E

Click here for letter E word list plus a brief excerpt.

ē-kokō, ē-ko-ko-ko-kō

ē-kokō, ē-ko-ko-ko-kō, interj. A shout of triumph or glee.

ē2, ē-

ē2, ē-, demonstrative pronoun, the plural form of te2, used with a numeral or locative pronoun to form a demonstrative construction that marks a following noun as plural (usually paucal). 1. With numerals, where it is often indefinite or partitive … Continue reading

ē3

ē3, see e3.

ē4

ē4, see e4.

ē5

ē5, interj. Exclamation of alarm, surprise, joy. ‘

ē6

ē6, see e1.

ē7

ē7, v.i. Swell, (be) swollen. Kare ‘oki tō vaevae i ē, neither did thy foot swell (Deut. 8.4). (see ‘akaē(ē).)

ēia

ēia, dem. pron. These (pl. of tēia, q.v.). Paria ēia ngā pū nū, ‘e piri roa ki te ‘are, cut these two trees down, they‘re too close to the house; Ko ēia vaka ē rua nei, kō rāua tei tae … Continue reading

ēianei

ēianei, dem. pron. These (that are here now), pl. of tēianei, q.v.

ēnā

ēnā, dem. pron., pl. tēnā. Those (by you or associated with you). ‘

ērā

ērā, dem.pron., pl. of tērā, q.v. Those there (not beside or associated with you or me). ‘Apaina ērā, vao‘o‘ia mai ēia, take those, leave these here; Nā ‘ai ērā puaka?, who do those pigs belong to?; I tōku manako i … Continue reading

ēta‘i

ēta‘i, dem. pron., pl. of tēta‘i, q.v. Some (of), certain (of). Tikina mai ēta‘i ika nā‘au, come and get yourself some fish; Ko ēta‘i āna ngā tamariki tei Mangaia, some of his children are in Mangaia; ‘Auraka e rave ‘ua … Continue reading

‘ē‘ē

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle. Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para, it won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet; Paraia ki te vairākau ‘ē‘ē, put a … Continue reading

‘ē‘ī

‘ē‘ī, interj. No! (Mangaian dialect = Rar. kāre!.)

‘ē‘e‘eke

‘ē‘e‘eke, v.i., fq. ‘e‘eke. Flow, q.v.

‘ē‘ia

‘ē‘ia, how many? how much? (A combination of e1 and ‘ia1, q.v.) ‘

‘ē1

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident. Kua ‘ē ‘ua au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku, I made the mistake of agreeing to what he said because I was afraid; … Continue reading

‘ē2

‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the southern group. ‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata, there’s a stick-insect crawling on that green coconut-leaf; Tē kai ‘ē ra te manu … Continue reading

‘ē3

‘ē3, n. The letter E.

‘ē4

‘ē4, interj. Yes. Kā ‘oki mai koe? ‘ē, are you coming back? yes; ‘

‘ē5

‘ē5, see e1.

‘ēi

‘ēi, interj. Said when passing something to another person. ‘

‘ēkārētia

‘ēkārētia, 1. n. The Church, church community. Ko tāna ‘ēkārētia mua tē reira i ‘akamata ai ‘aia i te ‘anga‘anga ‘orometua, that was his first church where he began pastoral work. 2. v.i. (Be) a full church member (LMS and … Continue reading

‘ēkōkō

‘ēkōkō, v.i. Doubt(ful), uncertain(ty). Kua ‘ēkōkō ‘a Ruāriki mē ki tē‘ea ‘aia mē ki tē‘ea, Ruāriki is uncertain whether to do this or that; I tōku ‘ēkōkō‘anga i tāna tuatua, kua pati au kiāia kia tuku mai i tēta‘i taime … Continue reading

‘ēmu

‘ēmu, n. Harness (for horse). Tēia te ‘ēmu ē te kara, here is the harness and the collar. [Eng. hames] .

