading

tāki‘au, tāki ‘au

tāki‘au, tāki ‘au. Make peace. Kāre rāi rāua i tāki‘au ake. They haven’t made peace yet. (see tāki.)

tāki‘oa, tāki ‘oa

tāki‘oa, tāki ‘oa. Make friends (intr.). Kua roa tō māua tāki‘oa‘anga. We’ve been friends for a long time. (cf. tāki.)

tākiato1

tākiato1, (‘ia, -a). Fix (canoe) with out-rigger arm. ‘Ea‘a i tākiato‘ia ai tō vaka ki tēnā rākau teima‘a? Why did you use the heavy timber for the outrigger arm on your canoe?

tākiato2, tāki

tākiato2, tāki ato, n. Proverb, saying. E mou i te tākiato a tō tupuna tāne. Remember your grandfather’s saying; Ko te tāki ato tēia ‘a Kāmoe ki tāna mokopuna. These were Kāmoe’s words to his grand-child.

tākie

tākie, (-a, -‘ia). 1. Hoist (a boat’s) sails, sail a boat under canvas. Nō te matangi meitaki, kua tākie ‘ua mātou i te pa‘ī . Because the wind was favourable, we sailed under canvas; Kua tākie ‘a Mi‘i i te … Continue reading

tākiekie

tākiekie, (-a, -‘ia), fq. tākie. Sail a boat under canvas. Kua tākiekie mātou i te au vaka rikiriki. We sailed the fleet of tiny canoes; Ka ‘aere tātou ka tākiekie vaka. Let’s go for a sail round in canoe(s); ‘E … Continue reading

tākikī , tākī kī

tākikī , tākī kī , (-a, -‘ia), pl., intens. tākī . Fill something right up, top up, cram full, cover all over (with dirt). ‘Auraka e tākikī roa i te au pūtē. Don’t fill the sacks too full; ‘Ei a‘a … Continue reading

tākinga

tākinga, (-‘ia). 1. Treat, behave towards, look after (sbdy). Kua tākinga meitaki ‘aia ia māua. He looked after us very well; Kua tākinga meitaki‘ia rāua. They were well treated. Ko te tūtaki tēia i tō‘ou tākinga-kino‘anga iāia. That’s what you … Continue reading

tākino

tākino, (-a, -‘ia). Harm, injure, damage, ill-treat, spoil. Kua tākino ‘a Pare i te matī ni o tōku mōtokā. Pare damaged the engine of my car.

tākinokino

tākinokino, (-a, -‘ia), fq. tākino. Ill-treat, harm, injure. ‘Ea‘a koe i tākinokino ei i tāku tamā‘ine? Why did you ill-treat my daughter?; Ko Piri te tangata tākinokino manu. Piri is very cruel to animals; ‘e ‘anga‘anga tākinokino, a cruel deed.

tākiri1

tākiri1, (-a, -‘ia). 1. Whip, lash, flick (with cloth, etc.), jerk or shake (head), wave or fling out (an arm), swing (rope), cast (line), fish (with rod and line). Tērā te uēpu ‘ei tākiri i tō ‘oro‘enua. Here is the … Continue reading

tākiri2

tākiri2, adv. Completely, altogether. Kua mā‘ū tākiri ‘aia i te ua. He was wet through with the rain; Kua pā‘ī tākiri ‘aia. He had a real good bath (washed all over); Kāre tākiri ‘aia e ‘akarongo! He‘ll never listen! Kāre … Continue reading

tākirikiri1

tākirikiri1, (-a, -‘ia), fq. tākiri1. Whip, lash, flick (with cloth, etc), jerk or shake (head), wave or fling out (an arm), swing (rope), cast (line) fish (with rod and line). Kua tākirikiri ‘aia i tōna ūpoko ma te ūmere i … Continue reading

tākirikiri2

tākirikiri2, (-a, -‘ia). Spread gravel or small stones. Kua tākirikiria ā va‘o i te ‘are. Gravel was spread outside the house.

tākitumu, tāki tumu

tākitumu, tāki tumu, (-a, -‘ia). Destroy completely. Kua manuia rātou kāre i tākitumu‘ia. They were fortunate they were not annihilated.

tākoata

tākoata, (-‘ia). Quarter-fill something. E tākoata koe i te vai ki roto i te tini mē ‘akakī koe. Just quarter-fill the tin when you put the water in; Kua karo ‘aia iāku i tōku tākoata‘anga i te kāratī ni ki … Continue reading

tākoi

tākoi, (-‘ia, -a). Sharpen something. Kua tākoi te aronga ‘anga‘anga i tā rātou au toki. The labourers sharpened their axes; ‘E vaira tākoi keke tēia nā taku pāpā. Father uses this file to sharpen saws; Kua tākoi‘ia te pē mata … Continue reading

tākoikoi

tākoikoi, (-a, -‘ia), fq. tākoi. ‘Ei a‘a e tākoikoi ‘ua i te mata mātipi kā pou vave! Don’t sharpen the blade of the knife too often – it‘ll be used up quickly!

tākoka

tākoka. Lead astray, lead sbdy off wandering. ‘Auraka koe e tākoka ‘aka‘ou iā Tua. Don’t you go leading Tua off with you again.

tākoki

tākoki, (-‘ia, -a). Lame (tr.). Nā‘au i tākoki i te vaevae o te ‘oro‘enua i tō‘ou ‘aka‘oro‘anga nā runga i te ngā‘i tokatoka. You lamed the horse riding it over stony gravel.

tākokikoki

tākokikoki, (-‘ia, -a), fq. tākoki. Lame (tr.). ‘E a‘a rātou i tākokikoki ‘aere ei? Why are they limping?

tākokota

tākokota, (-‘ia). Make something narrow. ‘Auraka e tākokota roa i te ngūtupa o te ‘are. Don’t make the door too narrow.

tākomakoma

tākomakoma, (-‘ia). Cause to chatter noisily. ‘Auraka koe e tākomakoma i tēnā au tamariki, kā ara te pēpe. Don’t make these children make too much noise, the baby‘ll wake up.

tākopa

tākopa, (-‘ia). Dent (tr.). Nā‘au i tākopa i tēia vā‘angā-punu ‘are. It was you that dented this sheet of roofing iron.

tākopakopa

tākopakopa, (-‘ia), fq. tākopa. Dent (tr.). Kua tākopakopa au i te mōrī pata. I made dents in the flashlight.

tākore

tākore, (-a, -‘ia). Put a complete end to, stop (some activity), destroy, annul, nullify, cancel. Kua tākore‘ia te kiore toka nō te kanga i te kai tanu. The rats were exterminated because they ruined the crops; Kua rekareka tāku va‘ine … Continue reading

tākorekore

tākorekore, (-a,-‘ia), fq., dim., grad. tākore. Put an end to, gradually destroy, etc. Kua tākore te taote i te au putuputu‘anga tangata kātoatoa kia kore te maki e toto‘a. The health officer prohibited all public assemblies to prevent the epidemic … Continue reading

tākotokoto

tākotokoto, (-a, -‘ia), fq. takoto. Lie down, rest. ‘ī rua ‘epetoma tō rāua tāko-tokoto‘anga i runga i te ro‘i maki. They were ill in bed for a fortnight; Kāre rava ‘e ngā‘i maru nō te tākotokoto. There is no shady … Continue reading

tāku

tāku, 1st person sg. poss. pron. used pre-nominally and absolutely. My, mine. Ko tāku va‘ine tēia. This is my wife; ‘Apaina tāku, vao‘o‘ia mai tā‘au. Take mine and leave yours here; Te pare tāku ka ‘inangaro, the hat I want; … Continue reading

tākumete

tākumete. Put or carry something in a kumete bowl. Kua tākumete mātou i te poi meika ki runga i te kaingākai. The banana poi was served in a kumete.

tākurū

tākurū, (-a, -‘ia). Put a screw in, glue something. Kāre e pipiri mē ma‘ani pērā, ka tākurū roa. It won’t stick if you just do it like that, you must use glue; I tākurū‘ia i mou ei. Glue was used … Continue reading

tāmā

tāmā, (-‘ia). Clean, tidy up, clear up (a mess). Kua mānea tōna kāinga i tōna tāmā ‘anga. Her home looked lovely when she tidied it up; E tāmā koe i tā‘au tamaiti kā tuku ei ki te ‘āpi‘i. See that … Continue reading

tāmā‘ū

tāmā‘ū, (-a, -‘ia). Wet something. E tāmā‘ū koe i te ‘uri tiare ki te vai kia kore e mae. Water the flower plants so that they won’t wilt; Kua ‘akakite ‘aia ki te pū‘āpi‘i i te tāmā‘ū ‘ia‘anga tōna kāka‘u. … Continue reading

tāmā‘ū‘ū

tāmā‘ū‘ū, (-a, -‘ia), fq., dim. tāmā‘ū. Wet something. ‘Auraka e ‘aere e tāmā‘ū‘ū ia kōtou ki te ua. Don’t go and get yourselves wet out in the rain; Kua topa maī ra te ua ē kua tāmā‘ū‘ū i te one. … Continue reading

tāmā‘aki‘aki

tāmā‘aki‘aki, (-a, -‘ia), fq. tāma‘aki. Break off, snap off (tr.). ‘Auraka kōrua e tāmā‘aki‘aki i te ‘ātava tupu ‘ōu o te rākau. Don’t snap off the twigs that are shooting out.

tāmā‘ana‘ana

tāmā‘ana‘ana, (-‘ia). Keep something warm. Mē ‘oki mai kōtou, kua oti iāku i te tāmā‘ana‘ana. When you return I‘ll have it warmed up.

tāmā‘eu‘eu

tāmā‘eu‘eu, (-‘ia, -a), fq. tāma‘eu. Prise open. Kua tāmā‘eu‘eu‘ia te punu-‘are e te matangi. The roof iron has been prised apart by the wind.

tāmā‘iti‘iti

tāmā‘iti‘iti, (-a, -‘ia), fq. tāma‘iti. Startle. Ko ‘ai tērā e tāma‘iti‘itī ra i te ‘oro‘enua? Who’s that frightening the horse?

tāmā‘ora‘ora

tāmā‘ora‘ora, (-‘ia), fq. tāma‘ora. Unfurl or spread something out. Tē tāmā‘ora‘ora maī ra rātou i te au tāpōrēni mēmeitaki. They are spreading out the good tarpaulins.

tāmā‘ore‘ore

tāmā‘ore‘ore, (-‘ia, -a), fq. tāma‘ore. Peel something, strip (skin) off. Ka tāmā‘ore‘ore mātou i te paka o te au poupou? Shall we strip the bark off the posts?

tāmā‘uti‘uti

tāmā‘uti‘uti, (-a, -‘ia), fq. tāma‘uti. Break something off (e.g. button), uproot (tree, post).

tāmāinaina

tāmāinaina, (-‘ia). Irritate, annoy, provoke. ‘Eia‘a kōrua e tāmāinaina atu i a rātou. Don’t you annoy them.

tāmāiniini, tāmāineine

tāmāiniini, tāmāineine, (-‘ia, -a). Tickle (tr.). Kua tāmāiniini ‘aia iāku. She tickled me.

tāmākara

tāmākara, (-‘ia). Colour something orange. Ka tāmākara au i tēnā tua. I‘ll colour that side orange.

tāmāmā

tāmāmā, (-ia). Lighten, treat leniently. E tāmāmā mai koe i tāku utunga. Make my punishment light.

tāmāmārō

tāmāmārō, (-a, -‘ia), fq. tāmārō. Make something stiff and hard, thick, or stodgy. E tāmāmārō mai koe i te poke ki te pia. Thicken the pudding with starch.

tāmāngaro

tāmāngaro, (-‘ia, -a). Freshen taste of something (e.g. reduce saltiness, make less savoury). Tāmāngaro‘ia, ‘e kava roa! Reduce the flavouring, it’s too salty!

tāmāngarongaro

tāmāngarongaro, (-‘ia, -a), fq. tāmāngaro. Freshen taste of something (e.g. reduce saltiness). Mē ‘e kava roa i ā koe, tāmāngarongaro‘ia rā. If it’s too salty for you, then make it less salty.

tāmāongaonga

tāmāongaonga, (-‘ia). Make rough and pitted, scratched etc. Nā ‘ai i tāmāongaonga i ā runga i te kaingākai? Who scratched the table-top?

tāmārō

tāmārō, (-‘ia, -a). Make something stiff and hard, thick or stodgy. ‘Auraka e tāmārō i te pia kāka‘u mē mā‘ani koe. Don’t mix the starch too thick.

tāmārama

tāmārama, (-‘ia). Turn up (a lamp), explain, enlighten. E tāmārama koe i tēta‘i mānga i te mōrī . Turn the lamp up a bit; Nāna e tāmārama atu i a kōrua. He‘ll enlighten you.

tāmāramarama

tāmāramarama, (-‘ia). 1. fq. tāmārama. Explain, enlighten. Nāringa rāi mātou i tāmāramarama meitaki‘ia maī na, kāre ‘e tārevakē e tupu. Had things been explained properly to us, no errors would have arisen. 2. Put windows in, glaze. Kua tāmāramarama‘ia tōna … Continue reading

tāmārererere

tāmārererere, (-ia, -a), fq. tāmarere. Scatter something around. Kua tāmārerererea te vī e te matangi. The mangoes were scattered about by the wind.

tāmārie

tāmārie, (-‘ia, -a). Slow (tr.), turn down (of water flow). Ka tāmarie atu au i te vai? Shall I turn the water down?

tāmāringiringi

tāmāringiringi, (-‘ia, -a), fq. tāmaringi. Spill (liquid), pour. Karo‘ia atu ‘a ‘pēpe e tāmāringiringi maī ra i te vai. Growl at baby for spilling water (wastefully.)

tāmātūtū

tāmātūtū. Get fit, strengthen. E tāmātūtū i tō‘ou kōpapa. Get your body fit.

tāmātakutaku

tāmātakutaku, (-a, -‘ia, -nā), fq. tāmataku. Frighten, scare (tr.). Kua ‘akakite ‘aia iāku ki tōna pāpā i tōku tāmātakutaku‘anga iāia. He told his father about my frightening him.

tāmātaratara

tāmātaratara, (-‘ia), fq. tāmatara. Unwind, loosen, unravel. Kua tārevakē, tāmātara-tara‘ia! It’s wrong, unravel it!

tāmāti

tāmāti, (-a, -‘ia). 1. March sbdy. Nā‘au e tāmāti i tērā pupu tamariki. You are to march that group of children around. 2. A ploy to gain four points in the card game of euchre. Ka tāmāti ‘ua tāua i … Continue reading

tāmō‘ina

tāmō‘ina, (-‘ia). Put in bottles. Kua tāmō-‘ina ‘a Tere i tāna kava ‘ānani. Tere bottled his orange brew; Kua tāmō‘ina‘ia te vairākau. The medicine was bottled.

tāmōnitē

tāmōnitē, vi. Put on a weekly basis. Ka tāmonitē te ‘anga‘anga. The work is organised (or paid) on a weekly basis.

tāma‘aki

tāma‘aki, (-a, -‘ia). Break off, snap off (tr.). Nāna i tāma‘aki i te mouranga o te pā. He broke the door handle off.

tāma‘ana

tāma‘ana, (-‘ia). Heat (tr.). E tāma‘ana mai koe i tā tātou pāni tiōpu. Heat up our pan of soup; Kua pakapaka tōna vaevae i tōna tāma‘ana‘anga ki te pae i te a‘i. He scorched his feet warming them up by … Continue reading

tāma‘ata

tāma‘ata, (-‘ia). Enlarge, increase the size, amount, intensity or importance of something. ‘E a‘a koe i tāma‘ata ai i tāna putunga? Why did you increase his portion?

tāma‘eu

tāma‘eu, (-‘ia, -a). Partially open (tr.), set ajar (of door or window), prise open, dislodge partially. Nā‘au i tāma‘eu i te pā? Did you set the door ajar?

tāma‘iti

tāma‘iti, (-a, -‘ia). Startle, cause to start or jump with surprise or alarm. E ‘aere koe e tāma‘iti i ā Tara. Go and startle Tara.

tāma‘ora

tāma‘ora, (-‘ia). Unfurl or spread something out. E tāma‘ora mai koe i tēnā kie. Unfurl that sail.

tāma‘ore

tāma‘ore, (-‘ia, -a). Peel something, strip (skin) off. ‘E a‘a koe i tāma‘ore ei i ā mua? Why did you peel the front off?

tāma‘uti

tāma‘uti, (-a, -‘ia). Break something off (e.g. button), uproot (tree, post). Kua tāma-‘uti‘ia e koe te pitopito i tōku pereua. You’ve broken the button off my coat; Nā te ‘oro‘enua i tāma‘uti i tēnā ‘uri ‘ānani. The horse uprooted that … Continue reading

tāmae

tāmae, (-a, ‘ia). Make something wither or wilt. E tāmae koe i te rau nā mua, ka tāpiri ei ki runga i te motu. Dry the leaf first, and then apply it to the wound.

tāmaemae

tāmaemae, (-a, -‘ia), fq. tāmae. Make something wither or wilt. Vai‘o mai nā māua e tāmaemae ki runga i te umu. Leave it to us to dry them on the oven.

tāmaka

tāmaka, (-‘ia). 1. Shoes, sandals, boots, climbing loop. E tatara i te ‘ī tiki i tō tāmaka. Undo your shoelaces. Tāmaka kiri‘au, reef shoes. Tāmaka ‘oro-‘enua, horseshoe. Tāmaka tu‘epōro, football boots. Tāmaka uaua, gym-shoes, tennis shoes. Tāmaka uira, roller-skates. 2. … Continue reading

tāmakariri

tāmakariri, (-‘ia, -a). Cool something down. E tāmakariri i te tī a tēnā tamaiti. Cool that boy’s tea down.

tāmaki

tāmaki. Hold a canoe steady over a fishing spot. Tāmaki ‘ua koe ia tāua. Keep us on the same spot.

tāmama‘ata

tāmama‘ata, (-‘ia), pl. tāma‘ata. Enlarge, increase the size, amount, intensity or importance of something. Kā pou te merēni ā‘au i te ‘oko mē tāmama‘ata koe. You‘ll sell off all your melons if you cut them up into big slices; Tāmama‘ata … Continue reading

tāmamae

tāmamae, (-‘ia, -a). Cause pain, hurt, torture, affect. ‘Auraka e tāmamae iāia, kāre e nāna i rave i te reira ‘anga‘anga. Don’t hurt him, he didn’t do it; Kua tāmamae te ‘enemi iāia i mua ake ka pupu‘i ei rātou … Continue reading

tāmamao

tāmamao, (-‘ia, -a). 1. Move something away or clear. 2. Go off to a distance. Ka ‘akarukena kōtou mē tāmamao ‘aere. You‘ll be left behind if you wander too far off.

tāmanamanatā

tāmanamanatā, (-‘ia), fq. tāmanatā. Annoy, irritate.

tāmanatā

tāmanatā, (-‘ia). Annoy, irritate. Ko ‘ai tā‘au ka tāmanatā i teia nei? Who are you going to irritate now?

tāmania

tāmania, v.t. Make smooth. Kua tāmania ‘aia i te tī mēni. He smoothed over the cement.

tāmaniua

tāmaniua, (-‘ia). Apply manure. Kua tāmaniua koe i tā‘au tōmāti i te tanu‘anga? Did you manure your tomatoes when you put them in?

tāmanu1

tāmanu1, n. The stingray. Mē ‘e ika ‘iku roa mei te uēpu rāi, ‘e tāmanu. If it is a fish with a long tail like a whip, it’s a stingray. ‘Oto tāmanu, barb in tail of stingray.

tāmanu2

tāmanu2, n. Salmon. ‘ī rua tirī ngi i te punu tāmanu. Two shillings per tin of salmon. [Eng. salmon.]

tāmanu3

tāmanu3, (-a, -‘ia). 1. Summons. Ka tāmanu au iā koe nō te ‘akatupu pekapeka. I shall summons you for starting a riot; ‘E keiā tāna i tāmanu‘ia ai ‘aia. He was summonsed for robbery. 2. A summons. Kua tae atu … Continue reading

tāmarū

tāmarū, (-‘ia, -a). Soften, slacken, reduce (pitch, intensity, speed, volume), calm, pacify, pulverise, mash or chew up. E tāmata koe i te tāmarū i te varaoa pakapaka ki roto i te kapu ū vera. Try and soften the biscuits up … Continue reading

tāmara

tāmara, in nū tāmara, date palm. Tē tanu nū tāmarā ra ‘aia. He is planting date palm.

tāmarama

tāmarama, (-‘ia). Put on a monthly basis, by months. Kua rekareka tēta‘i pae i tōku tāmarama‘anga ia rātou, kāreka tēta‘i pae kua anoano rātou kia tāmōnitē‘ia tō rātou tūtaki. Some of them were pleased when I put them on a … Continue reading

tāmaremo

tāmaremo, (-‘ia, -a). Drown (tr.). ‘Aere, tāmaremo‘ia te punupunua kiore-ngiao. Go and drown the kittens.

tāmarere

tāmarere, (-‘ia, -a). Scatter something around. ‘Ei a‘a e tāmarere ‘aere i te ‘ua nā roto i te ngāngā‘ere. Don’t scatter the seeds around into the weeds.

tāmaringi

tāmaringi, (-‘ia, -a). Spill (liquid), pour. ‘Ei a‘a koe e tāmaringi ma‘ata roa mai. Don’t pour too much.

tāmaromaroā

tāmaromaroā, (-‘ia). Dishearten, disappoint, make lonely. E tāmaromaroā tangata tēnā ā‘au e rave maī na. What you‘re doing is disappointing people.

tāmaru

tāmaru, (-a, -‘ia). Shade or shelter something, erect shade or shelter over something. Kua tāmaru ‘aia i te au pi‘a ‘uā-kai ki te kī kau. He shaded the boxes of seedlings with coconut leaves; E neke mai kōtou ki konei, … Continue reading

tāmarumaru

tāmarumaru, (-‘ia, -a), fq. tāmaru . Shade (tr.). E tāmarumaru koe i te ngā‘i tē ka nō‘o‘ia e te tangata. Erect an awning where the people are going to sit; Kua ‘akaoti te ua i tōku tāmarumaru‘anga i tā mātou … Continue reading

tāmatī ni

tāmatī ni, (-a, -‘ia). Drive by engine or machine, put an engine in. Nō te kore te matangi, nō reira, kua tāmatī ni ‘ua mātou ē tae ‘ua atu ki te ‘enua. Because there was no wind, we used the … Continue reading

tāmatū

tāmatū, (-a, -‘ia). Fatten (an animal) up. Kua tāmatū ‘aia i tāna puaka nō te Kirī timiti. He fattened his pig up for Christmas.

tāmata

tāmata, (-‘ia). 1. Start, begin. E aro‘a koe i te ‘uipā‘anga mē tāmata koe i te tuatua. Begin your speech by welcoming the people at the meeting; Kāre i vaitata ake te ‘oro i te tāmata. It’s not time yet … Continue reading

tāmataara

tāmataara, (-‘ia). Make a road or path, invent way of doing something. Ka tāmataara koe nā kōnei atu? Are you putting a path down through here?

tāmataku

tāmataku, (-a, -‘ia, -nā). Frighten, scare (tr.) ‘Auraka koe e tāmataku iāia. Don’t frighten him; ‘E tangata tāmataku tamariki tika ai koe. You are always scaring the children.

tāmatamata

tāmatamata, (-‘ia), grad., fq. tāmata. 1. Start, begin. Kua tāmatamata te ua, ‘aere kā ‘oki tāua. It is coming on to rain, let’s go back. 2. Try, test. E tā‘inu nā mua mē ka ‘inangaro koe kia tāmatamata‘ia tēia au … Continue reading

tāmataora

tāmataora, (-‘ia). Give pleasure, entertain. Ka tāmataora mātou iā koe. We‘ll give you a good time.

tāmatara

tāmatara, (-‘ia). Unwind, loosen, unravel. Nā‘au i tāmatara i te taura? Did you loosen the rope?

tāmate

tāmate, (-‘ia, -a). 1. Kill, exterminate, get rid of. Ka tāmate au i tēia pū rākau nō te tāmarumaru i tāku one taro. I‘m going to get rid of this tree because it is shading my taro patch; Kua tāmate … Continue reading

tāmatemate

tāmatemate, (-‘ia, -a), fq., grad. tāmate. 1. Kill, exterminate, get rid of. Kua tāmate-mate‘ia te ika i roto i te punāvai. The fish in the pond were killed off. 2. Extinguish, quench (light, flame, flow of water), turn off (tap, … Continue reading

tāmatepongi

tāmatepongi, (-a, -‘ia). Starve (tr.). ‘Apaina tēnā tamaiti ki te kāinga kia kaikai, ‘auraka koe e tāmatepongi iāia. Take that child home for something to eat, don’t keep him hungry.

tāmatie

tāmatie, (-a, -‘ia). Colour or dye something green. Kua tāmatie rātou i ā raro i tō rātou pāreu ‘ura. They’ve died the bottom of their hula skirts green.

tāmato‘a

tāmato‘a, (-‘ia). Spread something out, unfurl.

tāmeangiti

tāmeangiti, (-a, -‘ia). Reduce (tr.).

tāmearikiriki

tāmearikiriki, (-a, -‘ia). Reduce (the size of something).

tāmerēni

tāmerēni. Tamarind (tree and fruit), (also called kavakava). Kāre e kava mē para meitaki te tāmerēni. The tamarind isn’t bitter when it’s properly ripe. [Eng. tamarind.]

tāmereki

tāmereki, (-a, -‘ia). Put or carry on a plate. Kua tāmereki te kai. The food is dished up.

tāmimi

tāmimi, (-a, -‘ia). Cause to urinate.

tāminamina

tāminamina. Bother someone. ‘Auraka e tāminamina iāia. Don’t bother him.

tāmingi

tāmingi, (-a, -‘ia). Bend something.

tāmingimingi

tāmingimingi, (-a, -‘ia), fq. tāmingi. Bend something. Kua tāmingimingi ‘aia i tōna rauru. She waved (or curled) her hair.

tāmiti

tāmiti, (-a, -‘ia). To add salt to something, to salt down. Kua oti iāku i te tāmiti i tā tātou tai ‘akari. I’ve put the salt in the coconut sauce; Kua tāmiti ‘aia i tāna puaka ki roto i te … Continue reading

tāmoe

tāmoe, (-a, -‘ia). 1. Put to sleep or bed, anaesthetise. ‘Auraka koe e tāpokipoki ki te kāka‘u mē tāmoe koe i te pēpe. Don’t cover the baby up with too many blankets when you put him to sleep; Kua tāmoe‘ia … Continue reading

tāmoemoe

tāmoemoe, (-a, -‘ia). 1. fq. tāmoe 1. Put to sleep or bed. ‘Auraka koe e tāmoemoe i tēnā pēpe, kāre i kaikai ake. Don’t put the baby to sleep, it hasn’t had its food yet. 2. Lie in wait for, … Continue reading

tāmoto

tāmoto, (-a, -‘ia). Cause to punch or box.

tāmotomoto

tāmotomoto, (-‘a, -‘ia), fq. tāmoto. Cause to punch or box.

tāmotu, tāmutu

tāmotu, tāmutu, (-a, -‘ia). 1. Break, sever or snap something. ‘Auraka e tāmotu i te niuniu i taku kī tā. Don’t break the strings of my guitar. 2. Cut or gash. Nā‘au i tāmotu i tōku rima. You cut my … Continue reading

tāmotumotu

tāmotumotu, (-a, -‘ia), fq. tāmotu 1. Break, sever or snap something. ‘Auraka e tāmotumotu i te a‘o. Don’t break the string (into pieces).

tāmou

tāmou, (-a, -‘ia). 1. Fasten, fix securely. Kua tāmou au i te pākati kiore. I’ve set a rat trap; Kua tāmou koe i te pā? Have you fastened the door?; E tāmou koe i te vaevae o te kaingākai ki … Continue reading

tāmou‘āuri

tāmou‘āuri, (-a, -‘ia). Imprison, hold confined, enslaved. Nā‘au rāi i kimi i te tāre-vakē kia tāmou‘āuri‘ia koe. You looked for trouble in order to be imprisoned.

tāmoumou

tāmoumou, (-a, -‘ia), fq. tāmou. 1. Fasten, fix securely. Kua tāmoumou rātou i te tūtū ki runga i te pāruru ‘are. They put the pictures up on the walls; Kua tāmoumoua te kāka‘u i runga i te taura. The clothes … Continue reading

tāmura

tāmura, (-‘ia). 1. Colour or dye red. 2. Cause fire to flare up or catch. ‘Auraka e tāmura ma‘ata i te a‘i. Don’t make the fire flare up too much. 3. Scare, put the wind up sbdy. Tāmura‘ia atu te … Continue reading

tāmuramura

tāmuramura, (-‘ia), fq. tāmura. 1. Colour or dye red. Kua oti tō‘ou pāreu kiri‘au i te tāmuramura? Have you finished dyeing your grass skirt red?; E tiaki mai koe kia tāmuramura‘ia ana tōku pākiri va‘a ka ‘aere ei tāua ki … Continue reading

tānā‘o

tānā‘o. Sometimes written as tāna a‘o. His, hers, its. Mē ‘apai mai anake tātou i tānā‘o i tānā‘o kai, kā rava te kai. If everyone brings his share of food there will be sufficient.

tānēneva

tānēneva, (-‘ia). Drive mad, make a fool of. ‘Ei a‘a ana koe e tānēneva mai iāku. Don’t make a fool of me.

tāna

tāna. 3rd person sg. poss. pron. His, her, hers, he, she. Kāre tāna i te tika. It’s not true what he said; ‘E mōtokā tāna i ‘inangaro. He wants a car; Ko tāna tāne tērā. That’s her husband.

tāna‘ena‘e

tāna‘ena‘e, (-‘ia, -a). Overbake food. ‘Ākara meitaki ‘eia‘a e tāna‘ena‘e i tā tātou kai. Be careful not to overbake our food.

tānanave

tānanave, (-‘ia). Make delightful or exquisite. Nāku ‘ua rāi e tānavenave atu ia kōtou? Am I the only one to delight you?

tāne

tāne. Husband, male. Ko tāna tāne tērā. That’s her husband; Nā te tāne tēnā ‘anga-‘anga. That’s a man’s work; ‘E piripou tāne poto tēta‘i i tō‘ou toa? Do you keep any men’s shorts in your shop? ‘Akai-poipo tāne, to marry … Continue reading

tānetini, tāne tini

tānetini, tāne tini. The men of a community. Kā oti ‘ua i te tānetini tēnā ‘anga‘anga i te rave. The men will finish that job off.

tānga

tānga, v.i. Incline, swerve, be disposed (to a certain course) (Mang. dial. = Rar. tāanga). Kua tānga mai ki uta, inclined towards the shore.

tānga‘ā

tānga‘ā, (-‘ia). Break, shatter, split something. ‘Ea‘a koe i tānga‘ā ai i tāku kapu ‘akari? Why did you break my coconut cup?; Kāre e nāku i tānga‘ā, ‘e mea topa ‘ua ki raro mei runga i te kaingākai. I didn’t … Continue reading

tānga‘ae

tānga‘ae, (-‘ia, -a). Tear, rip (tr.). ‘Ea‘a koe i tānga‘ae ei i tōku pona? What did you tear my dress for?; Kua tānga‘ae‘ia te kapi i tāku puka. The page in my book is torn.

tānga‘anga‘ā

tānga‘anga‘ā, (-‘ia), fq. tānga‘ā. Break, shatter, split. Kua tānga‘anga‘ā rātou i te patu ē kua ‘aka‘ōu ‘aka‘ou. They broke the wall down and put it up again; Kā pou iā koe tā tātou mō‘ina i te tānga‘anga‘ā. You‘ll break all … Continue reading

tānga‘anga‘ae

tānga‘anga‘ae, (-‘ia, -a), fq. tānga‘ae. Tear, rip. Kā pāpā au iā koe mē tānga‘anga‘ae koe i tēia pēpa tuatua ‘akakite. I‘ll smack you if you tear this notice down; Kua karo te mākona i te ravākai te tānga‘anga‘ae‘anga i te … Continue reading

tāngaika

tāngaika, (-‘ia). To lime (tr.), preserve something in lime. E tāngaika koe i te taro ka ‘akaū ei ki Nūtirēni. Soak the taros in lime before you send them to New Zealand; Kāre i kino ana taku ‘uā moa i … Continue reading

tāngaro

tāngaro, (-a, -‘ia). Cause to disappear, rub right out, obliterate, lose something; hide something away; complete (planting a piece of ground); interrupt what is being said so as to make speaker lose the thread of what he is saying. E … Continue reading

tāngarongaro

tāngarongaro, (-a -‘ia), fq. tāngaro. 1. Cause to disappear, rub right out, obliterate, lose something; hide something away. Tāngarongaroa tā kōtou toka. Clean your slates off; Kua tāngarongaro‘ia e Maka tāna au pata ‘uā puka. Maka lost his puka-seed marbles. … Continue reading

tāngatata, tāngātatatata

tāngatata, tāngātatatata, (-‘ia). Cause to crack, split. Kua tāngātata‘ia te vaka e te rā. The canoe has been cracked by the sun.

tāngere

tāngere, (-‘ia, -a). Deprive sbdy, keep them short, pass them over (in a share-out). ‘Ea‘a koe i tāngere ei iāku i tō‘ou tu‘a‘anga i te ‘enua? Why did you cut me out when you shared out the land?

tāngika

tāngika, n. Tank, drum. ‘ī rima tauatini kārani vai i roto i teia tāngika. There are five thousand gallons of water in this tank. Vai tāngika, tank water. Tāngika kāratini, drum of kerosene. [Eng. tank.]

tāngikirī

tāngikirī , n. Dungaree, denim. ‘ī toru iāti tāngikirī e ravāi tō‘ou piripou roa. Three yards of denim will be enough for your long trousers. Piripou tāngikirī , dungarees, denims. [Eng. dungarees.]

tāngutu

tāngutu. A young animal of either sex, the period between when it leaves its dam and when it reaches full maturity. Nā‘ai teia tāngutu puakatoro u‘a? Whose heifer is this?; ‘e oro‘enua tāngutu muramura, a chestnut colt/filly.

tāngutu‘are

tāngutu‘are. According to homes, per home. Kua tāngutu‘are‘ia te kai i te tu‘a‘anga. The food was distributed according to households (i.e. not by villages); e tu‘a tāngutu‘are koe i te kai. Distribute the food according to homes.

tāniterī ni

tāniterī ni. Tangerine. Kia maniua putu-putu‘ia te tāniterī ni e meitaki ei. The tangerine trees improve if you manure frequently. [Eng. *tangerine.]

tāniuniu

tāniuniu, (-a, -‘ia). Fit a wire, (guitar) string, or bicycle spoke. Kua tāniuniu koe i tā‘au matau? Have you put a wire leader on your hook?; Kua oti tāku kī tā i te tāniuniu. My guitar is restrung.

tānoa

tānoa, (-‘ia). Deconsecrate, profane. Ka tānoa tā tātou ‘ōro‘a i teia nei. We‘ll deconsecrate our Eucharist now.

tānoanoa

tānoanoa, (-‘ia), fq. tānoa. Deconsecrate, profane. Kāre te au marae e mana ‘aka‘ou ana, kua tānoanoa‘ia. The marae have no more power, they have been profaned.

tāoaoa

tāoaoa, (-‘ia). Make something narrow(er). E tāoaoa mai pa‘a koe iā mua i kona. Perhaps you should make the front part there narrower.

tāoiri

tāoiri, v.t. Put something down, leave something (Mang. dial. = Rar. tuku).

tāoma, taoma

tāoma, taoma, (-‘ia). Bend or lean over. Kua tāoma te mataara, kā ‘eke tāua. The road goes down steeply here, let’s get off; Kua tāoma te ‘are ki te tua katau. The house is leaning towards the right; Kua tā‘oma‘ia … Continue reading

tāone

tāone. Add or mix in sand or soil. Tēia te pūtē one-tea ‘ei tāone tea i te ngā‘i vāvā‘i‘anga ‘uri tōmāti. Here is the bag of sand to mix into the beds where the tomato seedlings are transplanted; Ka tāone … Continue reading

tāonge

tāonge, (-a, -‘ia). Cause a shortage, keep sbdy short, cause hunger, starve. ‘Eia‘a koe e tāonge i te aronga ‘anga‘anga. Don’t let the labourers starve.

tāoni, taoni

tāoni, taoni. Town. Ko te pupu piriaro toretore, ko tō te tāoni ia. That’s the town team in the striped vests. [Eng. town.]

tāono1

tāono1, (-a, -‘ia). Replace (trees, plants, posts). Tē tāono nei māua i te au ‘uri meika i mate. We are replacing the banana plants that have died.

tāono2

tāono2, (-a, -‘ia). Variegate, diversity. E tāono koe i te kara taura i runga i tō‘ou auaro pūtē. Use different coloured threads on your pillowcase; Kua tāono‘ia ki te taura matiē ‘ē te rengarenga. It was variegated with green and … Continue reading

tāono3

tāono3, (-a, -‘ia). Cause to project, protrude, or show. Tērā e tāono ‘aka‘ou maī ra te mī miti ki va‘o. There’s the head poking out again.

tāonoono1

tāonoono1, (-a, -‘ia), fq. tāono1. Replace (trees, plants, posts). Mē oti te au tiare mate i te tāonoono, e pī pī ki te vai. Give them a watering, when you’ve replaced the dead flowers; ‘Auraka e tāonoono i te tuatua. … Continue reading

tāonoono2

tāonoono2, (-a, -‘ia), fq. tāono2. Variegate, diversify. Kua tāonoono‘ia te tiare i te tanu‘anga. All sorts of different flowers were planted; Kua mānea te pi‘a i tōna tāonoono‘anga i te pēni. The room looked lovely when he painted it in … Continue reading

tāonoono3

tāonoono3, (-a, -‘ia), fq. tāono3. Cause to project. Ko te au poro-naero e tāonoonō ra ki runga, paoa atu kia ngaro tākiri atu ki roto. Punch in the nail heads that are protruding.

tāora

tāora (-‘ia). 1. Set a definite time (for something). Mē tāora‘ia te ‘anga‘anga, ka rauka tēta‘i taime nō tāua i te moe i te pō. If the work has to be finished by a definite time, then we‘ll get a … Continue reading

tāori

tāori, (-a, -‘ia). Stir (tr.). ‘Ōmai i te tī punu mē kua oti tā‘au tī i te tāori. Pass me the spoon when you’ve finished stirring your tea; Tāori‘ia te vairākau pī pī tōmāti kia ‘iro meitaki. Give the tomato … Continue reading

tāoriori

tāoriori, (-a, -‘ia), fq. tāori. Stir (tr.). Tāoriori‘ia te tuka i roto i tā‘au kapu vai rēmene. Stir up the sugar in your cup of lemon juice; ‘Auraka rava koe e tāoriori i tō rātou manako. Don’t go unsettling them … Continue reading

tāotaota

tāotaota. Spread rubbish around, make a mess, (Penrhyn dial.). ‘Auē koe i te tāotaota e! Oh, what a mess-maker you are!

tāpā‘ī ‘ī

tāpā‘ī ‘ī , (-a, -‘ia). Crush, squash something. Nā‘au i tāpā‘ī ‘ī i te ‘ūtū? Did you squash the ‘ūtū? Kua tāpā‘ī ‘ī ‘ia te meika para nā mua. The ripe bananas were squashed first.

tāpā‘oe

tāpā‘oe, (-a, -‘ia). Put braces or shoulder-straps on. Kua tāpā‘oe ‘aia i te piripou o te tamaiti i tōna tui‘anga. She made the boy’s trousers with shoulder-straps on them; Kua tui tāpā‘oe te tamā‘ine i tōna pona. The girl made … Continue reading

tāpākūkū

tāpākūkū, (-a, -‘ia), fq. tāpakū. To thump something. Ko‘ai mā te tāpākūkū maī ra i ā roto i te ‘are? Who are those thumping around inside the house?

tāpākiakia

tāpākiakia, (-‘ia), fq. tāpakia. Scratch. Kāre e nā mātou i tāpākiakia i te pēni. It wasn’t us who scratched the paint.

