R

Click here for R word list plus a brief excerpt.

-ra

-ra, See rā4.

-ranga3

-ranga3, nom.suff., as in e.g. tauranga, tūranga, q.v.

-ria2

-ria2, v.suff. (see -a5.)

-rua

-rua, morph. marking dual pronominal number in kōrua.

rā‘ui

rā‘ui, n. 1. A sign, usu. leaves or a branch, set in place by the owner of a piece of land or water reserving it or its produce for his own or some special use; a prohibition. Kua pātūa te … Continue reading

rā-3

rā-3, 3rd person pron. morph. found only in rāua and rātou, q.v.

1

rā1. Sun, day. Kua ‘iti mai te rā. The sun has risen; ‘E rā mānea tēia nō te pikiniki. This is a nice day for the picnic. [Pn. *la‘aa.]

2

rā2, part. But. Kāre rā rāua i tauturu mai ana. But they did not help out at all; Terā rā, kāre au e rave. But, I won’t do it.

4, -rā

rā4, -rā. There, yonder. Tērā e ‘aere maī ra, there, coming yonder; Nō kōtou rā? Is it yours? [Pn. *la.]

5

rā5, n. Sail (of a vessel). Kua nga‘enga‘ae te rā i te matangi. The sail was torn by the wind; ‘Utia te rā ‘ōu. Hoist the new sail. [Pn. *laa.]

rāi

rāi, part. 1. Post-nom. Just, exactly, really actual, real, very. Ko tōna ingoa rāi tēnā. That’s his name all right; Ko te pare rāi tēnā e ‘a‘ao putuputu ana ‘aia. That’s the very cap he often wears; I taua taime … Continue reading

rāini

rāini, (-a, -‘ia). 1. Rule a line, line out, line in, etc. Kua ro‘iro‘i au i te rāini‘anga i tēia au pēpa. I‘m tired of ruling lines on these sheets of paper; Kua rāinia te ngā‘i tēniti‘anga. The tennis court … Continue reading

rāitini

rāitini, v.i. Licensed, licence. Kua rāitini ‘ia tō‘ou torōka? Is your truck licensed? Rāitini rātio, wireless licence. Rāitini aka‘oro, driving licence. [Eng. licence.]

rākau1, pū rākau

rākau1, pū rākau, n. 1. Tree, bush, plant. ‘E a‘a tērā rākau e tupu maī ra i te pae mataara? What tree is that growing by the side of the road?; ‘E rākau kino tēnā, ka ‘akautungā‘ia koe. That’s a … Continue reading

rākau2

rākau2. A phase of the moon, in rākau ta‘i, the sixteenth night, roto te rākau, the seventeenth night, ‘akaoti te rākau, the eighteenth night. ‘E rākau ta‘i teia arāpō. It’s the sixteenth night of the moon tonight. [Ep. *raakau2.]

rākei

rākei, (-a, -‘ia). 1. Put on or wear special costume or equipment (e.g. uniform, dress up, array, bedeck). Kua rākei te au va‘e‘au ia rātou ki te kāka‘u tamaki. The soldiers put on battledress; Kua rākeia rātou nō te tamaki. … Continue reading

rākiki

rākiki, v.i. Skinny (Mang. dial. = Rar. ‘īkoke).

rākoa

rākoa. White-tailed tropic bird (Phaethon lepturus). ‘Auraka e pupu‘i, ‘e rākoa. Don’t shoot, it’s a rākoa.

rākoa

rākoa, White-tailed Tropic bird

rāmī

rāmī, n. Rummy (card game). ‘E rāmī tāku pere kā kite. I know how to play rummy. [Eng. rummy.]

rāmepa

rāmepa, n. Lamp, lantern. Tāmā‘ia te repo i te i‘o rāmepa. Clean the dirt off the globe of the lamp; Kā ‘oko rāmepa pēnitīni mai au. I‘m going to buy a benzine lantern. [Eng. lamp.]

rāmu

rāmu. Rum. Kāre au e inu i te rāmu, ‘e pakari roa. I‘m not going to drink any rum, it’s too strong; ‘E mō‘ina rāmu tāku. I’ve got a bottle of rum. [Eng. rum.]

rāniti

rāniti, n. Launch (small, powered vessel). Kua tere atu rāua nā runga i te rāniti ki te motu. They sailed to the island on a launch; Tē taratara matīni rāniti nei māua. We‘re stripping down the launch’s engines; E ui … Continue reading

rāoa

rāoa, (-‘ia, rāoā‘ia), v.i. Be choked, have sthg stuck in the throat. Kua rāoa te tamaiti e te ivi i tōna kai‘anga i te ika. The boy choked over a bone when he was eating fish; Kua rāoa‘ia ‘aia nō … Continue reading

rāpeti, rāpiti

rāpeti, rāpiti, n. Rabbit. Kā ‘oko rāpiti mai au kia tāmata koe i te kai. I‘ll buy a rabbit for you to taste. [Eng. rabbit.]

rārā

rārā, n. 1. Branch, off-shoot. Kua ‘ati‘ati te rārā o te rākau i te matangi. The branches of the trees snapped off in the wind; Kua ‘apai rārā ‘ānani marō ‘aia ki te kāinga ‘ei va‘ie. He took a dry … Continue reading

rārātea

rārātea, (obsol.). Name given to a large fish (such as the shark) reserved for the ariki. ‘E rārātea tēnā nā te ariki. That fish is reserved for the ariki.

rātā

rātā, n. A shrub or small tree (Metrosideros collina) with red spiky flowers found in inland Rarotonga. [Pn. *la (a)ta (a).]

rātā

rātā (Pacific Metrosideros)

Rātino

Rātino. Latin. Te reo Rātino, the Latin language.

rātio, rātiō

rātio, rātiō, reitio, rētiō, n. Radio. Kua ‘akatangi‘ia te rātiō? Is the radio on? (i.e. has it been switched on?); ‘E au pi‘a rētiō tēnā. Those boxes contain radios. [Eng. radio.]

rātitū

rātitū, n. Latitude. ‘E a‘a tēia rātitū? What latitude is this? [Eng. latitude.]

rātou

rātou, pers.pron., third person plural. They, them. Kua pekapeka rātou ko Tere. They and Tere have quarrelled; Ka ‘aere rātou ki ‘ea? Where are they going?; Nō rātou te pupu māro‘iro‘i. They have got the strongest team; Kua riro tō … Continue reading

rāua

rāua, pers.pron., third person dual. They, them (the two of them). Mei ‘ea mai rāua? Where have the two of them been?; Tēia tō rāua ‘are. This is their house; Ko rāua ma Tere i ‘aere mai ei. It was … Continue reading

rāvenga

rāvenga, nom. 1. Way (of doing sthg); method, system, resources, device, trick. Kāre ‘e rāvenga, māri rā kia ‘oki koe kia kauraro kiāia. There is no other way, you‘ll just have to go back and apologise to him; Kā kimi … Continue reading

rē, v.i. 1. Win (contest, prize). Kua rē tō mātou pupu pā pōro. Our cricket team won; Kua rekareka mātou i tō mātou rē‘anga i te pūtōtō taura. We were delighted that we won the tug of war. 2. n. … Continue reading

rēkōti

rēkōti, n. (cf. rēkaoti, record).

rēkaoti, rēkōti

rēkaoti, rēkōti, n. 1. Record (of attainments, etc.). ‘E rēkaoti meitaki tōna i te ‘āpi‘i. He has got a good record at school. 2. Record (unique feat). Kua peke iāia te rēkaoti ‘oro maire o teia nei ao. He has … Continue reading

rēmene

rēmene, n. Lemon. Note that lemoni (Bib.) is used where English Bible has apple. Ka ‘a‘aki te rēmene i teia pa‘ī. The lemons will be picked for this boat; Kua kumu ‘aia i te ika mata ki te rēmene. He … Continue reading

rēmene‘ēti

rēmene‘ēti, n. Lemonade. Nāku tēnā mō‘ina rēmene‘ēti. That’s my bottle of lemonade. [Eng. Lemonade.]

rēmu

rēmu, n. Rim of a wheel. Tē meitaki ‘uā ra te tokotoko, ko te rēmu rā kua pē. The spokes of the wheel (wooden cart wheel) are quite all right, but the rim is rotten. [Eng. rim.]

rēmuna

rēmuna, n. Pomegranate. Mei te vaanga remuna to paparinga. Your cheeks are like pieces of pomegranate (Song 4.3). [Heb. rimm

rēperī

rēperī, 1. n. Referee. Kua ‘akatangi te rēperī i te pu‘i i te tae‘anga te ora ‘akaoti. The referee blew full-time. 2. To referee. Nā ‘ai i rēperī i te tārekareka? Who refereed the match? [Eng. referee.]

rēpera

rēpera, n., (Bib. lepera). Leprosy. E lepera ia. It is leprosy (Lev. 13.8). ‘E rēpera tōna maki i ‘apaina‘ia ai ‘aia ki Makongai. He was sent to Makogai because he had leprosy; ‘E rēpera tō tēnā tangata. He has got … Continue reading

rēra

rēra, n. Rail. Kia matakite i te ‘irinaki ki runga i te rēra o te pa‘ī. Be careful when leaning against the ship’s rail. [Eng. rail.]