‘ēnū

‘ēnū, n. Strand (of rope or string). E tatara i tēnā ‘ēnū o te taura kā ‘iri ei ‘ei maka puaka, unravel that strand of rope and plait a pig-tether with it. [Pn *fenu(‘)u.]

‘ēnere

‘ēnere, n. The yellow oleander (Cascabela thevetia, formerly Thevetia peruviana); An occasional ornamental with poisonous sap. ‘E ‘ēnere tēnā rākau, kia matakite i te tāpou, that’s an ‘ēnere-tree, be careful of the sap; Tē ‘aki‘aki pu‘era ‘ēnere nei māua, we‘re … Continue reading

‘ēpene

‘ēpene, n. Halfpenny. E toru pene ‘ēpene, threepence-halfpenny. [Eng. ha‘penny.]

‘ēpitikopo

‘ēpitikopo, n. Bishop. Kua ‘akatā‘inu‘ia te metua ‘ei ‘ēpitikopo, the priest was anointed as bishop. [Gk episkopos.]

‘ēpititore

‘ēpititore, n. 1. Epistle. Te ‘ēpititore a Pauro ki tō ‘

‘ētū

‘ētū, n. Star. Kite akenei ‘oki mātou i tōna ‘ētū i te ‘itinga o te rā, (Bib.), for we have seen his star in the east. ‘

‘ētene

‘ētene, v.i. Heathen, uncivilised. Tē ‘ētene rāi te tangata i taua au ‘enua ma te kai tamaki atu tēta‘i ki tēta‘i, the people in those countries are still uncivilised and fighting each other; I te tuātau ‘ētene i ‘akamori ana … Continue reading

‘ētiō

‘ētiō, interj. Nonsense! don’t you believe it! ‘

‘ēua

‘ēua, pass. of ‘e‘eu, remove covering, q.v. [-‘eu, -a5.]

‘ēumiumi

‘ēumiumi, v.i. To deliberate, cogitate, turn over in the mind. Tē ‘ēumiumi ‘ua nei mātou mē ka ‘akapē‘ea, we are just considering what might be done; I te ‘ēumiumi‘anga tō rātou manako, kua pati te ‘aka‘aere o te ‘uipā‘anga kia … Continue reading

‘ēvangeria

‘ēvangeria, n. Gospel. Kua tūtū‘ia te ‘ēvangeria ki te ‘ētene, the gospel was preached to the heathen; ‘Ākara ki te ‘

‘e

‘e, indef.art., but never proceded by a preposition (cf. te), and used essentially for nominal and nominalising predication, where English uses a form of be or have. ‘E mōtokā tērā ake, there is a car coming; ‘E tamaiti māro‘iro‘i ē … Continue reading

‘eā

‘eā, interj. Yes? What is it? What do you want? (reply to a call, polite, cf. ‘ea‘a? which is discourteous).

‘e‘eke

‘e‘eke, v.i., intens. of ‘eke1. Flow copiously, descend. Kua ‘e‘eke ‘ua te toto i te puta‘anga tōna katu i te rākau, the blood gushed when the pole struck him on the head; Kua ‘e‘eke ‘ua te vai nā roto i … Continue reading

‘e‘eu

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid). Kua purara mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama, the sun’s rays burst into the house … Continue reading

‘ea

‘ea, locative pronoun, interrogative. 1. Where? ‘Ei ‘ea?, where (future reference)?; Ei ‘ea au no‘o ei?, where shall I sit?; ‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?, where are we going to eat? I ‘ea?, at what place? (usu. with ref. to … Continue reading

‘ea‘a

‘ea‘a, what? A spelling of ‘e + a‘a, q.v.

‘eiā

‘eiā, see ‘eia.

‘ei‘ea

‘ei‘ea (a combination of ‘ei2 and ‘ea, q.v.) Where? (in the future). ‘Ei‘ea au no‘o ei?, where should I live?