tāpākikokiko

tāpākikokiko, (-‘ia, -a), fq. tāpakiko. Skin, peel off. ‘Eia‘a ia kia tāpākikokiko-‘ia! Don’t let them be skinned!; ‘Ākara, ko te tāpākikokiko te tamariki i te pēni ‘ōu i mua nei. Watch out for the children who might peel off the … Continue reading

tāpāmati

tāpāmati. To provide or show a permit. Ka tāpāmati roa e rauka mai ei tā‘au kava papa‘ā. You have to show a permit to get a bottle of liquor.

tāpāpākita‘i

tāpāpākita‘i, (-a, -‘ia). Make one-sided, lopsided, etc. ‘Ei a‘a e tāpāpākita‘i i te ‘akatomo i te poti, ka ta‘uri! Don’t load the boat too much on one side, it will capsize!

tāpāpaku

tāpāpaku, (-a, -‘ia). Make something shallow. E tāpāpaku ‘ua kōtou i te va‘arua. Just make the hole shallow.

tāpāra‘ara‘a

tāpāra‘ara‘a, (-‘ia), fq. tāpara‘a. Flatten something down, level something out. Tano rāi kia tāpāra‘ara‘a‘ia atu. It’s good that it’s been flattened out.

tāpāreu

tāpāreu, (-a, -‘ia). Wrap (e.g. dancing skirt) around the waist, put on a nappy. Kua tāpāreu‘ia te pēpe. The baby’s nappy was put on.

tāpātī tī

tāpātī tī , (-a, -‘ia), fq. tāpatī . Splash, splatter or spray something. Kua tāpātī tī ‘ia rātou e te torōka i te pae mataara. They were splashed on the roadside by the truck.

tāpātaratara

tāpātaratara, (-‘ia). Serrate, notch. E tāpātaratara koe i te moenga. Serrate the edges of the mat.

tāpātekateka

tāpātekateka, (-‘ia), fq. tāpateka. Make something smooth and slippery, smooth something over. ‘Ei a‘a e tāpātekateka i ā va‘o i kona. Don’t make outside there slippery; E tāpā-tekateka meitaki mai kōrua i tēnā ngā‘i. Make that area smooth and slippery.

tāpāteretere

tāpāteretere, fq. tāpatere. Cause to slide or slip. Kua tāpāteretere‘ia te mataara e te tamariki. The children have made the road slippery.

tāpātini

tāpātini, (-a, -‘ia). Use battens (to stack things up on). Kua tāpātinia te pi‘a i te ‘akapapa‘anga kia ‘iria te ‘ua rākau i roto e te matangi. The boxes were stacked on battens to allow the air to circulate around … Continue reading

tāpē

tāpē, (-a, -‘ia). 1. Cause to rot or decay, rot something down, ret (fibres). Kua tāpē ‘aia i te tī tā ‘ei maniua. He rotted the grass cuttings down for manure; Kua tāpē rātou i te kiri‘au ki raro i … Continue reading

tāpēre

tāpēre, (-a, -‘ia). Make a box or crate. Tāpērea te mōtokā. Crate up the car.

tāpī rau

tāpī rau, (-a, -‘ia). Allow to go bad or ferment. E reka te rori i tāpī rau‘ia. The sea-slugs taste nice when allowed to ferment.

tāpō‘itirere

tāpō‘itirere, (-‘ia, -a). Startle, surprise. Kua tāpō‘itirere te ‘akavā i te au mou‘āuri nā roto i te tuku‘anga ia rātou ki te kāinga e ‘okota‘i ‘epeteoma. The police gave the prisoners a surprise by letting them go home for a … Continue reading

tāpōiri

tāpōiri, (-a, -‘ia). Make something dark, dim or obscure. Kua tāpōiri ‘aia i te a‘i o tōna mōtokā. He dimmed his headlights; ‘Auraka koe e tāpōiri i tō rātou manako. Don’t go confusing them.

tāpōpōā

tāpōpōā. Bring bad luck. Nā rātou i tāpōpōā i tō tāua tere. They’ve brought bad luck to our trip.

tāpōpōiri

tāpōpōiri, (-a, –‘ia), fq. tāpōiri. Make something dark, dim or obscure. ‘Auraka koe e tāpōpōiri mai i te mōrī . Don’t keep obscuring the lamp.

tāpōrēni

tāpōrēni, n. Tarpaulin. Tāpokia te pi‘a ki te tāpōrēni. Put a tarpaulin over the boxes; Tērā atu te rōra tāpōrēni. That’s the roll of tarpaulin over there. [Eng. tarpaulin.]

tāpū‘aki‘aki

tāpū‘aki‘aki, (-‘ia, -a), fq. tāpu‘aki. Cause sbdy to belch. ‘E a‘a koe i tāpū‘aki‘aki ‘ua ai? Why are you belching all the time?

tāpū‘arākā

tāpū‘arākā, (-‘ia). Cause to gape open, open something wide. Ko tēnā te ngā‘i e tāpū-‘arākā kōrua. That is the part you should open wide.

tāpū‘erākā

tāpū‘erākā, (-‘ia). Cause to gape open, open something wide. ‘Ei a‘a i tāpū‘erākā‘ia ai? Why was it caused to gape open?

tāpū1

tāpū1, (-a, -‘ia). 1. Stop or check something, bring to a halt, detain, restrain, retain, prevent. Kua tāpū ‘aia i te mōtokā i te kā‘anga mai te a‘i muramurua. He stopped the car as soon as the red light went … Continue reading

tāpū2

tāpū2, v.t. Cut, chop, sever (‘Ātiu, Ma‘uke dial. = Rar. tī pū). Kā tāpū atu au i teia kā‘ui ki raro? Shall I cut this bunch down?

tāpūenaena

tāpūenaena, (-‘ia), fq. tāpuena. Make something swollen. E vao‘o ‘ua nā māua e tāpūenaena i te toe. Leave them, we‘ll blow up the rest.

tāpūpū

tāpūpū, (-a, -‘ia), fq., grad., dim., tāpū1 1. Stop or check something, bring gradually to a halt, slow something down, restrain. Kua riri rātou i te ‘akavā i te tāpūpū‘anga rātou, nō te mea, ‘e ‘aerenga rapurapu tō rātou. They … Continue reading

tāpūrau

tāpūrau, (-a, -‘ia). Put puffs on a dress. Ka mānea rāi mē tāpūrau‘ia tō tātou pona? Would it look nice if puffs were put on our dresses?

tāpūraurau

tāpūraurau, (-a, -‘ia), fq. tāpūrau. Put puffs on a dress. ‘Eia‘a pa‘a e tāpūraurau roa. Don’t puff them up too much.

tāpūtē

tāpūtē, (-a, -‘ia). Put or carry something in a sack, bag. Kua tāpūtēa te kōpara? Has the copra been sacked up?; Kua tāpūtē rātou i te taruā repo ki raro i te kauvai ‘ē kua ‘ōrei. They took the dirty … Continue reading

tāpūtaka‘iti

tāpūtaka‘iti, (-a, -‘ia). Cause to wriggle or struggle. ‘Ei a‘a koe e tāpūtaka‘iti atu i a rāua. Don’t cause them to wriggle.

tāpa

tāpa, n., (Bib. daba). Bear. Te daba i riro tana au punua ra, the bear whose cubs have been taken (Prov. 17.12).

tāpa‘epa‘e

tāpa‘epa‘e, (-a, -‘ia). 1. Cause to zigzag, swerve or turn from side to side, cause to turn off (fq.). 2. Turn off, zigzag, swerve from side to side. Kua tāpa‘epa‘e tō rātou ‘oro‘enua ki roto i te tī tā. Their … Continue reading

tāpa‘o

tāpa‘o, (-a, -‘ia). 1 Put a special distinguishing mark on, reserve or bespeak something; pledge (a girl as bride), become engaged to; decorate sbdy (with medal or badge of rank). Tāpa‘oa tā‘au au ‘apinga kia kitea ngō‘ie ‘ua‘ia mē ‘ākara. … Continue reading

tāpa‘opa‘o

tāpa‘opa‘o, (-a, -‘ia), fq. tāpa‘o. 1. Put a special distinguishing mark on, reserve something. Kua tāpa‘opa‘o ‘aere ‘aia ki te rākau pātia i te au merēni tei ‘ua mua. He marked the melons that fruited first with pegs; Kua oti … Continue reading

tāpae, tāpa‘e

tāpae, tāpa‘e, (-a, -‘ia). 1. Cause (e.g. a ship or vehicle) to turn off or call in somewhere. E tāpae koe i te vaka ki runga i tēia motu. Take the canoe in to this little island here. 2. Turn … Continue reading

tāpaepae

tāpaepae, fq. tāpae 2. Turn off, call in anywhere. Kua tāpaepae te tamariki i te ‘ākarakara i te tūtū teata. The children turned aside or went over to look at the cinema posters; Kua rongo rātou i te tangi o … Continue reading

tāpakū

tāpakū, (-a, -‘ia). To thump something. Kua tāpakū‘ia e Tara ‘a Ārau. Tara brought Ārau down with a crash.

tāpaka

tāpaka, n., (Bib. sabaka). Sackbut (Dan. 3.7). Kua reka tāna ‘akatangi‘anga i te tāpaka. His playing of the sackbut was pleasing; Mei te kī nura rāi te tū o te tāpaka. The sackbut looks something like a harp.

tāpakakina

tāpakakina, (-‘ia). Bang or clatter something. Mē tomo koe ki roto i te ‘are, ‘auraka rava koe e tāpakakina i te ta‘ua. Don’t make a clatter on the floor when you go into the house.

tāpakapaka

tāpakapaka, (-‘ia). Scorch, etc. ‘E a‘a koe i tāpakapaka roa ai? Why did you scorch it?

tāpakapakakina

tāpakapakakina, (-‘ia), fq., dim. tāpaka-kina. Rattle something. Kua tāpakapakakina ‘aia i te tini i tōna ‘aere‘anga nā runga i te mataara. He rattled the tin as he walked along the road.

tāpakari

tāpakari, (-‘ia, -a). Make something strong, strengthen something. Kua tāpakari ‘aia i te tī i te ma‘ani‘anga. He made the tea strong; Kua tāpakari ‘aia i te a‘i. He stoked the fire up.

tāpaki

tāpaki, n. Various grasshoppers and their relatives. ‘Auraka e mataku, ‘e punua tāpaki ‘ua. Don’t be afraid, it’s only a baby grasshopper; ‘E tāpaki ē te meri tāna kai. Locusts and honey were his food; ‘E tāpaki tēnā, taia! That’s … Continue reading

tāpakia

tāpakia, (-‘ia). Graze, scrape, scratch, abrade. Nā‘au i tāpakia i taku mata. It was you that grazed my eye; Nā‘ai i tāpākiakia i te vāniti? Who scratched the varnish?

tāpakiko

tāpakiko, (-‘ia, -a). Graze, abrade, skin, peel off; make bald. Kua tāpakiko ‘aia i tōna katu. He’s made his head bald.

tāpana1

tāpana1, (-ia). Throb, pulsate, spring up, recoil, bump, bounce, etc. Kua tāpana‘ia te pākati-kiore. The rat-trap has been sprung

tāpana2

tāpana2, n., (Bib saphania). Coney. Nō te tāpana ēnā rua-tapuae. Those are coney footprints.

tāpanapana

tāpanapana, (‘ia), fq. tāpana1. Throb, pulsate, bump, bounce, etc. Kāre e meitaki roa i te tāpanapana. It’s not good to bump it too much; tē panapana maī ra ‘a ia i te pōro. He’s bouncing the ball.

tāpaoti

tāpaoti, (-‘ia, -a). Use a tin, put something in a can. Kua tāpaoti ‘aia i te vai i tōna pī pī ‘anga i te tiare. He used a tin to hold the water in when he watered the flowers; Kua … Continue reading

tāpapa

tāpapa, (-‘ia). Wait or stay for something or sbdy. Ka tāpapa tāua iāia. Let’s wait for him; E tāpapa mārie atu rāi. Keep on waiting patiently; ‘ī rua mata‘iti i tōna tāpapa‘anga i te tuatua nō tāna tamaiti. Two years … Continue reading

tāpapapapa

tāpapapapa, (-‘ia), fq. tāpapa. Wait or stay for something or sbdy. Kua ro‘iro‘i mātou i te tāpapapapa ia rātou. We’ve got fed up with waiting for them; Mei na‘ea mai tōku tāpapapapa‘anga iā koe. I’ve been waiting for you for … Continue reading

tāparāka

tāparāka, (-‘ia). Use a pulley, hoist by pulley. Kua tāparāka rātou i te tumu rākau i tō rātou ‘akairi‘anga ki runga i te torōka. They used a pulley to hoist the treetrunk up onto the lorry.

tāpara‘a, tāpara‘ā

tāpara‘a, tāpara‘ā, (-‘ia). Flatten something. down, level something out. ‘Ea‘a i tāpara‘a‘ia ai tēia vā‘angā-punu ‘are? Why have the corrugations been flattened out of this piece of corrugated iron?

tāpara1

tāpara1, (-‘ia). Ripen something. Kua tāpara‘ia te au kā‘ui meika ki raro i te va‘arua. The bunches of bananas were put down in pits to ripen off.

tāpara2

tāpara2, (-‘ia). Erase, rub out, wipe off. Tāpara‘ia atu, kua tārevakē! Rub it out, it’s wrong!

tāparangi

tāparangi, (-‘ia). Smudge, smear or blur something. ‘Auraka koe e tāparangi ‘aere i te pēni nā runga i te ta‘ua. Don’t get smears of paint over the floor; Kua tāparangi‘ia te ngaika nā runga i te patu o te ‘are. … Continue reading

tāparapara

tāparapara, (-‘ia). Stain, soil, sully. Nā‘ai i tāparapara i taku puka? Who stained my book?; ‘Ei a‘a e tāparapara i tō pona ‘ōu. Don’t stain your new shirt.

tāparapararā

tāparapararā, (-‘ia), fq. tāpararā. Rattle something. Kua tāparapararā te tamaiti i te moni i roto i tōna pūtē. The boy rattled the money in his pocket.

tāpararā

tāpararā, (-‘ia). Rattle something. Kua tāpararā‘ia te tini e te tamaitī i tōna ‘aere‘anga ki te tiki vai. The boy rattled the tin when he went to get water.

tāpararauare

tāpararauare, (-‘ia, -a). Spread (news). Nā kōtou e tāpararauare atu i te tuatua. You will spread the word around.

tāpare

tāpare, (-‘ia, -‘ia). Put hat (etc.) on sbdy, bail on wicket. Kua tāpare au iāia ki te pare va‘ine. I put a woman’s hat on his head.

tāparepare

tāparepare, (-a, -‘ia), fq. tāpare. Put hat (etc.) on sbdy. ‘E a‘a rātou i tāparepare ‘aere ei? Why are they wearing hats? Nāku i tāparepare i a rātou. I made them wear hats.

tāparu

tāparu, (-a, -‘ia). 1. Make something lax, limp, flabby, yielding, flat (as tyre or football), slack (as rope). Nā Poto i tāparu i te pātikara ō‘ou. It was Poto that got your bicycle tyres flat. 2. Break soil up fine. … Continue reading

tāparukā

tāparukā, (-‘ia). Allow to grow limp, enfeeble. ‘Ei a‘a koe e tāparukā vave mai i te taura. Don’t slacken the rope too soon.

tāparuparu

tāparuparu, (-a, ‘ia), fq. tāparu. 1. Make something lax, limp, flabby, yielding. Kua tāparuparu ‘aia i te pate. He softened up the putty. 2. Break soil up fine. Kua ma‘ore te pākiri i tōku mangamangā-rima i tōku tāparuparu‘anga i te … Continue reading

tāpatī

tāpatī , (-a, -‘ia). Splash, splatter or spray something. ‘E a‘a koe i tāpatī ei i te ‘inika ki runga i tāna puka? Why did you splatter ink on his book?

tāpata1

tāpata1, (-‘ia). Cause drops of sweat to form. Kua tāpata rātou i tōna ‘ou i tōna tū‘anga i te piua. They tried to sweat it out of him when he went down with a fever.

tāpata2

tāpata2, (-‘ia). Butter something. Kua tāpata ‘aia i tāna varāoa. He buttered his bread; mē oti tā‘au vā‘angā-taro i te tāpata, when you’ve buttered your piece of taro. Varāoa tāpata, bread-and-butter.

tāpateka

tāpateka, (-‘ia). Make something smooth and slippery, smooth something over, smooth something down (e.g. with sandpaper). E tāpateka meitaki kōrua i te ta‘ua o te ‘are mē patu kōrua. Smooth the concrete over nicely when you lay the floor of … Continue reading

tāpatere

tāpatere, (-a, -‘ia). Cause to slide or slip. E tāpeka tāpatere ‘ua koe. Just tie a slip-knot.

Tāpati

Tāpati, (Bib. Sabati). 1. Sunday. Ā tēia Tāpati ki mua, next Sunday, or next week. Tāpati ‘ōro‘a, communion Sunday (a Sunday when communion service is held). ‘Āpi‘i Tāpati, Sunday School. 2. Saturday (Seventh-Day Adventists only). 3. Week. Ka ‘a‘aki te … Continue reading

tāpau

tāpau, n. Sap. Tēnā te tāpau-kuru ‘ei tāpiri. There’s the sap of the breadfruit tree to putty it up. [= tāpou3.]

tāpe‘a

tāpe‘a. A ring (worn on finger or body). Kua ‘oko tāpe‘a ‘auro ‘aia. He bought a gold ring. Tāpe‘ā-moa, rings for ringing fowls. Tāpe‘a ‘akaipoipo, wedding ring.

tāpeka

tāpeka. 1. Tie, lash, tether, bind. Kua tāpeka ‘akatere ‘aia i te taura. He tied a slipknot in the rope; Kua tāpeka ‘aia i te kiato o te vaka. He lashed on the outrigger boom; Kua tāpeka ‘aia i te … Continue reading

tāpekapeka

tāpekapeka, (-‘ia), fq. tāpeka. Tie. Kua tāpekapeka‘ia rātou e kua titiri‘ia ki roto i te ‘are tāpeka‘anga. They were tied up and thrown into gaol. ‘Oro tāpekapeka vaevae, three-legged race.

tāpepa

tāpepa, (-‘ia). Add pepper to something. Kua tāpepa ‘aia i tāna mereki kai. He peppered his plate of food.

tāpepe1

tāpepe1, (-a, -‘ia), obsol. Sharpen. E tāpepe i te mātipi. Sharpen the knife. Toka tāpepe, grindstone.

tāpepe2

tāpepe2, (-a, -‘ia). Accuse, slander. Kua ‘oro ‘aia iāku ki te ‘akavā‘anga i tōku tāpepe‘anga iāia. He took me to court when I slandered him; Kua tāpepe‘ia ē nāna i keiā i te moni. There was talk that he was … Continue reading

tāpepepepe

tāpepepepe, (-a, -‘ia), fq.tāpepe2. Accuse. Kua tāpepepepe rātou ia mātou i te keiā‘ia‘anga te toa. They put the blame on us when the shop was robbed; Kua riri rātou i tōku tāpepepepe‘anga ia rātou nō te inu kava. They were … Continue reading

tāpere‘ō

tāpere‘ō, (-a, -‘ia). Transport something by wagon. Kua tāpere‘ō ‘aia i te one tea ki tāna ngā‘i tanu tōmāti. He carted the white sand to his tomato plot by wagon (cart).

tāpetepetetue

tāpetepetetue, (-a, -‘ia), fq. tāpetetue. Make something thick. Tē tāpetepetetue maī ra rātou i te patu. They are thickening the walls up.

tāpetetē

tāpetetē, (-a, -‘ia). Squash, crush (tr.). Nā‘ai i tāpetetē i te meika para? Who crushed the ripe bananas?

tāpetetue

tāpetetue, (-a, -‘ia). Make something thick, spread thickly. E tāpetetue mai koe i te pata ki runga i tāku varaoa. Spread the butter thickly on my bread.

tāpetu

tāpetu, (-a, -‘ia). Strike a glancing blow. Kua tāpetu ‘aia iāku ki te rākau. He hit me with the stick; Kua tāpetua ‘aia ki te ‘oe. He was struck a glancing blow with the paddle; ‘Auraka e tāpetu i te … Continue reading

tāpetupetu

tāpetupetu, (-a, -‘ia), fq. tāpetu. Strike a glancing blow. Mē tāpetupetu koe i te tai ki tō‘ou vaevae, ka mataku te ika. If you thrash around in the sea with your feet, you‘ll frighten the fish away; Kua tāpetupetu‘ia tō … Continue reading

tāpi‘a

tāpi‘a, (pi‘ā‘ia). Divide into sections, rooms, compartments. I tōna tāpi‘a‘anga i te ‘are, kua manako ‘aia kia tuku‘ia takita‘i māramarama ki te au pi‘a kātoatoa. When he was dividing the house up into rooms, he decided to allow one window … Continue reading

tāpi‘api‘a

tāpi‘api‘a, (-ia), fq. tāpi‘a. Divide into sections, rooms, compartments. Kua tāpi‘api‘ā‘ia te ‘are. The house has been partitioned off into rooms.

tāpia

tāpia, (-‘ia). Starch something. Kua tāpia taku māmā i tōku kāka‘u ‘āpi‘i. My mother has starched my school uniform. Kāka‘u tāpia, starched clothes. Pona tāpia, starched shirt or dress. ‘E kāka‘u tāpia tāna i ‘a‘ao ei ki te pure. She … Continue reading

tāpikika‘a

tāpikika‘a, (-‘ia). Make believe, pretend. E tāpikika‘a atu tāua ē, kāre tāua i kite atu ana iāia. Let’s just pretend that we didn’t see him.

tāpini1

tāpini1, (-a, -‘ia). Encircle, cover (ground with plants), occupy (an area) completely. Kua tāpini‘ia tō rātou pūnanga e te ‘enemi. Their stronghold was encircled by the enemy.

tāpini2,

tāpini2, tāpuni. Stow away (on a ship). Kāre au i kite i te tumu i tāpuni ei ‘aia. I don’t know why he stowed away; Kua ‘akautunga‘ia ‘aia nō te tāpini putuputu. He was fined for persistently stowing away; Kua … Continue reading

tāpipiri

tāpipiri, (-a, -‘ia). Paste or stick something on, stick patch on, seal (hole, join). Kua tāpipiria te tuatua ‘akakite ki va‘o mai i te ‘are toa. The advertisement was pasted up outside the shop; Kua oti iāku i te tāpipiri … Continue reading

tāpiri

tāpiri, (-a, -‘ia, ia). 1. Bring something near to or beside, press something close to, apply a compress. Ka rauka iā koe i te tāpiri mai i te ‘oro‘enua ki te pae i tēia tumu rākau kia kake atu au? … Continue reading

tāpiripiri

tāpiripiri, (-a, -‘ia), fq. tāpiri. 1. Press something close to. Kua tāpiripiria tōna vaevae maki ki te vai anu. Cold compresses were applied to his bad leg. 2. Fasten or join something, patch (hole), assemble (machinery). Tei te tāpiripiri tī … Continue reading

tāpiripou

tāpiripou, (-a, -‘ia). Dress sbdy in trousers, pants or panties. Kua tāpiripoua‘ia te tamaiti. The little boy had his trousers put on.

tāpiro

tāpiro, n., (Bib. saphiro). Sapphire. Tona kopapa ra e nio elephana kaka ia i tarotoia ki te saphiro. His belly is as bright ivory overlaid with sapphires (Song 5.14).

tāpitopito

tāpitopito, (-a, -‘ia). 1. Put buttons on. Kua puta tōna rima i te nira i tōna tāpitopito‘anga i te pona. She pricked her finger on the needle sewing the buttons on the shirt. 2. Button up. Tāpitopitoa tō‘ou rimā-pona, ‘aere … Continue reading

tāpo‘e

tāpo‘e, (-‘a, -‘ia). Turn down or low (of a light). Tāpo‘ea te mōrī ,kā moe tāua. Turn the lamp right down, let’s go to sleep.

tāpo‘epo‘e

tāpo‘epo‘e, (-a, -‘ia), fq. tāpo‘e. Turn down or low (of a light). Kua tāpo‘epo‘e ‘aia i tōna rāmepa pēnitī ni i te pata‘anga mai te kōmuri. He turned the light of his benzine lamp down when the kōmuri fish began … Continue reading

tāpoa

tāpoa, (tāpoā‘ia). Cause something to taste or smell fishy. ‘Auraka koe e tāpoa i tōna kāka‘u ki tēnā ika. Don’t get the smell of that fish onto his clothes.

tāpoapoa

tāpoapoa, (-‘ia), fq. tāpoa. Cause something to taste or smell fishy. Ka pāpā au iā koe mē tāpoapoa i tō‘ou rima ki tēnā. I‘ll strap you if you get the smell of that fish all over your hands.

tāpoe

tāpoe, (-a, -‘ia). Put something behind or on the ear (e.g. flower, earring). Vao‘o ‘ua mai nāku e tāpoe atu iāia. Leave it to me to put a flower behind her ear.

tāpoki

tāpoki, (-a, -‘ia, -na). 1. Cover something, put lid or cover on, conceal, cover up (a misdemeanour). Tē tāpoki nei māua i te umu puaka. We‘re covering up the oven with the pigs in; Kua tāpoki rātou i te au … Continue reading

tāpokipoki

tāpokipoki, (-a, -‘ia, -na). 1. fq. tāpoki 1. Cover something, put lid or cover on, conceal, cover up (a misdemeanour). Tē tāpokipoki nei māua i te kōpara. We‘re covering over the copra; Tāpokipokia tēnā au punu pēni. Put the lids … Continue reading

tāpona

tāpona, (-‘ia). Put a dress or shirt on sbdy. Kua oriori ‘aia i tōku tāpona‘anga iāia. He wriggled about when I was putting his shirt on.

tāpongaponga

tāpongaponga, (-‘ia). Roughen, dent or jag (surface of something). Ko‘ai ‘oki tēia i tāpongaponga i te kaingākai? Who’s this person denting the table?

tāpongi

tāpongi, (-a, -‘ia). Keep sbdy hungry. Nā‘ai ‘oki koe i tāpongi? Who’s been starving you?; KĀre au e ‘inangaro i te tāpongi iā koe. I don’t want to keep you hungry.

tāpora

tāpora. Basket roughly woven from one side of coconut leaf which has been split down the midrib to form the rim of the basket. Tēia te tāpora ‘ei vairanga i tō ika. Here is the tāpora to put your fish … Continue reading

tāporoporo

tāporoporo, (-a, -‘ia). 1. Treasure or save something up, look after it carefully, reserve for a special purpose. Kua tāporoporo mārie ‘aia i taua monī ra ‘ei tūtaki iāia ki te teata. He kept that money specially to pay for … Continue reading

tāpoto

tāpoto, (-a, -‘ia). Shorten, curtail. Mē oti iā koe i te tāpoto i te vaevae i tōku piripou, when you have shortened the legs of my trousers.

tāpotonga

tāpotonga, (-ia). Apportion, share out, ration etc. Mē tāpotonga‘ia tāna varāoa,ka auē. She‘ll cry if you give him a piece of bread.

tāpotongio

tāpotongio, (-a, -‘ia). Make something very short. Kua tāpotongio‘ia mai ā mua e au. I’ve made the front very short.

tāpotopoto

tāpotopoto, (-a, -‘ia), fq. tāpoto. Shorten, curtail. E tāpotopoto mai kōtou i ēnā poupou. Shorten those posts.

tāpotopotonga

tāpotopotonga, (-‘ia). Cut into pieces, sections or slices. E tāpotopotonga koe, e rava ai. Cut it into pieces and there will be enough.

tāpou1

tāpou1, (-a, -‘ia). Use up, exhaust the supply of something. ‘Auraka koe e tāpou i te vai vera i roto i te tī kata,ka ‘inangaro au i tēta‘i mānga. Don’t use up all the hot water in the kettle, I … Continue reading

tāpou2

tāpou2, (a, -‘ia). Erect a post or pillar, support by pillar or post. Kāre ‘aia i rekareka roa i tōku tāpou‘anga i te ‘are o te puaka ki te ‘au. He wasn’t very pleased when I used the ‘au timber … Continue reading

tāpou3

tāpou3. Sap, gum, resin. ‘E kuru ‘a‘aki ‘ōu tēia,tē ta‘e nei rāi te tāpou. This breadfruit has just been picked, the sap is still running. Vī tāpou, a sappy type of mango. Tāpou kakara, (Bib.), frankincense.

tāpou4

tāpou4, 1. Lead, solder. ‘E potonga tāpou tānā e tāporoporō ra nō tāna kupenga. It’s a piece of lead he has been keeping (as a weight) for his new net; Kua ‘akata‘e ‘aia i te tāpou ē kua tāpipiri i … Continue reading

tāpoupou

tāpoupou, (-a, -‘ia), fq. tāpou2. Support with posts, etc. Ka tāpoupou koe i tō‘ou ‘are, mē kā patu? Are you going to build a timber house (i.e. use wooden posts in the walls) or are you going to have concrete … Continue reading

tāpu

tāpu, n. Tub. Kua ‘akakī ‘aia i te tāpu ki te vai ma‘ana ‘ē kua pā‘ī . She filled the tub with hot water and had a bath; Kua ‘ati iā koe te mouranga tāpu. You’ve broken the handle on … Continue reading

tāpu‘aki

tāpu‘aki, (-‘ia, -a). Cause sbdy to belch, bring up wind, or vomit; vomit something up. Tāpu‘aki ‘ia tēnā tamaiti kia kore e ruaki. Make the baby bring up wind so that he won’t vomit.

tāpuaki

tāpuaki. A young bird (between being fully-fledged and reaching maturity). ‘E tāpuaki mokorā teatea, a young white duck; ‘e toā-moa tāpuaki, cockerel, young cock.

tāpue‘u

tāpue‘u, (-a, -‘ia). Disperse, scatter. Kua ‘uri mai ‘aia ki muri ē kua tākirikiri i tōna katu i tōku tāpue‘u‘anga i te moa taetaevao. He looked round and shook his head when I started up the flock of wild-fowl.

tāpuena

tāpuena, (-‘ia). Make something swollen, distended; inflate something. Kua tāpuena‘ia te parūnu ē kua ‘akatautau‘ia ki roto i te ‘are. The balloons were blown up and hung up in the houses.

tāpuni, tāpini2

tāpuni, tāpini2. Stow away (on a ship). Kua tāpuni ‘aia nā runga i te pa‘ī ki Miti‘āro. He stowed away on the ship to Miti‘āro.

tāpunu

tāpunu, v.t. Preserve by canning. Tāpunu i te ‘ua rākau, to tin fruit.

tāpunupunu

tāpunupunu, (-a, -‘ia). Make something round. E tāpunupunu koe i te ‘āua tiare, ‘inē. Make the garden round, please.

tāpupuru1

tāpupuru1, (-a, -‘ia). 1. Make thick and viscous. 2. Soak something in soapy water. Ka meitaki ‘ua te kāka‘u i te tāpupuru, āpōpō kā pu‘a ai. We might as well leave the clothes to soak and wash them tomorrow.

tāpupuru2

tāpupuru2, (-a, ‘ia). 1. Shield, cover with some protective material or clothing. E tāpupuru i tō rima ki te kāka‘u ka ‘apai ei i te mereki kai vera. Protect your hands with a cloth when you take hold of the … Continue reading

tāpurapura

tāpurapura, (-‘ia). Flash (a light). ‘E tangata tērā e tāpurapura maī ra i tōna mōrī -pata i tua. There’s someone flashing a torch at sea.

tāpuru1

tāpuru1, (-a, -‘ia). Soak in soapy water. E tāpuru i tō pona ki te vai kia roa kā pu‘a ai. Give your shirt a long soak in the water before you wash it; ‘E pā tāpuru kāka‘u tēnā nāku mē … Continue reading

tāpuru2

tāpuru2, (-a, -‘ia). Shield, cover with some protective material or clothing, shield with a protecting layer. E tāpuru meitaki koe iā koe. Shield yourself properly.

tāpurupururū

tāpurupururū, (-a, -‘ia), fq. tāpururū. Cause to fall down, spill. ‘Auraka e tāpurupururū i te one ki raro i te va‘arua. Don’t knock the earth down into the pit.

tāpururū

tāpururū, (-a, -‘ia). Cause to tumble, fall down, spill. Kua tāpururū te matangi i te rau o te rākau. The wind blew the leaves down off the trees.

tāputa

tāputa, (-‘ia). Make a hole in, perforate, puncture. Nā Tēpora i tāputa i tōku pātikara. It was Tēpora who punctured my bike; Kua tāputa‘ia te pōro e ‘Iva. ‘Iva has punctured the ball.

tāputunga

tāputunga, (-a, -‘ia). Heap up, assemble. Te tāputunga maī ra ‘a ia i te one. He’s heaping up the soil.

tāputuputu

tāputuputu, (-a, -‘ia). Put things close together. ‘Auraka rava koe e tāputuputu i te tanu i tā‘au tōmāti. Be sure not to put your tomatoes in too close together; Kua pakari te ‘āua i tōna tāputuputu‘anga i te poupou. The … Continue reading

tāputuputunga

tāputuputunga, (-a, -‘ia), fq. tāputunga. Assemble. Kua oti i te tāputuputunga mai? Have they finished assembling them?

tārā

tārā, n. Dollar. ‘ī ta‘i rāi tārā i tōna ‘oko. It only costs a dollar.

tārā‘ia

tārā‘ia, pass. tatara. Undo, loosen off. Tārā‘ia mai rā! Untie it then!; Kāre au i kite ana i te tārā‘ia‘anga. I didn’t see it being unloosened.

tārāti

tārāti, n. Lettuce. Nāna tēnā tuā‘u tārāti. That’s his bed of lettuce. [Eng. salad.]

tārātio

tārātio, n., (Bib. saradio). Sardius. Ko te tārātio tēta‘i o te au toka mēmeitaki ō mua ana. The sardius is one of the precious stones of yore.

tārē

tārē, (-a, -‘ia). 1. Count up, reckon up, total up, tally. Tārēa mai tēnā au ‘akari. Count up those coconuts; E tārē mai i te katoa‘anga o te tangata tei tae mai. Count the total number of people who attended; … Continue reading

tārēmene

tārēmene, (-a, -‘ia). Add lemon. Tē tārēmene nei au i tēia kapu ika mata. I‘m squeezing some lemon juice over this bowl of raw fish.

tārēni1

tārēni1, n. Sardine. Ka ‘inangaro punu tārēni au. I want a tin of sardines. [Eng. sardine.]

tārēni2

tārēni2, n., (Bib. taleni). 1. A talent (money). Kua tuku‘ia tā tēta‘i ‘ē rima tārēni. One of them was given five talents. 2. One’s lot in life, the station to which one is called. ‘Auraka e ‘akava‘ava‘a, ko tā‘au tārēni … Continue reading

tārērē

tārērē, (-a, -‘ia). 1. Test sbdy, set an examination or competition. Kua tārērē ‘aia i tāna pupu. He tested his class; Kua tārērēa rātou i tērā ake ‘epetoma. They were examined last week. 2. Sit an exam or test, take … Continue reading

tārī

tārī , (-a, -ia). Hang (execute). Kua tārā te tangata kino. The criminal was hanged.

tārī rī

tārī rī , (-a, -‘ia). Lace up (e.g. shoes). Tārī rā tō‘ou tāmaka kia vave. Hurry and do your shoelaces up; Kua oti tōku piriaro i te tārī rī . My jersey is all laced up now.

tārō

tārō, (-a, -‘ia). 1. Double a stake. Kua tārō‘ia te parāni. The stake is doubled. 2. A doubled stake. ‘ī rima paunu te tārō, kā tuku koe ‘ē ta‘i nga‘uru paunu nā runga ake i te parāni. The double is … Continue reading

tārūketekete

tārūketekete, (-a, -‘ia). Cause to quaver, shiver. Ko‘ai tērā e tārūketekete maī ra i tōna reo? Who is that speaking with a quaver?

tārūkou

tārūkou, (-a, -‘ia). Add taro tops to a meat dish. Ka tārūkou au i te moa. I‘m going to cook taro tops in with the chicken; Ka ‘inangaro au i te kai i te matū puaka tārūkou. I’d like some … Continue reading

tārūnu

tārūnu, n. Saloon on a ship. Tei roto rāua i te tārūnu e inuinu maī ra. The‘y are in the saloon, drinking. [Eng. saloon.]

tāra

tāra, (-‘ia), v.t. Loosen, undo (Mang. dial. = Rar. tatara). Ka tāra atu au i tēia? Shall I undo this? [Pn. *tala3.]

tāra‘u

tāra‘u, (-a, -‘ia). Rent or hire something from sbdy or to sbdy. Kua tāra‘u ‘aia i te poti ‘ei kave iāia ki te motu. He chartered the boat to take him to the island; Kua tāra‘u koe i te reira … Continue reading

tārae

tārae, n. Hatband made from shells. Tukuna te tārae ki runga i tō pare. Put the shell hatband round your hat.

tāraiti

tāraiti, (-a, -‘ia). Add rice to a dish, cook something with rice. Kua tāraiti au i te moa i te tunu‘anga. I cooked the chicken with rice.

tāraka

tāraka, n., (Bib. salaka). Cormorant. Kāre te tāraka i te manu nō tō tātou pae. The cormorant is not a bird of our shores.

tārapa1

tārapa1, n. Mattock. Tēia te tārapa ‘ei pari i te one mē kō koe i te arā-vai. Here is the mattock to hack the earth up with when you dig the drain; Taraia ki te tārapa. Chop it with a … Continue reading

tārapa2

tārapa2, (-‘ia). Make something thin, flat-sided and tapering (e.g. bow of canoe). E tārapa mai koe i ā mua i tēta‘i mānga. Make the front a bit flatter.

tāraparapa

tāraparapa, (-‘ia), fq. tārapa2. Make something thin, flat-sided and tapering (e.g. bow of canoe). Kāre e meitaki i te tāraparapa ‘ua atu. It wouldn’t be good to continue tapering it.

tārape

tārape, (-a, -‘ia). 1. v.i. Trip, catch in something (of the feet), twist over, splay. Kua tārape tōna vaevae ki te aka rākau ē kua ‘inga. He caught his foot in the root of a tree and tripped over. 2. … Continue reading

tāraperape

tāraperape, (-a, -‘ia), fq. tārape. 1. Lurching, staggering, splaying out, constantly tripping (of the legs). Nō tōna kona, nō reira i tāraperape ei ōna vaevae i te ‘aere‘anga. He was drunk, that’s why his legs kept getting tangled up; Nō … Continue reading

tārapurapu

tārapurapu, (-a, -‘ia), v.t. Hurry or rush sbdy. ‘Ei a‘a ana kōtou e tārapurapu mai i a māua. Don’t try to rush us.

tārarata

tārarata, (-a, -‘ia). Tame, gentle, break in (an animal). Kua tārarata ‘aia i te punua ‘oro‘enua taetaevao. He tamed the wild foal; ‘E puaka tārarata ngatā tēia. This pig is difficult to gentle.

tārare

tārare. Slur (the speech), mumble, stammer. Te tārarē ra koe i tā‘au tuatua. You‘re slurring your speech.

tārarerare

tārarerare, fq. tārare. Stammer. ‘E a‘a rā tāna tuatua e tārarerare ana rāi? Why does he stammer a lot?

tārari

tārari, (-a, -‘ia). Splash, drench, spatter, wet. Kua tārari‘ia ‘a ia e rātou ki te vari. They spattered him with mud.

tārarirari

tārarirari, (-a, -‘ia), fq. tārari. Splash. Nā‘ai i tārarirari i ā kōnei ki te pēni? Who’s been splashing paint around here?

