va‘anga, vā‘anga

va‘anga, vā‘anga, nom. Flat piece, fragment, bit.

Nā‘au te va‘anga ma‘ata, nāku te mea meangiti.
You have the big piece, I‘ll have the small one. Vā‘angā-punu, sheet of corrugated iron. Vā‘angā-i‘o, fragment of glass.

Tikina mai tēta‘i vā‘angā kēke nā‘au.
Come and get yourself a piece of cake.

Leave a Reply