rērue, rēruē

rērue, rēruē, n. Train. Kua tae mai te rēruē i te ora varu i te pōpongi. The train has arrived at eight in the morning; Tē tiaki rēruē nei au. I‘m waiting for the train; Kua nā runga ‘aia i … Continue reading

rēti‘a

rēti‘a, n. A type of poke in which mashed bananas, pawpaws and pumpkins are mixed with coconut cream before being baked. Tē ‘ore‘ore meika para nei māua ‘ei ma‘ani rēti‘a. We‘re peeling ripe bananas to make rēti‘a with; ‘Ē rua … Continue reading

rētio

rētio, see rātio.

rētita

rētita, (-‘ia, rētitā‘ia). 1. To register, enter on a register. Tē rētita nei au i tō‘ou ingoa kia riro ‘ei mema nō teia karapu. I‘m putting your name down in the register as a member of this club; Kua ‘ēkōkō … Continue reading

Rētiteni Komitiona

Rētiteni Komitiona. Resident Commissioner.

rī, (-a, ‘ia). 1. Loop around, tie around, lash together, hang up sthg (with loop onto a nail, etc.). Kua rī ‘aia i te ‘ōrei ki runga i tōna kakī. She tied the handkerchief around her neck; Kua auē te … Continue reading

rīkini

rīkini, n. Rigging. Kā tano tēnā niuniu ‘ei rīkini nō te poti. That wire will do for the boat’s rigging. E ‘akaetaeta i te rīkini. Tighten the rigging. [Eng. rigging.]

rīmua

rīmua, in phr. ē rīmua. For ever and ever, for all time. Kā vai taua tuatua ē rīmua. Those words will endure for all time; Kā tū tōna aro‘a ē rīmua. His love endureth for ever.

rīnga

rīnga, nom. 1. An execution by hanging; noose, gallows. Te rīnga o taua tangatā ra kā rave‘ia āpōpō. That man’s execution will take place tomorrow. [rii, -nga.]

rīngi1

rīngi1, n. A ring. ‘E au pi‘a rīngi tēia nō te kie o te poti. There are some boxes of rings here for the sails of the boat; Ko au tē kā no‘o ki roto i te rīngi, ko koe … Continue reading

rīngi2

rīngi2, (-a, -‘ia). Ring up, telephone. Kua rīngi au i te ‘akavā kia ‘aere mai. I’ve rung for the police; Kua rekareka ‘aia i tōku rīngi‘anga atu. He was delighted when I rang him up; Kua rīngi‘ia te taote kia … Continue reading

rīngia

rīngia, pass. riringi.

rīpene1, rīpine

rīpene1, rīpine, n. 1. Ribbon, tape. Tēia te pōkai rīpene muramura. Here is the roll of red ribbon. 2. Film. Rīpene nene‘i, rōra rīpene, roll of film. E ‘oko mai koe i tēta‘i rīpene nene‘i nāku, inē. Please buy me … Continue reading

rīpene2

rīpene2, n., (Bib. libene, lipene). Poplar (Gen. 30.37). [Heb. libneh.]

rīrī

rīrī, n. Lace. Kua matara te rīrī i tō‘ou tāmaka, tāpekā‘ia. Your shoelace is undone, do it up; Kua motu te rīrī i tōna piriaro tu‘epōro. He broke the lace on his rugby jersey; Tāpekā‘ia te rīrī i tō‘ou tāmaka … Continue reading

rīti

rīti, 1. (-a, -‘ia). To lease, rent out. Tē rīti nei au i teia tu‘anga ‘enua kiā koe ‘ē toru nga‘uru mata‘iti. I‘m leasing this piece of land to you for thirty years; Kua rītia tēia ‘enua kiā Rongo. This … Continue reading

rīveti

rīveti, n. Rivet. Kua rīveti koe? Have you riveted it?; Kua tūtae‘āuri‘ia te au rīveti. The rivets have corroded. [Eng. rivet.]

rō2, n. Ant. Ka ‘aere ana ka ‘ākara i te rō, e tēnā na tangata moe ‘ua. Go and observe the ant, thou sluggard; Ta‘una tēnā va‘arua rō ki te a‘i. Set fire to that ant hole. [Pn. *loo.]

1

rō1, n. The letter R.

3

rō3, n. Deuce, two (perhaps only in card games where the deuce has a special value). Nāku i tuku i te rō pēti ki raro. I played the two of spades. [Eng. low.]

rōia

rōia, n. Lawyer. Nā tōna rōia i kimi i tōna pekapeka. His lawyer conducted his case. [Eng. lawyer.]

rōketi

rōketi, n. Rocket. [Eng. rocket.]

rōkiva

rōkiva, seerōkua.

rōko

rōko, n., (Bib. logo). Word. I vai ana te Logo i muatangana. In the beginning was the Word (John 1.1). [Gk logos.]

rōkua, rōkiva

rōkua, rōkiva. Type of banana, the fruit has whitish skin and is eaten only when cooked, similar to taruā raparapa. E kiriti i te au tū ‘uri meika kātoatoa, kāreka te rōkua ‘auraka e kiriti. Dig out all the types … Continue reading

rōmia

rōmia, pass. roromi.

rōpū

rōpū, v. = rotopū, loc.n.

rōrī

rōrī, in puaka rōrī. Runt, weakest piglet in farrow. ‘E punua puaka rōrī tēnā, ka ‘inangaro koe? That one is the runt, do you want it?

rōrō1

rōrō1, n. Sheath enclosing spadix of coconut palm. Ko‘ia mai te rōrō marō. Pick up the dry coconut sheaths; ‘E kava rōrō tāna i ma‘ani ei. It was coconut toddy he made (from the wheat-like grains inside the sheath); Tē … Continue reading

rōrō2

rōrō2, n. Long-mouthed wrasse, a fish whose shape resembles the coconut spathe; cream coloured with green tip to tail; edible. Tikina nā‘au tērā tui rōrō. Get yourself that string of rōrō. (cf. rōrō1.)

rōra

rōra, 1. v.i. Roll. Kua rōra te pa‘ī. The ship rolled. 2. (-‘ia, rōrā‘ia). Use a roller, roll sthg. Tē rōra nei mātou i te ngā‘i tēniti‘anga. We are rolling the tennis court. 3. To roll up, roll. Kāre e … Continue reading

rōta‘i

rōta‘i. Unanimous, united, (subj. manako, ngākau, etc.). Ka manuia te ‘akakoro‘anga mē rōta‘i te ngākau. The project will succeed if all are united in purpose; Kua ‘aere rekareka mai rātou ma te rōta‘i o te ngākau. They came along cheerfully … Continue reading

rōtea

rōtea, n. A type of parrotfish, light brown, edible. ‘E ākā rōtea tēia. This is a very big rōtea; I kite rōtea ana au ki raro i teia toka. I’ve seen a rōtea under this rock; Tēnā te pāni rōtea, … Continue reading

rōtema

rōtema, (Bib.). Juniper. Te aka rotema ei kai na ratou, juniper roots for their meat (Job 30.4). [Heb. rothem.]

rōti

rōti, occasional written form of raoti.

rū‘au

rū‘au, v.i. 1. Old, aged. Kua rū‘au te tangata, kāre e māro‘iro‘i ‘aka‘ou i te ‘aere. He is an old man now, he can’t get around so well any more; Kia tae ki tōna rū‘au‘anga kua kino tēta‘i ōna mata. … Continue reading

1

rū1, n. Sinker, weight on fishing line. Taria mai tēnā au toka ‘ei rū, kāre e rava tēia. Bring those stones over for sinkers, there aren’t enough here; ‘E pūtē rū tēnā, ka ‘aere ‘oki au kā ‘ī mangā. That’s … Continue reading

2

rū2, v.i. Shiver, shake, vibrate, feel nervous or shaky, tremble. Kua rū te pa‘ī i te taka‘anga te matīni. The ship vibrated when the engines started up; Kua rū tōna kōpapa nō te anu. He shivered because it was so … Continue reading

3

rū3, (-a). To duck (a trick at cards). Kua rū ‘aia i te tae‘anga te ‘aere pere kiāia. He ducked the trick when it was his turn to play; Rūa‘ia, nāku e tā. Duck it, I‘ll take it.

rūkau

rūkau, n. Taro tops used as greens. (see rūkou.)

rūketekete, rūtetetete

rūketekete, rūtetetete, v.i. 1. To shiver, shake, tremble, vibrate; shivering. Kua rūketekete tōna kōpapa nō te anu. He shivered with cold; Kua rūketekete te poti i te ‘akataka‘ia‘anga te matīni. The boat vibrated when the engine was started up; ‘E … Continue reading

rūkou, rūkau

rūkou, rūkau. The edible leafy tops of taro. ‘Ē ono pene i te ruru rūkou. Those taro tops are sixpence a bundle; ‘E mangio tika ai te rūkou. The taro tops are very itchy (to eat). 2. A bush, sometimes … Continue reading

rūnā‘ia

rūnā‘ia, pass. ruru. Bind, tie up, etc. Rūnā‘ia kia piri. Bind it up tight.

rūrū1

rūrū1, (-a, -‘ia). 1. To shake, scatter, sow (seeds), sift. E rūrū i te vairākau. Shake the medicine; Kua kake ‘aia ki runga i te tumu ē kua rūrū i te i‘i ki raro. He climbed up the trunk and … Continue reading

rūrū2

rūrū2, n. Owl. Tē tatā ‘uā ra te rūrū ma te ‘ā‘ā i kite atu ei ‘a ‘Oroke‘u mā. The owl and the eel were fighting when ‘Oroke‘u and ‘Oro‘inano saw them. [Pn. *lulu1.]