tārau

tārau, (-a, -‘ia). Hook out, hook round, hang something up. Tārau‘ia ki te rākau kia peke mai. Hook the stick round and try and pull it nearer; Kua tārau ‘aia i āku ki runga i te kakī i tōna ‘opu‘anga. … Continue reading

tāraurau

tāraurau, (-a, -‘ia), fq. tārau. Hang something up. Kā reka ‘ua te kapu tātai i te tāraurau ki runga i te naero. It‘ll be all right to hang the cups with handles up on the nails; Ka tāraurau ki ‘ea … Continue reading

tārava

tārava, (-‘ia). 1. Lay something down horizontally, lengthwise, or across something else. Tārava‘ia te ‘are ki uta ki tai mē ‘akatū. Build the house with its long axis running seaward-landward; E tārava i tēia rākau ki runga i te one … Continue reading

tāravarava

tāravarava, (-‘ia), fq. tārava. 1. Lay something down horizontally, lengthwise, or across something else. Kua tāravarava‘ia te rākau ki runga i te ara. Poles were placed across the road. 2. v.i. Lie horizontal or across. Tē tāravarava ‘uā ra te … Continue reading

tāre‘u

tāre‘u, (-a, -ia). 1. Cremate. Kua tāre‘u‘ia tōna kōpapa ‘ē kua tuku‘ia te re‘u ki roto i te mō‘ina. His body was cremated and the ashes placed in an urn. 2. Make grey or dark. Kua oti te pēni i … Continue reading

tāre‘ure‘u

tāre‘ure‘u, (-a, -‘ia). Make something grey. E tāre‘ure‘u ake pa‘a kōtou i tēnā ngā‘i. Make that part a darker grey, perhaps.

tārea

tārea, (-‘ia), v.t. Sharpen or grind on a grindstone. E tāmā‘ū‘ū i te rea ki te vai ka tārea ai i te ‘oma. Give the grindstone a good wetting before you grind the adze.

tārekareka

tārekareka, (-‘ia). 1. Entertain, amuse, make happy, cheer up. Kua tārekareka te pupu ‘ura i te manu‘iri. The dance team entertained the guests; Kua tārekareka ‘aia i te tamaiti ki te raore. He made the child happy with lollies. 2. … Continue reading

tārenga

tārenga, (-‘ia). 1. Colour yellow. 2. Season with turmeric. E tārenga koe i te pāni puakani‘o. Season the pan of goat-meat with turmeric.

tārengarenga

tārengarenga, (-‘ia), fq. tārenga 1. Colour yellow. Kāre e mānea mē ka tārengarenga koe. It won’t look nice if you colour it yellow.

tārepo

tārepo, (-a, -‘ia). 1. Make something dirty. ‘Auraka koe e tārepo i tōna pare. Don’t get his hat dirty. 2. Make sbdy go to stool. E inu koe i teia vairākau ‘ei tārepo i ā koe. Drink this medicine to … Continue reading

tāreporepo

tāreporepo, (-a, -‘ia), fq. tārepo, 1. Make something dirty. ‘Auraka e tāreporepo i te punāvai. Don’t foul the pond.

tārere

tārere, (-a, -‘ia). 1. Send sbdy or something swinging or flying through the air. Kua tārere ‘aia iāku ki roto i te tai. He swung me into the sea; Kua ‘opua te puakaoa ki runga i te taringa ē kua … Continue reading

tārererere

tārererere, (-a, -‘ia), fq. tārere. 1. Send sbdy or something swinging or flying through the air. Kua tārerererea te tamariki ki roto i te vai. The children were swung into the water. 2. v.i. Dangle. Nō te teitei o te … Continue reading

tārevākā

tārevākā, (usu. followed by -‘ua). 1. Vast, yawning and empty. ‘E ngā‘i tārevākā ‘ua, nō reira ‘aia i mataku ei i te nā reira. It’s a very precipitous place, that’s why he was scared to go that way. 2. A … Continue reading

tāreva1

tāreva1, (-‘ia). Wave about, flutter in the air, wave to anybody, wave something. Kua tāreva au kiāia. I waved to him; Kua tāreva au iāia. I waved him (e.g. away); Kua ‘ākara kē ‘aia i tōku tāreva‘anga atu iāia. She … Continue reading

tāreva2

tāreva2, n. A vast gulf, great empty expanse of sky or sea. ‘E tāreva ma‘ata tei taua tuā ra, kāre e taea te ruku. There is a great yawning deep patch on that side, you can’t dive down to the … Continue reading

tārevakē

tārevakē, 1. Mistaken, wrong, at fault. Kua tārevakē koe, ko koe i ‘apai ‘ua i tāna ‘apinga ma te pati kore. You were wrong to take his things without asking; ‘E ‘anga‘anga tārevakē tāna i rave i kore ei i … Continue reading

tārevareva

tārevareva, (-‘ia), fq. tāreva1. Wave (goodbye), flutter (as a flag). Kua tārevareva ‘ua te reva o te pa‘ī . The ship’s flag fluttered; Kua tārevareva mai rātou i te reva‘anga tō mātou pa‘ī . They waved as our ship left.

tāria

tāria, 1. Purple. ‘E tāria te kara o tēia tiare. This flower is purple in colour; ‘ī ī rua ēia paoke tākū tāria. There are two packets of purple dye here; Kua poe pu‘era tiare tāria ‘aia. She wore a … Continue reading

tāriki

tāriki, pl. tāiti. Dear little ones, darlings. ‘Aere mai e ngā tāriki, kā a‘a kōrua? Come here, my two little dears, what is it you want?

tārikiriki

tārikiriki, (-a, -‘ia). Make something smaller, reduce. ‘Auraka e tārikiriki i te va‘arua. Don’t make the holes too small.

tāroāngarere

tāroāngarere, (-a, -‘ia). Make something very long or tall. E tāroāngarere koe i ōna vaevae-piripou. Make his trouser legs very long.

tāro‘i

tāro‘i, v.t. Weary, bore, tire out. Kua tāro‘i ‘aia iāku i te rave‘anga i tāna ‘anga‘anga. He tired me out doing his work.

tāro‘iro‘i

tāro‘iro‘i, fq. tāro‘i. Weary, bore, tire out. Kua tāro‘iro‘i tika ai koe iāku i te ‘aere‘anga mai ‘inā, kāre ‘ua koe i te maki. You’ve made me drag all the way out here and now there is nothing at all … Continue reading

tāroa

tāroa, (-‘ia). Make something long, lengthen, prolong. Kāre e meitaki i te tāroa mai. It won’t be suitable to lengthen.

tāroaroa

tāroaroa, (-‘ia), fq. tāroa. Make something longer. E tāroaroa i te taura. Make the rope longer.

tārona

tārona. Pink. ‘A‘ao mai i tō kōtou pona tārona. Wear your pink dresses. [Eng. Sharon.]

tāroroa

tāroroa, (-‘ia), pl. tāroa. Lengthen. ‘E a‘a koe i tāroroa ai? Why did you lengthen them?

tāroto

tāroto, (-‘ia). Insert, inlay. ‘E pārau tā‘au e tāroto ki kona. You should inlay pearl shells there.

tārotokakā

tārotokakā, (-‘ia). 1. Suspect. Ka tārotokakā‘ia koe e te ‘akavā. The police will get suspicious about you; ‘E va‘ine tārotokakā tangata tika ai koe. You are a dreadful woman for suspecting people; Kāre i te mea tārotokakā, ‘e mea kite … Continue reading

tārua1

tārua1, (-‘ia). Make a hole in something. ‘Auraka e tārua i tēnā ngā‘i. Don’t make a hole there; Tārua‘ia tēnā ngā‘i ‘ei tāmou i te pine o te ‘oe. Drill a hole there to hold the rowlock.

tārua2

tārua2, (-‘ia). Do something twice, supply a second. Kua tārua‘ia te ‘ura pa‘u i te ‘akaāri‘anga. The drum dance was performed twice. Kāre i rava te vāniti i tōku tārua‘anga, there wasn’t enough varnish to finish the second coat.

tāruaki

tāruaki, (-‘ia). Cause sbdy to vomit. E tāruaki pa‘a te mea meitaki. Causing vomiting might be best.

tāruarua

tāruarua, (-‘ia), fq. tārua1. Make a hole in something. Kua tāruarua‘ia te mataara e te purutō. The road has been holed by the bulldozer.

tāruku

tāruku, (-a, -‘ia). Submerge, immerse, dip or plunge something into water, duck sbdy. Tārukua te kāka‘u kia ngaro meitaki i te vai. Push the clothes down under the water until they are completely covered; E tāruku i tō rima maki … Continue reading

tārukuruku

tārukuruku, (-a, -‘ia), fq. tāruku. Duck sbdy. Kua tārukuruku ‘aia i te tamariki ki roto i te vai. He ducked the children in the water.

tāruna

tāruna, (-‘ia). Heap something up, pile something on. Tāruna‘ia te a‘i ki te va‘ie. Heap some more wood on the fire; ‘E ngā‘i tāruna-‘anga tī tā tēnā. That’s where the rubbish is piled up; ‘Ea‘a koe ka tāruna ‘ua ai … Continue reading

tārunaruna

tārunaruna, (-‘ia), fq. tāruna. Heap something up, pile something on. Kua tārunaruna‘ia te tuā‘u ki te kī kau marō ē kua tutungi‘ia. Dry coconut leaves were piled over the beds and set fire to; ‘Auraka e tārunaruna ‘ua i te … Continue reading

tāruri

tāruri, (-a, -‘ia). Shift, disturb, alter position of something, alter sbdy’s viewpoint. ‘Auraka e tāruri i te manako o te tangata. Don’t try to change people’s minds. Tāruri kē, shift something to somewhere else, change something around. ‘Auraka e tāruri … Continue reading

tāruru1

tāruru1, (-a, -‘ia). Bring together, assemble. Nā‘au e tāruru mai i te māpū. It’s your job to bring the youths together.

tāruru2

tāruru2, (-a, -‘ia). Shelter something. Nā tēnā au pū-i‘i e tāruru mai i te ‘ānani. Those chestnut trees will shelter the orange plot.

tāruta

tāruta, n. A heap of rubbish. Tē ta‘u tāruta tī tā nei au. I‘m burning the rubbish heap.

tātā1

tātā1, (-‘ia, -ia). 1. Write, carve or engrave something, write to sbdy. Kua oti tā‘au au tuatua kātoatoa i te tātā‘ia, e tāina koe i tō‘ou ingoa ki raro, ‘inē. All that you have said has been taken down. Sign … Continue reading

tātā2

tātā2, 1. Striped. ‘ī ‘ia te moni i tērā pona tātā? How much is that striped shirt?; te pupu piriaro tātā, the team with the striped jerseys. 2. n. A stripe, stripes. Nō te tātā i runga i taua kāka‘ū … Continue reading

tātā3

tātā3, 1. Goodbye. Tātā pēpe! Goodbye, baby! 2. Say or wave goodbye. Ko ia tērā e tātā maī ra. There he is waving us goodbye. [Eng. ta-ta.]

tātāiāta

tātāiāta. Dawn (Ait. dial. = Rar. māmāiāta). I te tātāiāta kā tuku ei tātou i te kupenga. We‘ll set the net at dawn.

tātāia

tātāia, pass.tātā1. Write, carve or engrave. Kua tātāia tō‘ou ingoa? Has your name been registered?

tātāki

tātāki, (-a, -‘ia, -na), fq., grad. tāki. Raise, lift something. Kua mamae tōna tua i tōna tātāki‘anga i te toka. His back hurt with lifting the stone; Ka meitaki ‘ua kia tātāki mai i tēta‘i mānga i te ‘ī mene … Continue reading

tātāpaka

tātāpaka, n. A kind of breadfruit pudding, cooked ripe breadfruit eaten with hot coconut sauce. Ko‘u tātāpaka, a parcel of tātāpaka.

tātāvere

tātāvere, n. Flutemouth, a long fish with trunk-like mouth; used jokingly of a lanky person. I tōku kite atu‘anga i te tātāvere, kua manako au ē ‘e aku nō te ma‘atama-‘ata. When I saw the tātāvere I thought it was … Continue reading

tātī ‘ae

tātī ‘ae, (-a, -‘ia). Tease, provoke. ‘Ei a‘a e tātī ‘ae atu! Don’t provoke it!

tātī ‘ae‘ae

tātī ‘ae‘ae, (-a, -‘ia), fq. tātī ‘ae. Tease, provoke. ‘Eia‘a e tātī ‘ae‘ae i te puakaoa, ka kātia koe. Don’t keep on teasing the dog, you‘ll be bitten.

tātī kaokao

tātī kaokao, (-‘ia, -a). Tilt something. Nāku i tātī kaokao i te taramu vai. I tilted the drum of water.

tātī keti

tātī keti, (-a, -‘ia). 1. Issue ticket(s), invitation card(s). Kua tātī ketia te aronga tei anoano‘ia kia tae mai ki te ‘uipā‘anga. Tickets (invitations) were sent to those whom they wanted to attend the meeting; Mē ka tātī keti, kāre … Continue reading

tātī kiro

tātī kiro, (-a, -‘ia). Put something in an envelope. Kua tātī kiro ‘aia i te moni i tuku ei ki ā Kua. He put the money in an envelope when he handed it over to Kua; Kua tātī kiro‘ia te … Continue reading

tātī mēni

tātī mēni, (-a , -‘ia). 1. Cement, concrete. Tei iā koe ‘ua te kite mē ka tātī mēni te ta‘ua i tō‘ou ‘are. You know best whether to cement the floor of your house. 2. Add cement to a mix. … Continue reading

tātī poki

tātī poki, (-a, -‘ia). 1. Turn something upside down, roll it right over, capsize it. E tātī poki i te kumete. Turn the wooden bowl upside down; Kua tātī poki‘ia te vaka kia kore e kī i te ua. The … Continue reading

tātī pokipoki

tātī pokipoki, (-a, -‘ia), fq. tātī poki. Turn something upside down. Tātī pokipoki‘ia te au mereki ki raro. Turn all the plates upside down.

tātī poro

tātī poro, (-a, -‘ia). Add lime juice. Kua tātī poro ‘aia i te ika mata. He added lime juice to the raw fish; ‘E vai tātī poro tei ‘apai‘ia mai kia inu mātou. We were brought a drink of lime … Continue reading

tātī punu

tātī punu, (-a, -‘ia).Use a spoon or teaspoon, give spoonfuls, spoon something. Kua tātī punu ‘aia i tāna nī tā para i te kai‘anga. He ate his pawpaw with a spoon; E kai tātī punu koe i te pūrēni. Eat … Continue reading

tātī roa

tātī roa, (-‘ia). To make something extend, stretch or run lengthwise (in a certain direction).

tātī roaroa

tātī roaroa, (-‘ia). fq. tātī roa.

tātī ti‘a

tātī ti‘a, (-‘ia). 1. Wear glasses or goggles. Ka tātī ti‘a roa ‘aia mē tatau. He‘ll have to wear glasses when he reads. 2. Use a strainer.

tātūpara

tātūpara, (-‘ia). Blot, smudge.

tātūtae‘āuri

tātūtae‘āuri, (-‘ia). Cause or allow something to rust. Nāna i tātūtae‘āuri i te mātipi i tōna ‘aere‘anga ki roto i te tai. He got the knife rusty going into the sea.

tāta‘i

tāta‘i, v.i. Go or come. ‘Aere mai, ka tāta‘i. Come on, let’s be going; Ka tāta‘i kōtou ki ‘ea? Where are you all going?; Ko Rongokino tērā e tāta‘i maī ra. That’s Rongokino coming.

tāta‘ua

tāta‘ua, (-‘ia). Lay a floor. Kua tāta‘ua‘ia tō ‘are kī kau? Have you done the floors for your thatched house?; ‘E kirikiri tāta‘ua ‘are tēnā. Those pebbles are for the floor of the house.

tātai1

tātai1, (-a, -‘ia). 1. A loop, handle of bucket, basket or cup, chinstrap; string threaded around neck of bag. Kua motu te tātai o te kete nō te teima‘a i te mea i roto. The handle of the basket broke … Continue reading

tātai2

tātai2, (-a, -‘ia). Add salt water. E tātai i te ika mē tunu. Put some salt water in when you cook the fish.

tātairua

tātairua, (-‘ia). Make a dip, hollow, depression in the ground, gully, ditch. Ko tēnā ngā‘i tā‘au e tātairua. That’s the place to make a ditch.

tātairuarua

tātairuarua, (-‘ia), fq. tātairua. Make a dip, hollow, depression in the ground. Tē tātairuarua‘ia maī ra ā tai ake i kō. Hollows in the ground are being made over there near the shore.

tātakakē

tātakakē, 1. Part, separate. Kua auē rāua i te tātakakē‘anga tā rāua tamaiti. They wept when their son parted from them. 2. Separately, keeping apart. Kua ‘oro tātakakē rātou i tō rātou arumaki‘ia‘anga. They fled in different directions when they … Continue reading

tātakere

tātakere, (-a, -‘ia). Put a keel on a boat. Mē ka tātakere tō‘ou poti mē ma‘ani, mē ka ‘akapara‘ā ‘ua? Are you going to build a keel on your boat or make it flat-bottomed?

tātaki

tātaki. Preposed to numerals to indicate ‘so many at a time’. E tāmata i te tātaki rima kia rava. Try and give them out in fives so that there is enough to go round; Mē tātaki ‘ā, kā ‘ara ‘ē … Continue reading

Tātani

Tātani, prop.n. Satan. ‘Auraka e ‘irinaki ia Tātani. Put not your trust in Satan. [Eng. Satan.]

tātao‘i

tātao‘i, (-a, -‘ia), fq. tao‘i. 1. Carry, bring, take, convey. Tātao‘ia te au pē ma te mātipi mingi ki te ‘are. Take the spades and sickles to the house. Tātao‘i tuatua, to carry tales or messages. ‘E tangata tātao‘i tuatua … Continue reading

tātaomi

tātaomi, (-a, -‘ia), fq. taomi. Press, squeeze, weight (something) down, massage. Tātaomia te rākau tōmāti kia kore e ‘inga. Press the tomato stakes well in so they won’t fall over; E tātaomi ki te toka kia kore e peke i … Continue reading

tātapere

tātapere, (-a, -‘ia). 1. Do something by sub-districts. Kua riri tēta‘i pae i tōna tātapere‘anga i te kai i te tu‘a‘anga. Some of them were angry when he shared the food out by districts; ‘E viviki ake rāi mē ka … Continue reading

tātarā‘ara, tatarā‘ara

tātarā‘ara, tatarā‘ara. Repent, regret, apologise. ‘E tātarā‘ara kōtou. Repent ye; Tē vaī ra te tuātau e tatarā‘ara ai koe. There comes a time when you‘ll be sorry; Kua tatarā‘ara ‘iōra ‘aia ko ia i ‘aere mai. He regretted then having … Continue reading

tātarāmoa1

tātarāmoa1, v.i. 1. Mouldy, mildewed, fully ripe (of bananas). Kua tātarāmoa tōna pona. Her dress has gone mouldy; ‘E meika tātarāmoa tāku ka ‘inangaro. I’d like some ripe bananas; Ka tātarāmoa‘ia tō piriaro mē vai ‘ua ki tēnā ngā‘i mā‘ū. … Continue reading

tātarāmoa2

tātarāmoa2. Formerly the prickly climbing shrub (Caesalpina major) with hard round seeds; nowadays on Rarotonga the prickly introduced Lantana camara. Kiritia tēnā pū tātarāmoa. Pull up that tātarāmoa bush. [Pn. *tala-‘a-moa.]

tātarai‘au, tātaraiau

tātarai‘au, tātaraiau. A small fish with poisonous spines, beautifully marked in red with coloured stripes, commonly referred to as zebra fish; found in coral pools. Kia matakite, kā puta tō rima i te tātarai‘au. Be careful, you‘ll stab your finger … Continue reading

tātaramu

tātaramu, (-a, -‘ia). Carry or store in drums. Ka tātaramu tāua i te vai ki te ngā‘i tanu‘anga tōmāti. We‘ll take the water to the tomato plot in drums; Kua tātaramu‘ia te tī mēni i te ‘akaū‘ia‘anga mai. The cement … Continue reading

tātarapu

tātarapu, (-a, -‘ia). 1. Put a strap on. Kāre e kino mē ka tātarapu koe i tōna piripou. It doesn’t matter about putting belt loops on his trousers. 2. Use cargo nets. Kua tātarapu‘ia te kākō ki runga i te … Continue reading

tātatau

tātatau, (-a, -‘ia). 1. Tattoo. Kua tātatau‘ia tōna rae. His forehead was tattooed. Nira tātatau, tattooing needle. 2. Tattooing, tattoo marks. ‘E tātatau tei runga i tōna umauma, ‘e moko. There is a tattoo on his chest, it’s a lizard.

tātaura

tātaura, (-‘ia). 1. Use rope, string, thread, embroider. Kua tātaura‘ia te rākau i te kika‘anga. A rope was used to drag the log; ‘Ea‘a te kara taura tā‘au ka ‘inangaro nō te tātaura i tō auaro pūte? What colour of … Continue reading

tātauro

tātauro, (Bib. satauro). Christ’s cross. E ma‘ani ‘ei tātauro ‘ārio. Make it a silver cross.

tāte‘a

tāte‘a. Semen. Ko te tāte‘a, ko te ‘ua ia e rauka mai ei te tamariki. Semen is the seed from which children spring; Kua ta‘e te tāte‘a o te toa puaka. The boar’s semen has flowed. [Ce. *taa-tea.]

tātea

tātea, (-‘ia). Whiten something, bleach, white-wash. Ka tātea mātou i te poupou ki te a‘a, ki te ngaika? Are we going to whitewash the posts with lime?; Kua ‘oko ‘aia i te tākerekere ‘ei tātea i tōna kāka‘u. She bought … Continue reading

tāteatea

tāteatea, (-‘ia), fq. tātea. Whiten something. Kua tāteatea te māramarama ē te ngūtupa. Windows and doors were painted white. Vairākau tāteatea kāka‘u, bleach.

tāteitei

tāteitei, (-a, -‘ia). Make something high, elevate, heighten, exalt. ‘Auraka e tāteitei i te ‘are, ‘e ngā‘i matangi tēnā. Don’t build the house too high, it’s very windy there; Ko tei tāteitei iāia, ka tā‘aka‘aka‘ia ‘aia. He who exalts himself … Continue reading

tāterēti

tāterēti, (-a, -‘ia). 1. Transport something by sledge. Kua tāterēti ‘aia i te ‘akari kia pou vave. He moved the coconuts by sledge to clear them all off quickly. 2. Transported by sledge. ‘E kī kau tāterēti mai tēia, nō … Continue reading

tātere

tātere, v. Sail (of a boat), swim (of a fish). Tēnā e tātere atū na! There, swimming towards you!

tāteretere

tāteretere, fq. tātere. 1. Sail (of a boat). ‘Ea‘a rā te au pa‘ī i tāteretere ‘uāi i tua? Why are the ships sailing around outside (and not putting in)? 2. Cause to slip or wobble about. Kā vera tō rima … Continue reading

tātiōpu

tātiōpu, (-a, -‘ia). 1. Stew something, make a stew. ‘E ma‘ata roa te kare i tō‘ou tātiōpu-‘anga. You’ve put too much curry in the stew. 2. Made into a stew. ‘E moa tātiōpu tāku i kai ei. I ate chicken … Continue reading

tātini1

tātini1, 1. A dozen. Kua ‘oake tātini ‘uā-moa au nāna. I gave her a dozen eggs; ‘ī ta‘i tātini ‘ē varu ‘ara tēia mereki. There are a dozen plates here and an extra eight. 2. Be a dozen. Kāre i … Continue reading

tātini2

tātini2. Satin. Nō‘ou tēia pona tātini? Is this your satin dress? [Eng. satin.]

tātipa

tātipa, (-‘ia). Cause to plunge, rear or struggle, jerk something. Tē tano ‘uā ra tō‘ou tātipa‘anga. Your jerking (at that moment) was appropriate.

tātipatipa

tātipatipa, (-‘ia), fq. tātipatipa. Cause to plunge or rear. ‘E a‘a rā i tātipatipa ai te ‘oro‘enua? Why did the horse plunge and rear?

tāto‘u

tāto‘u, (-a, -‘ia, -na). 1. Make something dark, darken. 2. Make a spot or stain, focus (torch beam) to a spot. Nāna i tāto‘u i tānā ngā‘i. He stained that part.

tāto‘uto‘u

tāto‘uto‘u, (-a, -‘ia, -na), fq. tāto‘u 1,2.

tātoka

tātoka, (-‘ia). 1. Attach stones. Kua tātoka-‘ia te matau i te tuku‘ia‘anga ki raro i te moana kia viviki te tū. The hook was weighted with a stone so it would reach bottom quickly. 2. Having stone(s) attached. Kāre e … Continue reading

tātomo1

tātomo1, (-a, -‘ia). 1. Embrace, hug, clasp to one. Kua tātomo te metua i tāna tamaiti i te ‘oki‘anga mai ē kua ‘ongi. The father embraced his son on his return and kissed him; Te ‘aerē ra rāua ma te … Continue reading

tātomotomo

tātomotomo, (-a, -‘ia). fq. tātomo 3,4.

tātopa(topa)

tātopa(topa), (-‘ia). Drop something, allow to fall. Kāre e nāku i tātopa i te mō‘ina. It wasn’t me that dropped the bottle. ‘Auraka e tātopatopa i tēnā pi‘a, ka nga‘ā te mea i roto. Don’t drop that box, you‘ll break … Continue reading

tātorōka

tātorōka, (-‘ia). 1. Transport by truck. Kua tātorōka ‘aia i te one tea. He moved the sand by truck; ‘E kirikiri tātorōka mai tēnā. Those pebbles were brought here by truck.

tātou

tātou, pers.pron. first incl.pl., we. Ko‘ai tā tātou e tiaki nei? Who are we waiting for? Kāre ā tātou kai toe. We have no more food left; ‘Ea‘a ‘e mou‘āuri tātou kā tū ‘uāi ki konei? Why are we (kept) … Continue reading

tātuā‘u

tātuā‘u, (-a, -‘ia). Mound something up.

tātuātau

tātuātau, (-‘ia). 1. Set a period of time. Kua tātuātau te ‘akavānui i tāna utunga. The judge sentenced him to a period in jail; Kua tātuātau‘ia tōna no‘o‘anga ki te reira ‘are. He was given a certain period during which … Continue reading

tātu‘e

tātu‘e, (-a, -‘ia). Cause to kick or play football.

tātu‘etu‘e

tātu‘etu‘e, (-a, -‘ia), fq. tātu‘e.

tātu‘i

tātu‘i, (-a, -‘ia). Make (food) rich.

tātu‘itu‘i

tātu‘itu‘i, (-a, -‘ia), fq. tātu‘i, q.v.

tātua

tātua, (-‘ia). 1. Gird, girdle round, put (sash, rope) round (waist, tree-trunk). Kua tātua ‘aia i tōna kiri. He put his belt on. Tātua‘ia te tēpu takapini i tō kōpū kia kitea tō‘ou vāito kōpū. Put the tape measure round … Continue reading

tātuika‘a

tātuika‘a, (-‘ia). Enslave.

tātuka

tātuka, (-‘ia). 1. Sugar something. Kua tātuka ‘aia i tāna kapu raiti. He sugared his bowl of rice. 2. Sugared. Kāre au e kai i te kai tātuka. I won’t eat food that’s been sugared.

tātumu

tātumu. Piled up, heaped up; towering up (of rough seas over the reef). Kua tātumu te tai nō reira kāre e taea ‘aka‘ou‘ia te ‘etuke. The sea is too rough over the reef to get more sea-eggs; Nō te tātumu … Continue reading

tātungatunga

tātungatunga, (-‘ia). Roughen, dent or scratch the surface of.

tātupu

tātupu, (-a, -‘ia). Grow (plants). Tēia te maniua ‘ei tātupu i tō tōmāti. Here is the manure to bring your tomatoes along; ‘E ngā‘i tātupu‘anga ‘uri ‘ānani tei reira. That’s where the orange seedlings are brought on.

tātuputupu

tātuputupu, (-a, -‘ia), fq. tātupu.

tātura

tātura, n., (Bib. tasura). Box tree.

tāturi

tāturi. Ear-wax. Kua kī tōna taringa i te tāturi i kore ei e rongo. His ears are full of wax, that’s why he can’t hear. [Pn. *ta‘e-tuli1.]

tāua

tāua, pers.pron. First inclusive dual, we (two), us two. Ko tāua ‘ua ka ‘aere ei. Let’s just the pair of us go; Ko tō tāua taeake tērā ake. Here comes our friend; Tēia ā tāua mereki kai. Here’s our dishes … Continue reading

tāuaua

tāuaua, (-‘ia). 1. v.t. Fit something with elastic. Kua tāuaua ‘aia i te kōpū o tōna piripou tu‘epōro. He fitted a piece of elastic round the waist of his football shorts. 2. Fitted with elastic, elasticated. ‘E piripou poto tāuaua … Continue reading

tāue

tāue. Suddenly, abruptly. Kua topa tāue ‘ua te ua. The rain came down suddenly; Kua ‘akaruke tāue ‘ua rātou i te ‘anga‘anga. They left the work without any warning. ‘E topa tāue ‘ua, a sheer drop. ‘E mato topa tāue … Continue reading

tāuirapa

tāuirapa, (-‘ia). Move something by wheelbarrow. Kua tāuirapa ‘aia i te tūtae ‘oro‘enua ki roto i tāna ‘āuā-kai. He wheeled the horse dung into his vegetable garden on a wheelbarrow.

tāuka

tāuka, (-‘ia). Bend, make pliable or viscous. ‘E tāuka roa tēnā ki te a‘i. That will need heat to bend it.

tāukauka

tāukauka, (-‘ia), fq. tāuka. Mix, make pliable. ‘Auraka e tāukauka roa i te pēni. Don’t mix the paint too thick.

tāumukai

tāumukai, (-‘ia). Provide a feast, feast (tr.). ‘E mea tau kia tāumukai‘ia rātou kā ‘oki atu ei. We really ought to give them a feast before they go back.

tāungakō

tāungakō, 1. To add ungakō. Kua ‘ākara matariki ‘aia i tōku tāungakō‘anga i te mitiore. He watched closely as I put the ungakō in the mitiore. 2. Having ungakō added. ‘E mitiore tāungakō tēia. There are ungakō in this mitiore.

tāupe1

tāupe1, (-a, -‘ia). Bend something over, cause it to droop. ‘I nā kia tāupe mai ana i tēnā ‘ātava. How about bending that branch down.

tāupe2

tāupe2, (-a, -‘ia). Leave (clothes) out in the dew. Kua tāupe ‘aia i te ‘āriki kaingākai, kia teatea. He left the tablecloth out in the dew to whiten it.

tāupeupe

tāupeupe, (-a, -‘ia), fq. tāupe. Bend over. E taupeupe akera te ra, when midday was past (1 Kings 18.29).

tāuru

tāuru, (-a, -‘ia). Insert, put something in. Kua tāuru ‘aia i te taura ki roto i te putā-nira. She threaded the needle; Kua tāuru ‘aia i ōna ngā rima ki roto i te pūtē piripou. He put his hands in … Continue reading

tāurunga

tāurunga, (-‘ia). Lean (tr.). E tāurungā atu i a pēpe nā ko na. Lean baby that way.

tāuruuru

tāuruuru, (-a, -‘ia), fq. tāuru. Insert. Kua nga‘anga‘ā te ‘uā-moa i tōna tāuruuru-‘anga ki roto i te kete. He broke the eggs putting them into the basket; Tāuruurua te a‘i kā mate. Put something on the fire or it‘ll go … Continue reading

tāuta

tāuta, (-‘ia). Pile or heap something carelessly, in disordered profusion. ‘Auraka e tāuta ‘ua i te va‘ie mē tuku ki raro i te umu. Don’t just pile the wood on anyhow when you lay the oven; Ka pururū te pi‘a … Continue reading

tāutauta

tāutauta, (-‘ia), fq. tāuta. Pile, heap or stack up. Kua tāutauta‘ia te a‘i ki te kī kau marō. Dry coconut fronds were piled onto the fire.

tāutunga

tāutunga, (-‘ia). (Cause to) punish. Nā‘ai koe i tāutunga? Who caused you to be punished?

tāvā

tāvā, (-‘ia). Cause or leave gap or space. Tēnā tā‘au ngā‘i e tāvā. That is the place where you should leave a gap.

tāvāvā

tāvāvā, (-‘ia), fq. tāvā. Space out. Ko koe rāi kā kite ē, ka ‘akapē‘ea koe mē tāvāvā. You know how to space (them) out.

tāvī

tāvī , (-a, -‘ia) = ‘akavī . Stir up, disturb.

tāvī vī

tāvī vī , (-a, -‘ia). Attach chains. Kua tāvī vī rātou i te au tumu rākau mama‘ata i te kika‘ia‘anga ki te ngā‘i keke‘anga. They used chains to drag the big trunks to the sawmills; Kua ‘inangaro ‘aia kia pērā … Continue reading

tāva‘a1

tāva‘a1. Take out a dovetail or other mortise and tenon joint (in timber). E tāva‘a i te ‘ope o ngā rākau kā pa‘u ei. Make a mortise and tenon joint in the ends of the two pieces of wood and … Continue reading

tāva‘a2

tāva‘a2. 1. Bridle (a horse), harness up (horse and wagon), muzzle. E tāva‘a koe i te ‘oro‘enua. Put the bridle on the horse; Kua tāva‘a koe i te pere‘ō? Have you harnessed up the horse and cart? 2. n. Bridle, … Continue reading

tāva‘arua

tāva‘arua, (-‘ia). Make a hole. Ka tāva-‘arua au nā mua. I‘ll make the holes first.

tāva‘ava‘arua

tāva‘ava‘arua, (-‘ia), fq. tāva‘arua. Make a hole. ‘E a‘a rā i tāva‘ava‘arua‘ia ai tēnā ngā‘i? Why was that place made full of holes?

tāvai

tāvai, (-a, -‘ia). Add liquid to something. Tāvaia te ‘akari ka tatau ei. Put some water with the grated coconut and then strain it; Kua tāvai au i te ngaika. I’ve slaked the lime. ‘E pēni marō teia, kāre i … Continue reading

tāvaita‘i

tāvaita‘i, (-a, -‘ia). 1. Unite (tr.). Ka tāvaita‘i i tō tātou manako ki te ‘inangaro ‘okota‘i. Let us pool our ideas for the one purpose. 2. To combine (intr.), cooperate. Kua tāvaita‘i rātou i te rave‘anga i te ‘anga‘anga. They … Continue reading

tāvaitata

tāvaitata, (-‘ia). 1. Bring something near. E tāvaitata koe i te pi‘a ki te pae i te pū rākau. Put the box up beside the tree. 2. Approach, come near. Ka tāvaitata atu au? Shall I come closer?

tāvaitatatata

tāvaitatatata, (-‘ia), fq. tāvaitata. Bring something near. ‘Ei a‘a e tāmamao, e tāvaitata ‘aere ‘ua rā. Don’t spread out, stay quite close together.

tāvaivai

tāvaivai, (-a, -‘ia), fq. tāvai. Add liquid to something. Kua tāvaivaia te ‘akari nō te kukuru roa. The coconut sauce was diluted because it was too thick.

tāvanavana

tāvanavana, (-‘ia). Cause to ruffle or bristle up (hair), fluff out (feathers). Te tāvanavanā ra te moa i tōna ‘uru kia marō. The hen is fluffing out her feathers to dry.

tāvaravara

tāvaravara, (-‘ia). Space things out, open (ranks). Tāvaravarā‘ia tō kōtou pā! Open ranks!; Kua tāvaravara ‘aia i te ‘uri tōmāti. He thinned out the (young) tomato plants.

tāvare

tāvare, (-a, -‘ia). 1. Dupe, deceive, fool sbdy. Nā‘au i tāvare iāia i vare ei ‘aia. You fooled him into it; Kua pēni‘ia taua kaingākai ta‘itō ra ‘ei tāvare i te aronga ‘oko‘oko. The old table was given a new … Continue reading

tāvare‘au

tāvare‘au, (-a, -‘ia). Make or dye something purple. E tāvare‘au koe i ā muri, ‘ei reira e mānea ai. Dye the back purple, and then it will look nice.

tāvarenga

tāvarenga, (-a, -ia). 1. Divert the attention, distract, keep sbdy occupied, hinder, delay. Kua tāvarenga ‘aia i te pēpe. She pacified the child; ‘Auraka rava koe e tāvarenga kē ia rātou. Don’t divert their attention; Kāre e nāku i tāvarenga … Continue reading

tāvarevare

tāvarevare. Be late. ‘Ea‘a tika ai koe e tāvarevare ana rāi? What is it that makes you so late all the time?; Ka ‘aka‘utungā-‘ia te tamariki tāvarevare. Children who come late will be punished; Ka pāpā au ia kōrua mē … Continue reading

tāvarevarenga

tāvarevarenga, (-‘ia), fq. tāvarenga. Distract sbdy. Nāku e tāvarevarenga iāia, nā‘au e ‘apai kē i te pi‘a. I‘ll keep his attention distracted, you carry the box away.

tāvari

tāvari, (-a, -‘ia). 1. Muddy or soil something. 2. Dig up and irrigate, make muddy. Mē ka tāvari koe i tā‘au repo, ka pērā katoa au i tāku. If you are going to irrigate your taro patch, I‘ll do the … Continue reading

tāvarivari

tāvarivari, (-a, -‘ia), fq. tāvari. Muddy or soil something. Kua tāvarivaria te ara e te tī nana puaka. The sow has made the path muddy; Kua kite au i te toa puaka i te tāvarivari‘anga iāia. I saw the boar … Continue reading

tāvavana

tāvavana, (-‘ia). Erect (spines), prick up (ears). Kua tāvavana te tōtara i ōna tara. The porcupine fish has erected its spines.

tāvave

tāvave, (-a, -‘ia). 1. Make haste, arrive soon or early. Tāvave! Hurry up!; Ko te aronga tē ka tāvave mai, ko rātou tē ka ‘aere mua. Those who come early will get away early. 2. To hurry sbdy or something … Continue reading

tāvavevave

tāvavevave, (-a, -‘ia), fq. tāvave. Make haste. Kāre ē, te tāvavevave atu nei mātou i a kōtou. It’s not that we are hurrying you up.

tāve‘u, tūve‘u

tāve‘u, tūve‘u, (-a, -‘ia). Stir up, disturb, disperse. Kua tāve‘u‘ia te punāvai e te tamaiti. The child stirred up the pond; ‘Auraka e tāve‘u i te ko‘angā rango, ka paoa koe. Don’t disturb the wasp nest, you‘ll get stung; Kua … Continue reading

tāve‘uve‘u, tūve‘uve‘u

tāve‘uve‘u, tūve‘uve‘u, (-a, -‘ia), fq. tāve‘u, q.v. Tē tāve‘uve‘u‘ia maī ra ‘a muā vai. (The water) upstream is being disturbed.

tāvene

tāvene, (-a, -‘ia). 1. Sweeten (tr.). Tāvenea tā‘au kaope, ka ‘inangaro ‘a Tima i te tuka. Sweeten your coffee now, Tima wants the sugar; ‘Āria kia tāvene au i tāku tī . Wait until I’ve sweetened my tea. 2. Sweetened. … Continue reading

tāvenevene

tāvenevene, (-a, -‘ia), fq. tāvene. Sweeten (tr.). Kāre i tāvenevenea ana tā rātou ū, i inu pērā ‘ua. They didn’t sweeten their milk, they drank it just as it was.

tāvenu

tāvenu, (-a, -‘ia). Make watery or insipid. Tāvenu‘ia mai, ‘e kava! Water it down, it’s sour!