‘ei‘ei

‘ei‘ei, fq. ‘ei1, q.v. 1. (-a, -‘ia). Wear necklace garland or wreath. Kua ‘ei‘eia tō kōrua ‘ei pūpū e Mata mā, Mata and the others wore your necklaces (or hatbands) of little pūpū shells; Kā ‘aere kōtou ki ‘ea i … Continue reading

‘ei1

‘ei1, 1. (-a, -‘ia). (Wear) a necklace, garland, wreath, chaplet, scarf. Tē ‘ei nei au i tōku ‘ei poe pārau, I‘m wearing my pearl necklace; ‘Eia tō‘ou ‘ei, put on your lei (necklace of flowers); Nōku te ‘ei tiare māori, … Continue reading

‘ei2

‘ei2, pp. Refers to future time or subsequent state: usually optative, purposive or factitive in force. 1. Before nouns, with the determiner intervening (unless the noun is locative): at, on with ref. to future time or location (cf. tei), i.e. … Continue reading

‘eia‘a1

‘eia‘a1, neg. 1. Don’t (weaker than ‘auraka, q.v. and often cautionary rather than imperative). ‘Eia‘a e ‘aere, don’t go; ‘Eia‘a e ruaki ki kona, ‘aere ki va‘o, don’t be sick there, go outside. 2. Not (i.e. let it not be). … Continue reading

‘eia‘a2

‘eia‘a2 (a combination of ‘ei2 and a‘a, q.v.) What for? for what purpose? ‘Eia‘a tēia kiore toka nā rāua?, what do they want with this rat?

‘eia, ‘eiā

‘eia, ‘eiā, a combination of ‘ei and the proper article, which is usually written ‘ei ia, ‘ei, iā. (see ‘ei2 and ‘a1.)

‘eitoa

‘eitoa, interj. It serves you right! (Variant of ‘aitoa, q.v.)

‘eka

‘eka, n. Acre. E rima rāi ‘eka i tōna ‘enua, he has only five acres of land. [Eng. acre.]

‘eke‘eke1

‘eke‘eke1, v.i., fq. ‘eke1. 1. Descend. Kia tāpū te torōka, ka ‘eke‘eke ei tātou, when the truck stops then we‘ll get off; Kua ‘eke‘eke ‘ua au nā konei I’ve just made my way down through here; Kua auē ‘aere te … Continue reading

‘eke‘eke2

‘eke‘eke2 v.i. (-a, -‘ia). To swell (of a limb). Kua ‘eke‘eke tōna rima, his hand is swollen; ‘E rima ‘eke‘eke tōku, I’ve got a swollen hand; Ka ‘eke‘ekea tō vaevae mē ‘aere koe nā runga i te marae, your legs … Continue reading

‘eke1

‘eke1, v.i. 1. Descend, slip down, get off. E ‘eke ki raro, get down; E ‘eke koe ki runga i tērā torōka, kua kī tēia, get down onto that truck, this one’s full; Kāre au e tae i tē ‘eke … Continue reading

‘eke2

‘eke2, n. General name for octopus (Octopus spp.). Taia te ‘eke kia mate, beat the octopus to death; Tēia tēta‘i kākave ‘eke ‘ei māunu nā‘au, here are some octopus tentacles for your bait. ‘Eke kāvei, ‘eke veri, a small long-tentacled, … Continue reading

‘ekenga

‘ekenga, nom. 1. A way down, steps or stairs down. E taka‘i ki runga i te ‘ekenga mē ‘eke, use the steps when you come down. 2. Act or time of descending. I tō rāua ‘ekenga ki raro, kua patere … Continue reading

‘enemi1

‘enemi1, n. Enemy. ‘E ‘enemi ‘aia nōku, kāre au e ‘oki, he is my enemy, I‘m not going back; Pū‘ia mē ‘e pa‘īrere nō te ‘enemi, shoot it if it is one of the enemy’s planes; ‘E ‘anga‘anga ‘enemi tē … Continue reading

‘enemi2

‘enemi2, n. Name of a local medicine (made from leaves). ‘E ‘enemi te vairākau i ora ai ‘aia, ‘enemi was the medicine which cured him.