rūra

rūra, (-‘ia, rūrā‘ia). 1. To rule (a line). E rūra i te rāini kia tika meitaki. Rule the line absolutely straight; Kua mingimingi te rāini i tōku rūra‘anga. I ruled the lines crooked. RŪra‘ia tēnā kapi pēpa. Rule out that … Continue reading

rūtetetete, rūketekete

rūtetetete, rūketekete, v.i. Shiver.

rūti

rūti, 1. Lose. Kua rūti tō mātou pupu tu‘epōro. Our rugby team lost. 2. Be lost (esp. squandered, gambled away (of money). Kua rūti taku moni. I’ve lost all my money. 3. Wasted (of time). Kua rūti tōku taime i … Continue reading

rūvai

rūvai, see ruai.

ra‘i

ra‘i, v.i. 1. Great (in amount, number, or diversity), numerous. Taria mai kia ra‘i te toka. Bring a lot of stones over here; Kāre e ra‘i ana tāku moni. I haven’t got a lot of money; Nō te ra‘i i … Continue reading

ra‘i‘anga

ra‘i‘anga, nom. (see ra‘inga.)

ra‘inga, ra‘i‘anga

ra‘inga, ra‘i‘anga, nom. ra‘i. 1. The totalled amount, sum total. ‘Ea‘a te ra‘i‘anga i te tangata ka ‘aere mai ki te ‘uipā‘anga? How many people will be coming to the meeting altogether? 2. The bulk, majority, most. Kua ‘aere te … Continue reading

ra‘ira‘i1

ra‘ira‘i1, fq., pl. ra‘i. Large (of numbers, amounts), numerous. ‘E ra‘ira‘i te tangata i kō. There are lots and lots of people over there; Kā roa te ‘uipā‘anga mē ra‘ira‘i te manako. The meeting will take a long time if … Continue reading

ra‘ira‘i2

ra‘ira‘i2, n. Forehead, temple (Ait. dial. = Rar. rae). Kua ū ‘aia i te pōro ki runga i tōna ra‘ira‘i. He was struck on the forehead by the ball. [Ce. *rafirafi.]

ra‘o

ra‘o, n. Testicle(s), scrotum. Kua ‘akaē tōna ra‘o i te ū‘anga i te pōro. His testicles swelled up when he got a bang there from the ball. Ra‘o ngākau, scrotal hernia. Kua vā‘i te taote i te ra‘o ngākau. The … Continue reading

ra‘ora‘oa, ra‘ora‘o‘ia

ra‘ora‘oa, ra‘ora‘o‘ia. Have swollen testicles. ‘Auraka e kake ki runga i te marae, ka ra‘ora‘o‘ia koe. Don’t climb on to the marae, you‘ll get (be cursed with) swollen testicles. [ra‘o RR, -‘ia.]

rae

rae. Forehead. Nā‘ai i pāraku i tō‘ou rae? Who scratched your forehead?; ‘E rae puku tōna. He has a swollen forehead. [Pn. *la‘e.]

rai

rai, n. Type of fish, edible, silvery-grey. ‘E ‘ōpā rai tēnā. There is a rai in that parcel; Tē ūna‘i rai nei au. I‘m scaling a rai. [Pn. *lai.]

rairai

rairai. Thin, flimsy (material, paper). ‘E pūtē rairai tēnā, ka nga‘ae ‘ua. That sack is flimsy, it‘ll tear easily; Kāre au e ‘inangaro i tēnā kāka‘u no te rairai. I don’t want that material, it’s too flimsy. [Np. *lafi.]

raiti

raiti, n. Rice. Ā te Tinitō rāi koe i te kai raiti. You are just like a Chinese, the way you eat rice all the time; ‘Ē varu ēnā paunu raiti. That’s eight pounds of rice you’ve got there. [Eng. … Continue reading

raka

raka. Shift (of the wind, veer or back). Kua raka te matangi ki te tokerau. The wind shifted into the north; I te raka‘anga te matangi ki te tonga, kua taui te rangatira i te kaveinga. When the wind changed … Continue reading

rakama

rakama, n., (Bib.). Gier eagle (Lev. 11.18). [Heb. raham.]

rakia

rakia, n. White-capped noddy (Anous tenuirostris) which is very common in the Northern Group. [Np. *lakia.]

rako

rako, in rako tangata. 1. Regain consciousness, come to. Kia rako tangata mai ‘aia, kua kite ‘aia ē tei raro ‘aia i te va‘arua. When he came to, he saw that he was at the bottom of a pit. 2. … Continue reading

rakuraku

rakuraku, (-a, -‘ia, -tia), fq. raraku. Scratch (with claws, nails). Kua rakuraku ‘aia i tōna katu nō te mangio. She scratched her head because it was itching; E ‘akaoti i te rakuraku, ‘e mamae. Stop scratching, it hurts. [Pn. *raku.]

rakutia

rakutia, pass. raraku.

rama

rama, 1. A torch (not a flashlight). Nā māua tēnā au rama kīkau. Those coconut-leaf torches belong to us; Tē ruru rama rōrō nei māua. We‘re making up torches from coconut spathes. 2. (-‘ia). Fish or search for fish, crabs, … Continue reading

ramarama

ramarama, (-‘ia, ramaramā‘ia), fq. rama2. Go fishing with torches or lights. ‘Aere mai, ka ‘aere tāua ka ramarama māroro. Come on, let’s go out torch fishing for flying fish; ‘Aere ramaramā‘ia mai tēta‘i manini, ‘e pongi. Go out with a … Continue reading

rana

rana, n. Frog, toad. Tē kotokotō ra te rana i raro i te vai. The frogs are croaking away in the pond; ‘Apaina atu tēnā punuā-rana. Take that baby frog away. [Gk rana.]

ranga1

ranga1, (-‘ia). Lever up. Ranga ‘āuri, crowbar. Taria mai te ranga ‘āuri. Bring over the crowbar. Rangā‘ia mai tēnā i te pae ‘ua iā koe. Lever up that one beside you. ‘E a‘a i ranga‘ia mai ei? Why was it … Continue reading

ranga2

ranga2, (-‘ia). Search for something. ‘E a‘a tā‘au e ranga ana? What are you looking for? I ranga‘ia ana, i ranga‘ia ana, kāre rā i kitea‘ia ana. It was searched high and low, but it could not be found.

rangatira

rangatira, n. 1. Hereditary title held by members of an ariki or mata‘iapo family, now usually by the younger brothers and sisters; the head of a branch of a rangatira or mata‘iapo family. Kua ‘uipā te ‘ui rangatira ma te … Continue reading

rāngā‘ia

rāngā‘ia, pass. raranga. Plait, knit, crochet. Kāre te au pāoa i rāngā‘ia ake. The pāoa have not been plaited yet.

rangi

rangi, n. 1. Sky, heaven. Ko te Atua i runga i te rangi tōku kite. God in heaven is my witness; Kua kerekere te rangi, ka ‘aere pa‘a kā ua. The sky is black, it may be going to rain. … Continue reading

rangimārie

rangimārie, v.i. 1. Be fine, clear up (of the weather), stop (of rain, the clouds having passed). Kua rangimārie,‘aere mai ka ‘aere tātou. The sky is clear now, come on, let’s be going; Kā no‘o tāua kia rangi-mārie kā ‘oki … Continue reading

rangirangi

rangirangi. Cloudy, overcast. Nō te rangirangi i teia rā, nō reira kāre tātou e ‘aere ki te maunga. We won’t go up into the hills today, it is too cloudy. [rangi1 RR.]

rango1

rango1, n. 1. Fly, bee. Kua mūmū te rango ki runga i te ika mate. The flies swarmed round the dead fish; ‘Auraka e tāpiri atu ki te pae i tēnā pi‘ā-rango, ka paoa koe. Don’t go too close to … Continue reading

rango2

rango2, (-a, -‘ia). 1. Place on rollers, skids. Kua rango rātou i te poti ki te au potopotonga rākau ē kua tāpoki ki te kie. They jacked the boat up on the rollers and covered it with the tarpaulin; Kua … Continue reading

rangorango1

rangorango1, fq. rango1. Infested with flies. ‘Ea‘a rā i rangorango ei teia ngā‘i? Why is this place so full of flies?; E ma‘ata te rangorango i konei. There are lots of flies here. [rango1 RR.]

rangorango2

rangorango2, fq. rango2. 1. Roller, skid, supporting beam. Ko te pou e te rango o te tuatua-mou, the pillar and foundation of the truth (Tim.1.3.15). 2. To place on skids, rollers, supports. I te rangorango-‘anga i tōna rākau pi‘a ki … Continue reading

ranu

ranu, n. Amniotic fluid. Kua mā‘ū taua ngā‘i i ‘ānau ei ‘aia i te ranu. The place where she gave birth was wet with the prenatal fluid. [Pn. *lanu.]

