ā‘au

ā‘au, poss. cplx (prep. + pers.pron.). Belonging to you (sg.), of alienable possessions; performed by you (sg.), of actions; when used before nouns marks the noun as plural (usu. indefinite paucal) except after kāre and ‘okota‘i.

Ko ā‘au puaka tēnā?
Are those your pigs?;

tēnā puaka ā‘au,
that pig of yours;

ēnā puaka ā‘au,
those pigs of yours;

Kāre ā‘au puaka?
Haven’t you got a pig?;

Ko te pātikara tērā ā‘au i ‘apai mai ei.
That is the bicycle which you brought.
[ā1, ‘au6.]

‘ānani

Cook Islands Maori for orange is anani‘ānani, n. The introduced sweet orange (Citrus sinensis).

Kua panapanā‘ia te ‘ānani i mua ake ka ‘a‘ao‘ia ai.
The oranges were debuttoned before being packed;

‘Aere mai kia inu vai ‘ānani kōrua.
Come and have some orange juice, you two.

‘Ānani papa‘ā, mandarins, tangerines.
‘Ānani pito, navel oranges.

[Eng. orange.]

‘āpuka

‘āpuka, n. Avocado.Maori for avocado is apuka

Kua parai ‘aia i tāna varaoa ki te ‘āpuka.
He spread avocado on his bread;

E tanu i te ‘ua ‘āpuka nā te pae i te ‘āua.
Plant the avocado seeds alongside the fence;

Tē ‘a‘aki ‘āpukā ra rāua ka ‘akaū.
They‘re picking avocado pears for export.

āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).aru

‘Auraka e āru mai iāku, kāmate koe i te pongi.
Don’t come with me, you‘ll get hungry;

Kāre au e tae i te āru ia rātou, kāriri taku pāpā.
I can’t go with them, my father would be angry;

Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī?
I wonder if my son is on this ship?;

‘ī rua ōku āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke.
Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship.

2. Pursue, follow.

Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe.
The police will follow you if you drive quickly;

Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga.
He followed the cave to the end;

Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

Ka āru au i tāna ako.
I shall follow his advice;

e aru i te mataara,
follow the road;

e āru i te ‘akakite‘anga,
follow the instructions;

Kāre tōku manako e āru ki tē reira parāni.
I don’t go along with that plan.

‘Āru rāvenga, imitate, copy.

‘E tangata āru rāvenga tika ai koe.
You‘re a proper copycat.

[aru rR.]

āna

āna, prep. + pers.pron. His, her. Marks a following noun as plural (usu.paucal), except after kāre and ‘okota‘i.

Kāre āna tamaiti.
He has no child;

Kāre āna tamariki.
He has no children;

Nō te taritari mātou i āna pi‘a ‘ānani.
We’ve been carrying (on a vehicle) his boxes of oranges.

[ā1, -na3; cf. ōna, ana3.]

arero

arero, n.

Cook Islands Maori for tongue is arero

1. Tongue.

Kua ā terotero mai ‘aia i tōna arero kiāku.
He kept putting his tongue out at me.

‘E punu arero māmoe tāna i ‘oko mai ei nāku.
He bought me a tin of sheep’s tongues.

2. Valve (of tyre).

Kua kino te arero o te pātikara.
The bicycle has a faulty valve.
(see piriarero.)

[Pn. *‘alelo.]

a‘i2

a‘i2, n.

1. The sandalwood tree (Santalum insulare) which grows on Miti‘aro. Cook Islands Maori for sandalwood is a’i

‘E a‘i te rākau i tēnā pi‘a kāka‘u.
That clothes chest is made of sandalwood;

Kua ‘oko mō‘ina manongi a‘i ‘aia.
She bought a bottle of sandalwood scent.

2. A kind of reed with roots scented of sandalwood, also called mauku a‘i.

Kua tāmā ‘aia i te akā a‘i ‘ei tākakara i te manongi.
She washed the roots of the a‘i to perfume the coconut oil with.
[Pn. *asi.]

a‘i1

a‘i1, n.Cook Islands Maori for fire is a'i.

1. Fire.

Ka pakapaka tō rima, mē kanga koe i te a‘i.
You‘ll burn your hand if you play with the fire.

Kōmutu a‘i, a fire-brand.

‘Ōmai te kōmutu a‘i kia ‘akakā au i taku ‘ava‘ava.
Give me a brand so I can light my cigarette.

Mārama a‘i, firelight.
Toka a‘i, flintstone.

2. A light.

E tāmate i te a‘i kā moe ei.
Put the light (or fire) out before you go to sleep.

A‘i pata, a flashlight.
A‘i uira, electric light (or fire).
Au a‘i, smoke  (see aua‘i.)
Tuatua a‘i, a flashed message. (see (tā)aua‘i.)

[Pn. *afi.]

a‘ia‘i

a‘ia‘i, n. Afternoon (esp. late afternoon) and evening; the period between when the sun has noticeably declined and when it is nearly dark.

Cook Islands Maori for late afternoon, evening is a‘ia‘i

Kua a‘ia‘i, tē ‘okī ra te manu ki tō rātou tauranga.
It’s evening now, the birds are returning to their roosting places;

‘e a‘ia‘i mānea ē te marino,
a lovely, calm evening;

Ka ‘aere a‘ia‘i ‘ua tāua ki te moana.
Let’s put out to sea while it is still evening (while it is still light);

I te a‘ia‘i‘anga ake rāua i tae mai ei.
It was the following evening before they arrived.

A‘ia‘i māre‘ure‘u
, a‘ia‘i pōpōiri, dusk, (evening) twilight.
A‘ia‘i roa, late evening.
[Pn. *afiafi.]

tangi

tangi,

1. Make a sound, utter a cry, call (as bird), squeak, creak (as hinge); ring (as bell), play (as radio or musical instrument).

‘E upoa tērā e tangi ‘aerē ra.
That’s an

upoa-bird
calling;

Kua tangi takere te ove.
The bell has gone already;

Kua ara rātou i te tangi‘anga te pū ‘akaara.
They woke up when the bugle sounded reveille.

2. n. Sound, tone, noise.

Nā te tangi o te ora i ‘akaara iāku.
The clock’s alarm (or chiming) woke me up;

‘E kī tā tangi ‘aruru tēnā.
That guitar has a deep tone.

3. Mourn, sympathise, pity.

Kua tangi ‘aia i tāna tamaiti i mate.
She mourned for her child who had died;

Kua tangi au iāia.
I felt sorry for him.

4. Provoking sympathy, piteous.

‘E tangata tangi nāku mē kite au.
I always feel sorry when I see him;

‘e mea tangi tika ai,
a very sad business.

5. n. Sympathy.

Kua auē ‘aia nō tōna tangi iāku.
She wept out of sorrow for me.
[Pn. *ta”i.]

tangitangi

tangitangi, fq., dim., cont. tangi. Make sound, etc.

Tē tangitangi i te ‘ī nere o te pā nō te marōkā.
The door hinges keep squeaking because they are dry;

‘E kere-teki tika ai taua manu tangitangī ra i te pō.
That’s a cricket for sure which makes that continual chirping at night;

‘E ‘apinga tangitangi tāku i rongo ana.
I heard some noise going (continously);

te tangitangi a te manu,
the chirping of the birds.