‘engu

‘engu, 1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise. ‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua ai i roto i tā‘au moe inapō?, why were you groaning in your sleep last night?; Kua rongo au i tōna ‘engu‘anga … Continue reading

‘engu‘engu

‘engu‘engu, v.i., fq. ‘engu, groan, q.v. Kua kite au ē ‘e moemoeā nāna i tōna ‘engu‘engu‘anga, I could tell that she was having a dream from her groaning; Kia tae atu au, tē ‘engu‘engu ‘uā ra ‘aia nō te mamae, … Continue reading

‘enua1

‘enua1, n. Land, country (in the Pacific this often means island), territory. ‘E ‘enua mānea tērā, ko Rarotonga pa‘a, that is a beautiful country there, I think it is Rarotonga; Tōku ‘enua tika ai, my own country, my native land; … Continue reading

‘enua2

‘enua2, n. Afterbirth, placenta. Kua nā mua mai te pēpe ki va‘o ē i muri te ‘enua, the baby came out first and then the afterbirth.

‘enua3

‘enua3, n. A tree (Macaranga harveyana) with very large leaves and reddish timber. E pari mai kōtou ‘ē rua poupou ‘enua roa nō te tara o te ‘are, you cut two long ‘enua-poles for the ends of the house.

‘epetoma

‘epetoma, n. Week. Kua no‘o ‘aia ki runga i te ngā‘i moe ‘okota‘i ‘epetoma, he stayed in bed for a week; Ā teia ‘epetoma ki mua, next week. [Gk hebdoma.]

‘ere

‘ere, (-a, -‘ia, -kia). 1. Tie around, tie up, tether. Kia oti tēnā ‘ope i te taura i te ‘ere ki runga i te pū nū, ka ‘u‘uti ei mātou, get your end of the rope tied around the coconut … Continue reading

‘ere‘ere

‘ere‘ere, (-a, -‘ia, -kia), fq. ‘ere. 1. Tie, tether, snare Ka ‘ere‘ere ‘ua māua i teia au kā‘ui meika ki runga i teia au ‘ātava rākau, we‘ll just tie these bunches of bananas onto the branches here; Kia oti tēnā … Continue reading

‘erekia

‘erekia, pass. of ‘ere, q.v.

‘ereni1

‘ereni1, v.i. Out-of-tune. ‘Akatanoa tō kītā, kua ‘ereni, tune your guitar, it’s out-of-tune; Te ‘ereni nei i tō‘ou reo!, you are (singing) out-of-tune!. Reo ‘ereni, a wrong note, an accidental (flat or sharp). (see tā‘ereni.)

‘ereni2

‘ereni2, n. Herring. ‘E ‘ereni tāku kā kai, I‘ll have herring (to eat); E ‘ia te moni i te punu ‘ereni?, how much is a tin of herrings? [Eng. herring.]

‘Ereni3

‘Ereni3, n. Greece, Greek. [Gk Hellēn.]

‘erepani

‘erepani, n. Elephant. Tē ori ‘uā ra te ‘erepani i roto i te vao rākau, the elephants are wandering in the jungle; ‘E ni‘o ‘erepani tei umuumu ma‘ata‘ia e rātou, they were determined to get elephant tusks. Tapuae ‘erepani, n., … Continue reading

‘ereta

‘ereta, n. Elder (in the Mormon church). Nā taua ‘ereta ra i ‘apai mai i taua ‘ākono‘anga, that creed was brought here by that elder. [Eng. elder.]

‘eru

‘eru, (-a, -‘ia). 1. Scratch (the ground, as a hen), rake through (with the hands), scrape up. Kua ‘eru ‘aere te tīnanā moa i te one i te kimi‘anga i te kai nā tāna ‘anaunga, the hen scratched the earth … Continue reading

‘eru‘eru

‘eru‘eru, (-a, -‘ia), fq. ‘eru. Scratch around, scrabble, rummage. Kua ‘eru‘erua te tītā e rāua i te kimi‘anga i te moni, they scraped the grass away looking for the coin; ‘Auraka e ‘eru‘eru i te one, kā kī koe i … Continue reading

‘eta‘eta

‘eta‘eta, v.i. Strong, firm, (Aitutaki dialect = Rar. ketaketa). ‘E pūnanga ‘eta‘eta (Bib.), an impregnable stronghold.