Tāvenuvenu

Tāvenuvenu, (-a, ‘ia), fq. tāvenu. Make watery. Kāre au e ‘inangaro ana kia tāvenuvenu‘ia. I don’t want it to be watered down.

tāvera

tāvera, (-‘ia). Heat something. E tāvera i te vairākau kā inu ei. Heat the medicine before you drink it; E ‘akakoromaki koe kia tāverā‘ia te vai. Be patient until the water has been heated up.

tāveravera

tāveravera, (-a, -‘ia), fq. tāvera. Make something hot or pungent. E tāveravera kōtou i te au tini vai, kua vaitata te ora kai tī . Heat up the tins of water, it’s nearly teatime; ‘Auraka e tāveravera roa i te … Continue reading

tāvere

tāvere, (-a, -‘ia). 1. Trawl, tow (boat or vehicle). Mē ka tāvere kōrua, e tiki mai i te a‘o ma te tī punu. If you two are going trawling, come and get the line and spoon. ‘E poti matī ni … Continue reading

tāverevere

tāverevere, (-a, -‘ia), fq tāvere 1. Trawl, tow (boat or vehicle). Kua tāverevere rāua i te au poti kākō ki te uāpu. They towed the cargo boats to the wharf; ‘E matau tāverevere, mē ‘e ‘uru tei runga. It’s a … Continue reading

tāveru

tāveru, (-a, -‘ia). Cut into a fringe, rip or cut into strips, make tattered or frayed. Ka tāveru au i ā konei? Shall I fray it here?

tāveruveru

tāveruveru, (-a, -‘ia), fq. tāveru. Cut into a fringe. ‘E mānea ake rāi pa‘a mē tāveruveru‘ia. It would look nice perhaps if it were cut into fringes.

tāvi‘ivi‘i

tāvi‘ivi‘i, (-a, -‘ia). Defile, pollute, make dirty, disgusting or untidy. Kua papaki ‘aia i tōku katu i tōku tāvi‘ivi‘i‘anga i tōna pona ki te vari. She whacked me over the head for getting her dress all muddy; Kua tāvi‘ivi‘ia tōku … Continue reading

tāvine

tāvine, (-a, -‘ia). Add raisins or currants. Tāvinea tō kēke kā tunu ei. Put some raisins in the cake before you bake it; Ka tāvine tā‘au pūrēni? Are you going to put raisins in your pudding?

tāvini

tāvini, n. 1. A servant. Ko tōku tāvini va‘ine tērā. That’s my maidservant; ‘E ‘anga‘anga tāvini tāna. She works as a domestic servant. Tāvini o‘u‘ia, a hired servant. Tāvini tuika‘a, an unpaid helper. Ko te tū ia o te tāvini … Continue reading

tāvinika

tāvinika, (-‘ia). Add vinegar. Ka tāvinika au i tāku ika mata kā kai ei. I‘ll soak my raw fish in vinegar before I eat it.

tāvinivini

tāvinivini, (-a, -‘ia). Give sbdy the shudders, cause sbdy to shudder with fear, horror, aversion. Ka tāvinivini rava au iāia kia kore ‘aia e mātau ‘aka‘ou i te taritari tuatua. I‘ll really put the wind up him so he won’t … Continue reading

tāviri

tāviri, (-a, -‘ia). 1. v.t. Wind or twist something round, rotate (wheel), twirl, drill, roll (cigarette), turn (key), lock or unlock, crank (car), grind (with coffee mill), screw or unscrew; knit, crochet, interlace; twist (story), switch (topics). Kua tāviri ‘aia … Continue reading

tāviriviri

tāviriviri, (-a, -‘ia), fq. tāviri 1,2. 1. v.t. Wind, twist, etc. Kua tāviriviria te ora ē kua motu te pirī ngi. The clock was wound up and the spring broke; Tēia te rau ‘ei tāviriviri i tō ‘ava‘ava māori. Here … Continue reading

tāvitiviti

tāvitiviti, (-a, -‘ia). Enliven, hurry up. Tāvitiviti‘ia mai ana tā‘au ‘anga‘anga. Hurry up with what you‘re doing.

tāviviki

tāviviki, (-a, -‘ia). Cause to go fast, hurry or rush sbdy. ‘Auraka e tāviviki i te mōtokā, ‘e ma‘ata te tangata i runga i te mataara. Don’t drive the car too fast, there are a lot of people on the … Continue reading

tē‘ea

tē‘ea, 1. Which one(s). Ko tē‘ea tāku? Mē ko tē‘ea. Which is mine? I don’t know which; I nā tē‘ea mataara koe i te ‘oki‘anga? Which way did you go back?; Ko tē‘ea te tika, mē ko tāna, mē ko … Continue reading

tē-, te-

tē-, te-, dem. pron. used with a numeral or locative pronoun to form a demonstrative construction that marks a following noun as singular. (See examples under tēia, teia, tēnā, tērā.)

1

tē1, part., pre-verbal marker, isochronic aspect. Translate by present continuous tense or (rarely) immediate future, or, in complex sentences, by a continous tense appropriate to main clause tense; always accompanied by nei, -na, ra after the verb. Tē manako nei … Continue reading

2

tē2, rel.pron. The one who (which). Note that the verbal particle may be dropped and usually is in imperatival sentences. Ko te tangata tē ka ārai mai iāku kā moto au. I‘ll punch the man who gets in my way; … Continue reading

tēkōpio

tēkōpio, n. (Bib. sekopio). Scorpion. ‘E punua tēkōpio ‘ua tei kakati iāia. It was a young scorpion that bit him. [Eng. scorpion.]

Tēkōtia

Tēkōtia. Scotland. Nō Tēkōtia mai tōna tupuna tāne. Her grandfather came from Scotland. [Eng. Scotia.]

tēkati

tēkati, n., (Bib. sekadi). Almond tree. Tē mānea ‘uā ra te pū tēkati i ko na. The almond tree is alright there.

tēke

tēke, n. Deck. Tē murumuru rā ra rātou i runga i te tēke. They‘re sunbathing on the deck. [Eng. deck.]

tēkeni

tēkeni, n., (Bib. dekeni). Millet. ‘E tēkeni tā rātou kai mou. Millet is their staple food.

tēkeretere

tēkeretere, n. Secretary. Koia te tēkeretere o te kāvana. She is the governor’s secretary. [Eng. secretary.]

tēnā

tēnā. That (there by you, connected with you). Tēnā tā‘au kai? Have you got your food with you there?; Ka ‘apai tēnā ki kō, ē tērā ki konei. Take the one (you’ve got) over there, and bring that one (over … Continue reading

tēnā‘o

tēnā‘o = tēnā a‘o.

tēnāna, tēnā na

tēnāna, tēnā na, 1. That (relating to you). Kāre tēnāna tuatua i te tika. That story (you have told me) is not true. 2. Now, therefore. ‘ī tēnāna, kia matakite i tō‘ou ‘aerenga, ‘eia‘a mei tā te kitekore. And so, … Continue reading

tēniviti

tēniviti. Sandwich. ‘E tēniviti a‘a tā‘au? What sort of sandwich do you have? [Eng. sandwich.]

tēpū

tēpū, n., (Bib. sepu). Agate. ‘E au pōro-patapata tēpū tāna. He has agate marbles.

tēpe

tēpe, n. Food safe. Tukuna te kai ki roto i te tēpe. Put the food in the safe. [Eng. safe.]

tēpu

tēpu. Tape, tape measure. ‘Ōmai i te tēpu kia vāito au i te roa i tō‘ou piripou. Let me have the tape to measure the length of your trousers; Kua ‘oko tēpu ‘aia ‘ē ono tapuae te roa. He bought … Continue reading

tērā

tērā, 1. That (one over there, not here by me or there by you, also used temporally for distant (non-present) time). Nō‘ai tērā ‘are? Whose house is that?; Ka ‘aere rātou mei tērā ‘ōire ki tērā ‘ōire. They will be … Continue reading

tērā‘o

tērā‘o = tērā a‘o3.

tērapi

tērapi, n., (Bib. seraphi). Seraphim.

tēria

tēria, n. Dahlia. ‘E ‘ua tēria kumukumu tēnā. Those seeds are for double-bloomed dahlias. [Eng. dahlia.]

tētātera

tētātera, n., (Bib. setatera). Sesterce. Kāre ‘e moni tētātera ‘aka‘ou. The sesterce coins are no more.

tētātia

tētātia, n., (Bib. setadia). Furlong. Mei te ono nga‘uru tētātia i te mamao, about sixty furlongs distant.

tētē1

tētē1, n. Pufferfish, called ‘ue when fully grown. ‘E tētē tēnā ika, kia matakite ka katikatia te kupenga. That’s a tētē, watch out, it‘ll bite the net. [Pn. te‘ete‘e.]

tētē2, tī tē

tētē2, tī tē, n. Drumstick. ‘Ōmai i te tētē o te pa‘u. Let me have the drumsticks; ‘E tī tē ‘ātete tēnā. That is a stick for the side-drum.

tēta‘i

tēta‘i, 1. A certain (one), any, some. Tē no‘ō ra tēta‘i tangata ki reira, ko Puna tōna ingoa. There was a man living there, by the name of Puna; Kua motu tō tēta‘i mata. One of them sustained a cut … Continue reading

tī ‘ae

tī ‘ae, (-‘ia). Tease, infuriate. Mē tī ‘ae koe iāia kā riri. He‘ll lose his temper if you tease him; Kua riri te puakāoa nō tei tī ‘ae‘ia. The dog lost its temper when it was teased. Tangata tī ‘ae … Continue reading

tī ‘ae‘ae

tī ‘ae‘ae, (-a, –‘ia), fq. tī ‘ae. Tease. Kua tī ‘ae‘ae ‘aia i te puakaoa. He kept teasing the dog.

1

tī 1. The letter T.

2

tī 2, n. 1. Tea. Tēia tēta‘i kapu tī nā‘au. Here’s a cup of tea for you; Kia pupū te vai ka ma‘ani ei te tī . Make the tea when the water boils. Punu kai tī , teaspoon. Tiā … Continue reading

3, rau-tī

tī 3, rau-tī , n. A plant (Cordyline terminalis). ‘Ei raro ake te kape, ‘ei runga ake te tī kā ta‘u ei. Put the kape underneath at the bottom of the oven and the tī roots on top when you … Continue reading

tī kā

tī kā, n. Cigar. Kua pu‘ipu‘i ‘aia i tāna tī kā. He puffed his cigar. [Eng. cigar.]

tī kaokao

tī kaokao, 1. (-a, –‘ia, –na). Tilt something. Tī kaokaoa te tini kā kapu ei i te vai ki va‘o. Lean the tin to one side when you scoop the water out. 2. v.i. List, heel over. Kua tī kaokao … Continue reading

tī karo

tī karo, (-a, –‘ia). Hook, prize, winkle, gouge out. E tī karo i te repo i roto i te motu ki te pine. Pick the dirt out of the cut with a pin; Kāre e taea i te tī karo, … Continue reading

tī karokaro

tī karokaro, (-a, –‘ia), fq. tī karo. Hook, gouge out, etc. E tī karokaro i te repo i roto i tō maikuku rima. Get the dirt out from under your nails; Kia oti te pate ta‘ito i te tī karokaro … Continue reading

tī kata

tī kata, n. Kettle. Kua repo te va‘a o te tī kata. The spout of the kettle is dirty; Tē tunu tī katā-vai nei au. I‘m boiling up a kettle of water; Tei ‘ea te tāpoki tī kata? Where is … Continue reading

tī kau

tī kau, (-a, –‘ia). Put the arm(s) around. Kua tī kau ‘aia ki runga iā māua i tō māua arataki‘anga iāia ki va‘o. He put his arms around our shoulders as we led him off; Kua tī kau‘ia e ia … Continue reading

tī kaukau

tī kaukau, (-a, –‘ia), fq. tī kau. Put the arm(s) around, embrace. Kua tī kaukau rātou ē kua āoa. They embraced one another and cheered aloud.

tī keti

tī keti, (-a, –‘ia). 1. Send invitation. Kua tī keti au ia rātou kia ‘aere mai ki te umukai. I’ve sent them invitations to the feast; Kua tī ketia mai koe? Have you had your invitation? 2. n. Ticket, label, … Continue reading

tī kiro

tī kiro, n., (Bib. sigilo). 1. Envelope. E ‘atu‘atu meitaki i te pēpa ka tāuru ei ki roto i te tī kiro. Fold the paper neatly before you put it in the envelope; Ko te paeketi tī kiro ‘openga rāi … Continue reading

tī kitinare, tikitinarī ,

tī kitinare, tikitinarī , n. Dictionary. [Eng. dictionary.]

tī koru

tī koru, n. A native bark cloth, white, formerly worn as cloak or robe on ceremonial occasions. Kua ‘akakāka‘u rātou iāia ki te tī koru ē kua ‘akapare ki te pare ‘uru manu. They dressed him in (a cloak of) … Continue reading

tī koti

tī koti, (-a, –‘ia). 1. Make a mark across. Nō tei tārevakē, nō reira au i tī koti ei ki te pēni muramura. It was wrong, so I put a red pencil mark through it; ‘E manu tī koti teatea, … Continue reading

tī kotikoti

tī kotikoti, (-a, –‘ia), fq. tī koti. Go across, make mark across. Kua tī kotikoti ‘aia i tāku puka ki te pēni. He scribbled pencil marks over my book; Ko te pona tī kotikoti teatea tā‘au e va‘ī . Wrap … Continue reading

tī mēni

tī mēni, n. Cement, concrete. Kāre au e ‘inangaro tī mēni, ‘e ngaika rāi tāku ‘ei patu i tōku ‘are. I don’t want any cement, I’ve got (coral-) lime to build my house with. [Eng. cement.]

tī mata

tī mata, (-a, –‘ia). Test, try out, tempt, try to persuade, make an effort or attempt. Kua tī mata te pū‘āpi‘i i tāna pupu. The teacher tested his class; ‘Inā, kia tī mata i te ‘aere. Come on, see if … Continue reading

tī matamata

tī matamata, (-‘ia), fq. tī mata. Test, tempt, etc. Inā kia tī matamata au i tō‘ou pātikara? I say, let me have a try on your bicycle?; Kua tī matamata‘ia rātou ki te au mea tei ‘āpi‘i‘ia kia rātou i … Continue reading

tī nai

tī nai in the phrase tī nai mate, (-‘ia). 1. Be in a coma, stupor, faint. Kua tī nai mate ‘iōra ‘aia ē, mei te rua ora i muri mai, kua kite ‘aka‘ou ‘aia i te tangata. He blacked out … Continue reading

tī nainai1

tī nainai1, 1. Be deep, sound (of sleep). Kua tī nainai roa tāna moe. He was sound asleep; Kua topa‘ia ‘aia e te moe tī nainai, nō reira ‘aia i kore ei e kite ia mātou i te tae‘anga i … Continue reading

tī nainai2

tī nainai2, v.i., fq., intens. mate tī nai. Be in a long, deep coma, etc. Kua mate tī nainai roa, kāreka te ‘akaea te ‘anga‘anga ‘uā ra. He is in a deep coma, but his breathing has been going on … Continue reading

tī nana

tī nana, n. Mother (animal), female animal which has had young. ‘ī varu punua a tērā tī nanā-moa. That hen has eight chicks; Tē kimi tī nana puakatorō ra ‘aia nāna. He is searching for his cow (not heifer); ‘E … Continue reading

tī pū

tī pū, (-a, -‘ia). 1. Cut, chop, sever (general term). E tī pū ki te toki kia kore te mātipi e ‘ati. Cut it with the axe so you won’t break the knife; ‘E tangata tī pū va‘ie tērā. There … Continue reading

tī pūpū

tī pūpū, (-a, -‘ia), fq. tī pū. 1. Cut, slice, chop, sever. ‘Auraka e tī pūpū i te pākiri o te rākau. Don’t keep cutting the bark of the tree. Mātipi tī pūpū puakatoro, butcher’s knife. Mātipi tī pūpū varāoa, … Continue reading

tī pani

tī pani, n. Frangipani (Plumeria sp.). Ka ma‘ani ‘ua tōku ‘ei ki te tī pani. My garland is just going to be made of frangi-pani. [ ? frangipani.]

tī paopao

tī paopao, (-a, -‘ia). Bit by bit, a little at a time, here and there, spasmodically only. Kua kai tī paopao ‘aia i te varāoa. He took little nibbles here and there at the slice of bread; Kua riri ‘aia … Continue reading

tī paoti

tī paoti, n. Teapot, pot. ‘E tī paoti va‘a repo tēnā, ‘ōreia. That teapot has got a dirty spout, clean it; Kua ‘apai tī paoti kaope mai ‘aia nā māua. He brought us a pot of coffee. [Eng. teapot.]

tī papa

tī papa, v.i. Lie flat and face-down; bow low; prone. Kua tī papa ‘iōra rātou ki runga i te one i te kite atu‘anga i te ‘enemi. They lay prone on the ground when they saw the enemy; Nō te … Continue reading

tī paru

tī paru, (-a, -‘a). Crush to pieces, smash up, break up. E tī paru i te patu ta‘ito kā patu ‘aka‘ou ei. Break down the old wall and rebuild it; Kua tī paru ‘aia i te au vaevae kākara ‘ei … Continue reading

tī poki

tī poki, (-a, -‘ia). Turn over (face-down), turn upside down (tr. and intr.). ‘Ea‘a koe i tī poki ei i tēnā kapi pere? Why did you turn that card face-down?; Kua tī poki ‘aia ki raro i runga i te … Continue reading

tī pokipoki

tī pokipoki, (-a, -‘ia), fq. tī poki. Turn face-down or upside down. E tī pokipoki i te au mereki ki raro. Turn the plates face down.

tī poro

tī poro, n. The lime tree and fruit. Ko te tī poro i pakari tē ‘a‘aki. Pick the limes which are ripe; ‘E vai tī poro tāku kā inu. I‘ll have some lime juice; Tē ‘a‘aki tī porō ra ‘aia … Continue reading

tī poto

tī poto, n. Width, breadth. ‘ī ‘itu tapuae i te tī poto, ‘ē varu i te tī roa. It is seven foot wide and eight foot long; Vāitoa mai te tī poto o tēnā pi‘a. Measure the width of that … Continue reading

tī pou

tī pou, n. Lead, sinker. Kua tā‘ī ‘ī tāku tī pou ki runga i te kāoa. My sinker has snagged on the coral. (See tāpou.)

tī punu

tī punu, n. 1. Spoon. E tuku ‘ē rua tī punu tuka ki roto i te kapu kaope. Put two teaspoons of sugar in the cup of coffee; Tē ‘ōrei tī punu nei au. I‘m washing (tea)spoons. Tī punu kai … Continue reading

tī puta1

tī puta1 (-‘ia), 1. Pierce, puncture, perforate. Kua tī puta ‘aia ki te tipi ē kua ta‘e te vai. He pierced it with a knife and the water came out; Tī puta‘ia ki te nira. Puncture it with the needle. … Continue reading

tī puta2

tī puta2. A poncho-like garment (traditionally made of bark cloth). Nō ‘ai tēia tī puta? Whose tī puta is this? Te ma‘ani tī puta maī ra rātou. They are making tī puta garments.

tī putaputa

tī putaputa, (-‘ia), fq. tī puta. 1. Pierce, etc. Nā te kiore toka i tī putaputa i te merēni. It was a rat that gnawed these holes in the melon; ‘Ei ‘apinga keokeo te tī putaputa i te va‘arua. We … Continue reading

tī rāpia

tī rāpia, n. A fish, tilapia. Ka varaipāni au i te tirāpia, mē ka tunutunu ‘ua au? Shall I fry the tilapia or just grill them? [Eng. tilapia.]

tī ra‘a

tī ra‘a, v.i. 1. Lie/lean/fall flat on one’s back. Kāre au e meitaki i te tī ra‘a, ‘e mamae taku tua. I can’t lie on my back very well, it hurts; Kua tī ra‘a ‘aia ki raro i tōku moto‘anga. … Continue reading

tī ra‘ara‘a

tī ra‘ara‘a, fq. tī ra‘a. Lie, etc., flat on the back. ‘E aronga murumuru rā tērā e tī ra‘ara‘ā ra i runga i te one. Those people stretched out on their backs on the beach there are sunbathing; Nō tā … Continue reading

tī rekireki

tī rekireki, v.i. Wobble, (be) unsteady (insecurely balanced). Tē tī rekireki ‘uā ra tēnā pi‘a nō te potonga rākau i raro ake. That crate is wobbling to and fro because there is a bit of wood underneath it; ‘Auraka e … Continue reading

tī ria

tī ria, pass. titiri. Throw away. Tī ria, kua pirau! Throw it away, it’s rotten!

tī rika

tī rika, n., (Bib. silika). Silk. ‘E tī rika tēnā kāka‘u. That is a silk material; ‘E pona tī rika tāna i ‘inangaro. It was a silk shirt he wanted; Kua ‘oko taura tī rika ‘aia ‘ei tui i tōna … Continue reading

tī roa

tī roa, 1. v.t. Lay something lengthwise, with the long side running in a given direction. Kāre e tī roa nā tēnā tua ka nā tēia tua. Don’t have it running that way, have the long side running this way; … Continue reading

tī roaroa

tī roaroa (-‘ia), fq. tiroa. Lay or lie lengthwise. Kua tī roaroa‘ia te poupou ki tēta‘i tua i te kauvai ‘ei ara. The posts were laid across the river to make a path. Tī roaroa‘anga vaevae, footstool.

tī roe

tī roe. The new moon (one of the arāpō). E tuku ki te tī roe ka ‘akapiri ei i tō tī nana puaka ki te toa. Wait till new moon before you put your sow to the boar.

tī roi

tī roi (-a, -‘ia). Gaze hard, stare (often followed by matariki intently). Kua tī roi matariki akē ra ‘aia ki taua meā ra ma te kamokore o tōna mata. Then she stared hard at the object without blinking; Kua tī … Continue reading

tī ruvi

tī ruvi, n., (Bib. diluvi). Flood. ‘E tī ruvi ma‘ata tei tupu ana i te tuātau o Noa. A great flood occurred in the time of Noah. (cf. turuvi.)

tī tā

tī tā, n., (Bib. teita). Rubbish, litter, trash, cut grass, weeds, the bush. Ko‘ia te tī tā. Pick up the litter; I ngaro ki roto i te ngā‘i tī tā. It disappeared among the weeds; Tē vāere tī tā ra … Continue reading

tī tāpou1

tī tāpou1, (-a, -‘ia). Swoop down, rush or bear down upon. Kua tī tāpou mai te pa‘ī rere ē kua pupu‘i ‘aere i te tangata. The plane swooped down and fired at the people; Kua kite atu au iāia i … Continue reading

tī tāpou2

tī tāpou2, n. Jew’s-harp. ‘E ‘akatangi tī tāpou tāna ‘anga‘anga i roto i tā mātou pupu ‘ura. He plays the jew’s harp in our dance band.

tī tē

tī tē, n. Drumstick. Nā‘ai i rave i tāku tī tē? Who took my drumstick?

tī tērama

tī tērama, n., (Bib. diderama). Tribute, tax. Tei roto ‘ua i te Puka Tapu teia tuatua nei, ‘e tī tērama. This word tī tērama is found only in the Holy Bible.

tī tī 1

tī tī 1, 1. A small bird of the petrel family, formerly a common source of food on Mangaia; probably the Black-winged Petrel (Pterodroma nigripennis). ‘E tī tī taua manu, ‘e manu tangi reka. That’s a tī tī , it … Continue reading

tī tī 2

tī tī 2, v.i. Produce thin, highpitched note from wooden gong drum by playing it near the end. E tī tī i te pātē mē tae ki teia ngā‘i. Tī tī on the drum when you get to this part.

tī tī 3

tī tī 3, n. A straight (in poker). ‘E tī tī tōku pea, ‘ē toru va‘ine tōna. I‘m holding a straight, he has got three queens.

tī tō

tī tō, 1. (-a, -‘ia). Pour. E tī tō i te vai ki roto i te mō‘ina. Pour the water into the bottle; Tī tōa te ū ki roto i te pāni. Pour the milk into the pan; ‘E tini … Continue reading

tī tōtō

tī tōtō, (-a, -‘ia), fq., grad. tī tō. Pour. Tē tī tōtō ra ‘aia i tāna kava ki roto i te mō‘ina. He is bottling his home-brew; Kua tī tōtōa te vairākau ki roto i tōna mata. The lotion was … Continue reading

tī ta‘a

tī ta‘a, v.i. 1. Lean, tilt. Tē tī ta‘a ‘uā ra taua ‘arē ra mei te meā ra ē kā ‘inga. That house is leaning over as if it is about to topple down; Kua tī ta‘a ‘aia ki muri … Continue reading

tī ta‘ata‘a

tī ta‘ata‘a, v.i., fq. tī ta‘a. Lean, tilt, sway; lie about. Ko te au rākau e tī ta‘ata‘a ‘uā ra i te pae one tē tari mai. It’s the logs which are lying strewn around on the beach which you … Continue reading

tī tau

tī tau, (-a, -‘ia). Strive hard, endeavour, make persistent efforts, persevere. Kua tī tau ‘aia kia peke iāia te rē. He strove hard to win the prize; Kua tī tau‘ia taua puakā ra kia mou, nō te kai taro. Every … Continue reading

tī tautau

tī tautau, (-a, -‘ia), fq. tī tau. Strive, persevere, etc. Kua tī tautau rātou kia taea te ‘enua, ‘inārā nō te pakari o te matangi ē te ngaru, kāre atū ra te ‘enua i kitea. They fought to reach land, … Continue reading

Tī tema, Tī temepa

Tī tema, Tī temepa, prop.n. December. Ko Tī tema te marama i tae mai ei au. I arrived in December. [Eng. December.]

tī ti‘a1

tī ti‘a1, 1. v.t. Use tea or coffee strainer, strain. E tī ti‘a i te tī mē tī tō ki roto i te au kapu. Use a strainer when you pour the tea into the cups. 2. n. A tea … Continue reading

tī ti‘a2

tī ti‘a2, (-‘ia). 1. Wear spectacles, goggles. Kua maki tōna mata, nō reira ‘aia i tī ti‘a ‘aere ei. She has got something wrong with her eyes, that’s why she goes around in spectacles; Kua tī ti‘ā‘ia tō tī ti‘a … Continue reading

tī ti1

tī ti1, n. Cheese. ‘E ū ma‘ani tī ti tēnā. That milk is for cheese-making; Kāre au e kai ana i te tī ti. I don’t eat cheese; E paunu mai ‘ē toru tirī ngi tī ti. Weigh me out … Continue reading

tī ti2

tī ti2, n. Sheet, rope for sail. E tāpū mai koe i te tī ti o te vaka. Hold fast to the sheet of the canoe. [Eng. sheet.]

tī tika

tī tika, v.i. Perfectly straight, level. Kua tū tī tika rātou i te pāti‘anga te reva. They stood strictly to attention as the colours passed; E ma‘ani koe i te niuniu kia tī tika meitaki. Get the wire really straight; … Continue reading

tī tiko

tī tiko, v.i. Evacuate the bowels, shit. ‘Apaina atu tō‘ou ‘oro‘enua, ko te tī tiko ākonei ki kona. Take your horse away in case it dungs there. ‘Are tī tiko, lavatory. [Pn. *tiko.]

tī tima1

tī tima1, v.i. Refuse to follow advice or to carry out instructions; Make trouble; rebel, defy. Mē ka tī tima kōtou, tē vaī ra te tuātau e tatara‘ara ai kōtou. If you refuse to do it, there will come a … Continue reading

tī tima2

tī tima2, n., (Bib. sitima). Shittah tree (a kind of acacia). Tēnā te tī tima ‘ei va‘ie. There’s the shittah tree for firewood.

tī to‘u

tī to‘u, (-‘ia, -a, -na). 1. Dip something lightly into. E tī tō‘u i tā‘au kai ki te tai ‘akari mē kai. Dip your food into the coconut sauce when you eat it; Kua tī to‘u ‘aia i tōna rima … Continue reading

tī to‘uto‘u

tī to‘uto‘u, (-a, -‘ia, -na), fq. tī to‘u. 1. Dip. Kā pou te ‘inika mē tī to‘uto‘u putuputu koe i te tiōka ki roto. You‘ll absorb all the ink if you keep dipping the chalk into it. 2. Splash, make … Continue reading

tī toe

tī toe, (-a, -‘ia). Cut a groove; grooved. E tī toe i te rākau kā pa‘u ei. Groove the timbers before you join them; Kia oti i te tī toe, ka tāpiri ei i ngā rākau. Glue the two pieces … Continue reading

tī toi

tī toi. Roll back (tight-fitting sheath). Ko te uaua va‘ī o te mōrī tī ti‘a tā‘au e tī toi ki muri mē kiriti i te pātiri ki va‘o. You must roll back the rubber casing on the waterproof torch when … Continue reading

tī toitoi

tī toitoi, (-a, -‘ia), fq. tī toi. Roll a sheath back, to and fro. Kua tī toitoi ‘aia i te va‘ī ki mua, ‘inārā kāre e rauka ki va‘o nō te pipiri. He rolled the covering sheath forward, but he … Continue reading

tī tona1

tī tona1, n., (Bib. sitona). Wheat. Kua kokoti‘ia te tī tona. The wheat was cut; Tē tanu tī tonā ra rātou. They are sowing wheat; ‘Ī ‘ia pūtē tī tona i kī ? How many sacks of wheat have been … Continue reading

tī tona2

tī tona2, n. (Bib. disona). Pygarg. Te puaka ni‘o taetaevao, ē te disona, the wild goat and the pygarg.

tī vae

tī vae, (-a, -‘ia). 1. Patch something. Tē tī vaē ra ‘aia i tōna pona. He is patching his shirt; Kāre au e ‘ao‘ao i tēnā piripou tī vae. I‘m not wearing those patched trousers; Kua tī vae‘ia te punu … Continue reading

tī vaevae

tī vaevae, (-a, -‘ia), fq. tivae. 1. Put patches on. Kua tī vaevae ‘aia i te au tāmaka nga‘anga‘ae. He put patches on the ripped shoes; Kua tī vaevae‘ia te au rākau pē i te pāruru o te ‘are. He … Continue reading

tī vata

tī vata. Cease; always (with a negative). Kāre rava ‘aia i tī vata i te rave i te kino. He never ceased from doing evil; Nō tā rātou tī vata kore i te pati, nō reira kua aro‘a ‘aia ia … Continue reading

tō‘anga

tō‘anga, nom. Perch, roosting place, etc. ‘E tō‘anga tēnā pū toa nō te kōta‘a. That toa tree is a roosting place for frigate birds. [tō6, ‘anga.]

tō‘ou

tō‘ou. Your(s). ‘E ‘apinga tō‘ou i ngaro? Have you lost something; Tēia tō‘ou, nōku tēnā. This is yours here, that’s mine (you’ve got there); E kimi meitaki i tō‘ou manako. Think carefully.

tō‘unga‘unga

tō‘unga‘unga, (-‘ia), v.i. Fall in small or scattered drops, drizzle. Kua tō‘unga‘unga te ua. It is spitting with rain; Kāre tāua e mā‘ū, ‘e ua tō‘unga‘unga ‘ua. We shan’t get wet, it’s only a light drizzle (a few spots); Mei … Continue reading

1

tō1, pers.pron. Your (poss., 2nd sg. neutral, prenominal only). ‘Apai mai i tō tamaiti. Bring your son. [Ce. *too5.]

2

tō2, cplx art., t- plus o/ō. The….of. Kua tae mai tō Mere māmā. Mary’s mother has come; Ko tō reira tangata tā kōtou e ‘akaiti mai. It is the people of that place whom you must reduce in numbers; Ko … Continue reading

3

tō3, n. Sugarcane (Saccharum officinarum). E ‘a‘ati i tēta‘i panā-tō nā Kāvea. Break Kāvea off a length of your sugarcane; Kua ‘akatomo‘ia te tō ki runga i te au pere‘ō. The sugar-cane was loaded into the waggons. [Pn. *too2.]

4

tō4, 1. v.i. Give a shout of warning. Kia ngaro au i te pipini kā tō ei koe. When I am completely hidden, give the shout. 2. n. A shout given by those hiding in the game of hide-and-seek to … Continue reading

5

tō5, (-a, -‘ia, tōia‘ia). Pull, haul. ‘Auraka e tō pakari i te a‘o kā motu. Don’t pull the line in too hard, it will snap; I tōna tō‘anga i te taura, kua tuku pō‘itirere au ē kua ‘inga ‘aia ki … Continue reading

6

tō6, (-ria). 1. Perch, alight, settle, land. Kua tō te manu ki ta‘atai. The bird perched on the beach; Ka tōria tēnā pū rākau e te manu nō tei para te ‘ua. The birds will perch on that tree because … Continue reading

7

tō7, v.i. Conceive, become pregnant. Kua tō ‘iōra taua va‘inē ra ē kua ‘ānau mai ‘e tamāroa. The woman conceived and gave birth to a baby boy; Mē ‘e puaka tō, nā Kaitanau. If it’s a pregnant sow, it’s Kaitanau’s; … Continue reading

8

tō8. Fight, strike, beat, ravish, rape (Ait. dial. = Rar. tā). ‘E rare kino te tō va‘ine. To rape a woman is stupid.

tōi

tōi, (-a, -‘ia). 1. Shake, stir, move out of position or alignment. Kua tōia te ‘ātava rākau kia pururū te ‘ua. The branch of the tree was shaken to get the fruit down; E tōi mārie i te pēni ki … Continue reading

tōioi

tōioi, fq.tōi. 1. Stir, shake, wobble, etc. Tērā mai te tī punu ‘ei tōioi i te varāoa ē te ‘uā-moa kia ‘iro meitaki. Here is a spoon to mix the flour and eggs with; Kua tōioi‘ia te ‘ātava rākau kia … Continue reading

tōkā

tōkā, (Bib. akatokā). Despise, spurn. Kua tōkā rātou i tā‘au i rave. They despised what you had done.

tōka‘ika‘i

tōka‘ika‘i, v.i. Kick out with feet and legs. Kua topa te puaka ki raro i te puta‘anga ē kua tōka‘ika‘i te vaevae. The pig fell over when it was shot and thrashed around with its legs; Nō te teima‘a i … Continue reading

tōkere

tōkere, n. Slit gong (Ait., ‘Ātiu, M.M. dial. = Rar. pātē). [Ce. *tookere.]

tōku

tōku, poss.pron. My, mine. Tēia tōku, tēra tō‘ou. This is mine here, that’s yours over there; Ko tōku ‘are tēia. This is my house; Ko te pona tōku tei ngaro. It is my shirt that got lost; I tōku manako, … Continue reading

tōmarumaru

tōmarumaru, v.i. 1. Overcast or shaded. E ‘akangāro‘i kia tōmarumaru ka ‘anga‘anga ‘aka‘ou ei. Have a rest until it gets a bit shadier before you start work again; ‘Ea‘a rā i tōmarumaru ei tēia rā, kā ua pa‘a? I wonder … Continue reading

tōmiti

tōmiti, (-a, -‘ia). Survey, measure out land. E tiki i te tangata vāito ‘enua kia tōmiti i tō‘ou ‘enua. Get the surveyor to measure out your land; Kia oti te ‘enua i te tōmiti ē kiteāi te ma‘ata‘anga. We‘ll know … Continue reading

tōnā‘o, tōna a‘o

tōnā‘o, tōna a‘o. The next but one = tōna atū ra. Kāre au i rongo i tōnā‘ō ra manako. I didn’t hear his opinion (the man next but one). Tōnā‘o ē tōnā‘o, each his own (variously). Kua tū takita‘i ‘iōra … Continue reading

tōna

tōna, poss.pron. His, her(s). Kāre tōna manako i ‘āriki‘ia. His plan was not accepted; ‘E ‘are mānea tōna. She has a lovely house.

tōngā

tōngā, v.i. Stand on the sea floor (as a wader), reach bottom (e.g. as an anchor), sound depth. Kāre au e tōngā nō te ‘ō‘onu. I can’t feel the bottom, it’s too deep; Kāre i tōngā ake te tūtau. The … Continue reading

tōngā‘ua

tōngā‘ua, n. Slab of fat from sides of animals, suet. Kua kiriti‘ia te tōngā‘ua o te puaka ē kua ‘akata‘ea ‘ei ‘inu. The slabs of fat from the pig were removed and melted down for lard.

tōpā1

tōpā1, (‘ia). Knock, tap. Kua tōpā ‘aia i te pā ē kua tomo ki roto. He knocked on the door and went in; ‘ī toru taime i tōku tōpā‘anga ē kāre rāi i pa‘u‘ia mai. I knocked three times and … Continue reading

tōpā2

tōpā2. Heal, come together (of the lips of a wound). Kāre i tōpā ake te motu i runga i taku rima. The gash on my hand hasn’t healed up yet.

tōpāpā

tōpāpā, (-‘ia), fq. tōpā1. Knock, tap. Koia pa‘a tērā e tōpāpā ra. Maybe that’s her knocking now; Kua kite ‘aia ē kāre i pakari te nū i tōna tōpāpā‘anga. He knew that the coconut wasn’t ready to drink when he … Continue reading

tōpēpē

tōpēpē, v.i. Rot, decay, be affected with suppurating sores; rotten, very ripe (e.g. breadfruit); rottenness, the decayed part of something, festering sores. Kua tōpēpē te vaevae o te ‘oro‘enua nō te vari. The mud rotted the horse’s hooves away; E … Continue reading

tōpī

tōpī . Spinning top. Kua taka te tōpī . The top was set spinning; ‘E ‘uru (‘uru) pā tōpī tēia. This is an ‘uru to whip the top with. [Eng. top.]

tōpa

tōpa, n. Sofa, couch. Kua tī papa ‘aia ki runga i te tōpa ē kua varea e te moe. He lay face down on the sofa and fell asleep. [Eng. sofa.]

tōpata

tōpata, (-‘ia). 1. Let fall in drops, sprinkle down. ‘Auraka e tōpata i te ‘inika ki runga i te kaingākai. Don’t let any drops of ink fall onto the table. 2. Make a spot or dot. Tōpatā‘ia te reta ‘ī … Continue reading

tōpatapata

tōpatapata, (-‘ia), fq. tōpata. 1. Fall or let fall in drops, form into or make spots; spotted. Kua tōpatapata te vai ki runga i tōna mata ē kua ara ‘aia. Drops of water splashed over his face and he woke … Continue reading

tōpati

tōpati, n., (Bib. topazi). Topaz (Rev. 21.20). Ko te tōpati tēta‘i o te au toka mēmeitaki. Topaz is one of the precious stones. [Eng. topaz.]

tōpe

tōpe, (Bib. tophe). Timbrel (Ps. 81.2). Nāna tēnā tōpe e ‘akatangi. She‘ll play that timbrel.

tōpiri

tōpiri, (-a, -‘ia). 1. Draw something shut, close (e.g. door), bring together, join. Kua tōpiri koe i te kāparāta? Have you closed the cupboard?; E ‘aka‘oki mai koe i te tāviri mē oti te pā i te tōpiri. Return the … Continue reading

tōpiripiri

tōpiripiri, (-a, -‘ia), fq. tōpiri. Draw together, close something; apply compresses; move close to. E tōpiripiri koe i te māra-marama kia kore te ua e ‘a‘au ki roto i te ‘are. Close the windows so that the rain won’t blow … Continue reading

tōpito

tōpito, (-a, -‘ia). 1. Fire a torpedo. Kua tōpito‘ia, kāre rā i puta. The torpedo was fired, but (the ship) wasn’t hit; Kua manako te rangatira ē ka tōpito ‘aia i taua manuā ra i te piri atu‘anga tō rātou … Continue reading

tōrū

tōrū, v.i. Damp. Kua tōrū tēnā va‘ie. That firewood is damp.

tōrea

tōrea, n. A migratory shorebird, the Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) which nests in Alaska and Siberia. ‘E Nga‘uru ē, ‘e tōrea tērā e tangī ra. Nga‘uru, there is a tōrea calling. [Ce. *toorea.]

tōrea

tōrea, Pacific Golden Plover

tōria

tōria, pass. tō6. Perch, alight, settle. Kua tōria te kai e te rango. The food has been settled upon by flies.

tōro‘a

tōro‘a, n., (Bib. toroa). Occupation, status, trade, profession. ‘E tōro‘a meitaki rāi tā‘au, ‘e mā‘ine. You have a real good occupation, my dear.

tōrue

tōrue, v.i. Grow calm, abate (of wind and sea). Kia tōrue te matangi kā ‘oki tāua nā runga i te vaka. We‘ll go back by canoe when the wind drops; I te tōrue‘anga te ngaru, kua ‘akatere atu te pa‘ī … Continue reading

tōruerue

tōruerue, v.i. Become rough (of the sea), quake (ground). Ka ruaki te pātete mē tōruerue te moana. The passengers will be sick when we get rough seas; Kua mataku ‘aia i te tōruerue‘anga te ‘enua. He was terrified when the … Continue reading

tōtī ti

tōtī ti, n. Sausage. Kāre au e kai ana i te tōtī ti. I don’t eat sausages; ‘Ī ‘ia ā‘au paunu tōtī ti ka ‘inangaro? How many pounds of sausages do you want? [Eng. sausage.]

tōtō1

tōtō1, fq. tō4. Shout given in a game of hide-and-seek to show readiness for search to begin. Kua tōtō rāua, ‘aere mai ka ‘aere kā kimi. They’ve shouted that they are ready, come on let’s go and look for them.

tōtō2

tōtō2, (-a, -ria) fq. tō6. Perch, land on. Kua tōtōria te tōmāti e te manumanu. The tomato plants have been infested by insects.

tōtō3

tōtō3. A method of netting fish with an oval-shaped ‘ōpai-type net. Kāre e rave putuputu ‘aka‘ou‘ia ana te tōtō. Tōtō fishing is not often done today. (cf. tō5.)

tōtōria

tōtōria, pass. tōtō2. Perch, land on. ‘Ei a‘a kia tōtōria e te rango. Don’t let the flies settle on it.

tōtara1

tōtara1. Ruffled out, standing on end (as hair, feathers). Mē ‘e va‘ine rauru tōtara, ko Mā‘ine. If it was a woman with her hair all ruffled out, it was Mā‘ine. Moa tōtara, type of fowl with ruffled feathers. [Ce. *too-tara.]

tōtara2

tōtara2, n. Porcupine fish. Kua tutū te tara o te tōtara i te puta‘anga i te ‘āuri. The porcupine fish erected its spines when it was speared. [Ce. *too-tara.]

tōtini

tōtini, n. Stocking, sock. ‘E tōtini nūmero varu tē kā ū iāia. A size eight stocking will fit him; Vā‘ia tēnā pi‘a tōtini. Open up that box of socks. [Eng. stocking.]

tōtoenga

tōtoenga, nom. Remnants. ‘E tōtoenga kai ‘ua rāi tēia. Only the scraps remain. (See toetoenga.)

tūā

tūā, (Bib. tuā). Replace, substitute, repair; raise, move. Te tūā maī ra rāua i te vaka. They are repairing the canoes; E tūā mai ana i tēnā tua ki runga. Raise that end (side) up.

tūākapi, tūkapi

tūākapi, tūkapi, (-a, -‘ia). 1. Fold back double, fold over (e.g. in turning up a hem). E tūākapi koe i te ‘iti o te kāka‘u kā tui ei kia kore e mātaratara. Fold back the edge of the material and … Continue reading

tū‘au‘au

tū‘au‘au in kai tū‘au‘au, (-a, -‘ia). Squander. Ko te ‘openga te reira o te aronga kai tū‘au‘au i tō rātou ‘apinga. That’s the way people who squander their things end up.

tū‘era‘era

tū‘era‘era, fq. tu‘era. Open, ajar. Tē tū‘era‘era ‘uā ra te māramarama i tō kōtou ‘are i ‘aere atu ei au. The windows of your house were all open when I went over.

tū‘ua

tū‘ua, n. Type of sea-eel, light brown in colour, swims with head out of water. ‘E tū‘ua tēnā ‘ā‘ā, ‘auraka e pātia. That sea eel is a tū‘ua, don’t spear it.

