kāre

kāre,

1. neg. (Be) not, nothing, nowhere. (N.B. The slow pronunciation (kā are), syntax (e.g. (b), 1(c) below), and related constructions in other Polynesian languages indicate that kāre is a fusion of the verbal particle ka1 with a verb denoting non-existence, cf. kore). (a) Used to negate a following clause containing either a verbal or a non-verbal predicate; the subject of the negated clause may precede its predicate and normally does so if pro-nominal. (i) The negated clause contains the imperfective verbal particle e (see e1 3(a). Kāre au e ‘oki mai. I shan’t return (cf. Kā ‘oki mai au. I shall return). (ii) The negated clause contains the retrospective verbal particle i (see i1 2(a)). Kāre au i ‘oki mai. I didn’t return (cf. Kua ‘oki mai au. I returned). (iii) The negated clause contains a prepositional or nominal predicate. Kāre i te kākāia tērā. That’s not a tern (cf. ‘E kākāia tērā. That’s a tern); Kāre ‘e tangata i konei. There’s nobody here; Kāre tēnā ‘ātava nō te ‘ati iā koe. You‘ll not break that branch; Kāre nō te ua. It‘ll not rain; Kāre ā Tī tuatua. Tī doesn’t have anything to say (cf. ‘E tuatua tā Tī . Tī has something to say); Kare āku moni. I haven’t any money (cf. ‘E moni tāku. I’ve got some money); Kāre ōna pare i ‘aere mai ei. He didn’t have a hat when he came; Kāre ko te kākāia tērā. That’s not the tern. (b) Kāre may be followed by adverbials. Kāre ake rāi, not yet, still not. Ko te tangata tā mātou i tiaki ana, kāre ake rāi i tae mai. The person we were waiting for still hasn’t turned up. Kāre atu, no more, nothing else. Kāre atu ā mātou e ‘ōronga atu nā‘au. We’ve nothing else to give you. Kāre atu, kāre mai, nothing anywhere, nothing at all. Kua pē‘ea tā‘au tautai? Kāre atu, kāre mai. How did the fishing go? Nothing at all. Kāre katoa, kāre ‘oki, kāre rāi, nor, not indeed. Kāre ‘a Mana i kaikai, kāre ‘oki ‘a Tere. Mana didn’t have his dinner, nor did Tere. Kāre pa‘a, maybe not, perhaps not. Kāre pa‘a au e ‘aere ki Avarua. Maybe I won’t go to Avarua. Kāre rava, certainly not. Kāre rava atu ‘aia e ‘akatika iā koe. He‘ll never let you do it again. Kāre ‘ua, simply not, merely nothing, nowhere at all. Kua kimi mātou i te tāviri, ē kare ‘ua i kitea. We looked for the key, but just couldn’t find it. (c) Followed by the complementiser ē (see ē1 (2)). Kāre ē nāku i tā iāia. It was not me that hit him; Kāre ē ko koe te arataki? Weren’t you the leader?; Nā‘au i pēni i te no‘o‘anga, kāre ē nāku. You painted the chair, not me. (d) Denoting non-existence or absence. Ka kimi ‘oki koe iaku kia popongi ake, e kare ra au (Job 7.21). And thou shalt seek me in the morning, but I shall not be; Kāre ‘ua taku puka tātā. My exercise book has gone. (e) In replies to questions. Kua ‘oki mai ‘aia? Kāre. Is he back? No; Kāre ‘aia i ‘oki mai? Kāre. Isn’t he back? No; Tei te a‘a koe? KĀre. What are you doing? Nothing; Tei ‘ea ‘a Tere? Kāre ‘ua. Where is Tere? He’s not around. (f) The negative construction may be used attributively. Ki te tua kāre ‘e ama, to the side (of the canoe) where there is no outrigger; te va‘ine kāre āna tamariki, a woman without children. (g) Kāre e kino, (it) won’t hurt, doesn’t matter, never mind. Kāre e kino tā tātou ‘anga‘anga, ā tēia mōnitē ki mua e ‘akaoti ei. The work won’t hurt, we‘ll finish it off next week. Kāre e kore, no doubt, for sure: Kāre e kore kā ua i tēia pō. It‘ll rain tonight for sure; Kāre e kore ‘aia i te tae. He‘ll manage it all right.

2. n. Zero, nought, nil, nothing.

E tuku i te ‘itu ki mua ake i te kāre.
Put a seven in front of the nought;

‘okota‘i rē ki te kāre,
one goal to nil;

ma‘ata te komakoma i te kāre ‘ua,
a lot of fuss about nothing.

Leave a Reply