‘etuke, ‘atuke

‘etuke, ‘atuke, n. The edible pencil-urchin (Heterocentrotus sp.) found on the outer edge of the reef. Tērā ‘a Mina mā e titiri ‘etuke maira, there are Mina and the others collecting sea-urchins (i.e. throwing them up on to the reef, … Continue reading

‘eu‘eu

‘eu‘eu, (-a, -‘ia), fq. ‘e‘eu. Draw back, remove (covering, lid), open(doors,windows, containers, books), reveal (what is covered, secrets). Kua kāpiki nui atūra ‘a Rū kia Tangaroa kia ‘eu‘eu i te rangi kia kitea te ‘enua, so then Rū called out … Continue reading

‘eva‘eva

‘eva‘eva, v.i., fq. ‘eva1. Grieve, mourn. Kua ‘eva‘eva rātou, nō tei roko‘ia tō rātou taeake e te tūmatetenga, they grieved because those dear to them had been visited by great sorrow; Kua ‘akapūma‘ana ‘aia ia māua i tō māua ‘eva‘eva‘anga, … Continue reading

‘eva1

‘eva1, v.i. Lament(ation), mourn(ing), mourning ceremony. Kua ‘eva ‘ua te tangata i te vaitata‘anga mai te ‘enemi ki tō rātou ‘ōire, the people lamented as the enemy neared their village; Kua rongo au i te ‘eva‘anga o te tangata, kāre … Continue reading

‘eva2

‘eva2, in pā‘uā ‘eva, n. The weakly attached fluted clam (Tridacna squamosa), which lives in rubble areas. ‘E anga pā‘uā ‘eva tēnā, that’s the shell of ‘eva species of clam. (? cf. ‘eva1, and Tongan heva, wander aimlessly.)

-‘eu

-‘eu, rt. *Open, *uncovered. (see ‘e‘eu, ‘eua, ‘eu‘eu, tā-ma‘eu, tā-mā‘eu‘eu.)

-ete

-ete, rt. (see ‘akaete(ete).)

ē1

ē1, conj. 1. Co-ordinating: and, or (esp. after negatives, when it is usually inclusive in sense, cf. the exclusive mē kore). ‘Apaina te pi‘a ē te tāpoki katoa, take the box and the lid as well; Ko Tua ē Mere, … Continue reading

e1, ē

e1, ē, ‘ē, v. part. Marks imperfect aspect, i.e. non-completion of the action: translatable by an English imperative, future, habitual (when followed by ana), or by a continuative tense appropriate to the time reference. 1. Imperative. ‘

e2

e2, pp. Marks the following noun as agent and always follows (never precedes, cf. nā3) one of the suffixed (passive/imperative) forms of the verb: may be translated using by + agent with a passive verb, or Rar. e + agent … Continue reading

e3, ē

e3, ē, interj. Vocative, before the noun.

e4, ē

e4, ē, interj. Exclamatory, after the noun. 1. Often used with e3 as a more polite or formal way of calling or addressing someone.

ea

ea, v.i. To rise to the surface; E tiaki kia ea te to‘orā ka pātiāi, wait until the whale surfaces before you harpoon it; Tērā te ‘onu kua ea, there’s the turtle, it’s on the surface now; Kua ea ‘aia, … Continue reading

eaea

eaea, v.i., fq. of ea. Rise to the surface. Kua pou rātou ki roto i te vai ē kua eaea ki tēta‘i tua i te kauvai, they dived into the water and came up on the other side of the … Continue reading