raoni, rāoni

raoni, rāoni, (-a, -‘ia). Go around, bring around. Ka ‘aere tāua ka raoni ia Rarotonga ā te pō mata‘iti. Let’s make a trip right round Rarotonga on New Year’s Eve; I nā runga mātou i te pere‘ō i te raoni‘anga … Continue reading

raore

raore. A kind of sweet, lolly. Vā‘ia mai tēnā tini raore kia tu‘ā‘ia nā te tamariki. Open up that tin of sweets so they can be shared out among the children. [Eng. lolly.]

raoti

raoti, (sometimes written, but not pronounced rōti). Rose. ‘E raoti teatea tā‘au e poe. Wear a white rose behind your ear; Ka ‘inangaro raoti au, mē kā tika iā koe. I would like some roses if you would let me … Continue reading

rapa1

rapa1, (-‘ia, rapā‘ia). 1. To carve, shape out of wood. Kua rapa rātou i te atua ‘ītoro. They carved out idols; Kua ‘ati te mātipi i tōna rapa‘anga i te rākau. The knife broke as he was shaping the piece … Continue reading

rapa2

rapa2, 1. Blade (of axe, spade, plough, paddle). E petetue roa te rapa o teia toki. The blade of this axe is too thick; Kua nga‘ā te rapa o te ‘oe. The blade of the paddle is cracked. 2. Narrow … Continue reading

rapa3

rapa3, 1. Rubber. Kua pou te rapa o teia kiri mōtokā. The rubber is all gone on this tyre; Kua ‘oko poro tāmaka rapa mai au. I’ve bought a pair of rubber heels. 2. A rubber eraser. ‘Ōmai kiāku te … Continue reading

rapakau

rapakau, (-a, -‘ia). Treat (an illness, etc.). Ka rapakau au i tō‘ou maki, inārā kā tiki roa te tika ki te taote. I‘ll treat your trouble, but we‘ll have to get permission from the doctor; Ko Tā‘iri te tangata rapakau … Continue reading

raparapa1

raparapa1. Flash. Kua raparapa te uira ē kua ‘aruru te māngūngū. The lightning kept flashing and the thunder rolled. [lapa1 RR.]

raparapa2

raparapa2, 1. Buttresses (of tree). I ‘akangaro ‘ua te kiore toka ki roto i tēia au raparapā-i‘i. The rat just vanished into the buttresses of this chestnut tree. 2. Blade-shaped, flat-sided and tapering to an edge. ‘E raparapa roa ā … Continue reading

rapu1

rapu1, 1. hurry, make haste. E rapu kia oti vave tēnā ‘anga‘anga. Get cracking and finish that job off quickly; Kua rapu mātou kia tae vave ki te kāinga. We made haste to get home early. Kua ‘aere mai ‘aia … Continue reading

rapu2

rapu2, (-a). 1. To rub . ‘Auraka e rapu i tō‘ou mata. Don’t rub your eyes; ‘Aere mai kia rapua tō kōpū, pēnei kā kore te mamae. Come and have your stomach rubbed, it might stop the pain. 2. Mix … Continue reading

rapurapu1

rapurapu1, (-a), fq. rapu1. 1. Hurry, rush. Kua rapurapu rātou i te ‘aere ki te teata, nō te mea kua vaitata te ora e ‘akamatāi. They hurried to the cinema because it was nearly time for the show to start; … Continue reading

rapurapu2

rapurapu2, fq. rapu2. Mix up, mash up, crumble down (soil). Kua rapurapu rātou i te one i roto i te au pi‘a rūrū ‘ua. They worked the soil in the seed boxes into a fine tilth. [rapu2 RR.]

rara‘i

rara‘i, pl., fq. ra‘i. Great, large (size only). Kua rara‘i mai te ‘ānana punua puaka ā‘au. Your piglets are getting bigger now; Nō te rara‘i i te tamariki i roto i tō kōtou pupu tu‘epōro, nō reira tō mātou i … Continue reading

rara1

rara1, n. A tree (Vitex trifolia) used in herbal medicine. Tē tunu rau rara nei au ‘ei pā‘ī nōku. I‘m boiling rara leaves for my bath. [Pn. *lala1.]

rara2

rara2, (-‘ia, rarā‘ia). Dry (leaves) in sun, to dry before or over fire (leaves), to smoke or cook (fish) over a fire. Kua rara ‘aia i te māroro. He smoked the flying-fish; ‘E kīkau ika rara tēnā. That’s a basket … Continue reading

rarake

rarake, v.i. Be clear (of the sky only). Kua rarake te rangi i muri ake i te ua. The sky has cleared after the rain; ‘e pō rarake te rangi, a clear night.

raraku

raraku, (-ia, -‘ia, rākua, rakutia). Scratch, claw. Kua raraku te kiore ngiāo i tōku mata. The cat scratched my face; Kua rakutia tōku rima, I got my hand scratched. [raku rR.]

raranga

raranga, (-‘ia, rarangā‘ia, rāngā‘ia). Plait, knit, crochet. Te raranga nei au i tō moenga. I‘m plaiting your mat; ‘E va‘ine raranga pare mānea ‘a Mīkara. Mīkara always plaits her hats beautifully; Nā‘ai i raranga i tō‘ou piriaro mā‘ana‘ana? Who knitted … Continue reading

rarata

rarata, v.i. Tame, gentled, domesticated. Kua rarata te puaka. The pig is tame now; ‘E puakani‘o rarata tēnā, ‘e mea ‘i‘iu tērā atu. That goat beside you is quite tame, but the one further on is wild (i.e. shy of … Continue reading

rare

rare, v.i. 1. Slurred, indistinct, stammering (of speech). I te kona‘anga o Tangi‘ia i te kava, kua rare ‘ua tāna tuatua. Tangi‘ia’s speech was quite slurred when he got drunk; Nō tōna mataku, nō reira i rare ‘uāi tāna tuatua … Continue reading

rarerare

rarerare, fq. rare. Slurred, indistinct (of speech). Kua rarerare ‘ua tāna tuatua i tōna maki‘anga. His speech was feeble and indistinct when he was sick. [rare RR.]

rari

rari, v.i. Splashed, spattered, drenched, stained. Kua rari tō piripou i te vari. Your trousers are spattered with mud; Kua rari ‘aia i te vai, tēia te tauera ‘ei tā‘au ei. He’s got drenched, here is a towel to wipe … Continue reading

rarirari

rarirari, fq. rari. Splashed, spattered. Kua auē ‘aia ki te kāinga i te rarirari‘anga tōna pona i te vari. She went home crying when she got mud all over her dress. [rari RR.]

raro

raro, loc.n. 1. Down, below. E ‘eke ki raro. Get down, get off; Tei raro i te ava te pa‘ī. The ship is down in the harbour; Ko‘ai tērā tamaiti i raro i te vai? Who is that child down … Continue reading

raro‘ara

raro‘ara, n. A very small cream-coloured shell, a variety of pūpū. ‘E ‘ei pūpū raro‘ara tōku. I’ve got a necklace of raro‘ara shell; ‘E raro‘ara tā kōrua pūpū e ko‘i mai. Collect only the raro‘ara type of pūpū.

raroa

raroa, pass. raro 4.

raroraro

raroraro, in na raroraro, fq. raro 4. A verbal substitute referring to movement under something, or close to the ground; hence walking, rather than riding. Kua topa mai te ‘utu ki runga iāia i tō mātou nā raroraro‘anga i te … Continue reading

rata

rata, n. Type of crab. ‘E va‘aruā rata tēnā. That’s a rata crab’s hole; Ka ‘aere tāua kā ramā rata. Let’s go out with torches and hunt for rata; ‘Ōmai kia kai au i te rata. Give me the rata … Continue reading

rato

rato, v.i. Overspread, covered all over with, full of, be(come) infested; spread all over, invade. Kua rato ‘ua taua vaorākaū ra i te manu tā‘ae. That jungle is full of (infested with) wild animals; Kua manamanatā ‘aia i te rato‘anga … Continue reading

rau‘ao

rau‘ao, n. Leaves of the ‘au tree (Hibiscus tiliaceus) when used or meant to be used as a covering (cf. ‘a‘ao). Kāvea mai te ruru rau‘ao. Bring the bundle of Beach Hibiscus leaves; Katokatoa mai te rau‘ao ‘ei ‘āriki i … Continue reading

rau‘ara

rau‘ara, n. A plant, a variety of pandanus, but with thinner and softer leaves than ‘ara, used for floormats and baskets. Tē pōkai rau‘ara nei māua. We‘re rolling up rau‘ara; ‘Ōmai tāku kete rau‘ara. Let me have my basket made … Continue reading

rau‘uru

rau‘uru. A dry banana leaf. Kua tāviri ‘aia i tāna ‘ava‘ava ki te rau‘uru. He rolled his cigarette in a dry banana leaf; Tē tīpū rau‘uru nei māua. We‘re cutting dry banana leaves.

rau1

rau1, n. 1. Leaf. ‘E rākau rau rikiriki te matira. The matira tree has small leaves; Tē katokato rau nūaenga nei au ‘ei tāpoki umu. I‘m picking nūaenga leaves to cover the oven with; E tau ‘aia ki te rākau … Continue reading

rau2

rau2, num. 1. Two hundred. ‘Ē rua rau tā rātou ‘akari i ‘akaputu ei. They have gathered four hundred coconuts. 2. A particle used before nga‘uru; ten, ten or so. Mei te rau nga‘uru tā māua kanae inapō. We caught … Continue reading

rauka

rauka, v.i. 1. Got, obtained, come into the possession of, receive. ‘Ea‘a tāku ka rauka i teia māngā moni tā‘au i ‘ōronga mai? What can I get with this little bit of money you’ve given me?; Kua rauka te ika. … Continue reading

raukura

raukura, n., in kō‘iti raukura. The red-armed fiddler crab (Uca tetragonon).