1

tū1, v.i. 1. Stand, stand erect, get up. ‘E mataku au i te tū ki kona. I daren’t (go and) stand there; Tū ake! Stand up and get out of the way!; E tū, kua ao. Get up, it is … Continue reading

2

tū2, n. Appearance, character, nature, quality, behaviour, style, way, method; variety, type, kind; having a certain appearance, nature, etc. Mei te a‘a rāi te tū o te reira ‘apinga? What exactly does the thing look like?; Kāre au i manako … Continue reading

tūkē

tūkē, n. Different, altered, strange, queer; difference, differently, alter, change (into). E tūkē ana i tēta‘i taime tāna ‘ākono‘anga ki te tamariki. There are times when his behaviour towards the children is (quite) different; Kua kite au i tēta‘i ‘apinga … Continue reading

tūkēkē

tūkēkē, see tūkekē.

tūkētūkē

tūkētūkē, see tūkekē.

tūkōpā

tūkōpā, n. Upright posts at side of door, window frame. ‘Akatū‘ia te tūkōpā o te ‘are kia tika meitaki. See that the door posts are put up exactly upright; te tūkōpā ō runga i te ngūtupa, the lintel over the … Continue reading

tūka‘i

tūka‘i, (-‘ia). Peel the skin off (pandanus drupes) whole (cutting spirally, for use in garlands. Tē tuka‘ī ra te va‘ine i te ‘ara ‘ei ma‘ani ‘ei. The woman is peeling the (skin off the) pandanus (drupes) to go in her … Continue reading

tūkatau

tūkatau. Able, skilful. Ko Tere rāi tei tūkatau. Tere alone is capable.

tūkati

tūkati, (-a, -‘ia). 1. Come together, join, meet. Kia tūkati meitaki ngā ‘ope o te rākau ka pātiti ei. See that the ends of the timber are properly joined before you nail them down; Kua tiāti tēta‘i tua ē tēta‘i, … Continue reading

tūkatikati

tūkatikati, v.i. Teeter, wobble (e.g. of a top spinning), miss, not run smoothly (as car engine). Nō tei mingi te naero i raro i tāna tōpī i tūkatikati ei te taka. Because the nail in the bottom of his top … Continue reading

tūkekē, tūkēkē, tūkētūkē

tūkekē, tūkēkē, tūkētūkē, fq. tūkē. Different (of several things), various, assorted, etc. Mē tūkēkē te manako,kā ‘inga. If we all have different ideas, we‘ll fall; Nō te tūkēkē o te manako. Nō reira i roa ai te ‘uipā‘anga. Because various … Continue reading

tūkia

tūkia, pass. tutuki 3. Reach (of news, etc.). Kāre tōna rongo i tūkia ake ki tai. His fame has not spread abroad yet.

tūkiakia

tūkiakia. Be conflicting (of opinions). Kua ‘oro ā tūkiakia rāi te tangata i tōku ‘apai‘anga atu i tē reira manako. There was a good deal of disagreement when I put forward that idea; Nō te tūkiakia i te manako,nō reira … Continue reading

tūkoro

tūkoro, n. Halo (round sun, or moon). Kua kitea te tūkoro inapō. A halo was seen last night; ‘e tūkoro tākipini i te marama, a halo round the moon.

tūmā

tūmā. And some more, more than, ever so many (after numerals). ‘ī varu nga‘uru tūmā te ika tei mou. More than eighty fish were caught.

tūmārō

tūmārō, n. Young of the fish called kanae.

tūmanava

tūmanava. Dear to, close to, intimate. ‘E tamā‘ine tūmanava ‘oki te reira nā rāua. That girl is very dear to them. ‘Oa tūmanava, a bosom friend or comrade. ‘E ‘oa tūmanava nōna,mei ‘ito roa mai. He is a bosom friend, … Continue reading

tūmatatini

tūmatatini. Manifold, numerous, diverse, many of all sorts and kinds. Kua ‘aka-putuputu‘ia te au mea tūmatatini rava rāi mei tērā ē mei tērā ‘enua kia ‘ākarakara‘ia. All sorts of things from many different lands were brought together on display; ‘E … Continue reading

tūmatetenga

tūmatetenga, v.i. 1. Be sad, miserable, disappointed, anxious; Kua tūmatetenga ‘aia nō tei kore ‘aia i pāti i te tārērē. She was miserable because she didn’t pass her exam; ‘Ea‘a rā ‘aia i ‘ākara‘anga tūma-tetenga ai i teia rā. I … Continue reading

tūmiāma

tūmiāma. Incense. Nō tē‘ea toa mai tā‘au tūmiāma? Where did you get your incense from?

tūnganga

tūnganga. Rubbish heap. Taria te ‘ope‘ope o te rākau ki runga i te tūnganga. Put the ends of the stick onto the rubbish heap.

tūngia

tūngia, pass. tutungi. Set fire to. Kua tūngia tō rātou ‘are ‘inapō. Their house was set alight last night. [Pn. *tu”i.]

tūngou

tūngou, 1. Droop the head, bow the head. Kua varea pa‘a ‘aia e te moe, nō reira i tūngou ‘ua ai tōna ūpoko. Maybe he has dropped off to sleep, that’s why his head has dropped on his breast; Kua … Continue reading

tūngoungou

tūngoungou, fq. tūngou. Bow, nod. ‘Ea‘a rā ‘aia i tūngoungou ei i tōna katu? I wonder why he kept on nodding? [tūngou rR.]

tūnoanoa

tūnoanoa, n. Freckles. Mata tūnoanoa, freckle-faced.

tūoro

tūoro, (-a, -‘ia). To shout aloud to sbdy, call out. E tūoro i tō taeake kia ‘oki mai. Shout to your friend to come back; Kua tūoro ‘aia iā Pore kia no‘o. He shouted to Pore to stay where he … Continue reading

tūpā

tūpā, n. 1. A short adze with concave blade used for hollowing out. ‘Akakoia tō tūpā. Sharpen your adze; Kua ‘ati iāku te kakau tūpā. I’ve broken the haft of the adze. 2. (-‘ia). Hollow out with an adze. Tē … Continue reading

tūpā‘oro‘oro

tūpā‘oro‘oro, v.i. Slide toboggan, etc. Tūpā‘oro‘oro ‘āiti, to skate. Tūpā-‘oro‘oro ngaru, surf-ride. Kua tūpā-‘oro‘oro ‘aia ki raro i te ō mei runga mai i te ivi. He slid from the ridge down into the valley; ‘E mataku ‘aia i te … Continue reading

tūpākū

tūpākū, (-a, -‘ia). Settle (a debt), square up finances (pay out or collect), stocktake, check inventory. Kua tūpākū ‘aia i tāna kaio‘u i te au ‘openga marama. He squared up what he owed at the end of each month; Ka … Continue reading

tūpāpaku

tūpāpaku, n. 1. Ghost, esp. one that is mischievous or troubling. Kāre au e ‘aere, ‘e mataku au i te tūpāpaku. I‘m not going, I‘m scared of the ghost; Kua no‘o‘ia teia ngā‘i e te tūpāpaku. This place is haunted. … Continue reading

tūpātī

tūpātī , v.i. 1. Stand in a line, row, file, rank. Kua tūpātī te tangata ki ngā pae i te ara. The people lined up on both sides of the street; ‘Ī rua nga‘uru tangata i roto i te pā … Continue reading

tūpa‘i

tūpa‘i. Cut (Ait. dial. = Rar. pari).

tūpa‘u

tūpa‘u, 1. (-a, -‘ia). Replace, substitute or deputise for. Kua riro nā te tamaiti i tūpa‘u i te metua i te mate‘anga.It was the son who took over from his father when he died;Kua tūpa‘u‘ia ‘aia e Mata i te … Continue reading

tūpa‘upa‘u

tūpa‘upa‘u, 1. (-a, -‘ia), fq. tūpa‘u. Replace, substitute, etc. Kua tūpa‘upa‘u‘ia te aronga tei ‘akaruke‘ia i te ‘anga‘anga. Those who were given the sack were replaced. Kua riro kōtou ‘ei aronga tūpa-‘upa‘u tuātau. You all have become ready to take … Continue reading

tūpae

tūpae, (-‘ia). Help, succour. E te Atua ē, e tūpae mai ia mātou. Help us, O God; Kua ‘ōronga‘ia taua monī ra kiāia ‘ei tūpae iāia. The money was given to him to help him on a bit; ‘Aere tūpae‘ia … Continue reading

tūpaki

tūpaki, 1. (-a, -‘ia, -na). Strike hard, hammer, forge, punch heavily, stamp (a number on). E tūpaki i te rākau pātia kia ngaro tēta‘i ‘āpa ki raro i te one. Hammer the peg halfway into the ground; Tūpakina te naero … Continue reading

tūpakinga, tūpaki‘anga

tūpakinga, tūpaki‘anga, tūpakinga ‘āuri. Smithy, blacksmith’s forge. Ko te tūpakinga ‘āuri ‘okota‘i te reira i teia ‘enua. That is the only smithy on this island.

tūpakipaki

tūpakipaki, (-a, -‘ia, -na), fq., dim. tūpaki. Strike or tap repeatedly. E tūpakipaki i te tūtae‘āuri ki te ‘āmara. Beat the rust off with a hammer; Kua tūpakipakina te toka kia nga‘anga‘ā. The stone was given a number of short … Continue reading

tūparāka

tūparāka, v.i. Be overloaded. Kua tūparāka te paunu i tōna tuku‘anga i te pūtē ‘akari ki runga. He overloaded the scales putting the sack of coconuts on them; Kua tūparāka roa te torōka,‘uria tēta‘i pāpāki ‘apinga ki raro. The truck … Continue reading

tūpara

tūpara, (-‘ia). 1. To smear, smudge, blot, rub out or off. Kua tūpara te ‘inika ki runga i tāna pēpa i tōna tātā‘anga. The ink smudged on the paper as he was writing; E tūpara ki te rapa mē tārevakē. … Continue reading

tūparapara

tūparapara, (-‘ia), fq. tūpara. 1. Smear, smudge, rub out. Kua tūparapara te ‘inika,nō tei kore i marō i tōpiri ei ‘aia i te puka. The ink smudged because it wasn’t dry when he shut the book; Tūparapara‘ia tēnā au mea … Continue reading

tūparu

tūparu, (-a, -‘ia). 1. Smash up, break or grind down, crush or pound to pieces. E tūparu i te ‘are ta‘ito ka ma‘ani ‘aka‘ou ei. Pull down the old house and rebuild it; Kua tūparua taua pa‘ī ra ki runga … Continue reading

tūpeke

tūpeke, (-a, -‘ia), 1. Shove away, push aside, drive off. Ka tūpeke tāua ia rāua ki va‘o. Let’s throw them out; ‘E a‘a koe i tūpeke ei iāia mei runga i tōna no‘o‘anga? Why did you push him off his … Continue reading

tūpekepeke

tūpekepeke, (-a, -‘ia) fq. tūpeke. Shove away, drive off, root up (of pig), knock out (of game), pay off (debt). Kua tūpekepeke ‘aia i te ‘apinga i roto i te ‘are i tōna kimi‘anga i tōna tī ti‘a. He moved … Continue reading

tūpito

tūpito, n. Disease causing pain in the region of the navel. ‘E tūpito tōna maki i no‘o ei ‘aia ki te kāinga. He is suffering from tūpito that’s why he has stayed home.

tūporo

tūporo, v.t. Chant, intone. I tūporo atu ana mātou i te pe‘e, ē kare kōtou i ‘ura mai. We chanted a pe‘e, but you haven’t danced (for us); E tuporo ratou i te pee tangi ia koe.And they shall take … Continue reading

tūporoporo

tūporoporo, v.t., fq. tūporo. Chant aloud. Kua tūporoporo atū ra ‘aia i tōna kāpiki‘anga iāia kia ‘aere mai. He chanted a call of welcome to him.

tūpou

tūpou, v.i. Bow, bend down, stoop forward, lower the head. Kua tūpou ‘aia ki mua i tōna pū ē kua tatarā‘ara ‘aia. He bowed down before his master and confessed; Kāre e rauka iāku kia tūpou ki raro kia tatara … Continue reading

tūpoupou

tūpoupou, fq. tūpou, q.v.

tūramarama

tūramarama, (-‘ia), fq. tūrama. 1. Illuminate, light up, etc. ‘Auraka e tūramarama i te mōrī , kā ‘oro te puaka. Don’t keep on flashing the torch, the pig will bolt; Kua tūramarama‘ia te a‘i ki te ‘enua mei runga i … Continue reading

tūranga

tūranga, nom. 1. Site (of house etc.), seat (e.g. of government), locale, location (place where anything is erected or takes place). Nō tō mātou tupuna tāne te reira tūrangā ‘are. That house site belongs to our grandfather; Ko Rarotonga te … Continue reading

tūria

tūria, pass. tū, q.v.

tūrina

tūrina, n. Mountain lantern-tree (Hernandia moerenhoutiana) common in the mountains of Rarotonga and on some makatea islands. ‘E tūrina te reira rākau mei tō te puka rāi tōna ‘ua. That is a tūrina tree, its seeds are just like those … Continue reading

tūrori

tūrori, (-‘a, -‘ia). Sway (tr. and intr.), wobble, stagger, stumble, shake. ‘Auraka e tūrori ma‘ata i tō kōpapa mē nā runga i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai. Don’t sway around too much when you cross the river … Continue reading

tūrorirori

tūrorirori, (-a, -‘ia), fq. tūrori. Sway, wobble, shake, sway (minds, opinions). Kua tūrorirori‘ia te pi‘a ē kua ‘inga ‘aia ki raro. They wobbled the box and he fell off; ‘Auraka e tūrorirori i te manako o te tangata. Don’t try … Continue reading

tūroto

tūroto, (-a, -‘ia). Tour, visit, explore, look round. Ka ‘aere mātou ka tūroto i te reira vai. We are going on a trip to that lake. Kia oti te reira ana ia kōtou i te tūroto, e nā konei mai … Continue reading

tūrou, turou

tūrou, turou. Respectful and laudatory greeting to chiefs. Tūrou e aku ariki, tūrou e aku mata‘iapo. Hail to thee, my nobles, hail to thee, my chiefs.

tūruā‘ipō

tūruā‘ipō, n. Dead of night, middle of the night. Kua rongo rātou i te māniania i te tūruā‘ipō mei te meā ra ē ‘e auē nā te manu tā‘ae. They heard a noise in the dead of the night like … Continue reading

tūruki, turu2

tūruki, turu2, n. 16th. night of the moon. ‘E tūruki teia arāpō. It is full moon tonight.

tūtī

tūtī , n. Candlenut = tuitui, q.v. ‘E tūtī tō rāua tūrama inapō. They had candlenuts for lighting last night.

tūtū‘a, tūtu‘a

tūtū‘a, tūtu‘a, tūtunga. Flea (on cat or dog), sandflea; flea-ridden, etc. Kua kī tēnā puakaoa i te tūtunga. That dog is full of (crawling with) fleas; Tē ko‘i tūtungā ra ‘aia i runga i te kiore ngiāo. She is picking … Continue reading

tūtū1

tūtū1, (-a, -‘ia). Spread (tidings), announce (news), preach (Gospel). Kia matakite i te tūtū i tēnā tuatua ki te tangata, ko te ‘aka‘apa‘ia mai koe. Be careful spreading that story around to people, you might find youself in court (for … Continue reading

tūtū2

tūtū2, n. Picture, photo, painting, portrait, likeness. Nō‘ai tēnā tūtū? Whose photo is that?; Tē ‘ākarakara tūtū ra rāua. They are looking at some snaps. Puka tūtū, picturebook, snap album.

tūtū4

tūtū4, n. Appearance, bearing. Ko ia te tamaiti tei ‘āite tōna tūtū ki tōna metua. He is the boy who looks just like his father. Tūtū ā, resembling. Mē ‘e ika tūtū ā pa‘ī rere, ‘e māroro. If it is … Continue reading

tūtae

tūtae, n. Faeces, exrement, dung. E tata‘i i te tūtae ‘oro‘enua. Clear away the horse dung. ‘Are tūtae, lavatory . ‘E ‘are tūtae tei ‘akatū‘ia nō te kātoatoa. A public lavatory was put up. Tūtae marō, hard faeces. ‘E tūtae … Continue reading

tūtaka

tūtaka, (-‘ia, tūtakā-‘ia). Inspect, visit, look over, go around looking. Kua ‘aere ‘aia kua tūtaka i te au ngā‘i ‘anga‘anga a te Kavamani. He went and visited the various government departments; Kua tūtaka‘ia te au ‘are repo i te au … Continue reading

tūtaki

tūtaki, (-a, -‘ia, -na). 1. Pay (wages, debts, etc.), repay, reward, requite. Kua tūtaki koe i tā‘au kaio‘u? Did you pay what you owed?; Kua tūtakina ‘aia ki te moni ma‘ata. He was paid a high salary; Tēia te mātipi … Continue reading

tūtara

tūtara, 1. Rule over. Kāre e tika iāku kia tūtara ‘aia ki runga ia mātou. I don’t think it is right that he should rule over us. Ariki tūtara, paramount chief. ‘E ariki tūtara ‘aia i roto ia Tākitumu. He … Continue reading

tūtau

tūtau, (-a, -‘ia). 1. Drop anchor. E tūtau ‘ua i te vaka ki kona,‘e pāpaku roa teia ngā‘i. Just anchor the canoe there, it is very shallow here; Tūtaua te poe ki kona. Anchor the buoy there. Ngā‘i tūtau-‘anga, anchorage. … Continue reading

tūtere

tūtere, (‘Ātiu dial. = Rar. tere). Travel.

tūto‘u, tī to‘u

tūto‘u, tī to‘u (-a, -‘ia, -na). Dip something in a liquid. Kua tūto‘u ‘aia i tōna rima ki roto i te kapu vai. He dipped his finger in the cup of water; Tūto‘ua tō ika ki te tai ‘akari kā … Continue reading

tūtu

tūtu, n. Suit. E ‘a‘ao ‘ei tūtu reureu. You must wear a grey suit. [Eng. suit.]

tūtu‘a, tu‘a

tūtu‘a, tu‘a, (-‘ia). Spit. ‘Auraka e tūtu‘a i te ‘uāvare ki runga i te ta‘ua. Don’t spit on the floor; Kua tūtu‘a ‘aia i te ‘ua o te ‘ānani ki va‘o. He spat out the orange pip; Kua tūtu‘ā‘ia e … Continue reading

t-1

t-1, allomorph of the article te in tā(-)3, taku, tō2, tana, q.v.

t-1

tā-1. 1st person inclusive morph. in tāua, tātou, q.v.

ta‘a1

ta‘a1, v.i. Glide, plane, skim, sail through the air. ‘E pa‘ī rere tērā e ta‘a atū ra nā roto i te reva. That is a plane flying (travelling through the air) there; ‘E kōta‘a tērā e ta‘a atū ra. That’s … Continue reading

ta‘a2

ta‘a2, n. Beard. Varua tō ta‘a. Shave your beard off; e tangata ta‘a roroa, a man with a long beard; Kua tāmou ta‘a pikika‘a ‘aia. He put on a false beard.

ta‘a3

ta‘a3, n., (Bib. daa). Vulture (Deut. 14.13). [Heb. d

ta‘akari, tā‘akari1

ta‘akari, tā‘akari1. Calf of the leg. ‘E tangata ta‘akari mama‘ata ‘aia. He has got big calves; ‘Ea‘a i ‘akaē ei tō‘ou ta‘akari? Why are your calves swollen?

ta‘ata‘a1

ta‘ata‘a1, fq. ta‘a. Glide. ‘E mānganui te pa‘ī rere tei ta‘ata‘a mai ana nā konei. There used to be a lot of planes flying over here; Kua ta‘ata‘a mai ā rāua teka nā mua ia mātou. Their darts flew right … Continue reading

ta‘ata‘a2

ta‘ata‘a2, (-‘ia), fq. tata‘a. 1. Castrate. Kua ta‘ata‘a pou roa au i te au toa puaka. I’ve castrated all the boars. 2. Gut, cut off intestines, offal, as in cleaning an animal for eating. Kāre i ta‘ata‘a‘ia ake the ngākau … Continue reading

ta‘atai

ta‘atai, n. The beach, seashore. Ka ‘aere māua ki ta‘atai ka pā‘ī tai. We are going down to the beach for a dip. One ta‘atai, (white) beach sand. [Ep. *tafa-tai.]

ta‘e

ta‘e, (-a, -‘ia). 1. To flow along, drip, melt, dissolve, run colour. Tāviria te vai kia ta‘e viviki. Turn the tap on full; Kā ta‘e‘ia teia ngā‘i e te vai mē puke te vai. The water will flow over here … Continue reading

ta‘enga

ta‘enga, nom. 1. A fishing area or ground; an ‘akata‘e fishing ground (q.v.). I ‘aka-ta‘e māua ki tēia ta‘enga. We fished this ground by the ‘akata‘e method. 2. Act (etc.) of flowing, current flow. Nō te pakari i te ta‘enga … Continue reading

ta‘ero

ta‘ero, (-a, -‘ia). 1. Intoxicated, giddy and sick (from narcotics or toxic substance). Kua ta‘ero ‘a Puna, nā Ti‘a i ‘āngai ki te kava. Puna’s drunk, Ti‘a gave him the liquor to drink; ‘E ta‘ero kava tō tērā‘o tangata. That … Continue reading

ta‘eta‘e

ta‘eta‘e, (-a, -‘ia), fq., dim. ta‘e. 1. Drip. Kua ta‘eta‘e mai te ua nā roto i te puta o te punu. The rain dripped in through the hole in the roof; Ka ta‘eta‘ea tāua e te tāpou kuru; The breadfruit … Continue reading

ta‘i

ta‘i, num. 1. One, first. Kā ta‘i nei au ka ‘aere mai ki konei. This is the first time I’ve been here; Kā ta‘i, kā rua, kā toru, e ‘oro! One, two, three, go!; ‘Ī ta‘i nga‘uru ōna mata‘iti i … Continue reading

ta‘ito

ta‘ito, v.i. 1. Be old, ancient, antique (of things and, as a qualifier, of people). Kua ta‘ito tēnā mea, kāre ‘e pu‘apinga ‘aka‘ou. It’s got old, it’s no use any more; Kua ta‘ito te kī kau i runga i tō … Continue reading

ta‘u

ta‘u, (-a, -‘ia, -na). 1. Kindle, set fire to, light, ignite, burn, cook in Maori oven, heat in forge or furnace. Tē ta‘ū ra ‘aia i te umu ‘ei ta‘u i te kai. He is lighting the oven to bake … Continue reading

ta‘ua1

ta‘ua1, 1. Floor, storey, platform, stage, deck. Tē patū ra rātou i te ta‘ua i ‘akaruke atu ei au. They were laying the floor when I left; Tei te ta‘ua i runga tō‘ou ngā‘i moe‘anga. Your bedroom is upstairs; Ko … Continue reading

ta‘ua2

ta‘ua2, pass. ta‘u. Set fire to. Ta‘ua kia pou tākiri. Burn it all up.

ta‘una

ta‘una, (-‘ia), pass. ta‘u. Be burnt. Tē ta‘una‘ia maī ra te punga. The coral rock is being burnt (to make lime).

ta‘unga

ta‘unga, 1. Priest, cleric. Kua kimi ‘iōra te au kau ta‘unga nunui i te rāvenga e tā iāia. Then the high priests cast about for a way to kill him; Kua ‘uipā te au kau ta‘unga o te au ‘ākono‘anga. … Continue reading

ta‘uri

ta‘uri. Capsize, roll over. Ka ta‘uri te poti mē ma‘ata te tangata ki tēta‘i tua. The boat will capsize if too many people move to one side; vaka ta‘uri, a capsized canoe; Nō te pateka i te ara, nō reira … Continue reading

ta‘utāūnga, tautāūnga

ta‘utāūnga, tautāūnga, 1. Tribute, gift (of crops), made by tenant to landowner. Kua ‘apai ta‘utāūnga ‘aia ki te ‘atu ‘enua. He took his tribute to the landowner. 2. A tenant who did not belong to one of the titled families, … Continue reading

tae1

tae1, (-a, -ria, -na). 1. Arrive, reach, attain, manage, bring oneself to do something or dare something. Kua tae mai te pa‘ī . The ship has arrived; Kāre au e tae atu ki runga i kona nō te pateka. I … Continue reading

tae2

tae2, n. Lad, boy, esp. one who is unruly or mischievous and often used with mea as belittling reference to man or boy, fellow, brat. Ko te tae tērā a te tūpaki ‘āuri. That’s the blacksmith’s boy over there; Kua … Continue reading

taeake

taeake, n. 1. Relative of the same generation or family (brother, sister, cousin, (either sex speaking), but not in-laws). ‘E taeake māua mei roto i te kōpu ‘okota‘i. We are relatives. 2. Friend, comrade. ‘Aere mai kia ‘ārāvei koe i … Continue reading

taena

taena, pass. tae1. Arrive, reach, attain. Ka taena e koe i te ‘ī tae? Can you reach it by stretching out?; Kua taena te rēkōti. The record has been equalled.

taenga

taenga, nom. Time, place or act of arrival.

taeria

taeria, pass tae1. Bring oneself to do something. Kāre rāi e taeria, kua mamao roa ‘aia ki mua. It can’t be done, he’s too far ahead.

taetae1

taetae1, exclam. Dirty, nasty. Taetae! TĪ ria! Dirty! Throw it away!

taetae2

taetae2, (-a), fq., grad. tae1. Arrive. Mē taetae ‘aere mai tē reira aronga, e ‘apai mai ki roto i te ‘are. When they arrive (straggling in), bring them into the house.

taetaevao

taetaevao, v.i. 1. Wild (i.e. not domesticated, of animals). Kua taetaevao tāna puaka, nō tei roa te ori ‘aere ‘ua‘anga. His pig became wild after roaming around for so long; manu taetaevao, wild animal. 2. n. Wild state. Nō te … Continue reading

tai

tai, n. 1. The sea, tide; salt water. Kua ngaru te tai. The sea is rough; Te ka‘atea ‘uā ra te ‘ukā-tai i te pae tai. The foam showed white on the beach. Tai pī , full tide, high tide. … Continue reading

tai‘ata, taiata

tai‘ata, taiata. Flirtation. Tai‘ata is the Tahitian form used by young people in Rarotonga. Nō tōna tai‘ata i tuatua‘ia ai ‘aia. She was gossiped about for her flirting.

taia

taia, pass. tā4. Make fishing net. ‘E a‘a te kupenga e taia maī ra? ‘E nāriki. What sort of net is being made? A nāriki net.

taiate

taiate, n. Society, organisation, firm, church council, group of church members. ‘E taiate ‘angā-‘are tā mātou. Ours is a building society; Nā te taiate i ‘iki iāia ‘ei ‘orometua ki te reira ‘ōire. The church council elected him pastor to … Continue reading

taika

taika. Tiger. I kite taika ana māua ki te ngā‘i vairangā-manu tā‘ae. We’ve seen a tiger at the zoo. [Eng. tiger.]

taiki

taiki, n. 1. An ancient wooden spear. Kua ‘akaraparapa ‘a Kāmoe i tāna taiki. Kāmoe brandished his spear aloft. 2. Ancient tool with oval blade used for digging and weeding. 3. Heartwood of ironwood tree (toa). [Np. *taiki.]

taimana

taimana, n., (Bib. daimani: Jer. 17.1). 1. Diamond (gem, card suit). ‘E tāpe‘a taimana tāna e ‘a‘aō ra. She was wearing a diamond ring; E ma‘ani i te pū i tōku tāpe‘a mei te taimana te tū. Make the boss … Continue reading

taime

taime, 1. n. Time, occasion. ‘Ea‘a te taime i teia nei? What’s the time now?; ‘Auraka e kaimoumou taime. Don’t waste time; Kua tuku taime ‘aia nō māua kia kimi i tō māua manako. He gave us time to think … Continue reading

taina

taina. A flowering shrub with two varieties: tiare taina is a strongly scented native variety with white double blooms, but smaller leaves than the other type, the introduced taina Mo‘orea. Tē ‘a‘aki tiare tainā ra rāua ‘ei ma‘ani ‘ei. They … Continue reading

tainga

tainga, nom. Slaughter, war. Kua arataki‘ia ‘aia ki te tainga mei te māmoe mūtēkī . He was led like a lamb to the slaughter; Kua ‘oki mai rātou mei te tainga mai. They have returned from the war.

tainoka

tainoka, n. A parasitic vine (Cassytha filiformis). Viria mai ēta‘i ‘ei tainoka nō tātou. Weave some tainoka headbands for us. [Ce. *tainoka.]

taipe

taipe, n. Image, likeness (in religious and biblical use only). Kua kite atū ra ‘aia i te ‘āngera, ko tei ‘akatūtū iāia ki te taipe o te Atua. Then he saw the angel, which had assumed the likeness of God; … Continue reading

tairua1

tairua1, (-‘ia). Pair up with, team up with another to make a pair, partner (tr.). ‘E mea ngō‘ie ‘ua kia tairua‘ia tēnā ‘oro‘enua ki tēia kā kika ai i te tumu rākau ki te pae. It should be quite easy … Continue reading

tairua2

tairua2, v.i. 1. Having dips, gullied, furrowed, etc. (of ground). Kua tairua taua ngā‘ī ra i te vā‘ia‘anga e te vai. The water has carved out a gully there; Ko te mea ngā‘i tairua ‘ua ake te reira, nō reira … Continue reading

tairuarua

tairuarua, v.i., pl. tairua2. 1. Gullied, furrowed, having depressions. Nā te puaka i ketu i tēnā ngā‘i i tairuarua ai. The pig has been rooting here and made that furrowed part; ‘E ātea tairuarua, kāre e meitaki nō te tu‘epōro. … Continue reading

taitai

taitai, v.i. 1. Be salty, brackish. Kāre e taitai roa ana, kua tau ‘ua. It’s not too salty, it’s just about right; ‘e ruā-vai taitai, a brackish spring; nō te taitai i taua vai ruā ra, because the well water … Continue reading

taitaiā

taitaiā, v.i. 1. Be anxious, apprehensive, grim. Kua taitaiā rava ‘aia i te maki‘anga tēta‘i tangata meitaki i roto i tōna pupu. He was very worried when one of the best players in his team went sick; Kua tāmata au … Continue reading

takaānini

takaānini, 1. v.i. Reel, whirl giddily (of the head). Kua takaānini tōna ūpoko i tōna ‘oro takapinipini‘anga. His head was in a whirl with running round and round; Kua takaānini tōna ūpoko. His head reeled; Kua takaānini ‘aere ‘aia i … Continue reading

takaānininini

takaānininini, fq. takaānini.

taka‘i

taka‘i, (-a, -‘ia). Stamp, tread on, trample, take a step, set foot or propel or kick (with sole of the foot), pedal. Kua taka‘i ‘aia i te ta‘ua ē kua rerureru i te kaingākai. He stamped on the floor and … Continue reading

taka‘i‘anga, taka‘inga

taka‘i‘anga, taka‘inga, nom. 1. Pedal, treadle. Ko tēta‘i taka‘i‘anga i tōna pātikara tei kino. One of the pedals on his cycle is broken. 2. Bicycle race. Tei iā ‘ai te rē i teia taka‘i‘anga pātikara i topa ake nei? Who … Continue reading

taka‘ua

taka‘ua. Left on one’s own, especially of a widow(er). (cf. taka, loose.) Tāne taka‘ua, tangata taka‘ua, widower. Va‘ine taka‘ua, widow. Kua tangi au i te va‘ine taka‘ua i te ‘akaroeroe ‘aere-‘anga. I felt sorry for the widow going around looking … Continue reading

taka‘uri

taka‘uri, 1. Turned over, capsized, overturned; twisted, dislocated (as joint); twisted, altered, reversed (details of a story). Kua taka‘uri te poti, tērā e pāpānu ‘uā ra. The boat has capsized, there it is just drifting; Kua ū tōna mōtokā ki … Continue reading

taka‘uri‘uri

taka‘uri‘uri, (-a, -‘ia), fq. taka‘uri. 1. Roll over, capsize, overturn. Kua taka‘uri‘uri te au vaka ē kāre rava tēta‘i i tae ki te rē. The canoes capsized and not one of them reached the finishing line; Kua taka‘uri‘uri ‘aere ‘aia … Continue reading

taka1

taka1, v.i. 1. Spin around, roll over and over, revolve, rotate, run (of engine or machine), unscrew, come loose (nut or screw). Kua taka ‘ua ngā uira i muri o te torōka nō te vari. It was so muddy the … Continue reading

taka2

taka2, v.i. 1. (Be) certain, definite, clear, plain, distinct, explicit, settled, determined, decided on. Kāre i taka ē ‘ea‘a tē kā tupu kiāia; It’s not certain what will happen to him; Kāre e taka meitaki ana te ‘enua. The land … Continue reading

taka3

taka3, v.i. Naked, unclad. Tē taka ‘uā ra taua tamaitī ra. The child had nothing on; Kua ‘aere taka ‘ua ‘aia ki roto i te tai. He went into the sea with nothing on; ‘E tamaiti taka ‘aere ‘ua koe. … Continue reading

taka4

taka4, n. Thing of importance. Nāringa ‘aia ē ko tēta‘i taka tangata kua tauturu mai rāi ‘a ia. If he were someone of importance he’d have helped alright; Ā tēta‘i taka tangata koe! As if you were somebody important!; ‘Ea‘a, … Continue reading

taka5

taka5. Bathe in the sea. Takā tai, fresh water (takā vai, Mang. dial.).

tākai

tākai, (-a, -‘ia). 1. Tie, bind, wind or wrap something around, roll something up. E tākai i te ‘une ki te kāka‘u mā. Put a clean bandage around the sore; Tākaia te tā‘ei ki runga i tō kakī . Wind … Continue reading

takakē

takakē, v.i. (Be) away, elsewhere, apart, separate, removed. Mē takakē te kiore ngiāo ka tārekareka te kiore toka. When the cat’s away the mice will play; Kāre rava e takakē tē reira manako i roto i tōku ngākau. That idea … Continue reading

takapini, takapuni

takapini, takapuni, (-a, -‘ia). Encircle, (go) around. E takapini i te ‘āua ‘ē rua taime. Go twice around the paddock; Kua tuku rātou i te ‘au i te takapini‘anga te ‘enemi ia rātou. They surrendered when the enemy surrounded them; … Continue reading

takapinipini, takapunipuni

takapinipini, takapunipuni, (-‘a, -‘ia), fq. takapini. Encircle, (go) around. Ka takapinipini tāua i te ‘are ‘ē rua taime kia ma‘ana tāua. Let’s go around the house twice to warm up; Kua takapinipini‘ia te kaingākai e rātou. They all came around … Continue reading

takapuni

takapuni, see takapini. Ka takapuni atu te tere iā Rarotonga āpōpō. The tere-party will go around Rarotonga tomorrow.

takapunipuni

takapunipuni, see takapinipini. ‘E a‘a tā kōtou e takapunipuni ‘aere nei nā konei? What are you going round and round here for?

takarari

takarari. A sort of bread made from grated coconut and starch cooked together, or arrowroot pulp dried and mixed with starch. ‘E ko‘u takarari, a wrapping of takarari.

takataka‘i

takataka‘i, (-a, -‘ia), fq. taka‘i. Stamp, tread on, trample, kick (with sole of the foot), pedal. Kua maringi te pakete ū i te takataka‘i‘anga te puakatoro. The cow upset the bucket of milk when it kicked out; Kua takataka‘i‘ia te … Continue reading

takataka1

takataka1, fq. taka1. 1. Revolving, rolling over and over, running (engine), coming unscrewed, loose (in socket or container). ‘E toka tērā e takataka atū ra ki raro i te ō. There is a stone rolling down into the valley; TĒ … Continue reading

takataka2

takataka2, fq. taka2. 1. Clear, distinct. Kāre e takataka meitaki ana nō te mamao. It’s not very clear because it’s so far away; ‘E tangata tuatua takataka ē te mārama. He speaks clearly and explicitly. 2. Clearness. Nō te takataka … Continue reading

takataka3

takataka3, v.i., fq. taka3. 1. (Be) naked. Kua takataka ‘aere ‘ua ‘aia ma te maro i runga iāia. He goes around naked with only a maro on; ‘Kua ‘apai takataka ‘ua mai ‘aia i te pēpe ki te pā‘ī . He … Continue reading

takatakakē

takatakakē, fq. takakē. Apart, separated. Kua takatakakē rātou i taua tamaki‘angā ra. They were all separated during the war. [takakē rR]

takau

takau, num. A score (of anything). ‘Okota‘i takau i tere. There are twenty extra; Kā rava ‘ua ‘ē rua takau ‘akari. A couple of score of coconuts will be enough. [Pn. *te-kau.]