ei, ai

ei, ai, locative particle. (The form ai is used when the preceding word ends in a, when, in traditional orthography it was often written as ‘i and suffixed to the preceding word. E.g. tuatua ai is written tuatua‘i in Bibilia … Continue reading

eke

eke, v.i. Be in rut, ready to serve the female (of male animals). Kāre i eke ake tēia toa ‘oro‘enua nō te mea tē ‘ōu nei rāi, this colt isn’t rutting yet, he’s still too young; Tērā te toa puaka … Continue reading

emi

emi, v.i. 1. Shrink, contract, shrivel, cringe, cower. Kua emi te pona i tōku pu‘a‘anga the shirt shrank when I washed it; ‘E kāka‘u emi tēia mē pu‘ā‘ia, this material shrinks when it’s washed; Nō te anu, nō reira te … Continue reading

emiemi

emiemi, v.i., fq. emi. Shrink. Kua emiemi te au ārai pā i tōku pu‘a‘anga, all the door-curtains shrank when I washed them; Kua riri ‘aia i te emiemi‘anga tōna au piriaro, he was angry when his vests shrank; ‘Auraka e … Continue reading

ena

ena, v.i. (Distended, swollen, bloated). Kua ena te ‘ē‘ē, the boil has come up; Nō tā‘au kaikai ma‘ata i ena ai tō kōpū, your eating so much has given you that bloated paunch. (see (tā-)puena, (tā-)pūenaena, tāena(ena).)

enaena

enaena, v.i., fq. ena. Distended, stretched tight. Ka enaena te kiri mē pārara‘ia ki te a‘i, the skin will gradually stretch taut when exposed to the fire. [ena RR.]

epa

epa, (epā‘ia). 1. Honour ceremonially, fete sbdy. Kua epā‘ia ‘aia e tōna ‘ōire tangata, the people of his district held a ceremony in his honour; Tē epa nei mātou i tō mātou ariki nō tōna ‘oki ora‘anga mai mei te … Continue reading

epaepa

epaepa, (-‘ia), fq. epa. To honour, consecrate or dedicate ceremonially. Kua epaepa rātou i te ariki ma te ‘o‘ora i tā rātou ‘apinga aro‘a, they ceremonially honoured the king and spread their gifts before him; Kua tā‘okota‘i te tangata i … Continue reading

era

era, (-a, -‘ia). 1. Lever up, prize up. Kā era tāua i tēia toka ki te kōropā, let’s lever this rock up with a crowbar; Mē oti tēnā rākau ta‘ito i te era, e pātiti i te mea ‘ōu, when … Continue reading

eraera

eraera, (-‘ia, eraerā‘ia), fq. era. Lever up, prize up . ‘E a‘a i eraerā‘ia ai te pāruru o te ‘are?, why is (the planking of) the wall being prized off?; Kua ‘akatakoto ‘aia i te uira o te mōtokā ē … Continue reading

eta

eta, v.i. Taut(en), stretch(ed) tight (as a rope, inflated tyre or tight-fitting garments). ‘Ūtia kia eta, pull it tight; Kua motu te niuniu i te eta‘anga, the wire snapped as it tightened; Kua rava tēnā eta, that’s taut enough; Kāre … Continue reading

etaeta

etaeta, v.i., fq. eta. Taut(en), stretch(ed) tight, distended (so as to be rigid). E ‘uti‘uti i te au niuniu ‘āua kia etaeta meitaki ka pātia ai ki runga i te au pou, pull the fencing wires nice and tight before … Continue reading

eti

eti, (-a, -‘ia) Gnaw, bite and rip off with the teeth. kua eti te kiore toka i te i‘i, the rat gnawed the chestnut; Kua ‘ati tōna ni‘o i tōna eti‘anga i te puru o te nū, he broke his … Continue reading

etieti

etieti, (-a, -‘ia), fq. eti. 1. Gnaw, rip off with the teeth. Kāre māua i kō i tā māua ‘akari, i etieti ‘ua māua, we didn’t use a stake to husk our coconuts, we just ripped the husks off with … Continue reading

Leave a Reply