raumatangi

raumatangi, n., (obsol.). Breath. Kua tangitangi te raumatangi o te ‘oro‘enua. The horse breathed noisily.

raumati

raumati, n., (obsol.). Fine dry weather, period of drought. ‘E tuātau raumati taua tuātaū ra i tupu ei te maki ki runga i te ‘apinga tanu. It was in a spell of fine dry weather that the disease appeared on … Continue reading

raupā

raupā, n. A line of leaves or vines used as a barrier to divert fish into a trap, usually V-shaped with a maka‘atu at the apex. Kua tari‘ia te raupā nā runga i te vaka ē kua ‘akano‘o‘ia ki ngā … Continue reading

raupō

raupō, n. A rush or reed growing on wet swampy ground. Tē tupu ruperupe ‘uā ra te raupō i te pae i taua kauvaī ra. The raupō are growing luxuriantly by the side of that river; Kua pipini ‘aia ki … Continue reading

raupata

conquest

raurau1

raurau1, n. Small basket or platter plaited from coconut leaves used mostly to hold food, or as food trays. Kua tukua‘ia te kai ki roto i te au raurau ē kua tu‘ā‘ia ki te tangata. The food was put in … Continue reading

raurau2

raurau2, fq. rau3. 1. Numerous and diverse; large (indefinite) numbers. E tupu atū ra te raurau i rotopū i taua ‘uipā‘anga ma‘atā ra. A large number of various and conflicting opinions emerged in the course of that big meeting. 2. … Continue reading

rauru, rouru

rauru, rouru, n. Hair (of the head only). ‘Iria tō‘ou rauru. Plait your hair; Tē pākoti rauru nei au nō Tino. I‘m cutting Tino’s hair; ‘E roroa tika ai tō mākave. Your pigtail is very long. [Pn. *lau-‘ulu.]

rautā‘uri

rautā‘uri, n. Small shrub-like tree, found up in the hills, its long slender twigs used in fish-traps (Leucosyke corymbulosa). Ka ‘aere māua ki te maunga ka tīpū rautā‘uri mai nō tā māua ‘anga. We‘re going up into the hills to … Continue reading

rautī

rautī, n. A shrub (Cordyline fruticosa) or the leaves of same. [rau1, tī3.]

rautao

rautao, n. Leaves used to cover an earth oven. ‘Enua rautao, land given to a foreigner to live on. [Ta. *rau-tao.]

rautoka

rautoka. A stage in the life of fish when the fry cling to coral rocks. [rau2, toka.]

rava1

rava1, v.i. 1. Be sufficient, enough, adequate. Kua rava ‘ua tēnā ika. You have got quite enough fish there; Kāre e rava tāku moni. I haven’t got enough money (to get sthg); I te rava‘anga tāna moko taro, kua ‘oki … Continue reading

rava2

rava2, post-verbal part. Certainly, definitely, wholly, quite, perfectly, completely. Ka ‘aere rava au ka ‘akakite iā koe ki te ‘akavā. I shall most certainly go and report you to the police; Kua tika rava iāku. I quite agree, I‘m perfectly … Continue reading

rava3

rava3, in poe rava. A black pearl.

ravakai, ravākai

ravakai, ravākai, n. Fisherman. Kua ‘oki mai te aronga ravākai. The fishermen have returned; Ka ‘akariro au iā koe ‘ei ravakai tangata. Follow me, and I will make you fishers of men.

ravarāi, rava rāi

ravarāi, rava rāi, 1. Intensive of rava2. Most certainly, etc. I kite ravarāi māua iāia ki te ‘ura inapō. We most certainly did see him at the dance last night. 2. Post-nominal part. Every single one, without exception. Ē te … Continue reading

ravarava

ravarava, v.i. Dark-complexioned, dark-skinned, brown (of skin or hair). ‘E tamā‘ine pākiri ravarava ‘ua taua tamā‘inē ra. That girl (we were discussing) has got rather a dark complexion; ‘e rauru rava-rava, ‘e mānea rā, a brunette and beautiful.

rave

rave, (-a, -‘ia). 1. To take, lay hold of; get hold of. Kāre e nāku i rave i te ‘āpara. It wasn’t me who took the apple; Kā rave koe i teia va‘ine ka ‘ākono? Will you take this woman … Continue reading

raverave

raverave, (-a, -‘ia), fq. rave. 1. To take, handle. Kua raveravea tā mātou ‘ānani papa‘ā. Our mandarines were taken away from us; ‘E tamaiti raverave ‘apinga tika ai koe. You are a really meddling child; ‘Ea‘a te tuātau e raverave … Continue reading

raveraveā

raveraveā. Usually in the idiomatic expression ‘auraka (or ‘eia‘a) e rave-raveā, don’t be half-hearted about it. ‘Akamāro‘iro‘i, ‘auraka e raveraveā. Try your hardest, don’t make a mess of it; E tanu i te ‘enua, ‘auraka e raveraveā. Crop the land, … Continue reading

re‘a

re‘a, n. 1. Yolk (of egg). Kua kai ‘aia i te re‘a o te ‘uā-moa. He ate the yolk of the egg. Kūmara re‘a, type of sweet potato with deep yellow flesh. Tē tanu kūmara re‘a nei mātou. We‘re planting … Continue reading

re‘u

re‘u, n. Ash, cinders. Pākokoa te re‘u ki te pae, kā ta‘u ei koe i te a‘i. Rake out the ashes before you light the fire; Kua tāre‘ua tōna kōpapa e kua ‘apaina mai tōna re‘u ki Rarotonga nei. His … Continue reading

re‘ure‘u

re‘ure‘u, v.i. Grey, ash-coloured. Kua re‘ure‘u tōna rauru nō te pue‘u o te tīmēni. His hair was grey with cement dust; E pēni re‘ure‘u koe i te ngūtupa o te ‘āua. Paint the gate grey; ‘E piripou re‘ure‘u tōna i … Continue reading

rea

rea, n. 1. Grindstone, carborundum stone, etc. Tē kimi potongā-rea nei au nāku, kāre ‘ua. I‘m looking for my bit of carborundum, it doesn’t seem to be here. Rea a‘i, revolving grindstone. Vaira rea, carborundum stone. 2. (-‘ia, reā‘ia). Grind … Continue reading

rei

rei, n. 1. Stem (of canoe), flat platform or deck in bows of a canoe (originally decorated with raised figurehead also called rei). Tē tū ‘uāra te rangatira i mua i te rei o te vaka. The captain is just … Continue reading

reira

reira, loc.n. That (place, time, method, circumstance, etc., which has been referred to, is under discussion, or is understood). I reira, then, from that. I reira māua i kite ei ē ko te ariki tika ai te reira. Then we … Continue reading

reitio

reitio, see rētio.

reka

reka, (-‘ia, rekā‘ia). 1. Enjoy, like, find pleasant, be pleased, grateful or gratified with. Mē kāre koe e reka i tēnā ika, tēnā te punu puakatoro i roto i te kāparāta. If you don’t like that fish, there is a … Continue reading

rekareka

rekareka, fq., intens reka2. (Be) pleased, glad, happy, grateful, cheerful, delighted; giving pleasure, pleasant, delightful; rekareka applies to people’s reactions, reka to people’s things. Kua tūtaki ‘aia ia māua ki te teata i tōna rekareka‘anga. He was so pleased he … Continue reading

reki1

reki1, n. The end of a fishing net. Kāvea tēnā reki ki runga i tērā kāoa. Take that end of the net over onto that coral rock.

reki2

reki2, v.i. Jump, spring, dart, dash, over or across something. E reki ki runga i tō ‘oro‘enua. Jump on your horse; Kua reki ‘aia ki tēta‘i tua i te mataara. He sprang to the other side of the road; I … Continue reading

rekireki

rekireki, v.i. Wobbly, unstable. Kua tū rekireki teia kaingākai. This table is wobbly. [reki2 RR.]

remu, rimu

remu, rimu, n. 1. Seaweed. Kua marō te tai, ka ‘aere tāua kā ‘uti remu. The tide is out, let’s go and get some seaweed; Tēia te kīkau remu ‘ei māunu nā tāua āpōpō mē ‘aere tāua ki te tākiri … Continue reading

remuremu

remuremu, pl. remu. Mosses, etc. [remu RR.]

