ma‘ani

ma‘ani, (-a, -‘ia).

1. Make something (general term), construct, build, create.

Kua ma‘ani ‘aia ‘ē toru pi‘a i tōna ‘are.
He built himself a house with three rooms;

Kua oti tōku ‘are kīkau i te ma‘ani.
I’ve finished building my (coconut-leaf-) thatched house;

‘E tangata ma‘ani vaka mānea ‘a Terei.
Terei builds good canoes;

Kua ‘opu te ‘akavā iāia nō te ma‘ani kava ‘ānani.
The police got him for making orange liquor;

Kua ma‘ani au iāia ‘ei tangata ‘anga‘anga nāku.
I’ve made him one of my workmen. Ma‘ani tuatua, make conversation.

‘Auraka e ma‘ani tuatua kiāia, ka motoa koe.
Don’t keep on at him, he‘ll hit you. Ma‘ani ‘ua, make something up.

Ma‘ani ‘ua i te kōto‘e.
Make up an excuse. Tiare ma‘ani ‘ua, artificial flowers. Ni‘o ma‘ani, false teeth.

2. Prepare.

Ka ma‘ani au i te ro‘i.
I‘ll make the bed;

Nā‘au e ma‘ani i tā tātou kai, nāku e pu‘a i te kāka‘u.
You make the meal, I‘ll wash the clothes.

3. Use in preparation.

‘Auraka e ma‘ani ma‘ata i te pepa ki roto i te tiōpu.
Don’t use a lot of pepper in the stew.

4. Mend, repair.

Kua ma‘ani au i te uāti.
I’ve done the watch. Tangata ma‘ani paipa, a plumber.

5. Work out (a calculation).

Kua ma‘ani ‘aia ē kā pou ‘ē ‘ā nga‘uru paunu.
He reckoned it would take all of forty pounds.

6. Compel or allow sbdy to (kia) do something.

Kua ‘aere mai te ‘akavā kua ma‘ani iāku kia tuku i tāku tamaiti ki te ‘āpi‘i.
The police came and made me send my child to school;

‘Auraka koe e ma‘ani iāia kia rave i tā‘au ‘anga‘anga.
Don’t make him do your work;

‘Auraka kōtou e ma‘ani iāia kia kite mai ia kōtou.
Don’t let her see you.

‘anga1

‘anga1, (-‘ia). Create, invent, fashion, building.

Kā ‘anga tātou i te tangata kia ‘āite ki tō tātou tū.
Let us create man in our own image;

Nā tōna metua i ‘anga i te rātio mua ki teianei ao.
His father invented the world’s first radio;

Kāre i te tuatua tika, ‘e mea ‘anga ‘ua nāna.
It wasn’t a true life story, he made it up himself;

Kua ‘anga ‘aia i tēnā tiki.
He made (conceived and built) that statue;

Kua ‘anga‘ia tē reira ‘are ‘ei ngā‘i ‘akapū‘anga nō te tangata i te tuātau ‘uri‘ia.
That house was built so people would have somewhere to shelter in the hurricane season.
[Pn. *saā1.]