takaviri

takaviri, (-a, -‘ia). 1. v.i. Roll over, twist or writhe around, swivel, twine or coil round; twisted, ricked (of a joint) griped (of the stomach). Kua takaviri ‘aere ‘aia i runga i te one i tōna ‘inga‘anga. He rolled over … Continue reading

takaviriviri

takaviriviri, (-ia, -a), fq. takaviri. 1. Roll over, twist or writhe around, swivel, twine or coil round. Kua takaviriviri te kākā nā runga i te pou. The kākā-creeper twined around the post; ‘Ī toru taime i te pa‘ī rere i … Continue reading

take

take. Summit, apex, crown, top, keel of boat. Ka ‘akakoromaki te ro‘iro‘i, kia taea te take o te maunga. Try and endure the weariness till we reach the summit of the mountain. Maunga take keokeo, mountain with pointed summit. Take … Continue reading

takere1

takere1, n. Bottom, bed (of sea or chest), keel. Te takere o te moana, the bottom of the ocean; takere o te va‘arua, the bottom of the pit; taua va‘arua takere kore ra, the bottomless pit (Rev. 9.11); Kua māonga-onga … Continue reading

takere2

takere2, 1. Old, ancient. Kāre e tau te kāka‘u takere kia pānanaki‘ia ki te mea ‘ōu. It’s no good putting a new patch onto old material; Kāre i takere roa tēia kāka‘u. This cloth isn’t very old; ‘E tangata takere … Continue reading

taki

taki, (-a, -‘ia, -nā). 1. Lead, guide, bring or take sbdy along with one. I taki ‘aia iā koe ki ‘ea? Where did he take you?; Mei te taki mai au i taku ‘ānana ‘oro‘enua ki roto i te ‘āua. … Continue reading

taki‘aere, taki ‘aere

taki‘aere, taki ‘aere. Go all together in a group. Taki ‘aere tātou ki te ‘are o te Atua. Let us all go together to the house of God; Kua manako mātou ē kua ‘akava‘ava‘a rātou i te kai i tō … Continue reading

taki-, taki

taki-, taki, (bound form, often written as separate word). 1. Before numerals, with distributive force, so many each, so many at a time. Ka takirua mē tu‘a. Give them out two at a time; Kāre e rava te takirima. There … Continue reading

takinga, taki‘anga

takinga, taki‘anga, nom. Act of leading. I nā‘ea ‘aia i te taki‘anga ia kōtou? By which way was he leading you?

takino‘o, taki no‘o

takino‘o, taki no‘o. All stay sitting around or hanging around in a group. ‘Ea‘a kōtou i taki no‘o ei i kona, ‘aere mai ki roto i te ‘are. Why are you all hanging around out there, come on into the … Continue reading

takitū, taki tū

takitū, taki tū. Stand together. Ko‘ai mā tērā e taki tū i kō? Who are all those people standing over there?; Kua kāpiki‘ia mai mātou i tō mātou taki tū‘anga. We were called to come as soon as we stood … Continue reading

takitaki

takitaki, (-a, -‘ia, -nā), fq. taki.. 1. Lead (tr.). E takitaki ‘ua koe i te ‘oro‘enua, ‘auraka e kake. Just lead the horse along, don’t mount it; Kua takitaki‘ia ‘aia ki va‘o i tōna kino‘anga. He was led outside when … Continue reading

tako

tako, v.i. Black, dark (Mang. dial. = Rar. kerekere). [Ce. *ta(k,”)o.]

takoto

takoto, (-a, -‘ia). Lie or rest; brood (as hen). ‘Aere mai ki runga i te moenga takoto ei. Come and lie down on the mat; Tē takoto ‘uā ra te moa i runga i tōna kō‘anga. The hen is sitting … Continue reading

taku

taku, 1st person sg., attributive pron. My. Kāre ake rāi taku māmā i tae mai ake. My mother hasn’t arrived yet; ‘E taku va‘ine! Wife!; ‘E taku tamaiti! My son! [Ce. *taku.]

takua

takua, n. A kind of goatfish. ‘E māunu meitaki ‘ua rāi te takua nō te ‘ī ‘ī . Takua is a good bait for dropline fishing. [Pn. *takua.]

takurua

takurua, n. 1. Special feast. Ko te takurua tēnā a Ngāti Tangi‘ia, e no‘o ki raro e kai. This feast is given by the Tangi‘ia family, sit you down and eat. 2. Special, fine or unusual food (e.g. a prime … Continue reading

tamā‘ine

tamā‘ine. Girl, daughter, young woman. Ko tāku tamā‘ine tēia. This is my daughter; ‘E ‘ānau tamā‘ine ‘ua tāna. All his children are girls; Ko‘ai te tamā‘ine tei rave i teia ‘anga‘anga? Which girl did this work?; Tē pākoti pona tamā‘inē … Continue reading

tamāroa

tamāroa. Boy, young man. E ‘aere koe e kimi tamāroa mai ‘ei kake i te nū. Go and find a boy to climb up for the drinking nuts; Kāre tēnā i te ‘anga‘anga nā te tamāroa. That’s not a man’s … Continue reading

tama1

tama1, n. 1. Son. Kua topa ‘aia i tāna tama mua, ko ‘Iro. He called his first son ‘Iro; ‘Aere mai, e tama, ‘ea‘a tō‘ou tere? Come son, what do you want (why have you come)?; E tama mā, e … Continue reading

tama2

tama2. An exclamation of surprise or mild annoyance. ‘ī tama! Tei ‘ea ake nei taku pēni? Oh bother! Where’s my pen gone now?

tama3

tama3, n. Flint (= tema). Kāre e meitaki te toka tama nō te ta‘u umu. Flint is no good for earth-ovens.

tamaiti

tamaiti. Boy, child (either sex). E kimi mai ‘ei tamaiti ma‘ata. Try and find a big boy; ‘Ea‘a tā kōrua tamaiti mua? What sex is your eldest child. Tamaiti ‘āngai, adopted child. ‘E tamaiti ‘āngai ‘ua au nā rāua. I‘m … Continue reading

tamaki

tamaki, (-a, -‘ia). 1. Engage in war, fight, quarrel, scold. Mē tamaki te reira ngā pātireia, kā piri mai ēta‘i au pātireia. If those two countries go to war, other nations will join in; ‘Ea‘a rāua i tamaki‘ia ai? Why … Continue reading

tamaki‘anga

tamaki‘anga, nom. War, battle. Tēia tamaki‘anga i topa, the last war. (cf. tamaki.)

tamanu

tamanu, n. A tree, Island Mahogany (Calophyllum inophyllum). ‘E tamanu te rākau o tēia kaingākai. The timber in this table is mahogany; Tē patapata ‘ua tamanū ra rāua. They‘re playing marbles with tamanu seeds. [Pn. *tamanu.]

tamanu

tamanu (Calophyllum inophyllum)

tamariki

tamariki, (-a, -‘ia). 1. Children (pl. tamaiti). ‘E te tamariki, e ‘ākono i te ‘āpi‘i a te metua. Children, take heed of your parent’s advice; Tē a‘ā ra tērā ‘ututua tamariki? What are those children doing? ‘Āngai tamariki, to adopt … Continue reading

tamatea

tamatea. Phase of the moon (fourth to sixth nights). Ko te ‘ā o te po e tae ‘ua atu ki te ono, ‘e tamatea anake te reira arāpō. The fourth to the sixth nights comprise the phase of the moon … Continue reading

tana

tana. His, her. ‘Apaina tana toki ma te pē. Take his axe and the spade. [Np. *t-a-na.]

tane‘a

tane‘a. Barren, desert, waste (of land). Kua tane‘a ‘ua taua ‘enuā ra i te rave a te vai. The land was left quite barren through the action of the water; ‘e ‘enua tane‘a ‘ua mei te mētēpara rāi, a waste … Continue reading

tane1

tane1. Ton. Kua ‘ōta tane varāoa ‘aia ma te tane tuka. He ordered a ton of flour and a ton of sugar. [Eng. ton.]

tane2

tane2. A contagious skin disease leaving white or dark patches on the skin. ‘E tane tēnā e ka‘ateā ra i runga i tō umauma. These white (scaly) patches on your chest are tane. [Pn. *tane.]

tangā

tangā. Jaw, chin. Kua ū taku moto ki raro i tōna tangā. My punch landed under his jaw. Ivi tangā, jawbone. [Ta. *ta”a (a).]

tanga

tanga, in the phrase ka tanga atu ei (ki), and now, on top of that. Kā tanga atu ei ki te ‘apinga tei kitea ki tōna ‘are, kāre i kitea ē ‘ea‘a tōna ‘openga. And now on top of it … Continue reading

tānga

tānga, 1. Small bit, piece. Teia tēta‘i tāngā-ika nāna. Here’s a piece of fish for him; I tuku tānga varāoa ana koe nā te reira tamaiti? Did you give that child a piece of bread?; ‘Ōmai tēnā tānga rākau. Give … Continue reading

tanga‘eo

tanga‘eo, n. The Mangaia kingfisher (Halcyon mangaia), (Mang. dial.).

tāngāngā‘ere

tāngāngā‘ere, (-‘ia, -a). Allow somewhere to become weed-infested. Kāre e pu‘apinga kia tāngāngā‘ere tātou i tā tātou au one kai. It’s no good letting weeds grow in our plantations.

tangaroa

tangaroa, n. A phase of the moon, the twenty-second to the twenty-fourth nights. Ka ‘aere ki te tangaroa, e tanu ei tā mātou kūmara. We‘ll be putting our kumara in when the tangaroa nights come round. Tangaroa ta‘i, the twenty-second … Continue reading

tangata

tangata, (optional pl. tāngata). 1. n. A person, people; a man, mankind. ‘E tangata karapi‘i tika ai ‘aia. He is a very selfish man; ‘Ea‘a rā te tangata i putuputu ei ki kō? I wonder why the people are gathering … Continue reading

tangau

tangau, n. A fish that resembles the tāiva, but is deeper-bodied. Ka ‘aere tāua ka tākiri tangau ākonei i te pō. Let’s go out fishing for tangau tonight. [Pn. *ta”a‘u.]

tangi

tangi, 1. Make a sound, utter a cry, call (as bird), squeak, creak (as hinge); ring (as bell), play (as radio or musical instrument). ‘E upoa tērā e tangi ‘aerē ra. That’s an upoa-bird calling; Kua tangi takere te ove. … Continue reading

tangitangi

tangitangi, fq., dim., cont. tangi. Make sound, etc. Tē tangitangi i te ‘ī nere o te pā nō te marōkā. The door hinges keep squeaking because they are dry; ‘E kere-teki tika ai taua manu tangitangī ra i te pō. … Continue reading

tango

tango, (-a, -‘ia). 1. Hold something or sbdy fast, grab or catch hold, apprehend. E tango koe iāia kia arumaki au iā Tiko. You hold on to him and I‘ll chase Tiko; E tango ake koe i taku pare. Hold … Continue reading

tangotango1

tangotango1, (-a, -‘ia), fq. tango. Grab or catch hold. Tangotangoa te tupa. Grab the crabs; Tērā ‘aia e tangotango patitō ra. She’s there collecting patito.

tangotango2

tangotango2, in the phrase pōiri tango-tango, pitch dark(ness), benighted ignorance. Tē pōiri tangotango ‘uā ra te ‘enua. The earth was pitch-dark; ‘e pō pōiri tangotango, a pitch-black night; Nō tō rātou pōiri tangotango, nō reira rātou i ‘akatātauro ei iāia. … Continue reading

tano

tano, v.i. 1. Correct, accurate, right, exact. Kua tano tā‘au nūmero. Your sum is correct; Kua tano te pōro ki runga i tōna mata. The ball hit him right in the eye; E tī pū i tēnā rākau kia tano. … Continue reading

tanotano

tanotano, fq. tano. 1. Correct, accurate, right, exact. Kua tanotano te pō‘aki ki runga i te tāpo‘o. The bullets were all right on target; Nō te tanotano o te pōro ki te kī ni, nō reira ‘aia i ārairai ‘ua … Continue reading

tanu

tanu, (-a, -‘ia, -mia). 1. Plant, till or cultivate land, bury something or sbdy, fill in (a hole). E tanutanu i te ‘enua, ‘auraka e raveraveā. Plant as much as you can without stint; ‘E tangata tanu ‘aia. He is … Continue reading

tanumanga

tanumanga, nom. 1. Burial ground, tomb. Ko te tanumanga tēia o te reira kōpū tangata This is the burial ground of that clan; Kia tae atu rāua ki te tanumanga, kua kitea e rāua ē kua tū ‘aka‘ou te ‘Atu. … Continue reading

tanumia

tanumia, pass. tanu 1. Bury something or sbdy. Kua tanumia ‘aia ‘inana‘i. He was buried yesterday.

tanutanu

tanutanu, (-a, -‘ia, -mia), fq., dim. tanu. 1. Plant or cultivate land, fill in (a hole). Tē tanutanu ‘ua ake nei au i tēia au ‘uri taruā. I‘m just putting these few taruā in; Tanutanua tēnā au rua. Fill those … Continue reading

tao‘i

tao‘i, (-a, -‘ia). 1. Bring, take, convey. E tao‘i koe iāia ‘ei ‘aka‘oki mai i te pātikara. Take him with you to bring the bike back; Kua tao‘i‘ia ‘aia ‘ei mou‘auri. He was taken away to be gaoled; Kua rekareka … Continue reading

tao1

tao1, (-a, ‘ia, -nā). 1. Swear at, curse. ‘Ea‘a koe i tao ei iāia? What did you swear at him for?; Kua taona ‘aia nō te mārō. He was cursed for being so obstinate; ‘E tangata tao putuputu‘ia au e … Continue reading

tao2

tao2, (-a, ia, -nā). 1. Bake in an umu. Kāre e tao te kai, kā tunu. The food isn’t going to be baked but boiled; Kua pakapaka tēta‘i pae kai i te tao‘anga‘ia. Some of the food got burnt in … Continue reading

tao3

tao3. An ancient short, wooden throwing spear. Ko te tao tēnā a tō mātou tupuna i tō rāua tamaki‘anga ko Tinirau. That’s the spear our grandfather used in his fight with Tinirau. [Pn. *tao.]

taokete

taokete. Brother-in-law (of a man), sister-in-law (of a woman). Ko tōku taokete tēia. This is my brother-in-law (sister-in-law). [Pn. *ta‘okete.]

taomi

taomi, (-a, -‘ia). Squeeze, press (down), weigh down, trace (by pressing through). Kua mamae ‘aia i tōku taomi‘anga i tōna ‘ē‘ē. It hurt him when I squeezed his boil; Taomia kia pakari. Press (it) hard; E taomi i tēnā ‘ope … Continue reading

taona

taona, pass. tao1, tao2, q.v. Taona atu te ‘iku ‘a‘ai. Bake the tail of the ‘a‘ai; ‘Ea‘a koe i taona ai e Tara? Why were you sworn at by Tara?

taorangi

taorangi. (Upper) ridgepole or ridge support. Kāre e tano tēnā rākau ‘ei taorangi nō te mingi. That piece of timber is no good for a ridge support because it’s crooked.

taotaomi

taotaomi, pl., intens. taomi. Press. Tē taotaomī ra ‘aia i te mokotua o tōna māmā. She’s pressing her mother’s back.

taote

taote, 1. Doctor, medical or health officer. Ka ‘inangaro au i te ‘ārāvei i te taote. I want to see the doctor; te vairakau ā te taote, the doctor’s medicine. Taote Māori, Native Medical Practitioner or a ta‘unga. Taote namu, … Continue reading

tapa‘anga

tapa‘anga, nom. A flat piece of something. ‘Ōmai i tēnā tapa‘anga rākau. Give me that flat piece of wood.

tapa‘i

tapa‘i, (-a, -‘ia). 1. Chop down vertically on something (e.g. cutting bark off a stake, chopping firewood). ‘E meā toki tapa‘i ngāra‘u tēia nāku. I use this little axe for chopping off (coconut bark to make) charcoal; Tapa‘i i te … Continue reading

tapa1, topa

tapa1, topa (-‘ia). Give a name to. Tē tapa nei au i te ingoa o tēia ‘are ‘uipā‘anga, ko ‘Te ‘Akapū‘anga’. I now name this Assembly Hall, ‘Te ‘Akapū‘anga‘; Kua rekareka tōku tupuna va‘ine i tōku topa‘anga i tōna ingoa … Continue reading

tapa2

tapa2. Bark cloth, tapa. Nā tōna tupuna tāne taua tapā ra i ma‘ani, ‘e pākiri kuru. Her grandfather made that tapa. It is from the bark of the breadfruit tree. [Np. *tapa1.]

tapa3

tapa3, 1. The edge, brink, margin, border, rim. ‘Auraka e tū ki te tapa o te maunga, kā pū‘ia koe, ē te ‘openga, kā topa atu koe ki raro. Don’t stand on the edge of the mountain (ridge), the wind … Continue reading

tapaeru

tapaeru, see tapairu.

tapairu, tapaeru

tapairu, tapaeru. A fairy, often used for a pretty girl. Kua kimi ‘aia i taua tamā‘ine tapairū ra tei ‘aka‘iriāmoe‘ia kiāia, ē kāre rā i kitea. He sought the bewitching girl that he saw in a dream, but he never … Continue reading

tapakau

tapakau, n. A coconut-leaf floor mat. E no‘o ki runga i te tapakau kia kore tō kāka‘u e repo.Sit on the tapakau-mat so your clothes won’t get dirty. [Pn. *tapakau.]

tapariri

tapariri, v.i. Wriggle, squirm. Kāre e rauka iāia i te tapariri, nō te mea, ‘ē toru aronga māro‘iro‘i i te tāpū iāia. He couldn’t wriggle free because three strong fellows were holding him; Kua motu te taura o te ‘oro‘enua … Continue reading

tapata‘i

tapata‘i, v.i. One-sided, lopsided. Kua tapata‘i te koi o te to‘i i tō‘ou tārea‘anga. The blade of the chisel has become lopsided by your grinding. [tapa, ta‘i.]

tapatapa

tapatapa, (-‘ia), fq. tapa1. Bestow a name on, recite poetry, genealogy, invoke the gods by name. Kua ‘akama‘ara ‘aia i tōna ngā metua i tōna tapatapa‘anga i te ingoa o tāna ngā mā‘anga. He commemorated his parents when he named … Continue reading

tapatapa

tapatapa, pl., fq. tapa3. Edge, brink, rim. Tē takoto ‘uā ra te au vaka i te tapatapā-tai. The canoes were lying around at the water’s edge.

tapatapa‘anga

tapatapa‘anga, pl. tapa‘anga. Flat pieces. Ko‘ia te tapatapa‘anga rākau. Pick up the flat pieces of wood; ‘E au tapatapa‘anga ‘āuri tēia, mē ‘eia‘a? These flat pieces of iron, what are they for?

tapatapa‘i

tapatapa‘i, (-‘a, -‘ia), fq. tapa‘i. 1. Chop down vertically on something (e.g. cutting bark off a stake). Kā mate te rākau mē tapatapa‘i koe i te pākiri. The tree will die if you chop the bark off; Tapatapa‘ia te i‘i, … Continue reading

tapatiti

tapatiti, v.i. Glance off, ricochet, brush, skim or swerve past. Kua tapatiti tana toki i tōna pari‘anga i te ‘ātava rākau ē kua motu tōna vaevae. His axe glanced off when he was cutting the branch and gashed his leg; … Continue reading

tapere

tapere. An administrative sub-district, a subdivision of an ‘ōire. Ko‘ai te ingoa i tō‘ou tapere? What is the name of your district?; Kua tu‘a tapere ‘aia i te kai. He distributed the food according to districts. [Ce. *tapere.]

tapi

tapi, n., (Bib. zabi). Roe deer, roebuck. Te aili, e te zabi, the hart and the roebuck (Deut. 14.5).

tapitapi

tapitapi, v.i. Swear, curse (N. Group dial. = Rar. tao). Ko‘ai tērā e tapitapī ra i va‘o? Who’s that cursing outside?

tapu1

tapu1. Holy, sacred, taboo, under some interdict or restriction, under curfew. Kia tapu kōtou,tē tapu nei ‘oki au. Be you holy, even as I am now; Kua kite atū ra ‘aia nā roto i te rikā-moe i te Atua ē … Continue reading

tapu2

tapu2, n. Mole, birthmark. ‘E tapu tei runga i tōna rae. She has a mole on her forehead.

tapuae

tapuae, 1. Sole of the foot. Kua angiangi te pākiri i tōna tapuae nō te ‘ao‘ao tāmaka putuputu. The skin on the soles of his feet was thin through wearing shoes so much; E vaira i te tapuae ‘oro‘enua kia … Continue reading

taputai

taputai, 1. Turpentine. ‘E taputai kā‘iro pēni tēia. This turpentine is for mixing paint. 2. Liniment. Tēia te mō‘ina taputai ‘ei parai ki te ngā‘i mamae i tō tua. Here is the bottle of liniment to rub where it hurts … Continue reading

taputapu1

taputapu1, fq., dur. tapu. Sacred, out-of-bounds, prohibited, taboo. Kāre rava te kāinga o te reira tangata e taputapu ana i a kōtou. That man’s house certainly isn’t out-of-bounds to you; Nō te taputapu i taua maraē ra, nō reira rātou … Continue reading

taputapu2

taputapu2, n. Moorish Idol, and similar small butterfly fish with black vertical stripes, trailing dorsal filament, and round black marks behind its eyes and near tail. ‘E tui taputapu tāna i ‘aere mai ei. He brought a string of taputapu … Continue reading

taputo‘u

taputo‘u, (-a, -‘ia). 1. Swear on oath, make a binding promise, lay a curse on. Kua taputo‘u ‘aia ki te ‘akavānui ē kāre ‘aia e pikika‘a. He swore before the judge that he would not lie; Kua taputo‘u ‘aia ki … Continue reading

tarāoa

tarāoa, n. Kind of fish, a large pātuki. ‘E tarāoa ma‘ata tei roto i tēia kāoa. There is a large tarāoa in this coral; Kāre i te pātuki tarāoa, ‘e pātuki toka. It’s not a pātuki tarāoa, it’s a pātuki … Continue reading

tarūti

tarūti. Salute. Kua tarūti te va‘e‘au i tōna ‘ōpita. The soldier saluted his officer. [Eng. salute.]

tara

tara, Sooty Tern

tara‘ape

tara‘ape, n. Spur on a rooster. ‘E moa tara‘ape keokeo, a rooster with sharp spurs.

tara1

tara1, n. Sharp-pointed object. Barb, thorn, spike, horn (of animal or moon), dorsal fin (of shark), point of tooth (on cog-wheel), gable end (on house). Kua ‘ati te tara o te matau, nō reira i ‘ora ai te ika. The … Continue reading

tara2

tara2, n. The Sooty Tern (Sterna fuscata) which is common on Suwarrow. Kua ko‘i rātou i te ‘uā-tara i runga i te motu one. They collected tara eggs on the sandy islet. [Pn. *tala4.]

tara3

tara3, n. Story; tell, speak (Mang. dial. = Rar. tua, tuatua). Nā‘ai tēnā tara? Whose story is that? [Pn. *tala2.]

tarai

tarai, (-a, -‘ia). Chop, chisel or adze something into shape; carve something out. E tarai i te rapa o te ‘oe kia angiangi tēta‘i mānga. Adze the blade of the paddle a little bit thinner; Kā kite koe i te … Continue reading

tarakai

tarakai, see umutarakai. ‘E tarakai tā rātou e te‘ate‘amamaō ra. They are preparing a great feast.

taramo

taramo, (Bib. salamo). Psalm. ‘E taramo mou ngākau ‘ua tēnā. That is a well-known psalm.

taramu

taramu, n. Drum (container). ‘Akataka‘ia mai te taramu pēnitī ni. Roll the benzine drum over here; ‘E au anga taramu ‘ua tēia. These are all empty drums. [Eng. drum.]

tarapu

tarapu, n. 1. Strap, loop (supporting belt). Ko te kiri kāka‘u ‘ē rua tarapu i te ruru, nōku ia. The suitcase with two straps round it, that one’s mine; Tāmoua te tarapu i tō pāruru vaevae kia piri. Do the … Continue reading

taratara1

taratara1, 1. Prickly, bristly, barbed, jagged, sharp-edged (as stones, not knife), rough-surfaced, serrated. Mē ‘e rākau rau taratara, ‘e kāpaiē. If it has serrated leaf it is a kāpaiē; Kia matakite, e ngā‘i toka taratara tēnā. Watch out, there are … Continue reading

taratara2

taratara2, (-a, -‘ia), fq. tatara. Loosen, undo, dismantle. E taratara i te taura, kua tāviriviri. Undo the rope, it’s all tangled up; Taratara‘ia te rī rī i tō‘ou tāmaka ka kiriti ei. Undo your laces before you take your shoes … Continue reading

taratarai

taratarai, (-a, -‘ia), fq. tarai. Shape, carve out. Tē taratarai ‘ua ake nei au i tēia pātē. I‘m just now shaping out this wooden gong; Kua taratara‘ia tōna ingoa ki runga i te tumu o te rākau. His name was … Continue reading

taravao

taravao, n. The T-grass (Paspalum conju-gatum). ‘E rākau vai-rākau rāi te taravao. The T-grass is used in herbal medicine.

tare

tare, n. Phlegm. Kāre te tare e matara meitaki mē mare. He couldn’t cough the phlegm up properly. Kapu vairanga tare, spittoon. [Pn. *tale.]

taretare

taretare, n. The fragrant introduced dill (Anthemum graveolens) used in ‘ei. Kua kā‘iro‘ia te taretare, te miri ‘ē te tiare māori i te ma‘ani‘ia‘anga te ‘ei. Taretare, miri and tiare maori were blended to make the garland.

tari1

tari1, (-a, -‘ia). Transport, convey, carry (esp. of load involving several journeys). Tēia te vaka mē kā tari punga kōtou. Here is the canoe if you are going to transport lime stones; Kāre i pou ake i te tari, ‘ē … Continue reading

tari2

tari2, n. Anything used for tying up or lashing together. Tēia te tari ‘ei ruru i tō va‘ie. Here is the string to tie round your bundle of firewood; Kimia mai tēta‘i tari ‘ei tāpeka i tō ko‘u. Find something … Continue reading

taringa1

taringa1, n. 1. Ear. Kua mu‘u tōku taringa i te ‘aruru‘anga te paura. I was deafened when the powder went off. Taringa kiore, rat’s ear, a type of shelf-fungus. Taringa mu‘u, taringa turi, deaf. ‘E tangata taringa mu‘u, nō reira … Continue reading

taringa2

taringa2, nom. Main central stalk around which the hands of bananas grow. E tī pūpū tā koe i te meika ‘ē ko te tāringa, e titiri ki raro i te rua. Cut the bananas off in hands and throw the … Continue reading

taritari

taritari, (-a, -‘ia), fq. tari. Transport, convey, carry (esp., of load involving several journeys). E taritari mai i te pūtē kōpara ki te pae tai, tuku ei. Bring the sacks of copra down to the beach and leave them here. … Continue reading

taritari-uriuri

taritari-uriuri, n. A small, dark fish, the shark-sucker or Remora. Kā āru ‘ua rāi te taritari-uriuri i te mangō. The pilot fish always follows the shark. [Pn. *talitali-‘uli.]

taro

taro, n. Taro (Colocasia esculenta). ‘E taro keremarō tēnā, nō reira i teateākā ai. That’s a dry-land taro, that’s why it’s that whitish colour; Nā‘ai tērā pa‘i taro? Whose taro patch is that? Taro kerekere, taro Niuē, taro tātā, taro … Continue reading

tarotaro

tarotaro, (-‘ia). 1. Chant, intone. Kua tarotaro ‘aere ‘aia ma te ‘aka‘āite ‘aere. He performed a chant with the appropriate gestures; Kua tarotaro ‘iōra ‘aia ki tōna atua kia ‘ākara aro‘a mai ‘aia. He intoned a prayer to his god … Continue reading

taru(taru)ā

1. Dry-land taro. Mātipia te taruā kā tunu ei. Peel the taro before you cook it; ‘E one taruā ma‘ata ē te kiko. It’s a big patch of dry-land taro with good big tubers. 2. A kind of banana, also … Continue reading

tārūkau

tārūkau. Add taro tops to a meat dish. Kua tārūkau koe i te puakatoro miti? Have you cooked the salted beef with the taro leaves?

tarutaru1

tarutaru1, n. Rubbish, scrap, cut weeds and grass etc. Taria tēnā au tarutaru ki raro i te va‘arua. Take those bits and pieces of rubbish down to the pit. [Pn. *talu1.]

tarutaru2

tarutaru2. 1. Sthg of value, something worth keeping or repairing. ‘Auraka e ‘akava-‘ava‘a, ‘e tarutaru tēnā. Don’t despise it, it has its value; ‘E tarutaru tēnā, ka meitaki ‘ua kia kimi rāvenga‘ia. It’s still of value if we can find … Continue reading

tatā

tatā, (-‘ia, tāia). 1. Fight one another. ‘Aere ki va‘o mē ka tatā kōrua. Go outside if you two want to fight; ‘E ngā puakaoa tatā putuputu tērā mē ‘ārāvei rāua. Those two dogs are always fighting when they meet; … Continue reading

tata‘a

tata‘a, (-‘ia). Castrate, geld, castrated. Nō te kakati i taua ‘oro‘enuā ra i tata‘a‘iāi. That stallion was castrated because he used to bite. Toa puakatoro tata‘a, bullock, steer.

tata‘e

tata‘e, intens. ta‘e. Flow continuously and copiously. Nō te tata‘e ‘ua i te toto i tōna rima motu, nō reira kua mataku. He was scared because the wound on his hand kept on bleeding badly; Kua riri ‘aia i te … Continue reading

tata‘i

tata‘i, (-a, -‘ia). Clear or sweep something right away, remove completely. E tata‘i i tā kōtou tī tā i kona ka ‘aere ei. Clear all your rubbish there away before you go; Ko te ‘akari ma te au tāruta tī … Continue reading

tatae

tatae, pl. tae, q.v.

tatanu

tatanu, intens. tanu. Grow or plant a lot of crops. E tatanu atu rāi. Always grow as much as you can; ‘E tangata tatanu ‘ē te aro‘a katoa. He plants a great deal and he is generous with it, too; … Continue reading

tatarā‘apa, tatara‘apa

tatarā‘apa, tatara‘apa, tātara‘apa. Repent, rue, regret, make apology. Āpōpō atu koe e tātara‘apa ai. There will come a day when you‘ll regret it.

tatara

tatara, (-‘ia, tārā‘ia). Undo, detach, disentangle, loosen off, free, unravel (e.g. a mystery), solve (e.g. a riddle); divorce. Tārā‘ia te taura i te vaevae o te puaka. Untie the rope on the pig’s leg; E tatara i te nāti. Unscrew … Continue reading

tatari

tatari, (-a, ‘-ia). Wait (in expectation or hope), to await (fulfilment). Tē tatarī ra rātou i te tae‘anga mai o taua tangatā ra. They are awaiting his arrival; Kua tatari‘ia ē kua tatari‘ia tāna i kōreromotu, ‘inārā kāre rava i … Continue reading

tatau1

tatau1, (-a, -‘ia). 1. Read. Tataua tēnā reta ki te kātoatoa. Read that letter out to everybody; E tatau koe i te parakaoa mua. Read out the first paragraph. E tatau i te nūmero tei tātā‘ia ki runga i te … Continue reading

tatau2

tatau2, (-a, -‘ia). 1. Wring and squeeze something out. E tatau i te vai kia pou ka tauraki ei i te kāka‘u. Wring all the water out before you put the clothes out to dry; E tatau i te vai … Continue reading

tatetate

tatetate, v.i. Stuttering, stammering (of speech). Nō tōna mataku, nō reira i tatetate ei tāna tuatua i tōna tuatua‘anga. Because he was nervous, he stuttered when he spoke; nō te tatetate i tāna tuatua, because of his stammer.

tau pēkau

tau pēkau, n. = pēkau ‘are. A lean-to shelter. Tēnā te kōkai i roto i te tau pēkau. The fork is there in the lean-to.

tauāru

tauāru. Follow after, pursue. Ka tauaru viviki ana. Pursue after them quickly (Josh. 2.5). ‘E a‘a kōtou i tauāru ei i a māua? Why have you followed us? ‘Ānani tauāru, odd oranges that appear on trees after main crop is … Continue reading

tauī , taui

tauī , taui, (-a, -‘ia). Exchange, replace sbdy, change over. ‘Ā‘ea e tauī ei tā rātou ‘anga‘anga? When are they going to switch over to another job?; Ka tauī ‘oro‘enua tāua. Let’s swop horses; ‘E kino te tauī i te … Continue reading

tau‘ā, tau‘ā‘ā

tau‘ā, tau‘ā‘ā, 1. Fight (intr., as in a war, a fight, or tough competition), to quarrel or compete bitterly. Kia roko‘ia atu rāua, tē tau‘ā‘ā ra. They were fighting one another when they were overtaken; I taua tau‘ā‘ā‘anga pukupukū ra … Continue reading

tau‘ētono

tau‘ētono, (-a, -‘ia). 1. Argue together vehemently, argue over something. Kua tau‘ētono rāua ē kua moto. They argued and fought; Kua tau‘ētono‘ia taua tuatuā ra e te au ‘are kōrero, ē kāre rāi i rauka te tika. The old historians … Continue reading

tau‘ani

tau‘ani, 1. Squeal and caterwaul one to the other (e.g. while fighting or struggling together (as cats or flying foxes), squabble. Tē tau‘anī ra te moakirikiri i runga i te tauranga. The flying-foxes are squealing on their roosting places; I … Continue reading

tau‘oa‘oa

tau‘oa‘oa. Make friends (recip.). Kua tau‘oa‘oa rātou i tō rātou ‘ārāvei‘anga. They made friends with one another when they met; Kāre i pou ana te mata‘iti i tō rāua tau‘oa‘oa‘anga. Their friendship didn’t last a year.

tau‘unu

tau‘unu, n. A kind of tree (Tournefortia argentea). ‘E tau‘unu te turi i tōna poti. The knees of his boat are made of tau‘unu timber.

tau1

tau1. Fitting, suitable, becoming, right, proper, acceptable, appropriate, necessary. ‘Ea‘a te ‘ati‘anga tau nō tāua i te ‘aere? What is the best time for us to go?; tau nō te kai; fit to eat. Kāre e tau tēna pare iā … Continue reading

tau2

tau2, n. 1. Promontory, headland. Kua tū ‘aia ki te tau ma te tatari i te ‘eke‘anga o te urua. He stood on the promontory waiting for the urua fish to swim past. 2. Sand-spit, sandbank, shoal. ‘Auraka e ‘akapiri … Continue reading

tau3

tau3, (-ria). Pitch, perch, land (bird, plane, boat, ball), start to set (of the sun). E tiaki kia tau te manu ka pupu‘i ei. Wait until the bird perches (and then) fire; E tau ana te moa ki tērā ‘ātava. … Continue reading

taua

taua, (part., definitive). The or that (one in question or under discussion, but not present or in view). Ko tērā taua tangata. That’s the man; Kua mou taua manu tā‘aē ra. That savage beast was caught; Kāre taua tuatua i … Continue reading

tauatini

tauatini, (Bib. tausani). 1. Thousand. I te mata‘iti ‘okota‘i tauatini mā ‘ā i tupu ei taua ‘uri‘iā ra. That hurricane occurred in the year one thousand and four. 2. Amount to a thousand. Kāre i tauatini ake, ‘ē rua nga‘uru … Continue reading

tauera, tauvera

tauera, tauvera, 1. n. A towel. Kua pē‘i ‘aia i te tauera ki roto i te rī ngi. He threw the towel into the ring. 2. v.t. Use something as a towel, towel down with. Mē ka tauera koe i … Continue reading

tauira

tauira, n. 1. Small fry (very young fish still swimming in shoals). Tē tāterē ra te ika tauira. The small fry are swimming round (in shoals); Tē tā‘ei ika tauirā ra rātou. They‘re netting fry; Kāre i te tauira tēnā. … Continue reading

taukupu

taukupu, n. The front of the body below the navel, the loins. Tātua‘ia tō kōtou taukupu ki te ka‘a nō te kukumi. Gird your waist and loins with sinnet for wrestling. [Np. *taukupu.]

taumārō

taumārō, (-a, -‘ia). 1. Argue, debate. Kua taumārō rāua ē kua karo. They had an argument and it ended up in a row; Kua taumārō rātou nō runga i te kai. They argued about the food; I taumārō‘ia ana te … Continue reading

taumārōrō

taumārōrō, (-a, -‘ia), fq. taumārō. 1. Argue. ‘E a‘a rāua i taumārōrō ei? Why were they arguing?; Ko te tika tēia tei ‘akaoti‘ia i te taumārōrō‘ia‘anga te reira manako. This is the decision that has emerged following the discussion of … Continue reading

tauma‘a

tauma‘a, (-‘ia). 1. Call down a curse on sbdy. Kua tauma‘a‘ia ‘aia kia kore e ‘ānau tamariki. She was cursed with barrenness. 2. Charge, accuse (verbally). Kua tauma‘a te ‘akavā iā Koro nō te ‘aka‘oro viviki i tōna mōtokā. The … Continue reading

taume

taume, 1. Spadix (flower stalk) of coconut palm. ‘Akarukena atu te taume, ko te rōrō tē ‘apai mai. Leave the spadix, it’s the spathe you must bring; ‘Aere kimi taume ‘ei purūmu i te tī tā. Go and find some … Continue reading

taupō

taupō. An ulcer. ‘E taupō tēnā maki, kāre i te ‘ē‘ē. That’s an ulcer you’ve got, not a boil.

taupe

taupe, 1. Droop, (= upe). Kua taupe ‘iōra tōna upoko ki raro nō te ‘akamā. Then he drooped his head in shame. 2. The eave, that part of a house-roof which overhangs the walls. Kāvea tō pātikara ki raro i … Continue reading

taupeke

taupeke, n. = pēkau ‘are (Ma‘uke dial.) Lean-to, temporary shelter. Ka ‘inangaro-‘ia tēta‘i taupeke kia papa ‘ua. A lean-to is needed, just in case.

taupupu

taupupu. Whole (Ait. dial. = Rar. katoa). E rave taupupu ‘ua mai koe. Bring the whole thing.

taura

taura. Rope, cord, string, cotton, thread. Tāmoua te taura ‘ōu, kā motu tēia. Put the new rope on, this one‘ll break. Taura ‘ōire, traditional village boundary. Taura raranga, crochet thread. Pōkai taura tui kāka‘u, reel of cotton. Taura tuitui, silk … Continue reading

tauraki

tauraki, (-a, -‘ia, -na). Put something out to dry. Taurakia ki te rā kia viviki i te marō. Put them out in the sun so they‘ll dry off quick. Niuniu tauraki kāka‘u, clothes line. [Pn. *tauraki.]

taurakiraki

taurakiraki, (-a, -‘ia), fq. tauraki. Put something out to dry. Taurakirakia te ika tāmiti ki te rā. Put the salted fish out in the sun to dry; Ka taurakiraki te kāka‘u mā‘ū ki ‘ea? Where ought the wet clothes be … Continue reading

tauranga

tauranga, nom. Place of coming to rest, landing, alighting, perch, anchorage, fishing-ground, airfield. Ko te tauranga tēnā o te manu. That’s where the birds roost; Te tāravarava ‘uā ra te au pa‘ī rere i runga i te tauranga. The planes … Continue reading

taurekareka

taurekareka, 1. v.i. (Be) very beautiful, fine, lovely, pleasing, delightful. Kāre e taurekareka ana te tupu o tā‘au ‘ānani. Your orange trees aren’t doing too well; ‘E one tōmāti taurekareka te tupu, ‘ē te ‘ua katoa. It’s a plot of … Continue reading

tauria

tauria, pass. tau1. Perch on, settle on. Kua tauria te kai e te rango. The food has been settled on by flies.

tauromi

tauromi, (-a, -‘ia). Massage. Kua tauromi ‘aia i te tā‘akari o te tangata moto. He massaged the boxer’s calves; Ko Pua te tangata tauromi. Pua is an (expert) masseur; ‘E mamae tā‘au tauromi. Your massaging hurts.

taurua

taurua, (-‘ia) = tairua. 1. Partner, fellow (of a pair), companion (one of two people). Ko‘ai tō‘ou taurua i ‘aere mai ei? What partner did you come with?; Kāre ‘ua te taurua o teia pea marū. One of this pair … Continue reading

tautā

tautā (-‘ia). 1. Persevere, strive determinedly. Kua tautā ‘aia i taua meā ra kia rauka mai. He made great efforts to obtain it; Kore ‘ua atu e manuia, ka tautā atu rāi. Even if we don’t succeed, we‘ll still go … Continue reading

tautai

tautai, v.i. Fish. I tautai kōrua ki ‘ea? Where did you fish?; NĀ Māui i ‘ī ia Nūtī reni i tōna tautai‘anga. It was Māui who fished New Zealand up. Poti tautai, fishing boat. 2. Fishing. ‘E rama pa‘a te … Continue reading

tautamaki

tautamaki, 1. Fight (recip.). ‘Ea‘a rāua i tautamaki ei, ‘e nēneva pa‘a? Why did they fight, were they crazy? 2. n. A fight, war. Nō te tautamaki a te reira ngā pātireia i mataku ei te au ‘enua i vaitata … Continue reading

tautani,

tautani, (Bib. tausani), mod. tauatini, tausane. Thousand. Kua tautani pa‘a. It’s probably a thousand. [Eng. thousand.]

