a‘a

a‘a, v.i., n. What?

I a‘a ana kōtou?
What were you doing?;

‘E a‘a tō‘ou teima‘a?
What is your weight?;

‘E a‘a rā tō‘ou manako?
What do you think then?;

‘E a‘a ‘oki tā‘au ka ‘inangaro?
What else would you like?;

‘E a‘a koe?
What is the matter with you?;

Ko ia te a‘a ka tāpapapapa‘ia ai?
Who does he reckon he is to keep people waiting?;

Ko Tere tōna ingoa. Ko Tere a‘a?
His name is Tere. Tere who? ‘E a‘a…ei?, ‘E a‘a te mea…ei?, Nō te a‘a…ei? What for?, Why?

‘E a‘a koe i auē ei?
What did you scream for?;

‘E a‘a te mea i kāpiki ei koe iāia?
Why did you call him?;

Kāre au i kite ē ‘e a‘a ‘aia i ‘aere mai ei i napō.
I don’t know why he came last night;

Nō te a‘a tēnā rākau ka ‘apai mai ei koe?
What are you going to bring that stick for? ‘E a‘a ia…! What a…!

‘E a‘a ia rā kino!
What a filthy day!;

‘E a‘a ia te māniania!
What a (dreadful) noise! ‘E a‘a ia ‘e koe! Go on! You don’t say so! ‘E a‘a nei, I‘m not sure (reply to question). ‘E a‘a ‘oki, certainly, yes indeed (emphatic affirmative reply).

Ka ‘aere koe ki te teata ākōnei? ‘E a‘a ‘oki.
Are you going to the cinema later on? Yes, certainly. ‘E a‘a rā! I don’t know! (impatient reply to an

‘e a‘a
question).

‘E a‘a ‘aia i auē ei? ‘E a‘a rā!
What is she crying for? How should I know! ‘E a‘a te a‘a!, a provocative or scornful response.

Ka taia koe e au! ‘E a‘a te a‘a!
I‘ll give you a thrashing! Oh yeah! ‘E a‘a mai, ‘e a‘a mai, anything at all, whatever there is. ‘Ei a‘a…(ei)? What…for? For what (future) purpose?

‘Ei a‘a koe kia kite?
What do you want to know for?;

‘Ei a‘a tēnā pi‘a?
What are you going to do with that box? Nō te a‘a, but yes (affirmative reply to a negative question).

Kāre koe ‘e ‘inangaro iāku? Nō te a‘a!
Don’t you love me? Yes, I do!
[Pn. *hafa.]