rena

rena, (-‘ia, renā‘ia). To stretch (e.g. a rope, to take the stretch out). Kua rena ‘aia i te a‘o ‘ōu kia kore e tāviriviri. He stretched the new line so that it wouldn’t kink; Kua motu te taura i tō … Continue reading

renamina

renamina. (Bib.). Ostrich. Te takapakapa navenave o te peau renamina, the joyful flapping of the ostrich’s wings (Job 39.13). [Heb. r_en

renga

renga, v.i. 1. Yellow, golden. ‘E pēni renga tēia. Here is a yellow paint; Kua manako ‘aia ē kā mate te pū rākau i te renga‘anga te rau. He thought the plant would die when the leaves yellowed off. 2. … Continue reading

rengarenga

rengarenga, v.i., fq. renga1. Be yellow. ‘E tōtini rengarenga tāku i ‘oko mai ei nō‘ou. I’ve bought you a pair of yellow stockings; Kua ‘apai rātou iāia ki te taote nō te rengarenga i tōna mata. They took him to … Continue reading

reo

reo, n. 1. Voice. Kua ‘akarongo au i te reo i te kāpiki‘anga mai iāku. I heard a voice calling me; Kua ‘ā tōku reo. I’ve lost my voice. 2. Key, part, voice, tone. E ‘īmene koe i te reo … Continue reading

repe

repe, n. 1. Comb (of cock). Kua motumotu te repe o ngā toā-moa i tō rāua tā‘anga. The cocks ripped each other’s combs when they fought. 2. Clitoris. [Ep. *repe.]

repo

repo, v.i. 1. Evacuate bowels, go to stool. E māmā, kua repo te pēpe. Mother, the baby has dirtied himself; Kua takaviri tōna kōpū i tōna repo‘anga. His stomach was all upset when he passed a motion. 2. Be dirty, … Continue reading

reporepo

reporepo, fq. repo 1. (Be) dirty, foul; dirtiness, etc. Kua reporepo tōna vaevae nō te kanga. She’s been out playing around and got her legs dirty; Taria mai tēnā au kāka‘u reporepo kia pu‘ā‘ia. Bring those dirty clothes here to … Continue reading

rere

rere, 1. (-a, -‘ia), v.i. Fly, shoot or sail through the air, leap, swing, skip, dash. Kā rere te manu mē kite mai ia tāua. The bird will fly away if it sees us; ‘E tangata rere mamao koe. You … Continue reading

rerekue

rerekue, n. Kind of fishing net.

rererere

rererere, (-a), v.i., fq. rere. Fly, flit, leap, swing through the air, etc. Kua rererere te au manu i te ‘aruru‘anga te pupu‘i. The birds flew away when the gun went off; E tiaki kia tāpū te torōka ka rererere … Continue reading

reru

reru, (-a, -‘ia). 1. To pound, thump, strike with a heavy resounding blow. Tē reru nei au i te poke. I‘m pounding the poke (pudding); Kua reru ‘aia i te kaingākai. He thumped the table; Kua reru ‘aia i te … Continue reading

rerunga

rerunga, nom. Mortar. Kua reru ki roto i te rerunga, beaten in a mortar (Num. 11.8).

rerureru

rerureru, (-a, -‘ia), fq. reru. Thump, pound, strike heavy blow. ‘Auraka e rerureru i te kaingākai ki te mō‘ina, ka pākikokiko. Don’t keep banging the bottle on the table, you‘ll take the paint off; Kua rerurerua te rākau kia piri … Continue reading

reta1

reta1, n., (Bib. leta). 1. Letter (of alphabet), word. E tātā koe ‘ei reta ma‘ata. Write a capital letter. Putungā-reta, word. Ko te reta pakari tēia i roto i tēia au putungā-reta kātoatoa. This is the most difficult letter of … Continue reading

reta2

reta2, n., (Bib. reza). Razor, razor-blade. ‘E reta ‘ōu tā‘au e tāmou ki runga i te pū, kua mania tēnā. Put a new blade in the razor, that one is blunt; Ka rave koe i tetai reza varu tanga ra. … Continue reading

reva1

reva1, n. 1. Mid-space, mid-air, mid-sea (between surface and bed). Tei te reva ‘ua tā tāua ngā matau, ‘e poto te a‘o. Our hooks are just hanging in the middle depths, the lines are too short (to reach the bottom); … Continue reading

reva2

reva2, n. Flag, pennant. ‘Ētia te reva. Hoist the flag; Kua tuatua reva mai ‘aia kia māua. He signalled to us by flag. Pou reva, flagpole. Tē tā‘iri‘iri ‘uā ra te reva i runga i te pou reva. The flag … Continue reading

reva3

reva3, v.i. To leave. Kua reva te pa‘ī. The ship has gone (left); Kā reva atu te pa‘ī āpōpō. The ship will be sailing tomorrow; Kia reva roa koe ‘ei reira mātou e ‘aere ei ki te pā‘ī tai. We‘ll … Continue reading

reva4

reva4, n. A tall, native tree (Cerbera odollan) with poisonous fruit, growing on Rarotonga. ‘Auraka e kai i te ‘ua o te reva. Don’t eat the reva fruit; Tīpū‘ia tēnā pū reva, ‘e piri roa ki te ‘are. Cut down … Continue reading

revareva

revareva, v.i. 1. Vast (of gulfs, etc.), bottomless (of depths, chasms, etc.); vastness, infinity of space, etc. ‘E va‘arua revareva tēnā, kia matakite. That’s a great yawning chasm, be careful; ‘Ē kua ‘opu atū ra taua pa‘ī ē ngaro atū … Continue reading

ri‘a.

ri‘a. Nits, eggs of lice. Ka matemate te ri‘a me rūrū koe i teia paura ki runga. The nits will die off if you sprinkle this powder on; ‘E puaka ri‘a tēnā. That pig is lousy with nits. [Pn. *li(h,s)a.]

ria1

ria1, n. Deer. Tē tū ‘uā ra te ria i raro i te maru rākau. The deer is standing there under the shade of the trees. [Eng. deer.]

rika, rikā-moe

rika, rikā-moe. Nightmare, dream, gesturing or talking in one’s sleep. ‘E rikā-moe ‘ua pa‘a nāku. Maybe it was just that I was having a nightmare; Kua kite tika ai au iāia ki roto i tāku rikā-moe. I really saw him … Continue reading

rikarika

rikarika, v.i. Terrified, horrified; horrible, terrible, dreadful, horrifying, causing shudder of horror or repulsion. Kua rikarika tika ai au i tōku kite‘anga atu i te ‘enemi. I was absolutely terrified when I caught sight of the enemy; Kāre rava au … Continue reading

rikiriki

rikiriki, pl. meariki. (Be) small (in size), of no importance or standing; in small pieces, a little at a time, in minute detail. Kua rikiriki te varāoa i teia pōpongi. The loaves are very small this morning; Kāre au e … Continue reading

rima1

rima1, n. 1. Hand and (or) arm, hand of clock, sleeve; by hand, etc. Kua mou rima māua i tō māua ‘ārāvei‘anga. We shook hands when we met; Tākina tō‘ou rima katau, ‘auraka te rima kauī. Hold up your right … Continue reading

rima2

rima2, num. Five. Kā rima ōku ‘oro‘enua i teia nei. That’s five horses I’ve got now; Ko te rima tēia i tāna repo taro. This is the fifth patch of taro he has got (planted); ‘E rā rima tēia nō … Continue reading

rimarima

rimarima, v.t. 1. Finger, meddle with, take without permission. ‘Auraka e rimarima i te ‘apinga ā te tangata. Don’t touch other people’s things. Tangata rimarima, a meddlesome or light-fingered person. ‘E tangata rimarima tika ai ‘aia. He is awfully light-fingered. … Continue reading

rimu

rimu, n. Seaweed = remu. [Pn. *limu.]

rimurimu

rimurimu, see remuremu.

ringiringi

ringiringi, (-a, -‘ia), fq. riringi. Pour out. Tē ringiringi nei māua i te meika i roto i te pi‘a, kua pē. We‘re pouring the bananas out of the boxes, they are rotten ; E tari mai i te pūtē mē … Continue reading

rio1

rio1, var. mario. A type of banana. Kua mānga tēia kā‘ui rio. This bunch of rio is mature.

rio2

rio2. Dry up, fade, lose freshness, wither. Tē rio atū ra tā‘au ‘āua tiare. Your flower garden is withering. [Ce. *rio.]

riona

riona, n., (Bib. liona). Lion. Te liona taae, the young lion (Ps. 91.13). [Gk l

ripo

ripo, n. Land breeze, cool breeze blowing down from the hills at night. ‘E pakari te ripo i teia pō, nō reira i anu ei. There is a strong land breeze tonight, that’s why it is so cold; ‘E pō … Continue reading

rīpōti

rīpōti, n. Report, account = tuatua ‘akakite. [Eng. Report.]

riri1

riri1, (-a, -‘ia). 1. (Be) angry with (ki) angrily, etc. Kua riri au kiā koe nō tei ‘apai koe i te ‘ārote ma te kore e ‘akakite mai. I am angry with you for taking my plough without letting me … Continue reading

riri2

riri2, n., (Bib. lili). Lily. ‘E kīkau kiko riri tēia. I’ve got a basket of lily bulbs here; ‘Auē te mānea i te riri! Oh, aren’t the lilies lovely!; mei te lili i roto pu i te au rakau taratara … Continue reading

riringi

riringi, (-a, -‘ia, rīngia). Pour out. Kua riringi ‘aia i te vairākau ki roto i te karāti ē kua inu. She poured the medicine out into a glass and drank it; Kua ara ‘aia i tōna rīngia‘anga ki te vai. … Continue reading

ririnui

ririnui, v.i. 1. Be powerful, violent, intense, strong; violence, etc. Kā puke te vai mē ririnui te ua. We shall get floods if it rains heavily; ‘E ‘oro‘enua ririnui tēnā i te kika i tēnā tumu rākau. That’s a powerful … Continue reading

riririri

riririri, (-a, -‘ia), fq., dim. riri1. 1. (Be) irritable, angry, etc. Ka ‘akaruke te aronga ‘anga‘anga mē riririri koe kia rātou. The workmen will leave if you are always angry with them; ‘E tangata riririri vave ‘ua ‘aia, ‘auraka e … Continue reading

riro

riro, v.i. 1. Disappear, be removed, gone, taken away. Kua riro taku kiri moni. My purse has gone; Kua riro tōku pātikara iā Tua. Tua’s taken my bicycle; I te riro‘anga o te moni, kua mataku ‘aia ko te tāpepe‘ia … Continue reading

ritīti

ritīti, n. Receipt. Kua ‘ōronga te tūtaki moni kiāia i tēta‘i ritīti. The treasurer gave him a receipt. [Eng. receipt.]

