‘akaau

‘akaau, caus. au1.

1. Fit, or try out.

Kua ‘akaau ana koe i tō‘ou pona ‘ōu?
Have you tried out your new shirt?

2. Be unanimous, to match, standardise.

Kua ‘akaau rātou i tā rātou tuatua i mua ake kā tū ei ki mua i te ‘akavā‘anga.
They were unanimous as to what they would say before going to court.

au1

au1, v.i.

1. Fit, suit.

Kāau pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me; Kāre nō te au tēnāpereue iākoe. That jacket wouldn’t suit you at all.

2. Get on together, hit it off (of people).

Kāre e kino, nāku e tuatua kiāia, nō te mea ‘e tangata au au nāna.
Never mind, I‘ll speak to him, because I get on with him;

Kāre pa‘a rāua e au meitaki.
I doubt if those two will hit it off.

3. Match, be just like (mei) something.

Tōna pākiri e au mei te terevete te paruparu ē te pateka, her skin is as soft and smooth as velvet.

4. Appropriate, well done (of an action or performance).

Kua au te rave‘anga.
It was very well done. Kua au! or ‘e mea au! Well done! (a shout of approbation).
(see au‘anga.)

tanotano

tanotano, fq. tano.

1. Correct, accurate, right, exact.

Kua tanotano te pō‘aki ki runga i te tāpo‘o.
The bullets were all right on target;

Nō te tanotano o te pōro ki te kī ni, nō reira ‘aia i ārairai ‘ua ai.
The balls were dead on the wicket, that’s why he just blocked them.

2. To fit, be the right size, shape, etc.

Mē tanotano tā‘au tuatua, kā ora koe.
You‘ll get off if your story fits the facts.

tano

tano, v.i.

1. Correct, accurate, right, exact.

Kua tano tā‘au nūmero.
Your sum is correct;

Kua tano te pōro ki runga i tōna mata.
The ball hit him right in the eye;

E tī pū i tēnā rākau kia tano.
Cut that timber exactly (on the mark).

2. To fit, be the right size, shape, etc.

Kā tano tēnā kāka‘u iā koe.
That dress will fit or suit you very well.

Nō te tano i tāna tuatua i manako‘ia ai ē ‘e tika.
Because his story fitted they believed it was right.

3. Be proper, just, fit (often transferable by ‘should’ or ‘ought‘).

Kāre e tano kia ‘akautunga‘ia.
It wouldn’t be right to punish him, he oughtn’t to be punished;

Kāre e tano ana tā‘au ‘ākono‘anga i tēia au manu.
You aren’t looking after these birds very well.

4. Come across sbdy, happen to meet up with.

Mē tano atu koe kiā Tere, e ‘akakite kia ‘oki mai.
If you should come across Tere, tell her to come back.
[Ta. *tano.]

‘uti

‘uti,

1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc.

Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae.
He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He had a spasm in his leg when he straightened it. Maki ‘uti, a disease causing convulsions, fits etc. (e.g. tetanus). Kua ‘uti te a‘o, death occur-red. Kāre i roā‘ia ana i muri mai kua ‘uti te a‘o. Soon afterwards he died.

2. (-a, -‘ia), also ‘u‘uti, (-a, -‘ia, ‘ūtia). Jerk, tug, pull, hoist (sail, flag).

Kua tāpeka ‘aia i te taura ē kua ‘uti kia piri.
He tied a knot in the rope and pulled it tight; Kua ‘uti ‘aia i te reva. He hoisted the flag; Kua te‘ate-‘amamao te aronga ‘uti kie ma te tiaki i te ‘ōta. The sailors who were to hoist sail stood by awaiting the order; Kāre e rauka te kupenga i te ‘uti, kua mou ki te toka. We can’t pull the net in, it is caught on a rock; Kua ‘utia ‘aia e te uira. He had an electric shock;‘Ētia tēnā ngāngā‘ere kino. Pull up that weed; Kua ‘ūtia tōna ni‘o kino e te taote. The dentist pulled out his bad tooth. ‘Uti i te ‘akaea. Take a deep breath. Kua ‘uti pakari ‘aia i tōna ‘akaea. He took a deep breath. ‘Uti vai, draw water from a well. ‘Uti taura, tug-o-war. ‘E ‘uti taura tē ka āru mai i teia. A tug-o-war will follow this. ‘Uti ika, string of fish.

3. A fit, convulsion, spasm, tic, cramp.

‘E ‘uti te maki o teia tamaiti.
This child has fits.

ū2

ū2, v.i.

1. Fit, suit.

Kāre e ū tēnā pare iā koe, e ma‘ata roa;
That hat won’t fit you, it is too big;

Kāre e ū teia nāti, ‘e meangiti roa.
This nut won’t fit, it is too small.

2. Be appropriate for.

Ko te vairākau teia tē kā ū ki tōna maki.
This is the right medicine for his illness;

I te ū‘anga te vairākau ki tōna maki, kua ‘akatinamou ‘aia ki te reira.
When he found the medicine was doing his complaint good, he persevered with it;

Kāre e ū tēia kara.
This colour won’t match;

Kua ū ‘aia ki te pū meitaki.
He was suited with a good boss;

Kua ū ‘aia ki te tokorua meitaki.
He teamed up with a good partner.
[Pn. *uu.]