tautatā

tautatā, 1. v. Fight together. Kua tautatā aua ngā puakaoā ra. The two dogs fought each other; ‘e ngā pātireia tautatā ‘ua, two countries that are always fighting. 2. n. Fighting together. Nō tā rāua tautatā putuputu, nō reira rāua … Continue reading

tautau1

tautau1, 1. v.i. Hanging down, dangling, drooping, sagging, depressed, lolling. Kia roko‘ia atu ‘aia, tē tautau ‘uā ra, kua tāviriviri tōna rauru ki runga i te ‘ātava rākau. When they reached him, he was hanging dangling with his hair caught … Continue reading

tautau2

tautau2, n. Fairy, elf, goblin, witch. Kua manako rātou ē nā te tautau ‘aia i ‘akakoka. They thought the fairies had lured him away; Kia matakite i te va‘ine tautau. Beware of the fairy woman.

tautopa

tautopa, (-‘ia). Invoke, call upon, entreat, beseech, beg. Kua tautopa ‘iōra ‘aia ki te Atua kia ‘akaora ia rātou. Then he prayed God to save them; Kua ‘akatopa ‘iōra ‘aia ki raro ē kua tautopa atū ra ki te ariki … Continue reading

tauturu

tauturu, (-a, -‘ia). 1. Help, assist, support. Ka tauturu au iā koe i tō‘ou manamanatā. I‘ll help you with your difficulties; Kua ‘ōake moni ‘aia ‘ei tauturu i te ‘akakoro-‘anga. He gave some money to support the scheme; Ka tauturu … Continue reading

tauvera

tauvera, n. Towel, use as a towel. Taurakia atu tō‘ou tauvera ki va‘o i te rā. Take your towel out to be aired in the sun. [Eng. towel.]

tava

tava, n. A tree (Pometia pinnata).

tavake

Tavake – the red tailed tropicbird (Phaeton rubricauda). Photo by G. McCormack. tavake, n 1. Red-tailed Tropic bird (Phaethon rubricauda). Kua ‘akamānea‘ia tōna pare ki te ‘iku tavake. His hat was decorated with tropic-bird’s tail-feathers. Tavake ‘iku-tea, White-tailed Tropic bird. … Continue reading

tavake

tavake, Red-tailed Tropic bird

tavare

tavare, v.i. Have something on one’s mind, (be) continually worried about something, obsessed. ‘Ea‘a tā‘au mea e tavare ‘uā ra? What is it you’ve got on your mind?; Nō te tavare ‘aere ā Pua i tōna māmā, nō reira rāua … Continue reading

tavatava

tavatava. A kind of fish, said to be Northern Group word for Rar. varu. ‘E na‘o tavatava tei apu mai i te kōpū kōperu. A group of tavatava chased the shoal of kōperu. [Np. *tawatawa.]

te‘ate‘amamao

te‘ate‘amamao, 1. v.i. Be ready, prepare, stand by. Kia te‘ate‘amamao kōtou nō te tamaki. Be ready for the fight; Kia vai te‘ate‘amamao kōtou,‘ei te ora manako kore‘ia e tae mai ei te tamaiti a te tangata. Watch therefore, for ye … Continue reading

te‘e

te‘e, (-a, -‘ia). 1. Castrate. Kua te‘ea tēnā toa ‘oro‘enua? Has that stallion been castrated?; ‘E toa puaka te‘e tei kai i tāna taro. It was a barrow that ate his taro. 2. Circumcise. Nā te taote i te‘e i … Continue reading

te‘o

te‘o, n., (Bib.). Wild ox. Kia matakite i te te‘o i roto i te ō. Beware of the wild ox in the valley.

te1

te1, part., pre-nominal (marker), definitive. Translate ‘the, a’ or sometimes by an infinitive construction. Kua tae mai te torōka. The truck has come; Tei te kāinga te kava. There is (some) liquor at home; ‘Ea‘a te tumu i pāto‘i ei … Continue reading

te2

te2, rel.pron. An allomorph of tē2 used before i. (See tei.)

tea1

tea1, v.i. (Be) white, pale. Kua tea ‘ua te rau o te ‘ānani i te pāmu‘ia‘anga ki te ngaika. The orange leaves were quite white when they had been sprayed with lime; ‘E ‘apinga tea tērā i runga i tō … Continue reading

tea2

tea2, n. Rafter, beam. Tāmoua te tea kia piri. Fasten down the rafters; ‘E putunga rākau tea tēnā. That heap of timbers are for the rafters.

teata, ‘are teata

teata, ‘are teata, n. 1. Cinema, theatre. I ‘aere teata ana koe i tō‘ou no‘o‘anga ki reira? Did you go to the theatre while you were there?; Kua kī te ‘are teata. The cinema was full. Teata ora, the living … Continue reading

teatea1

teatea1, intens. tea. (Be) white, pale. Kua roa tōna maki‘anga nō reira ‘aia i teateākā ai. She has been ill a long time, that’s why she is so very pale; Nō te teatea iāia, nō reira rātou i ‘ākara matariki … Continue reading

teatea2

teatea2, n. Type of moray eel. Kāre i te va‘aroa, ‘e teatea. It’s not a va‘aroa, it’s a teatea.

tei

tei, part., pre-nominal, prep.. 1. At (place), in the possession of. Tei konei au, tei kō ‘aia i pē‘i mai ei iāku ki te toka. I was here and he was over there when he threw the stone at me; … Continue reading

tei

tei, = te i. (The one) which, (the one) who. Te pupu tei rē, the team which won; ‘E teata ‘akakara‘ia tei ‘akaāri‘ia inapō. It was a coloured film which was shown last night; Ko te pū rākau tei tī … Continue reading

tei‘ea, tei ‘ea

tei‘ea, tei ‘ea. Tei‘ea koe? Where are you?

teia‘a

teia‘a. Heavy. Kāre e teia‘a ana? Isn’t it heavy? (See teima‘a.)

teia, tēia

teia, tēia (teia is normal attributive form, tēia is emphatic attributive and normal absolute form). 1. This. Teia pare, this hat; teia ngā pare, this pair of hats, these few hats; Teia au pare, these (several) hats; ‘Ea‘a tēia? What’s … Continue reading

teianei

teianei. Now, right away. Ko au ka ‘aere i teia nei. I‘ll go now. (See teia.)

teima‘a

teima‘a. Heavy; heaviness, weight. Kāre e teima‘a ana tēia. This is not heavy. Kua riro taua tuatuā ra ‘ei ‘apinga teima‘a tukituki ki tōna ngākau. What was said then weighed heavily on his mind; ‘E toka teima‘a tei tuku‘ia ‘ei … Continue reading

teina

teina. Younger brother (of a male), younger sister (of a female). Ko tōku teina tērā. That is my younger brother (sister); Tei ‘ea tō ‘are teina? Where are your younger sisters (brothers)? ‘E teina-tuakana rāua. They are brothers (sisters). [Pn. … Continue reading

teitā, tī tā

teitā, tī tā, n. Rubbish. Kua pou te teitā i te ko‘i? Has all the rubbish been picked up?

teitei

teitei. High (in height or rank). Kāre e teitei roa ana, ka taea ‘ua‘ia e au i te ‘ī tae. It’s not so very high, I‘ll be able to reach it quite easily; ‘E tā‘onga teitei tōna. He has a … Continue reading

teka

teka, 1. A type of cane or reed obtained from the kāka‘o. Tē tī pū tekā ra rāua ‘ei pāruru i te ‘are. They are cutting teka canes for the wall of the house. 2. A dart originally made from … Continue reading

tekateka1

tekateka1, (-a, -‘ia), fq. teka 3. Throw a teka, throw darts. ‘E tekateka ‘ua tā rāua ‘angaanga i teia rā. They have done nothing but throw darts all day; Kua tekateka‘ia tā rāua au teka ki roto i te tai. … Continue reading

tekateka2

tekateka2, n. A skin disease, a kind of ringworm (Northern Group dial. = Rar. mūnā). ‘E tekateka te maki i runga i tōna rima. It is ringworm he has got on his hand.

teke

teke, 1. Move position slightly, shift along, edge, inch. E teke atu kia ō meitaki au. Shift up a bit so I can get in properly; Kāre au e tae i te teke ki te pae iāia. I don’t like … Continue reading

tekenga

tekenga, nom. teke, q.v.

teketeke

teketeke, (-a, -‘ia), fq. teke 1, 2. Shift slightly (tr. and intr.). Ka teketeke tātou ki te pae i te ngūtupa. Let’s work our way up near to the door; Kua teketeke‘ia te au rākau ‘akairo e Tama. Tama shifted … Continue reading

tema

tema, n. Flint. ‘E toka tema te reira, kāreka tēia ‘e toka tā‘ōta. That’s flint, but this is pumice.

temeio

temeio, (-‘ia), (Bib. semeio). Miracle, miraculous. Taua tangata i akaora semeioia ra, that man who was miracu-lously healed (Acts 4.22).

teniteni

teniteni. (Utter) a rhythmic exultant chant (e.g. an organised ‘yell’ of team supporters). Tē teniteni ‘uā ra rātou ma te rekareka, nō te mea kua ‘autū rātou i taua tau‘ā‘ā‘angā ra. They were triumphantly giving their (team) yell, because they … Continue reading

Tepetema

Tepetema, prop. n. September. Ko Tepe-tema rā ‘itu tōna rā ‘ānau‘anga. His birthday is on September seventh. [Eng. September.]

terē

terē, n. Tray. ‘Apainā atu tēnā terē ki ā koe. Take that tray with you. [Eng. tray.]

terēni

terēni, 1. (-a, -‘ia). Train, have training. Tē terēni motō ra rāua. They are having boxing training; ‘E ngā‘i terēni‘anga pū‘āpi‘i tēia. This is a teachers’ training college; Kua terēni ‘aia i tāna puakaoa. He trained his dog; Kua terēni‘ia … Continue reading

terēti1

terēti1, 1. n. Thread (on screw). Kua mania te terēti o teia kurū i kore ei te nāti e mou. The thread is worn on this screw, that’s why the nut won’t hold. 2. (-a, -‘ia). Put a thread on. … Continue reading

terēti2

terēti2, n. Sledge. ‘E terēti va‘ie tei ‘apai‘ia mai ki te ‘are. A sledge of firewood was brought to the house; ‘E pa‘a terēti tēnā kua ma‘aki mai. That’s a runner that has come off a sledge. [Eng. sledge.]

terēti3

terēti3, n., (Bib. terezi). Cypress. Kua rave oki i te terezi, e te ale, and taketh the cypress and the oak (Is. 44.14).

terōna

terōna, n. Tax inspector, toll collector, etc. Ko te terōna tērā. That’s the tax inspector. (Bib. telona) publican. E te au telona, e te aronga ara nei, and publicans and sinners (Matt. 9.11).

terōno

terōno, n. Throne. ‘ī rua rāi ōna marama i te no‘o‘anga ki runga i te terōno. He held the throne for two months only. [Eng. throne.]

tere

tere, 1. (-a, -ia). Slice, pare, peel (with knife, using skimming movement as in whittling a stick). Kua motu tōna rima i tōna tere‘anga i te rākau ki te toki. He cut his hand trimming the piece of timber with … Continue reading

terepaoni

terepaoni, (-‘ia). 1. A telephone. Kua tangi te terepaoni. The phone rang. Niuniu terepaoni, telephone wires. 2. A phone call, phone message. ‘ E terepaoni tei tae mai ana. There has been a phone call. 3. To phone. Ko‘ai tērā … Continue reading

terepu

terepu, n. Journey, trip. Ā teia terepu ki mua ‘aia e ‘oki mai ei. He will be coming back next trip; Kā ‘ia ā kōtou terepu i teianei? How many trips is that you’ve made now? [Eng. trip.]

tereria

tereria, pl. tere. Travel, move along. Tērā ‘a ‘Ānua mā e tereria atū ra. ‘Ānua and his friends are leaving.

teretere

teretere, fq. tere. 1. (-a, -‘ia). Slice. Kua teretere ‘aia i te ngā‘i kino o te kūmara. He’s sliced the rotten parts off the kumara; Ka meitaki ‘ua i te teretere i tēta‘i mānga kia iti mai. It won’t do … Continue reading

terevete

terevete, 1. Velvet, plush. ‘E terevete te ‘āriki i te au no‘o‘anga. The chair-covers were made of velvet. 2. Carpeting, carpet. ‘E terevete te ‘āriki i tōna ta‘ua no‘ono-‘o‘anga. She has got a velvet carpet laid down in her sitting … Continue reading

tero

tero, 1. n. A tax, toll, levy, duty. Kāre i kitea ake ē ‘ea‘a te ma‘ata o te tero tē ka tuku‘ia ki runga i te au mea mei te pā ‘enua mai. It isn’t decided yet how much duty … Continue reading

tetē

tetē. Bare the teeth in snarl or grin. Kua tetē mai te puakāoa i tōna ni‘o kiāku i tōku ‘akaata‘anga ki te rākau. The dog bared it’s teeth at me when I threatened it with a stick; ‘Ea‘a koe i … Continue reading

tete

tete, (-a, -‘ia). Chip with a knife (pearl-shell, to remove embedded fragments or bubbles). E tete i te pārau kia mā meitaki ka ‘apai mai ei ka paunu. Chip the pearl-shell quite clean before you bring it to be weighed; … Continue reading

tetea

tetea, pass. tete. Chip. Tetea rā kia mā meitaki. Chip it clean.

teve

teve (Curlew)

teve

teve Amorphophallus campanulatus

teve1

teve1, n. A bird, the Curlew.

teve2

teve2, n. 1. A plant (Amorphophallus campanulatus). 2. A type of taruā. Kua kī tōna kāinga i te taruā teve. His garden is full of the teve type of taruā; Tē kiriti ‘uri taruā tevē ra rāua. They are pulling … Continue reading

tiā

tiā. Jar, jug, pot. Kua makariri teia tiā tī . This pot of tea has gone cold. [Eng. jar.]

tiāki

tiāki, n. 1. A jack. E tāviri i te tiāki ‘ē toru taime toe, ka teitei meitaki i reira. Give the jack another three turns, it will be the right height then. 2. (-a, –‘ia). Jack up. Tē tiāki nei … Continue reading

tiāmu

tiāmu, n. Jam. E parai petetue koe i tāku varāoa ki te tiāmu. Put plenty of jam on my piece of bread; ‘E punu tiāmu tuava tērā. That’s a tin of guava jam. Tiāmu pākiri ‘ānani, marmalade. [Eng. jam.]

tiāmupēni

tiāmupēni, n. Champion. Ko Tārau te tiāmupēni moto o te Pukapuka. Tārau is the Pukapukan boxing champion. [Eng. champion.]

tiānara1

tiānara1, n. Journal, magazine. Tē tatau tiānarā ra ‘aia. She is reading a magazine; Kua tu‘a‘ia te tamariki ‘āpi‘i ‘ē taki ta‘i tiānara. The school children were given a magazine each. [Eng. journal.]

tiānara2

tiānara2, n. General. Kua ‘akaue te tiānara i tōna nuku kia ‘oki ki muri. The general ordered his army to retreat. Kāvana Tiānara, Governor-General. Kua tonokia te Kāvana tiānara ‘ei mono i te ariki va‘ine. The Governor-General was sent as … Continue reading

Tiānuare

Tiānuare, prop.n. January. Ko Tiānuare te marama i ‘ānau ei tā māua tama mua. January is the month our eldest boy was born. [Eng. January.]

tiāti1

tiāti1, (-a, –‘ia). Charge, attack. Kua ‘akaue te rangatira i te va‘e‘au kia tiāti. The commander ordered his troops to charge. [Eng. charge.]

tiāti2

tiāti2, (-a, –‘ia). Charge (e.g. battery). Kua tiātia te pātiri? Has the battery been charged? [Eng. charge.]

tiāti3

tiāti3, (-a, -‘ia). Charge (e.g. price). Kua tiāti ‘aia ki a mātou ‘ē rima tirī ngi i te kī kau taro ‘okota‘i. He charged us five shillings a basket for the taro; Kua tiāti‘ia takirua tirī ngi i te ūpoko … Continue reading

tiēmu

tiēmu, n. An aquatic herb (Linderna crustacea) used in herbal medicine.

tiēmu

tiēmu, Linderna crustacea

tiēni1

tiēni1, (-a, –‘ia). Change, alter. E tiēni mai koe i teia paunu pēpa. Change me this pound note; ‘Ea‘a koe i tiēni ei iāia ki kō? What did you move him there for?; Nā‘au i tiēni i te tuatua i … Continue reading

tiēni2

tiēni2, n. A chain (measure of land). ‘ī rua ‘ua pa‘a tiēni i te roa ‘e rava ai. About two chains long will be enough. [Eng. chain.]

tiōka

tiōka, n. Chalk. Kua rave ‘aia i te tiōka ē kua tātā i tōna ingoa ki runga i te patu. He picked up the chalk and wrote his name on the wall; ‘E pi‘a tiōka teatea pou roa tēia. These … Continue reading

Tiōna, Ti‘ona

Tiōna, Ti‘ona, (Bib. Siona, Ziona). Zion.

tiōpu

tiōpu, n. Soup, stew. ‘E tiōpu kuru tēia. This is breadfruit stew. Mereki kākapu tiōpu, soup plate. Vai tiōpu, soup. [Eng. soup.]

Tiūnu1

Tiūnu1, prop.n. June. ‘E marama anu ‘a Tiūnu. June is a cool month. [Eng. June.]

tiūnu2

tiūnu2, n. Tune, air. ‘E ‘ī mene tiūnu reka, a song with a lovely tune. [Eng. tune.]

ti‘ākono

ti‘ākono, n. Deacon. Nā te ti‘ākono i rave i te ako i teia avatea Tāpati. The deacon took the morning service this Sunday; ‘E tauturu ti‘ākono ‘aia. He is an assistant deacon. [Gk diakonos.]

ti‘āporo

ti‘āporo, n., (Bib. diabolo). Devil. Timataia e te diabolo ra, tempted by the devil (Matt. 4.1); Ko te ‘anga‘anga tēnā nā te ti‘āporo. That’s the work of the devil.

ti‘amā

ti‘amā, v.i. Free of guilt, blame or obligation, innocent, ‘E tangata ti‘amā ‘aia, ‘ea‘a rā kōtou i tāpepe pikika‘a ai iāia? He is an innocent man, why then have you brought false charges against him?; Kua tatarā‘ara au kiāia, kua … Continue reading

ti‘avā

ti‘avā, in the phrase toka ti‘avā. Cornerstone, keystone. Ka anoano ma‘ata‘ia te toka ti‘avā e te aronga patu ‘are nō te ‘ākoko o te ‘are. The housebuilders badly need a main cornerstone for the corner of the house; ‘E toka … Continue reading

ti‘e

ti‘e, v.i. 1. Snigger, give snort (of suppressed laughter or disbelief), titter (with kata as subject or head). Kua ti‘e ‘aia i te kata‘anga. He sniggered to himself; Nō tāna kata ti‘e iāku i papaki ei au iāia. I slapped … Continue reading

ti‘eti‘e

ti‘eti‘e, fq. ti‘e. 1. Snigger, titter, etc. Kua ti‘eti‘e tāna kata. He sniggered to himself; Nō te ti‘eti‘e i tāna kata nō reira kua manako au ē te ‘āvirī ra ‘aia. There was a snigger in his laugh, that’s why … Continue reading

ti‘iti‘i

ti‘iti‘i, n. A kind of taro.

tia1

tia1, 1. n. A wedge, peg etc. driven in as wedge. Ka rauka ngō‘ie ‘ua mē kiritia te tia. It will come out easily if the wedge is taken out; Pātiā‘ia te tia kia kore tēnā mea e keukeu. Drive … Continue reading

tia2

tia2, 1. (tiā‘ia). Pledge something, swear solemn oath, give solemn promise or undertaking guarantee. 2. Bribe, square sbdy off. Kua tia ‘aia iāku ki te moni kia ta‘u i te ‘are ki te a‘i. He bribed me to set fire … Continue reading

tia3

tia3, 1. (-ia). Stack one above the other. E tia i te pi‘a ki konei. Stack the boxes up over here; ‘E pātini tiā-pi‘a tēnā. Those battens are for stacking the crates up on. 2. Stack, vertical row, tier. ‘ī … Continue reading

tiaki

tiaki, 1. (-a, –‘ia). Wait for. Ka tiaki au ‘ē toru rā, mē kāre rāi koe e ‘oki mai, ka ‘aere atu au i reira. I‘ll wait three days and if you still aren’t back, I‘ll come on; Kua tiaki‘ia … Continue reading

tiao, tiaorangi

tiao, tiaorangi, n. Clouds, sky. ‘E ma‘ata te tiaorangi kā ua pa‘a. The sky is overcast, maybe it’s going to rain.

tiaokerēti

tiaokerēti, n. Chocolate. Nā‘ai i ‘ōmai i tēnā paoke tiaokerēti? Who gave you that box of chocolates? [Eng. chocolate.]

tiare

tiare, n. Flower, flowering plant. Kua pū‘era‘era te tiare. The flowers are in bloom; ‘E ruru tiare tei tuku‘ia kiāia. She was handed a bouquet; Tē vāere ‘āua tiarē ra ‘aia. She is weeding the flower garden. Tiare āru rā, … Continue reading

tiare māori

tiare māori (Gardenia)

tiatia

tiatia, (-‘ia), fq. tia1. Drive in wedge or wedging peg, etc. E tiatia i te au putaputa ki te rākau. Wedge the pegs into the holes; Tiatiā‘ia kia kore e keukeu. Wedge it so that there won’t be any play.

tikāi, tika ai

tikāi, tika ai. Really, real, actual, definitely, certainly. ‘Āe, ‘e tika ai nāku. Yes, it’s the honest truth I‘m telling you; Kua ‘aere tika ai koe kua ‘ārāvei iāia? Did you really go and meet him?; Koia tika ai. That’s … Continue reading

tikōni

tikōni n. Scone. ‘E reka tāna tikōni. Her scones are nice. [Eng. scone.]

tika

tika, (-‘ia), v.i. 1. Permissible, allowable, authorised, all right; permission, authority, right. Kua tika rava iāku. It is all right with me (I agree entirely); Kāre e tika iāku kia ‘aere koe. I can’t permit you to go; Ka tika‘ia … Continue reading

tika‘anga

tika‘anga, nom. 1. Right, authority. Kāre ō‘ou tika‘anga kia tuatua koe. You have no right to speak; ‘Ea‘a tō‘ou tika‘anga ki tēia ‘enua? What right have you to this land? Ko te tika‘anga, by rights, the proper thing to do. … Continue reading

tikaoni, tikōni

tikaoni, tikōni, n. Scone. ‘E tikaoni toru pene tāku ka ‘inangaro. I want a three-penny scone. [Eng. scone.]

tikarēti, tikerēti

tikarēti, tikerēti, n. Cigarette. Tēnā te tikarēti tei runga i te tōpa. The cigarettes are there on the sofa. [Eng. cigarette.]

tikatika

tikatika, fq., intens. tika 2. Straight, level, direct(ly). Kua tū tikatika ‘aia. He stood up straight (or at attention); Kāre i tikatika meitaki te pā o te rākau i te tanu‘anga. The trees haven’t been put in straight rows; ‘E … Continue reading

tiki1

tiki1, (-na). Fetch, get, go and obtain. Kā tiki au iāia mē ka ‘inangaro koe. I‘ll fetch him if you like; ‘Ī ‘Ine, ‘e tangata tiki tērā iā koe i va‘o. Oh ‘Ine, there is someone come to fetch you … Continue reading

tiki2

tiki2, n. Carved figure, statue, sculpture, figurehead. ‘E tiki ‘auro tei ‘akatū‘ia ki te paepae o te ariki. A gold statue was erected at the king’s palace; Te tiki i mua i te pa‘ī , the figurehead in the bows. … Continue reading

tikipā

tikipā, n. A whole slab (of something divided into sections as bread in the bakery before being broken into loaves). ‘ī varu varaoa ‘ōpue i runga i teia tikipā. There are eight loaves on this slab of bread; ‘Ōmai ‘ē … Continue reading

tikitiki1

tikitiki1, (-na), fq. tiki. Fetch, get. Nō tāna tikitiki putuputu mai iāku i riri ei taku māmā. My mother got annoyed because he came for me so often.

tikitiki2

tikitiki2, n. Carving, sculpture. ‘E mānea te tikitiki i runga i teia patu. The carvings on this wall are lovely.

tikitiki3

tikitiki3, v.i. Broken up, uneven, rugged (ground), rough, choppy (sea). Kua tikitiki ‘iōra te tai. The sea grew rough; Nō te tikitiki i taua ‘enuā ra i kore ei ‘aia i ‘inangaro. He didn’t want that piece of ground because … Continue reading

tiko

tiko, (-a, –‘ia). Evacuate the bowels. ‘ī māmā, kua tiko te pēpe. Mother, the baby has poohed; Kua tikoa tōna katu e te manu i tōna nā raro‘anga i te tauranga. The bird cast its droppings on his head as … Continue reading

tima

tima, n. Ship. Kua tau mai te tima. The ship has arrived; Tei te ‘anga‘angā-tima rātou. They are working on the steamer; ‘Ī ‘ia pi‘a ‘ānani i teia tima? How many crates of oranges this shipment? [Eng. steamer.]

tinamou

tinamou, v.i. Be permanent, set, definitely established or settled, decided, finalised. Kāre pa‘a au e tinamou ki teia ‘anga‘anga. I may not be (kept on) permanent(ly) in this job; ‘E tangata no‘o tinamou ‘aia ki reira. He is permanently settled … Continue reading

tini1

tini1, n. A large tin (count noun, mass noun is punu). Kua ‘oko tini kāratī ni ‘aia. He bought a tin of kerosene; ‘E putungā-tini putaputa tēnā. That’s a heap of perforated tins there. [Eng. tin.]

tini2

tini2, 1 A host, company, multitude, as indefinite plural, a large number. Kua riri te au tini atua. The host of gods were angry; Ko te tini ō ‘Iro tei tū mai i te tamaki ia Ngāti Punu. It was … Continue reading

tinitini

tinitini, n. Cymbals. E ‘akatangi ana ‘aia i te tinitini. He plays the cymbals. [Eng. tintin.]

tino

tino, n. 1. The body. Kua ‘āpikepike roa tōku tino. I am very tired; Kā riro tō‘ou tino ‘ei kai nā te manu o te reva. Your body shall be food for the birds of the air. 2. The bulk, … Continue reading

tioma

tioma, v.i. Lean over, tilt. Kua tioma ‘aia ki muri i te ū‘anga māua. He swayed back when we bumped into one another; ‘Inā, kia tioma mai ki mua. Now have a try at bending forward; Kua ‘oro ‘aia ki … Continue reading

tiora

tiora, (-‘ia). Hurl, fling (Mang. dial. = Rar. pē‘i). Ti‘ora‘ia atu ki va‘o! Hurl it outside!

tipāka

tipāka, n. Spark plug. E tāmā i te tipāka ka tāmou ei. Clean the spark plugs before you put them in. [Eng. spark.]

tipātimani

tipātimani, n. Department. Te tipātimani o te ‘anga‘anga tanu, the Department of Agriculture. [Eng. department.]

tipēra

tipēra. Spell (words). E tipēra mai koe i tēia kupu. Spell me this word.ī [Eng. spell.]

tipa1

tipa1, (-a). 1. Jerk something. Nō tei tipa ‘aia i te kaingākai i kino ei tāku tātā. He spoiled what I was writing when he jerked the table. 2. v.i. Make sudden abrupt movement, struggle, plunge, start. Mē tipa koe, … Continue reading

tipa2

tipa2. Young flying-fish (up to about 15cm long). ‘E tipa te māunu reka nō te tāvere ono. The best bait for barracuda trolling is the young flying-fish.

tipatipa

tipatipa, fq. tipa. 1. Move restlessly around, struggle, jib (as horse). ‘Auraka e tipatipa mē pākoti‘ia tō‘ou rauru. Don’t keep squirming around while you are having your hair cut; ‘E tangata tipatipa tika ai koe! What an old fidget you … Continue reading

tipi1

tipi1, 1. (-a, -‘ia). Use knife, etc., reaping, slicing or skimming action; slice, pare, cut (‘Ātiu, M.M. dial. = Rar. mātipi). Kā tipi te tī tā ki te a‘a? What are we going to cut the grass with?; Tipia ā … Continue reading

tipi2

tipi2, n. Wooden or (tyreless) wheel. Ko tēta‘i tipi o te pere‘ō tei kino. The other wheel of the buggy was damaged; Tē ma‘ani tipi pere‘ō pēpe nei au. I‘m making the pram’s wheels. [Np. *tipi3.]

tipitipi

tipitipi, (-a, ‘ia), fq. tipi1. 1. Cut, pare. ‘Auraka e tipitipi i te pākiri o te taro. Don’t peel the taro; Mē oti te mauku i te tipitipi, e purūmu ki runga i te tāruta. When the mauku has been … Continue reading

tirī ngi

tirī ngi, n. Shilling. Ko ta‘i āku tirī ngi i ‘ōake ei nāna. I gave him a shilling; ‘E mō‘ina vai ‘ānani tirī ngi tēnā, tēia te mea ono pene. That is a shilling bottle of orange juice, here is … Continue reading

tirī pa

tirī pa, n. Slipper. Tei ‘ea tēta‘i tirī pa ōku? Where’s my other slipper? [Eng. slipper.]

tira1

tira1, n. Mast. Mē ‘e pa‘ī tira toru, ko Moana. If it’s a three-masted schooner, it will be the Moana; Ko‘ai tērā i runga i te tira? Who’s that on the mast? Te kaura tira, the mast-head. [Pn. *tila.]

tira2

tira2. Penis, in tira ora, extreme and morbid sexual desire, morbid erection of penis, tira moe, second stage of impotence, tira ngaro, impotence, complete retraction of penis.

tira3

tira3, (usually followed by ‘ua or rāi). All that there is, the last one(s), the end, the only (one(s)). Tira rāi? Tira rāi. Is that the lot? That’s the lot; Tira rāi tōku manako. That’s all I have to say; … Continue reading

tiratiratū

tiratiratū, 1. Upright, erect (in bearing). Kua ‘oki mai rātou ma te tiratiratū i tō rātou ‘autū‘anga. They came back with their heads held high after their victory. 2. Honest, upright in character. ‘E tangata tiratiratū ‘a Puna. Puna is … Continue reading

tiritiri

tiritiri, (-a, -‘ia), fq. titiri, q.v. 1. Throw, cast, etc. Kua tiritiri ‘aia i te kapu ki va‘o i tōna riri‘anga. In her anger she threw the cups away outside; Kua ‘akautunga‘ia te tangata tiritiri tī tā ki runga i … Continue reading

tiriva

tiriva, n. Silver. Kua meitaki mai te moni o te tiriva i teia nei. The price of silver has improved. [Eng. silver.]

tirotiro

tirotiro, (-a, -‘ia), fq. titiro. Look, glance, stare. Ko‘ai tā kōtou e tirotirō ra? Who are you all looking at?; Kua kite ‘aia i te ‘enemi i tōna tirotiro‘anga ki muri. He kept glancing back and caught sight of the … Continue reading

titi‘ara, tī tī ‘ara

titi‘ara, tī tī ‘ara, n. Growth stage in trevally, mid-stage between kōkōkina and urua. ‘Akate‘ate‘amamao i tō ‘āuri, ‘e titi‘ara tērā mai. Get your spear ready, there is a titi‘ara coming your way.

titi1

titi1. Dowel, peg, securing pin. E pātiti i te titi kia mou. Drive the peg in firmly; Tēia te rākau tei ma‘ani‘ia ‘ei titi. Here are the sticks which have been made to be used as dowels. [Ce. *titi1.]

titi2

titi2, n. 1. Bodice, garment covering breasts, bra. Kua tāmou te va‘ine i tōna titi. The woman fastened her bra. 2. Dance skirt of traditional materials, grass skirt. [Pn. *titi2.]

titiri

titiri, (-a, -‘ia, tī ria). Throw, fling, pitch, punch, shed, cast, throw away, throw up (a job etc.); E titiri iāia ki raro. Throw him down; Tī ria tēta‘i ‘ope o te taura ki runga i tērā poti kia tāvere‘ia. … Continue reading

titiro

titiro, (-a, –‘ia). Look intently, stare hard. E titiro atu mē ko‘ai mā tērā. Have a good look whether you can see who those people are there; Kua kamo mai ‘aia i tōku titiro atu‘anga. She beckoned me when I … Continue reading

tiuka1, tiūka1

tiuka1, tiūka1, n. Joker. Kua tā au i tāna ‘uri ‘ai ki te tiuka. I took his ace of trumps with the joker. [Eng. joker.]

tiuka2, tiūka2

tiuka2, tiūka2. Euchre, a variety of euchre in which a joker is used. Kā pere tiuka tātou. Let us play euchre. [Eng. euchre.]

tiuka3

tiuka3. Shook (staves of timber to be nailed into barrels, crates or boxes). ‘ī rima nga‘uru ruru tiuka tei ‘uri‘ia ki uta i te ‘enua. Fifty bundles of shooks were unloaded. [Eng. shook.]

tiuka4

tiuka4, n. Duke. Kua tono‘ia te tiūka ‘ei mono i te ariki va‘ine. The Duke was sent as the Queen’s representative. [Eng. duke.]

Tiurai

Tiurai, prop.n. July. I roto ia Tiurai i tae mai ei ‘aia. She arrived in July. [Eng. July.]

toānu

toānu, 1. (-‘ia, but v.i.) Feel cold, chilled, shivery; feel shudder of abhorrence, revulsion, shame, etc.; nausea. Kua ‘akamea toānu ‘aia i tōna ‘oki‘anga mai mei te tautai. He felt chilled when he was coming back from fishing; Kua toānu … Continue reading

to‘ato‘a

to‘ato‘a, v.i., fq. toto‘a. Spread. E to‘ato‘a meitaiki koe i te kāka‘u kia viviki i te marō. Spread the clothes out properly so that they will dry out quickly. [Pn. *tofa1.]

to‘e

to‘e, n. 1. Buttocks, rump. Kua mamae tōna to‘e i te ‘oro panapana‘anga te ‘oro‘enua, nō te kore ‘e no‘o‘anga. His buttocks hurt when the horse trotted because he had no saddle. Putā-to‘e, anus. To‘e topa, prolapsus ani. To‘e tupu, … Continue reading

to‘ito‘i

to‘ito‘i, (-a, -‘ia), fq. to‘i. Chisel away, carve out. ‘Okota‘i mea i tārevakē i tō‘ou to‘ito‘i‘anga, ko te ūpoko. There is one thing wrong with the way you’ve done the carving, it is the head; To‘ito‘ia te akaakā taro. Chop … Continue reading

to‘orā

to‘orā, n. The larger whales, mainly the Humpback Whale and the Sperm Whale. ‘E to‘orā ma‘ata tei iri ki runga i te akau. A great whale grounded on the reef; Tē te‘ate‘amamaō ra te aronga pātia to‘orā. The whalers are … Continue reading

to‘u1

to‘u1, (-a, -‘ia, -na). Point out, identify, recognise. Kua to‘u ‘aia ki te tangata tei tāmataku iāia. She pointed to the person who had threatened her; Kāre e rauka iāku kia to‘u i taua ngā tāngatā ra. I can’t identify … Continue reading

to‘u2

to‘u2, (-a, -na), v.i. 1. Spotted, stained, discoloured. Kua to‘u tō pona i te tāpou meika. Your shirt was stained with banana sap; ‘Ākara, ka to‘una tō kāka‘u. Look out, you‘ll stain your clothes. To‘u kerekere, black spotted or marked, … Continue reading

to‘uto‘u1

to‘uto‘u1, (-a, -‘ia, -na), fq. to‘u1. Point out, recognise. Kua to‘uto‘u ‘aia ki te au ‘apinga tāna ka ‘inangaro. He pointed out the things he would want; To‘uto‘una ki te rākau. Point them out with the stick; Kua to‘uto‘u‘ia e … Continue reading

to‘uto‘u2

to‘uto‘u2, fq. to‘u2. 1. Stained, spotted. Kua to‘uto‘u tōna pākiri i te meitaki‘anga te ‘ōni‘o. When the chickenpox cleared up it left spots on his skin; Kāre au e ‘a‘ao i tēnā pona to‘uto‘u. I‘m not wearing that stained shirt. … Continue reading

toa1

toa1, n. 1. A male of animals and birds and certain plants. ‘E toa puakatoro tei kitea ki roto i tōna ‘aua. A bull was seen in his field; Tē tata‘a toa ‘oro‘enuā ra ‘aia. He is castrating the stallions; … Continue reading

toa2

toa2, n. The ironwood tree (Casuarina equisetifolia). Tē tī pūpū va‘ie toā ra rāua. They are cutting ironwood firewood; Kā tanu au ki ‘ea i te ‘uri toa? Where shall I plant the ironwood sapling? [Pn. *toa.]

toa3

toa3, n. Store, shop. Kāre i nga‘ā ake te toa. The shop isn’t open yet; Ka ‘aere ‘aia ka ‘akatū toa ki te reira ‘ōire. She is going to put up a shop in that village. Tiaki toa, shopkeeper. [Eng. … Continue reading

toatoa

toatoa, n. Watercress (Rorripa sarmen-tosa). ‘E ngā‘i toatoa rau mama‘ata tēnā. There are some watercress with big leaves there; ‘Auraka e ‘u‘uti kanga ‘ua i te toatoa. Don’t just pull up the watercress for sport.

toe

toe, 1. v.i. Remain, be left over; remaining, etc. Mē kā toe te ika, e tuku ki roto i te vairanga ‘āiti. If there are any fish left over, put them in the icebox; Kāre e toe. There won’t be … Continue reading

toenga

toenga, nom. The remainder, remnant. Kāvea te toenga nā‘au. Take what is left over for yourself. Toengā kai, the left-overs (of a meal, etc.). Titiri‘ia te toenga. Throw away the surplus. [toe, –nga2.]

toetoe

toetoe, fq. toe 1, 2. 1. Remain, be left over; remaining, etc. Ko te au mea tēia tei toetoe mai ki roto i te ‘are i te keiā‘ia‘anga. These are the things which were left in the house after it … Continue reading

toetoeā

toetoeā, v.i. 1. Grieve, (be) troubled at heart. ‘Auraka e toetoeā tō kotou ngākau. Let not your hearts be troubled; Kua ‘aere toetoeā ‘ua atu ‘aia ma te ma‘ara i tōna metua. He went away grieving over the memory of … Continue reading

toetoenga, tōtoenga

toetoenga, tōtoenga, pl. toenga. Remnants, pieces left over. Tei ‘ea te toetoenga rākau? Where are the pieces of timber that were left over?

toi

toi, n. A tree (Alphitonia zyzyphoides). ‘E rākau pakari te toi nō te ma‘ani kakau toki. Toi is a hard timber suitable for axe handles. [Pn. *toi.]

tokāra

tokāra. Womb. Kua topa te tokāra o te va‘ine. The woman’s womb has fallen. [Np. *toka‘ala.]

toka

toka, 1. n. Stone, rock (general term); made of stone, hard as stone. E tū ki runga i tēnā toka. Stand up on that stone; Kua pē‘i au i te manu ki te toka. I threw a stone at the … Continue reading

tokamauri

tokamauri, see tokomauri, hiccup.

tokatoka

tokatoka, fq. toka. Stones, full of stones. Taria tēnā au tokatoka ki raro i te pū rākau. Carry those stones over under the tree; ‘E ‘enua tokatoka tēia. This is a stony bit of ground; ‘E ngā‘i tokatoka taratara tēnā, … Continue reading

toke

toke, n. Worm (earth or intestinal). Nō te mā‘ū‘ū nō reira i totoro ‘aere ei te toke. It’s wet, that’s why the worms are out wriggling around; Tē kai tokē ra te moa. The fowl is eating worms; Tē kaī … Continue reading

tokerau

tokerau, n. North-west. Kua ‘uri te matangi ki te tokerau. The wind swung round to the north-west. Te pā ‘enua tokerau, the Northern Group. [Pn. *tokelau.]