rito

rito, n. 1. The essence, juice, the rich, useful or potent part of a plant or fruit which is extracted for use, as opposed to the ota or useless part. Kua pou te rito o te tī, rīngia ki va‘o … Continue reading

riu

riu, v.i. 1. Leak, spring a leak. Kua riu te vaka, e ‘eke ki roto i te tai. The canoe has sprung a leak, jump overboard; Tē riu ‘ua nei tēia tini, kā pou te vai. This tin is leaking, … Continue reading

roāngarere

roāngarere. Extremely long or tall, great length. ‘E rākau roāngarere tēia, tīpūa kia poto mai. This stick is very long, cut it down a bit; Ko te kauvai roāngarere rava atu tēia i konei. This is the very longest river … Continue reading

ro‘ero‘e

ro‘ero‘e, n. Mosquito larvae, tiny organisms generally. Kua kī tēnā punu vai i te ro‘ero‘e. That tin of water is full of mosquito larvae; Kua i‘o‘ia tōna toto ē kua kitea te ro‘ero‘e ki roto. His blood was X-rayed and … Continue reading

ro‘i

ro‘i, v.i. 1. (Be) tired, weary, sated, bored; fatigue, etc. Kua ro‘i au i te ‘akarongo i tēnā tuatua. I‘m tired of listening to what you are saying; ‘E tangata ro‘i kore ‘aia i te ‘aere nā raro ‘ua ki … Continue reading

ro‘iro‘i

ro‘iro‘i, v.i., fq. ro‘i. Be weary, tired, etc; tiring, etc. Ka ‘akangāro‘i tāua, kua ro‘iro‘i au. Let’s have a rest, I‘m tired; Kua moe vave ‘aia nō te ro‘iro‘i. He went to sleep early because he was tired; ‘E ‘anga‘anga … Continue reading

roa1

roa1, v.i. 1. Long, tall; length, height. Ka tīpū au i teia taura nō te roa. I‘ll cut this rope in the middle because it is too long; Ko ia te tangata roa, tukuna nāna e ‘ītae. He is a … Continue reading

roa2

roa2, post-nominal and post-verbal part. A general intensive; definitely, certainly, completely, absolutely, quite, very, too. Kāre roa au i tuatua kiāia. I certainly never said anything to him; kāre roa, certainly not; Tika roa tā‘au tuatua. What you say is … Continue reading

roeroe

roeroe. Woebegone, careworn, haggard, despondent. Kua tangi au iāia i tōna roeroe‘anga i tāna tamā‘ine i ngaro. I pitied him he looked so careworn when his daughter was missing; Tē roeroe ‘uā ra ‘aia nō tei mate tāna tamaiti. He … Continue reading

roi1

roi1, n. Tears. (also roi mata.) Kua pururū te roi i tōna mata. Tears fell from her eyes; Kua ta‘e ā vai ‘ua tōna roi mata. Her tears streamed down (fell like water). [Pn. *lo‘imata.]

roi2,

roi2, n. A type of pātuki (fish), navy blue with white-grey spots. ‘E ākā pātuki roi tēia i roto i tēia kāoa. There is a very large roi type of pātuki under this coral rock; ‘E roi tēnā pātuki. That … Continue reading

roi3

roi3, (-a, -‘ia). Make, fashion, prepare, get ready. Kā roi atu mātou i te kai? Shall we prepare the food (now)? Roia mai te rākau kia papa ‘ua. Prepare the timber so that it is ready for further use.

roimata

roimata, n. Tears. (see under roi.)

roka

roka, (-‘ia, rokā‘ia), (Bib. loka). 1. Lock, secure. Kua roka au i te pā, tikina mai te tāviri. I have locked the door, come and get the key; Kāre tāua e tae ki roto, kua rokā‘ia te pā. We can’t … Continue reading

roki

roki, n. Bed, (Mang. and Ait. dial. = Rar. ro‘i). [Ce. *roki.]

roko

roko, (-a, -‘ia, -na), pass. forms only extant. Be overtaken (by one following), be afflicted (by illness, danger, disaster), be caught (by rain, etc.). Ka roko‘ia atu pa‘a rātou e koe ki Matavera. You may catch up with them in … Continue reading

romi

romi, (-‘ia, romi‘ia). Squeeze, press. [Pn. *lomi.]

romiromi

romiromi, (-a, -‘ia), fq. roromi. Squeeze, knead, massage (by kneading). Kua romiromi ‘aia i tōna ‘ē‘ē, ē kua ta‘e te pīrau. He kept squeezing his boil and got the pus out; Kua mamae tōku rima i tōku romiromi‘anga i tēnā … Continue reading

rongo

rongo, (-a, -‘ia). 1. Hear sound, feel pain, smell odour, taste flavour. Kua rongo au iā koe i te kāpiki‘anga mai. I heard you calling; Kua rekareka ‘aia i tōna rongo-‘anga ē kua ‘akaoti te tamaki. He was overjoyed to … Continue reading

rongonui1

rongonui1. Famous, renowned; fame, celebrity. Ko te ariki rongonui tēnā i tō mātou pā ‘enua. He is a very famous ariki in our group of islands; Nō te rongonui i tōna paepae kua ‘aere mai te au mata‘iapo i te … Continue reading

rongonui2

rongonui2, n. A phase of the moon, the twenty-sixth night. ‘E rongonui te arāpō i tā‘ei ei mātou i taua na‘o aturē ra. It was the night of rongonui that we netted that shoal of yellow tails.

rongorongo

rongorongo, (-a, -‘ia), fq., pl. rongo 1,2. 1. Hear. Kāre koe i rongorongo ana ē ka ‘aka‘oki‘ia ‘a Tini ki tōna ‘enua? Haven’t you heard that Tini is being sent back to his own country?; Kāre rava tēnā tuatua i … Continue reading

ropa

ropa, v.t. Make, repair (Mang. dial. = Rar. ma‘ani).

ropi

ropi, (-a, -‘ia). To strive, struggle hard, try hard, to get sthg done; treat (illness); prepare (food). Kua ropi te tangata kino kia ora ‘aia. The criminal strove to escape (not physically struggled); Kua ropi ‘aia kia peke iāia te … Continue reading

ropiropi

ropiropi, (-a, -‘ia), fq. ropi. Strive, try, get down to (work), get (sthg) done, prepare (food), etc. Tē ropiropi nei au i te au no‘o‘anga kia oti, kā tae mai ei ‘a Piri i te tiki. I‘m trying to get … Continue reading

rore

rore, n. Stilts. E kake ki runga i tō rore. Get up on your stilts; Tē ‘ura rorē ra tērā aronga. Those people are doing a stilt dance; ‘Aere mai ka ‘akatā rore tāua. Come on, let’s have a stilt … Continue reading

rori

rori puakatoro rori, n. Sea-cucumber, beche-de-mer. E ‘akakī mai koe i te kete ki te rori mē ‘oki mai koe. Fill the basket with beche-der-mer on your way back; ‘E mitiore rori tāku ka ‘inangaro. I would like some mitiore … Continue reading

roroākā

roroākā, v.i., n. Slender(ness), spindly. ‘E pū rākau roroākā, a spindly tree; Kua roroākā te tupu o te ‘uri kāpati. The cabbage plants grew long and spindly.

roro1

roro1, v.i. 1. Full-flavoured, delicious. E tiaki kia roro meitaki te rango ka vā‘i ei. Wait until the honey gets its full flavour before you take it out of the hive; Ko te roro‘anga tika ai tēia o te kātara‘apa, … Continue reading

roro2

roro2, n. Coconut cream (roro ‘akari), juice expressed from grated coconut. Kua tatau ‘aia i te roro o te ‘akari ki roto i te kapu ē kua tutungi ki te toka vera. He squeezed the coconut cream into a container … Continue reading

roro3

roro3, n. 1. Brain, memory. Tē kai roro puaka nei au. I‘m eating pigs’ brains; Kua taka tōna roro. His head was in a whirl, he felt dizzy. Roro pōiri, having a bad memory. ‘E tangata roro pōiri ‘aia, kāre … Continue reading

roro4

roro4, v.i. Make friends with (ki), be on easy, friendly, intimate terms. Tikina mai te pēpe, kāre tākiri e roro mai kiāku. Take the baby, he doesn’t seem to take to me at all; Kua rekareka au kiāia i tōna … Continue reading

roroa

roroa, pl., intens. roa. 1. Long, tall. Tīpūa tēnā au rākau, ‘e roroa roa. Cut those sticks down, they are much too long; Kua rapurapu ‘aia i te tanu i tāna ‘uri tōmāti i te roroa‘anga i runga i te … Continue reading

roroi

roroi. A dish of sliced taro or kumara mixed with coconut cream, and baked in banana leaves. ‘E reka te roroi kūmara. The roroi made with sweet potatoes is very nice; Tukuna te ko‘u roroi ki tēnā tua i te … Continue reading

roroma

roroma, v.i. Decrease (in size or volume), go down, subside (as swelling) (as water). Kua roroma te ‘ē‘ē ō‘ou. Your boil has gone down; Kua roroma tōna kōpapa nō te roa i tōna maki‘anga. He had lost weight through being … Continue reading

roromi

roromi, (-a, -‘ia, rōmia). To squeeze, press on, knead. Kua roromi te keikeiā i tōku kakī. The thief squeezed my throat; Kua roromi ‘aia i te vā‘anga ‘ānani kia ta‘e te vai ki roto i te karāti. She squeezed out … Continue reading

rorororo

rorororo, fq. roro. Make friends with (ki), be on easy, intimate terms. Kua rorororo mai rātou kiāku i tōku no‘o‘anga ki ō rātou. They were very friendly towards me when I stayed at their place. [roro4 RR.]

