mānga2

mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only in contexts like:

‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou.
Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll feed on it. In the bible often used for loaf:

E rima ua a tatou manga, e rua oki ika.
We have no more but five loaves and two fishes (Luke 9.13).

2. Bit, piece, portion (of anything, both physical objects and abstractions).

‘Ōmai nāku tēta‘i mānga i tā‘au ‘ānani.
Give me a bit of your orange;

Nō te ‘oko māngā tuka mai au nāku.
I’ve been buying myself a bit of sugar;

E ‘aere mai koe āpōpō e tiki mānga kāratīni nō‘ou.
Come over tomorrow and get yourself some kerosene;

mānga kāka‘u,
piece of cloth, article or clothing;

‘e mānga manuia,
a bit of luck;

‘E mānga manamanatā tō mātou i te kāinga nei nō tō mātou vai.
We’ve got a spot of bother at home today with our water;

‘E mānga veravera ‘aia i tēia rā.
He’s a little feverish today;

E tāmata koe i te ‘akamāmāngikā mai i tēta‘i mānga i te kūmete.
Try and make the bowl a little bit lighter in weight.
[Pn. *ma‘a„a.]

nana‘i

nana‘i, loc.n. Yesterday.

Kua tae mai te Māui Pōmare i nana‘i i te pōpongi. The Māui Pōmare
(name of a ship) arrived yesterday morning;

Ko te ika ō nana‘i, kua ‘ōake au nā te puaka.
Yesterday’s fish I’ve given to the pig. I nana‘i a‘o, the day before yesterday.

Kāre i nana‘i, i nana‘i a‘o.
Not yesterday, the day before. I nana‘i ‘ua ake nei, only a few days ago.

I nana‘i ‘ua ake nei au i kite ei ē kua mate ‘aia.
It was only a few days ago that I knew he was dead.

(I nana‘i
is sometimes written

inana‘i.
Note also the Mang. dial.

ānana‘i, ā nana‘i,
tomorrow = Rar.

āpōpō.) [Pn. *nanafi.]