toketoke1

toketoke1, fq. toke. Worms; wormy, worm infested. ‘E ma‘ata te toketoke i raro i teia putunga tī tā. There are a lot of worms under this heap of rubbish; Tē kimi toketokē ra te puaka. The pig is searching for … Continue reading

toketoke2

toketoke2, in the phrase anu toketoke. Biting cold, freezing cold. Kua anu toketoke ‘aia. He is as cold as ice; Kāre au e tae atu, ‘e anu toketoke au. I shan’t be able to go on, I‘m freezing cold. [Ce. … Continue reading

toki

toki, n. Axe, adze, chopper (general term). E amo i te toki, e aku ta‘unga. Lift the axes, my skilled workmen; Tē ‘akakoi toki nei au. I‘m sharpening an axe; Ko tēta‘i toki ‘ētene teia i tarai‘ia ai ‘a Tākitumu. … Continue reading

toko1

toko1, part. A particle word before numbers from two to nine, and a few count words such as ra‘i, -‘ia, iti, when the reference is to people; it is usually written prefixed. Toko‘ia tangata i ‘aere? How many people went?; … Continue reading

toko2

toko2, (-a, -‘ia, -na). 1. Prop up, shove away (with outstretched arms), punt (using pole). E toko i te pū meika ‘arara ki te rākau. Prop up the banana tree that is leaning over with a pole; Kua toko au … Continue reading

tokoiti

tokoiti = toko iti (see under toko1).

tokomauri, tokamauri

tokomauri, tokamauri, 1. (-a, -‘ia), v.i. Hiccup. Kua tokomauri ‘aia. He gave a hiccup; Kua tokomauri‘ia ‘aia. He has got the hiccups; Kua mamae tōna umauma i tōna tokomauri‘anga. His chest hurt with hiccuping. 2. A hiccup. ‘E tokomauri ‘ua. … Continue reading

tokona

tokona, pass. toko2. Prop up, shove away. Tokona atu tāua ki mua. Pole us (our canoe) forward.

tokora‘i

tokora‘i = toko ra‘i (see under toko1).

tokorua

tokorua, n. 1. Spouse. Kua ‘aere tōku tokorua, ko au ‘ua ē tā māua ‘ānau tē no‘o nei. My wife (or husband) has gone, there is just me and the children here now. 2. Partner (one of two), companion, person … Continue reading

tokotoko

tokotoko, (-a, -‘ia, -na), fq. toko2, q.v. 1. Prop up, use crutch or walking stick, propel with pole. E tokotoko i te ‘ātava o te ‘ānani kia kore e ‘ati‘ati. Prop up the branches of the orange tree so they … Continue reading

tōmāti

tōmāti, n. Tomato. Tē tunu tiōpu tōmāti nei au. I‘m cooking some tomato soup; Nā‘ai tērā one tōmāti? Whose is that plot of tomatoes? [Eng. tomato.]

tomo‘anga

tomo‘anga, nom. 1. Entrance, doorway. Tē tū ‘uā ra ‘a ia i te tomo‘angā ‘are. She’s just standing in the doorway. 2. Dedication. Te tomo‘anga o te ‘are, the dedication of the house. [tomo1, ‘anga3.]

tomo1

tomo1, (-a, -‘ia). 1. Pass in, enter (rarely, make one’s way out, leave). Kā tomo tātou ki roto i te ‘are. Let’s go into the house; Kā tomo tātou ki va‘o i te ‘are. Let’s leave the house; Kā tae … Continue reading

tomo2

tomo2, v.i. Be full up, filled, loaded up. Kua tomo te pa‘ī i te kōpara. The boat was fully loaded with copra; Kua tomo roa te torōka, ‘aka‘ekea tēta‘i pae. The truck is overloaded, put some of them off; ‘E … Continue reading

tomo3

tomo3, v.i. Sink, go down. Kua tomo te vaka nō te ma‘ata ia rātou i runga. The canoe sank because there were so many on board; Kua kī te punu i te vai ē kua tomo. The tin filled with … Continue reading

tomotomo1

tomotomo1, (-a, -‘ia), fq. tomo1. Enter, participate, join, etc. Kua tomotomo te kiore toka ki roto i te rua i te kite atu‘anga i te kiore ngiāo. The rats went into their hole when they caught sight of the cat; … Continue reading

tomotomo2

tomotomo2, fq. tomo2. Full, loaded up. Kua tomotomo te au ‘are kākō. The warehouses are full. [tomo2 RR.]

tomotomo3

tomotomo3, fq. tomo3. Sink. Kua tomo-tomo te au vaka nō te pakari i te ngaru. The waves were so great that the canoes sank. [tomo3 RR.]

tona

tona, n. 1. Yaws, any sore that eats into the flesh. Tēia te vairākau tona. Here is the ointment for yaws; Tē paraī ra ‘aia i te tona o te tamariki ki te vairākau. She is putting ointment on the … Continue reading

tonga

tonga, n. South. E ‘uri i te pa‘ī ki te tonga. Alter the ship’s course to the south; ‘E matangi tonga, kāre e pakari roa. It’s a southerly wind, it won’t get up too strong. [Pn. *to”a.]

tongi

tongi, (-a, -‘ia). Try the taste of something, savour. ‘Inā kia tongi i tā‘au kapu tī mē kua vene. Just taste your cup of tea and see if it is sweet enough; I tongia ana e Kārū tēnā ‘ānani, kua … Continue reading

tongi‘anga

tongi‘anga, nom. Taste. Te tongi‘anga o te ‘ānani, the taste of the orange.

tongitongi

tongitongi, (-a, -‘ia), fq. tongi. Savour, taste. Tē tongitongi ‘ua ake nei au i teia au ‘ua rākau mē ko tē ‘ea te mea reka. I‘m just sampling these fruits to see which I like; Tongitongia nā mua kā ‘oko … Continue reading

tono

tono, (-a, -‘ia, -kia). Send sbdy on or ask sbdy to run an errand or mission. E tono iāia kia kave i tā‘au tuatua ki te ariki. Send him to take your message to the ariki; Kāre au e tae … Continue reading

tonotono

tonotono, (-a, -‘ia, -kia), fq. tono. Send on errands. Kua riri rāua nō tāku tonotono putuputu ia rāua. They were annoyed at my sending them on errands so much; Ka tonotonoa kōrua mē no‘o kōrua ki tōna kāinga. If you … Continue reading

tonu

tonu, n. A kind of fish (Penrhyn dial. = Rar. urutuki). [Pn. *tonu2.]

topa1

topa1, (topā‘ia), v.i. 1. Fall (i.e. free fall, not topple), fallen, dropped; a fall, etc. E mou kia piri, kā topa koe. Hold on tight, you‘ll fall; Kua topa te moni iāku. I’ve (accidentally) dropped the money; ‘Ākara, ka topā‘ia … Continue reading

topa2, tapa

topa2, tapa (-‘ia). Name something. Ko‘ai tā‘au ingoa i topa koe? What name did you give? [Pn. *tapa4.]

topatopa

topatopa, (topatopā‘ia), v.i., fq. topa. Fall, drop, etc. Kua topatopa te ‘ua o te vī nō te pakari i te matangi. The wind was so strong it brought the mangoes down; ‘E au ‘ānani topatopa tēia mei runga mai i … Continue reading

tope

tope, (-a, -‘ia). Prune, trim off. Tē topē ra rāua i te au ‘ātava marō o te ‘ānani. They are pruning the dead (dry) branches off the orange trees; E tope i te pūkai taringa o te tōmāti. Nip the … Continue reading

topetope

topetope, (-a, -‘ia), fq. tope. Prune, trim. Ka topetope tātou iā runga i teia pū rākau ki te a‘a? What are we going to trim back the top of this hedge with?; Kua topetope‘ia te ‘ope o te rākau kia … Continue reading

torō1, torōa1

torō1, torōa1, (torō‘ia). 1. Draw (a picture, etc.). Ka torō tāua iāia. Let’s draw him; Kua torō‘ia te ‘āua ‘āpi‘i ki runga i te toka tāta. The school grounds were drawn on the slate. Puka torō, drawing book. Pēni torō, … Continue reading

torō2, torōa2

torō2, torōa2, (-ia). 1. Draw (a game, i.e. to tie). Kua torō te reira ngā pupu i tā rāua tu‘e‘anga inana‘i. The two rugby teams drew their match yesterday. 2. Draw lots, toss up. Nā ngā rangatira rāi i torō. … Continue reading

torōa

torōa, n. Drawer. ‘Ākara ki roto i te torōa o te kaingākai. Look in the drawer of the table. [Eng. drawer.]

torōka

torōka, n. Truck, lorry, van. ‘E torōka ono uira tōna. He has a six-wheeled truck; ‘E ‘aka‘oro torōka tāna ‘anga‘anga. He is a truck driver; Kua tāra‘u torōka ‘aia ‘ei tari i tāna kākō. He hired a truck to take … Continue reading

tore

tore, (-a, -‘ia). 1. Put stripe(s) on, mark with stripe(s), striped. E tore ki te pēni muramura. Paint some red stripes across it; Kua torea te pāruru i tō‘ou pātikara? Have the stripes been painted on the mudguard of your … Continue reading

toretore

toretore, (-a, -‘ia), fq. tore. 1. Mark with stripes; striped. E toretore mārie koe kia kore e tā‘ipa‘ipa. Do the stripes carefully so you don’t get them crooked; Kua toretore‘ia te ngā‘i e ‘aere ei te tangata ki tēta‘i tua … Continue reading

toro

toro, (-a, -‘ia), v.i. 1. Stretch, reach, spread out, extend, creep along (as creeping plant). ‘Auraka e ‘akaoriori i te rākau tanu ‘ōu, kāre i toro ake te aka. Don’t disturb the newly planted tree, it hasn’t taken root yet; … Continue reading

toroa

toroa, n. Red-footed booby (Sula sula). Kāre i te punua toroa, ‘e punuā tara. It isn’t a young booby, it’s a young tern. [Pn. *toloa.]

torokū, torokuku

torokū, torokuku, v.i. Damp, musty, dank. Kiritia tō pona, kua torokuku i te ‘ou. Take your shirt off, it’s wet with perspiration; Taria te kāka‘u torokuku, tauraki‘ia. Take the damp clothes away and hang them up; Tē ‘ora‘ora pūtē torokukū … Continue reading

toromiro

toromiro, n. A common coastal tree (Schleinitzia insularum). Mei te a‘a rāi te tū o te toromiro? What does the toromiro look like? [Ep. *toro-miro.]

torotoro

torotoro, fq. toro and totoro, q.v. 1. Creep, slither, crawl. E torotoro mārie ki kō. Creep slowly over there; Kua mataku ‘aia i te torotoro‘anga mai te veri. She was scared when the centipede crawled towards her. 2. Stretch out, … Continue reading

toru

toru, num. Three. Kā toru ōna mata‘iti ki roto i te ‘are ‘āuri. He has been in jail three years now; ‘Ī toru tā‘au e tuku ki te pae i te kāre. Put a three by the nought; E tu‘a … Continue reading

toruta‘i

toruta‘i, n. Te toruta‘i o te rangi, the trinity. ‘Ei te aro‘a o te toruta‘i, in the grace of the trinity. [toru, ta‘i.]

totō

totō, (-a, -‘ia), fq., intens. tō5. 1. Pull, haul, drag. E totō i te vaka ki roto i te tai. Drag the canoe down into the sea; Kua totō rāi ‘aia ki tāna tika. He stuck up for his rights. … Continue reading

toto

toto, n. 1. Blood. Kua ta‘e te toto i tōna rima. His hand bled; Kua vera tōna toto. His blood was up; Mē vera te toto o te meā taē ra,kāre e rauka kia ‘akanā. When that fellow gets his … Continue reading

toto‘a

toto‘a, (-‘ia). 1. spread something. Kua oti te kōpara i te toto‘a ki va‘o i te rā. The copra had been spread out in the sun; Kua toto‘a te manu i tōna pē‘au ē kua rere. The bird spread its … Continue reading

toto‘i

toto‘i, v.i. Strained, gasping (of the breathing, catching of the breath when straining with effort or pain). Kua toto‘i ‘ua tōna ‘akaea nō te mamae. He was simply gasping with pain; I rongo au iāia i te toto‘i‘anga i roto … Continue reading

toto‘u

toto‘u, (-‘ia). 1. Prophesy, foretell, predict, prophetic, etc. Kua toto‘u ‘aia ē kā tupu tēta‘i ‘uri‘ia ma‘ata. He predicted that there would be a great hurricane; ‘E tuatua toto‘u te reira nā taua va‘inē ra ē kua tāpapa‘ia te tupu‘anga. … Continue reading

toto’u

Another meaning is “sayings”. Numerous toto’u (sayings) [New Zealand Māori whakataukï], identifying the connectedness of particular mountains, rivers or lakes, tribes and people, are constantly invoked to reaffirm ‘anau tangata or ‘uānga tangata between people and their lands.

totoro

totoro, (-a, -‘ia). Crawl, creep. Ka totoro koe ki ‘ea? Where are you crawling to?; Kua totoro mai te anu nā muri i taku tua. I can feel the cold going down my back; Kua totoro‘ia taua ngā‘ī ra e … Continue reading

tou

tou, n. A coastal tree with orange flowers (Cordia subcordata). ‘E tou te rākau i te ngūtupa i tōna ‘are. The doors in his house are made out of tou wood; ‘Eia‘a tēnā potongā tou? what is that piece of … Continue reading

tou

tou, Cordia subcordata

to‘i

to‘i, (-a, -‘ia). 1. Chisel away, take out nick, groove, carve out or notch, chisel out a deep hole, chop away (groove). Tē to‘i nei au i te matie i te ‘ope o te ara kia tika. I‘m chopping back … Continue reading

tuā‘ine

tuā‘ine, n., pl. tua‘ine, q.v. Sister (of a man). ‘E tuā‘ine mā‘anga tōna. He has twin sisters.

tuā‘ivi

tuā‘ivi, n. Ridge (up side of mountain). Tē tū ra rāua i runga i te tuā‘ivi i kite mai ei iāku i te tāreva atu‘anga i te reva. They were standing on the ridge of the mountain when they saw … Continue reading

tuā‘u

tuā‘u. Mound of earth, seedbed. E tanu i te ‘ua mōtini ki runga i te tuā‘u. Sow the pumpkin seeds on the mounds; ‘Eia‘a tērā au tuā‘u one ‘enua? What are those heaps of black soil for?; Tē ma‘ani tuā‘u … Continue reading

tuāpara

tuāpara, n. 1. A shovel. Nā‘ai te tuāpara i ‘ati? Whose shovel got broken? ‘E kakau tuāpara ‘ōu tei ‘oko‘ia mai. He bought a new handle for the shovel; Tē ‘akakoi tuāparā ra ‘aia. He is sharpening a shovel. 2. … Continue reading

tuātatau

tuātatau, fq. tuātau. Periods of time, epochs. ī tuātatau rava atu, for ever and ever. Kā no‘o koe ē tā‘au ‘uānga ki runga i tēnā ‘enua ē tuātatau rava atu. You and your issue shall live on that land for … Continue reading

tuātau, tuātai

tuātau, tuātai, n. Time, period, season. I tupu te reira ‘uri‘ia i te tuātau i te ‘orometua ko Kātini. That hurricane occurred during Kātini’s time as missionary; E tuātau meitaki te reva. Those were good times; ‘Ea‘a te tuātau e … Continue reading

tu‘a1

tu‘a1. Spit out. ‘Ei a‘a e tu‘a ‘uāvare ki kona. Don’t spit there. (See tūtu‘a.) [Ce. *tufa2.]

tu‘a2

tu‘a2, (-‘ia, tu‘ā‘ia). 1. Distribute, share out, allocate, divide up. Kua tu‘a ‘aia i tōna ‘apinga nō te aronga puta‘ua. He distributed his belongings amongst the poor; Kua oti iāku i te tu‘a taki ‘ā, ko tēia tei toe mai. … Continue reading

tu‘anga

tu‘anga, nom. Share, piece, part. Kua ‘ōake ‘aia i tāna tu‘anga nā tōna taeake. He gave his piece to his friend; Tei iāku te tu‘anga ma‘ata, tei iāia te tu‘anga meangiti. I got the big bit and he got the … Continue reading

tu‘atu‘a1

tu‘atu‘a1, (-‘ia), fq. tū‘a1. Spit out. ‘Auraka e tu‘atu‘a i tō‘ou ‘uāvare ki kona. Don’t keep spitting there; Kua tu‘atu‘a‘ia e te tangata maki tōna tare ki roto i te kapu vairanga ‘uāvare. The patient spat out his phlegm into … Continue reading

tu‘atu‘a2

tu‘atu‘a2, fq. tu‘a2. Share out, divide up into portions. E ‘aka‘āiteite i te ika mē tu‘atu‘a kōrua ki te tangata. Share the fish out equally among the people; Kia oti te kai i te tu‘atu‘a, kā rave ei i tānā‘o … Continue reading

tu‘e

tu‘e, (-a, -‘ia). Kick. Kua tu‘e ‘aia i te pōro ki roto i te kī ni. He kicked a goal; ‘Auraka koe e ‘akatupu manamanatā ka tu‘ea koe ki va‘o. Don’t make trouble or you‘ll be kicked out; Ka tu‘ea … Continue reading

tu‘epōro

tu‘epōro, v.i. (Play) football. Ka ‘apai au iā koe ki tōku kāinga mē oti te tu‘epōro. I‘ll take you back to my house after the rugby match; Kua ‘inga tō mātou pupu tu‘epōro. Our football team lost. Tāmaka tu‘epōro, football … Continue reading

tu‘era

tu‘era, v.i. Open, ajar (as door, shop, wound, any container). Kua tu‘era te pā, ‘aere ki roto. The door is open, go in; Kua ‘aere rātou ki roto, kua ‘oko i tā rātou ‘apinga i te tu‘era‘anga te toa. They … Continue reading

tu‘etu‘e

tu‘etu‘e, (-a, -‘ia), fq. tu‘e. Kick. Kua tu‘etu‘e putuputu ‘aia i te pōro ki va‘o i te vaitata‘anga te ‘akaoti. He kept kicking the ball into touch as the final whistle approached; Nō te tu‘etu‘e i taua puaka-torō ra i … Continue reading

tu‘i1

tu‘i1, (-a, -‘ia), v.i. Rich (in taste), fatty (of foods), cloying; richness, etc. Kāre e tu‘i ana tā‘au tai ‘akari, ‘e ma‘ata roa te vai. Your coconut sauce isn’t rich enough, there is too much water in it; ‘E tai … Continue reading

tu‘i2

tu‘i2, (-a). Swear, curse (Ait. dial. = tao). ‘E a‘a koe i tu‘i ei iā ia? Why did you curse him?; ‘E tangata tu‘i tērai. He swears a lot.

tu‘itu‘i

tu‘itu‘i, (-a, -‘ia), intens. tu‘i1. Rich, fatty, delicious. Kāre e tu‘itu‘i ana teia kai. This food isn’t too rich; ‘E tu‘itu‘i roa te tai, tāvaia tēta‘i mānga. The sauce is very rich, water it down a bit; Tu‘itu‘i te kai! … Continue reading

tua‘ine

tua‘ine, n. Sister or female cousin (of a man). ‘ī rua ōna tuā‘ine, kua ‘akaipoipo tāne anake. He has two sisters, they are both married; Kāre i ‘oki mai ake tōku ‘are tuā‘ine. My sisters aren’t back yet; ‘E tua‘ine … Continue reading

tua1

tua1, (tuā‘ia). 1. Tell a story. Tuā‘ia tā‘au tua kia pou ka ‘aere ei tātou kā kanga. Finish telling your story before we go and play. 2. n. A story, legend. E mūtēkī kōtou, kia tua au kia kōtou i … Continue reading

tua2

tua2, n. 1. Back. Kua mamae taku tua. My back hurts; ‘e manu tua tea, a white backed bird. Tuā‘onu, a turtle’s shell. ‘E tuā ‘onu mānea tei tuku‘ia nāna. It was a lovely turtle’s shell he was given. Tua-puku, … Continue reading

tuaero

tuaero. Twelve noon, the middle of the day. Te tuaero i te pō, twelve midnight. Kua topa tā tātou ‘uipā‘anga ki muri ake i te tuaero ‘akaoti ei. Our meeting went on past midnight before it finished; Kua tuaero, ka … Continue reading

tuai

tuai, n. A coconut grater, a shredding implement, usually made of bone or steel. Varuvarua te ‘akari ki te tuai. Grate the coconut up with the tuai; ‘E ‘āuri ma‘ani tuai tē reira nāku. I‘m going to make myself a … Continue reading

tuakana

tuakana, n. Elder brother or male cousin of man, elder sister or female cousin of woman. Ko tōku tuakana tei ‘akaipoipo tāne. My elder sister married (woman speaking); Nā tōku tuakana te reira va‘ine. That’s my elder brother’s wife (man … Continue reading

tuaki

tuaki, (-a, -‘ia, -na). Gut, remove the intestines. E tuaki i te ika kia mā meitaki. Gut the fish thoroughly; Kua tuaki‘ia te moa ē kua tī pūpū‘ia. The chicken was cleaned out and chopped into pieces. [Pn. *tuaki.]

tuakopi

tuakopi, (-‘ia). Fold over, hem, pleat. E tuakopi i te pēpa ‘ē toru taime. Fold the paper over three times; Kia oti i te tuakopi te ‘iti o te kāka‘u ka ‘apai atu ei au. I‘ll bring the material over … Continue reading

tuanu‘e

tuanu‘e, n. A fern (Dicranopteris linearis) which is common on the infertile volcanic hills of Rarotonga and the Makatea Islands. Kua kako te take i taua maungā ra i te tuanu‘e. The summit of that mountain was covered with tuanu‘e … Continue reading

tuaru, tueru

tuaru, tueru, (-a, -‘ia). Drive off, repel, expel, exile, sack (from work). ‘Ea‘a ‘aia i tuaru ei iā koe ki va‘o? Why did he kick you out?; Nō te tuaru mai au i te moa i roto i te one … Continue reading

tuati

tuati, (-a, -‘ia). Serve (food), wait at table. Nāku e ma‘ani i te kai, nā‘au e tuati. I‘ll prepare the food, you serve it; Mē ka ‘inangaro tuati koe nō‘ou i te taime kaikai, tērā ‘a Pine. If you want … Continue reading

tuatini

tuatini. Legion, galore, thousands and thousands. Kua tuatini te tangata tei mātakitaki i taua tu‘e‘anga pōrō ra. Thousands and thousands of people came to watch that rugby match; ‘E tuatini te tangata tei mate i taua tamaki‘angā ra. Countless people … Continue reading

tuatua

tuatua, 1. (-‘ia). Talk, say, speak, converse. Tē tuatuā ra rāua nō runga iā Mina. They were talking about Mina; Kua tuatua‘ia ē nāna i keiā i taua toā ra. They say it was he that robbed the shop; Kua … Continue reading

tuava

tuava. Guava fruit and tree. Ko te tuava i para meitaki tē ‘a‘aki. Pick only the ripe guavas; ‘E tiāmu tuava tāna ka ‘inangaro. She would like some guava jam. [Eng. guava.]

tue

tue, (-a, -‘ia). (Be) numb. Nō te anu toketoke, kua tue‘ia ōku rima. My hands were numbed because of the extreme cold.

tueru

tueru, (-a). Drive off. Tuerua atu kia ‘aere! Chase them away! (See tuaru.)

tui1

tui1, (-a, -‘ia). 1. Sew, stitch, string onto a thread or wire. E tui koe i te nga‘ae i runga i taku pona. Stitch up the tear in my dress; Tē tui kāka‘ū ra ‘aia. She is stitching a dress … Continue reading

tui2

tui2, n. A disease producing high fever and stabbing pains. ‘E tui te maki o taua va‘inē ra i mate ei. She died of a fever that causes stabbing pains. Tui kai roro, meningitis.

tuika‘a

tuika‘a, n. 1. A slave. ‘Ea‘a ‘e tuika‘a mātou nā kōtou i ‘ākara ‘ua mai ei kōtou? Do you reckon we are your slaves or something, standing there watching us (while we work)? No‘o tuika‘a, live in slavery, serve as … Continue reading

tuitārere

tuitārere, n. Pilgrim, wanderer, stranger, alien. Ko te tū rāi ia o te tuitārere, kāre e mou ki te ngā‘i ‘okota‘i. That’s the life of the pilgrim (or rover), he never settles in one place; ‘E tangata tuitārere ‘ua ‘aia … Continue reading

tuitui

tuitui, Candlenut

tuitui1, tūtī

tuitui1, tūtī . Candlenut (Aleurites moluc-cana). ‘E tūtī te reira rākau. That is a candlenut tree; Tē pao tūtī ra ‘aia ‘ei tūrama. He is cracking the candlenuts open (to use kernel) for (lamp) fuel; ‘Ī rua āna pūtē tuitui. … Continue reading

tuitui2

tuitui2, (-a, -‘ia), fq. tui1. Sew, stitch, embroider, crochet, string on; gore. Tē tuitui nei mātou i teia au pona tamariki. We are making these children’s dresses; E tuitui i te au ika mama‘ata, ‘auraka te mea rikiriki. String up … Continue reading

tuka

tuka, n. Sugar. ‘Ōmai i te tuka. Pass the sugar; ‘Ī ‘ia te moni i te pūtē tuka? How much is a bag of sugar?; Kāre au i tuku tuka ana ki roto i tāna kaope. I haven’t put any … Continue reading

tuke

tuke. The empty shell (of a sea-egg). Taria te tuke o te vana ki raro i te rua. Throw the empty shells of the vana away in the pit; ‘E putunga tuke kina tei kō. There is a heap of … Continue reading

tuki

tuki, 1. (-a, -‘ia, -na). Pound, thump, slam, bump, ram, butt, charge (with shoulder), kick (of gun). E tuki i te kaope kia marū meitaki. Pound the coffee (beans) into a fine powder; Kua tuki au iāia ki taku po‘o … Continue reading

tukina

tukina, pass. tuki, q.v.

tukingā ngaru

tukingā ngaru. Place where the waves break. ‘Auraka e tū ki te tūkingā ngaru mē kinokino te tai. Don’t stand where the waves are breaking if the sea is rough.

tukipata

tukipata, (Bib. dukipata). Lapwing (Lev. 11:19).

tukituki

tukituki, (a, -‘ia, -na), fq. tuki. Pound, thump, bang, bump, jolt. E tukituki mārie ki te ‘āmara kia kore e nga‘ā. Hammer it gently so that it won’t break; Kua mingimingi te naero i tōna tukituki‘anga. He bent the nails … Continue reading

tuko

tuko, n., (Bib. zugo).A yoke, burden. Kua riro te reira ‘akaputu‘anga moni ‘ei tuko. That money collecting became a burden.

tuku

tuku, (-a, -‘ia -na). 1. Release, leave go, cast or pay out (net). Kua tuku ‘aia i te manu kia rere. He let the bird fly away; E tuku i te taura kia karu tēta‘i mānga. Slacken off the rope … Continue reading

tukunga

tukunga, nom. 1. Fishing ground (where net is cast). ‘E tukunga kanae tēnā. That is a kanae fishing ground. 2. Act of releasing, act or place of depositing, etc. ‘ī rua paunu tāna i tuku ei i te tukunga mua, … Continue reading

tukutuku

tukutuku, (a, -‘ia, -na), fq. tuku 1. Release, let, allow; put, place, set, give (opinions etc.), leave, leave off, swallow, etc. ‘Akaetā‘ia te taura, ‘auraka e tukutuku. Keep the rope tight, don’t let it go slack; Kua tukutuku ‘aia i … Continue reading

tukutukura‘onui

tukutukura‘onui, n. Spider. Ka manuia koe, ‘e tukutukura‘onui tēnā i muri i tō tua. You‘re going to be lucky, there is a spider on your back; ‘E punua tukutuku-ra‘onui tē no‘o ‘uā ra i runga i te pūngā-verevere. There is … Continue reading

tumatuma

tumatuma, v.i. Be wrinkled, screwed up (as face in anger), scowling, frowning. ‘Ea‘a rā tōna mata i tumatuma ‘ua ai? What is he scowling like that for?; ‘Auraka koe e ma‘ani tumatuma i tō‘ou mata kiāia. Don’t frown at him; … Continue reading

tumu‘anga

tumu‘anga, nom. Cause. ‘Ea‘a te tumu‘anga i tō rāua pekapeka? What was the cause of their quarrel?; ‘E vai inu te tumu‘anga o te reira maki. That disease was caused by (bad) drinking water. [tumu1, -‘anga.]

tumu1

tumu1, n. 1. The cause, reason. Ko te tumu te reira i ‘aere mai ei au. That is the reason I came; ‘E a‘a te tumu i pekapeka ai rāua? What made them quarrel? 2. Source, place of origin, head … Continue reading

tumu2

tumu2, (-a, -‘ia). Take the lead (in singing), give the note. E tumu koe i te ‘ī mene o te Ariki. You lead the National Anthem; Tumua te ‘ī mene ki runga ake i tēta‘i mānga. Give us the note … Continue reading

tumurangi

tumurangi, n. Clouds, esp. dark rain clouds. ‘E tumurangi ua tēnā. That’s a rain cloud.

tumutumu1

tumutumu1, fq. tumu1. Stumps, trunks. Taria tēnā au tumutumu rākau ki te pae. Carry those treetrunks away to the side. Kōpapa tumutumu, thickset and heavily muscled, burly, hulking. ‘E tangata kōpapa tumutumu ‘a Miro ē te māro‘iro‘i. Miro is a … Continue reading

tumutumu2

tumutumu2, v.i. Rounded and blunt (of points and cutting edges). Kua tumutumu tō pēni, tākeokeoa. Your pencil is blunt, put a point to it; Nō te tumutumu i te keo o tāna ‘āuri i kore ei i puta te ika. … Continue reading

tuna

tuna, n. General term for freshwater eels, esp. the common and widespread Pacific Short-finned Eel (Anguilla obscura). Nō te pateka i te tuna i kore ei i mou iāia. He didn’t catch the eel, it was too slippery; ‘E ‘ī … Continue reading

tungāne

tungāne. Brother or male cousin (of a woman). ‘ī rua ōku tungāne, ‘okota‘i teina. I’ve two brothers and a younger sister (woman speaking). [Pn. *tua”a‘ane.]

tunga

tunga, 1. (tungā‘ia). Scabbed, weevily. ‘Akapae‘ia te kūmara tunga. Put the scabby kumara aside. 2. Scabbed, covered with sores (of the scalp). E tāmā meitaki i te tunga i runga i tōna katu ka parai ei ki te vairākau. Clean … Continue reading

tungatunga

tungatunga. Rough surfaced (esp. of timber). Kua tungatunga ā runga i te kaingākai nō tei varua ki te ‘unga mō‘ina. The top of the table is rough, it has been scraped with a piece of glass; E ‘uri i te … Continue reading

tungitungi

tungitungi, (-a). Set fire to, set light to, light. Kua tungitungi ‘aia i te māti kia pou. He struck all the matches; Nō te mā‘ū nō reira i kore ei i kā te tāruta kī kau i tōna tungitungi‘anga. They … Continue reading

tunu

tunu, (-a, -‘ia, tūnā‘ia). Cook, boil, grill, roast, bake (but not in earth-oven). E tunu i te taro,‘auraka e ta‘u. Boil the taro, don’t bake them in the earth-oven;E tunu i te varāoa kia māoa meitaki. Bake the bread until … Continue reading

tunutunu

tunutunu, (-a, -‘ia). 1. Grill on embers. Nō tei pou te ‘inu,nō reira au i tunutunu ei i te ika. Because I was out of dripping, I grilled the fish on the embers; ‘E mario tunutunu ‘ua tāna i kai … Continue reading

tuori

tuori, n., (Bib. suoli). Fox. Kāre e tuori i Rarotonga nei. There aren’t any foxes in Rarotonga.

tuoru

tuoru, v.t. Drive off, repel, expel, etc. (‘Ātiu, M.M. dial. = Rar. tuaru).

tupa

tupa, n. An edible land crab (Cardisoma cardifex) common in sandy coastal areas, esp. on Aitutaki. Kua totoro te tupa ki te pae tai i te kī ‘anga te marama ē kua rūrū i te ami. When the moon was … Continue reading

tupe

tupe, v.t. 1. Pitch discs. Tē tupē ra rātou. They are playing disc-pitching. 2. n. Disc or quoit, esp. that used in the game of disc-pitching. E tuki i tāna tupe ki te pae. Knock his disc out of play … Continue reading

tupu

tupu, (-a, -‘ia). 1. Grow, sprout, develop, extend, progress, flourish. Kā tupu mē pī pī putuputu‘ia. It will grow if it is watered frequently; Kua tupu te ni‘o o te pēpe. The baby’s teeth came through; Kāre e tupu te … Continue reading

tupu‘anga

tupu‘anga, nom. 1. The way something starts or grows. ‘Ea‘a te tupu‘anga i tōna maki? How did his illness start?; Kāre i kitea te tupu‘anga o tō raua pekapeka. No one knows what started them quarrelling. 2. Line of descent, … Continue reading

tupua

tupua, in the phrase mei tupua roa mai. Long ago. Mei tupua roa mai tō rātou tūtara‘anga ki teia ‘enua ē tae mai ki teia rā. They have ruled over this land from long ago right up to the present … Continue reading

tupuna

tupuna, n. 1. Grandparent. Tupuna tāne, grandfather. Tupuna va‘ine, grand-mother. Nā tō mātou tupuna va‘ine i tuku iāia ki runga i taua ‘enua. Our great-grandmother put him on that land (settled him on). 2. Ancestors. Ko tō mātou ‘ai tupuna … Continue reading

tuputupu

tuputupu, fq. dim. tupu. Grow, sprout, develop, arise. Tē tuputupu ‘aka‘ou maī ra te kao o te rākau. The trees are coming out in leaf again; E katokato i te au pūkaita-ringa tuputupu ‘ōu. Nip off the newly-grown sideshoots.

tuputupuā

tuputupuā, n. Monster, ogre, goblin. ‘E tuputupuā taua meā ra nō te moana. It was a sea-monster. Tangata tuputupuā, human monster. ‘E tangata tuputupuā tei no‘o ana ki taua ana. A human monster used to live in that cave.

tura

tura, n. Vessel for holding liquids, drum, tank, cistern. ‘E turā vai inu tēnā. That’s a drinking-water tank; ‘Akataka‘ia mai tēnā tura ki konei. Roll that drum over here; Tē patu turā vaī ra rātou. They are building a concrete … Continue reading

turaki, tūraki

turaki, tūraki, (-a, -‘ia, -na). Thrust, push, shove over. Kua turaki au iāia ki roto i te tai. I pushed him into the sea; Mē kore e rauka teia toka i te turaki,e vao‘o ‘ua kia ma‘ata mai te tangata. … Continue reading

tūrama

tūrama, 1. (-‘ia). Shine light on, illuminate, light something up, use as a source of light. Kua tūrama‘ia tō rātou ‘aerenga ki te mōri pēnitī ni. They lighted their way with a benzine lantern; ‘Aere mai, tūrama‘ia ki te mōrī. … Continue reading

ture

ture, n. 1. Law, statute, rule, regulation, instruction. ‘Ea‘a te pu‘apinga kia ma‘ani ture kōtou, kāre ‘ua kōtou tika ai e ‘ākono ana? What’s the good of your making rules (for other people) when you can’t even keep them yourself? … Continue reading

tureture

tureture, (-a, -‘ia), fq. ture. Make rules etc., forbid (constantly), etc. Kua tureture ‘aia i te tamariki ‘auraka kia kaikai i roto i te ‘are ‘āpi‘i. He forbade the children to eat in class; ‘E tangata tureture ‘aia i tāna … Continue reading

turi1

turi1, 1. v.i. Be deaf. Kua turi tōna taringa i te kī ‘anga i te tai. His ear went deaf through the water getting in it. 2. n. Deafness, deaf. Nō te turi i tōna taringa nō reira ‘aia i … Continue reading

turi2

turi2, n. 1. Knee. Kua motu tōna turi i tōna ‘inga‘anga ki raro. He cut his knee when he fell down; E no‘o ki runga i tō‘ou turi. Kneel down; ‘Apinga tāpeka turi, kneepad. 2. Knee (of boat). Tāmoua te … Continue reading

turituri

turituri, v.i. 1. Be deafened by noise. Kua turituri tika ai mātou i tēnā māniania. We were completely deafened by the row (you‘re making). 2. Noisy, deafening; a deafening row. Māniania! ‘E turituri tika ai. Be quiet! It is too … Continue reading

turu1

turu1, (-a, -‘ia). 1. Prop up, support, brace (syn. toko). E turu ki te rākau kia kore e ‘inga. Prop it up with a pole so that it won’t fall over; Turua tēnā pū meika. Prop up that banana tree; … Continue reading

turu2

turu2, 16th night of the moon = tūruki, q.v.

turuki

turuki, n. Doorframe, windowframe. Kā tano tēnā au rākau ‘ei turuki nō te pā ma te au māramarama. Those pieces of wood will do for the door and window-frames.

turuma

turuma, n. Ghost, apparition. ‘E mataku ‘aia i te turuma. He is afraid of the ghost.

turuturu

turuturu, (-a, -‘ia), fq. turu1. 1. Support, prop up, back up. Ka turuturu teia au mea ki te a‘a‘? What are we going to prop these things up with?; Kua turuturu‘ia te ‘āua ki te rākau nō tei pē te … Continue reading

tutū, tūtū

tutū, tūtū, fq. tū. Stand up, stand erect. Kua tutū rātou ki runga ē kua ‘ōake i te no‘o‘anga nō te manu‘iri. They stood up and gave their seats to the guests; Kua tutū te ‘uru o te toa puaka … Continue reading

tutu‘i

tutu‘i, v.i. Wince, flinch, strain. Nō te mamae nō reira ‘aia i tutu‘i ei. It hurt, that’s why he winced; Kua rongo au iāia i te tutu‘i‘anga,‘inārā kia tae atu au,tē mou ‘uā ra ‘aia i tōna kōpū. I heard … Continue reading

tutu1, tutututu

tutu1, tutututu. Coastal shrub (Colubrina asiatica), leaves formerly used to wash clothes. ‘E tutu te rākau tei ‘inangaro ma‘ata‘ia. A tutu shrub was badly needed; ‘E rau tutu te pu‘a i tō rātou kākau. They washed their clothes with tutu … Continue reading

tutu2

tutu2, n., (Bib.). Badger.

tutuki

tutuki, (tūkia), 1. Bump against, knock into, touch (involuntarily). ‘Auraka rava koe kia tutuki ‘ua atu ki tēta‘i o teia au niuniu ora. You must on no account brush against any of these live wires; Kua tutuki tōna vaevae ki … Continue reading

tutunga

tutunga, n. 1. Board or wooden anvil on which tapa used to be beaten. ‘E tutunga ta‘ito tēnā. That is an old tapa board. 2. Board on which mats are plaited. Tē ma‘ani tutungā ra ‘aia, ‘e miro te rākau. … Continue reading

tutungi

tutungi, (-a, -‘ia, tūngia). Set fire to, kindle, light (match, lamp, cigarette, etc.). Kua tutungi ‘aia i te ‘are kī kau. He set fire to the thatched house; Kua tūngia te tāruta tī tā. The rubbish heap was set fire … Continue reading

tutupu

tutupu, intens. tupu. Grow well, luxuriantly or rapidly, flourish; fast-growing, etc. Kua tutupu te rākau. The tree grew luxuriantly; ‘E tī tā tutupu ‘ua, nō ātu ē ‘ea‘a te tū o te one. It is a fast-growing (rank) weed in … Continue reading

tuturi

tuturi, v.i. Kneel. Kua tuturi ‘aia ki mua i te ‘atarau ē kua pure. He knelt before the altar and prayed. [rR turi1.]

tuturu

tuturu. Leak (of containers, etc.), to let water in; leaky. Tē tuturu ‘ua nei teia poti. This boat is leaking; Ko te au ngā‘i tuturu o te ‘are tei tī vae‘ia. The leaks in the house have been patched over; … Continue reading

ZZ No data – Only filemame

taro taruā kape

ZZ No data – Only filemame

Tuna Pupu/Tuna Purepure

Leave a Reply