tā‘eke2

tā‘eke2. Prevaricate, twist (a story).

Mē ka tā‘eke koe i te ‘akakite‘anga i te tuatua, kua pikika‘a ia koe.
If you are going to prevaricate about it then you are being a liar. Tuatua tā‘eke, a prevarication, cover yarn. Manako tā‘eke, idle rumour.

Te arero tā‘eke,
the deceitful tongue (Ps. 120.2).

Leave a Reply