roto1

roto1, loc.n. 1. Inside, within. Tei roto roa te unga i te va‘arua, kāre e taea e au i te ‘ītae. The crab is right inside the hole, I can’t get to reach it ; ‘okota‘i nō roto i te … Continue reading

roto2

roto2, n. Enclosed body of water. Vai roto, lake. Tai roto, lagoon. E tāmata ki tērā roto, pēnei tei reira te kanae. Try that lagoon, there might be some mullet there; Nō roto i te tai roto teia ‘onu. This … Continue reading

rotopū

rotopū, loc.n. The middle, between, among. Tīpūa te ika ki rotopū. Cut the fish in the middle (i.e. in two); E kōputa iā rotopū i te rākau. Make a hole in the middle of the piece of wood; I tōna … Continue reading

rou

rou, n. 1. Forked or crooked pole used in picking fruit. Ka ‘aere au kā pari rou mai. I‘m going to go and cut a rou. 2. A gaff. ‘Apaina mai te rou ē te ‘āuri tīti‘a, ka ‘aere tāua … Continue reading

rourou

rourou, (-a, -‘ia), fq. rou. Hook down, etc. ‘Aere rourou kuru mai nā tātou. Go and use the pole to pick us some breadfruit; Rouroua te ‘ānani para, ‘auraka te mea pī. Hook down only the ripe oranges, not the … Continue reading

rouru

rouru, n. Hair (Mang., Ait., ‘Ātiu, Ma‘uke, Miti‘āro dial. = Rar. rauru).

ru‘i

ru‘i. A fish (Carangidae). Ka ‘aere māua kā ‘ī ru‘i ākonei i te pō. We are going out to fish for ru‘i tonight. [Np. *lufi2.]

ru‘i kai‘ara

ru‘i kai‘ara, n. A fish (Mang. dial.).

Ru‘irua

Ru‘irua. Tuesday. I te Ru‘irua māua i tae mai ei mei Tūpapa. We arrived here from Tūpapa on Tuesday; Ā te pōpongi Ru‘irua māua e ‘oki ei. We‘ll be going back on Tuesday morning.

Ru‘itoru

Ru‘itoru. Wednesday. ‘E Ru‘itoru tēia rā. Today is Wednesday; I te pō Ru‘itoru māua i kite ei iāia. We saw him on Wednesday night.

rua putāi‘u

rua putāi‘u, n., (Bib.). Nostrils. Tei te rua putāi‘u tona a‘o, whose breath is in his nostrils.

rua‘ine

rua‘ine, v.i. Aged, old (of people). Kua rua‘ine rāi ‘aia, nō reira i kore ei e kite mamao mai ia tāua. He is very old now, that is why he couldn’t see us from a distance; Kua utuutu meitaki rātou … Continue reading

rua1

rua1, n. Pit, depression, hole (which does not go right through), chasm. Tei roto i tēnā rua te ‘ā‘ā. The eel is in that hole; Tē kō rua nei mātou ‘ei tanu i te anga pōti. We are digging a … Continue reading

rua2

rua2, num. Two. ‘Ē rua ‘ānere ēia ‘akari. There are two hundred coconuts here; E tu‘a takirua koe. Share them out two each; Ka ‘apai takirua tāua i te kā‘ui meika. Let’s carry the bunches of bananas two at a … Continue reading

ruai, rūvai

ruai, rūvai, v.i. Stale, flat, tasteless, spoilt (of vegetables, etc.). Kua ruai tēnā taro, kāre e meitaki i te kai. That taro is stale, it is no good to eat; I te kore‘anga te vai puke kua kite te tangata … Continue reading

ruaki

ruaki, (-a, -‘ia). 1. Vomit, spew up, be sick. Kua ruaki te pātete. The passengers were sick; Kua ruaki te puakaoa i tāna kai ē kua kai ‘aka‘ou. The dog vomited and ate it up again; Kua ruakia‘ia e te … Continue reading

ruarua

ruarua, pl. rua1. 1. Holes, pits. ‘Akakī‘ia tēnā au ruarua ki te one kia kore e mou te vai ki roto. Fill those holes in with sand so that water won’t collect in them. 2. (Be) pitted, broken, bumpy, rough … Continue reading

ruerue

ruerue. Be upset (of the stomach, manava, kōpū). Kua ruerue tōku manava, kā kai pa‘a au i te miti ‘aka‘eke. My stomach is upset, I think perhaps I‘ll take some salts. [Pn. *lue.]

ruko

ruko, n., (Bib. luko). Wolf. Kia matakite i te ‘aere nā roto i te vaorākau, kā pou koe i te ruko. Be careful going through the forest, the wolves will eat you up; Ei reira te luko e noo katoa … Continue reading

ruku

ruku, (-a, -na, -‘ia). To dive under water. Tē ruku pārau nei māua. We are diving for pearl shells; Kua ruku te pa‘īruku. The submarine submerged; Kua kite au i te mangō i tōku ruku‘anga. I saw a shark when … Continue reading

rukuruku

rukuruku, fq. ruku. Dive. Kua rukuruku rātou ki roto i te tai i tō rātou kite‘anga mai ia māua. They dived into the sea when they saw us. [ruku RR.]

rungā‘o

rungā‘o. Further up, higher up. E kake ki rungā‘o. Climb further up; ‘Ētia te reva ki rungā‘o. Hoist the flag higher; Kua nā rungā‘o, nā rungā‘o te ‘anga‘anga. The work has piled up and up.

runga

runga, loc.n. 1. The top. In various prepositional complexes, some of the commoner of which are given below, but the meaning of which will generally be apparent from the meaning of the prepositions ‘ei, i, ki, nā, nō, tei, etc. … Continue reading

rungarunga

rungarunga, loc.n., fq., dim. runga, q.v. ‘Auraka e nā rungarunga i te tiare. Don’t keep walking over the flowers; Tākina ki rungarunga ake. Lift it up a little higher (or keep lifting it up a little at a time). [lu„a … Continue reading

rupe

rupe. The Pacific Pigeon (Ducula pacifica). Ka ‘aere tāua ka pupu‘i rupe i runga i te maunga. Let’s go and shoot pigeons up in the hills; ‘E u‘a rupe tērā e kākāoā ra. That’s a hen pigeon cooing; e tetai … Continue reading

rupe

rupe, Pacific Pigeon

ruperupe

ruperupe, v.i. 1. Luxuriant, lush, vigorous (of the growth of vegetation and plants). Kua ruperupe te tupu o te rākau i teia nei. The trees are growing well now; Kua tupu ruperupe te rākau i te pae vai. The trees … Continue reading

ruri

ruri, (-a, -‘ia). To shift, move, change or alter (position or standpoint). ‘Auraka e ruri i tēnā au mea, ka karoa koe. Don’t move those things or you‘ll get told off; Kua kimi au i te rāvenga kia ruri tōna … Continue reading

ruru1

ruru1, (-a, -‘ia). 1. (rūnā‘ia). Gather together, assemble (tr. and intr.), bundle (d) up, tie (d) in a bundle, tie a belt (etc.) round. Kia ruru te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei koe i tō‘ou manako. Wait … Continue reading

ruru2

ruru2, v.i. 1. (Be) sheltered (from sea, wind, rain). Kā ruru teia one ‘ānani mē teitei tēnā pā rākau. This orange grove will be sheltered when that row of trees grows up high; Kua ‘aere te au pa‘ī ki te … Continue reading

rurururu

rurururu, (-a, -‘ia, -na), fq. ruru2. Bundle up, etc. [ruru1 RR.]

rutu

rutu, (-a). Beat, hit, strike, thrash. E rutu i te pa‘u kia ‘ura mātou. Beat the drums for us to dance to; ‘Ea‘a koe i rutu mai ei iāku? What did you hit me for?; Kua rutu te ngaru ki … Continue reading

ruturutu

ruturutu, (-a), fq. rutu. Beat, hit. ‘Auraka e ruturutu i te tini, kā ‘oro te ‘oro‘enua. Don’t beat the tin, the horse will run away; Kua ruturutua‘ia te kō‘angā rango e rāua ki te rākau. They beat the wasps nest … Continue reading

Leave a Reply