U

Click here for U word list plus a brief excerpt.

ū2

ū2, v.i. 1. Fit, suit. Kāre e ū tēnā pare iā koe, e ma‘ata roa; That hat won’t fit you, it is too big; Kāre e ū teia nāti, ‘e meangiti roa. This nut won’t fit, it is too small. … Continue reading

ū3

ū3, (-‘ia). 1. Collide, bump into, strike against. ‘Ākara kā ū koe ki runga i te kaingākai. Look out, you‘ll bump into the table; Kua ū ngā pa‘ī. Two ships collided; Kua ū te pa‘ī ki runga i te akau. … Continue reading

ūkī

ūkī, (-a, -‘ia). Grate, rub, grind, scrub, scour. Nāku e ūkī i te taro, nā‘au e kana i te ‘akari. I‘ll grate the taro, you shred the coconuts; ‘E punga ūkī kanakā tēnā. That grater is used for (grating chestnuts … Continue reading

ūkīkī

ūkīkī, (-a, -‘ia), fq. ūkī. Rub, grate, chafe, scrape, etc. Kua mā te repo i te ūkīkī? Is all the dirt rubbed off now?; Kua ūkīkī‘ia tōna vaevae ki te puru kia mā te repo. His feet were given a … Continue reading

ūmere

ūmere, 1. (-a, -‘ia). Be amazed, astonished, wonder, marvel; amazing. Kua ūmere rātou i taua tamaiti meangiti i te tae‘anga ki runga i te pū nū. They were amazed at the little boy getting to the top of the coconut … Continue reading

ūmeremere

ūmeremere, fq. ūmere, 1. (-a, -‘ia). Be amazed, surprised. Kua ūmeremere ‘ua rātou. They were simply amazed; Kua ūmeremere‘ia tō rātou māro‘iro‘i i te tu‘epōro, nō te mea ‘e rikiriki ‘ua rātou. Everyone was amazed they were so strong at … Continue reading

ūpū.

ūpū. Fall or strike against with a heavy thud or crash. Kua ūpū te pi‘a ki raro ē kua nga‘ā. The box crashed down and broke; Kua ūpū te poti ki runga i te kāoa ē kua keta. The boat … Continue reading

ūpoa

ūpoa, n. An unidentified bird with dark plumage that lives in the hills giving a hooting call at night which is thought to presage disaster. ‘E ūpoa tērā manu e tangī ra. That is an ūpoa calling; Kua kākāoa _ … Continue reading

ūpokotū

ūpokotū. Win, be victorious. Kua ūpokotū rātou i taua tamaki‘angā ra. They won the battle; Kua ‘oki rātou i taua tamaki‘angā ra. They retreated from the battle; Kua ‘oki rātou ma te rekareka i tō rātou ūpokotū‘anga. They went home … Continue reading

ūtanga

ūtanga, nom. Load, burden. Tē ‘apaī ra ‘aia i te ūtanga a te va‘ine rū‘au. He is carrying the old woman’s burden. [uta, -nga.]

ūtaro

ūtaro, n. Great-grandchild. ‘E ūtaro ‘oki ‘aia nā Vītōria. He is Vītōria’s great-grandson.

ūtonga-kore

ūtonga-kore, (Bib.). Formless, shapeless. Tē vai ūtonga-kore ‘uā ra te ‘enua. The earth was without form.

‘ū‘ā

‘ū‘ā, n. 1. Thigh. Kua tū te ‘ē‘ē ki runga i tōna ‘ū‘ā. A boil came up on his thigh. 2. Lap. Tukuna te tamaiti ki runga i te ‘ū‘ā ō‘ou. Put the child on your lap. Tama ‘ū‘ā, foster-child. … Continue reading

‘ū‘ū

‘ū‘ū, fq. ‘ū. 1. Break wind, fart. Kua ‘ū‘ū te ‘oro‘enua ma te tu‘etu‘e ‘aere. The horse went kicking and farting. 2. A fart. Kua kata rāua nō te ‘ū‘ū a te tamaiti. They laughed at the child’s fart. [‘ū2 … Continue reading

‘ū1

‘ū1. The letter U.

‘ū2

‘ū2, v.i. Break wind, fart. Kua ‘ū ‘a Tere. Tere farted; Kua rongo au iā koe i te ‘ū‘anga. I heard you farting; Kua rongo au i te ‘ū. I heard a fart. [Np. *suu2.]

‘ūka

‘ūka, (-‘ia). 1. To hook. ‘Ēka‘ia ki runga i te naero. Hook (it) on the nail. 2. n. Hook. Te ūka i muri i te pā, the hook behind the door. [Eng. hook.]

‘ūmō

‘ūmō, v.i. Bray, moo. Nā‘ai rā tērā puakatoro e ‘ūmō ra? Whose cow is that mooing?

‘ūme‘e‘ē

‘ūme‘e‘ē, n. Goat (Ait. dial. = Rar. puakani‘o).

‘ūmoemoe

‘ūmoemoe, n. A kind of wrasse. ‘E ika matie tōna ivi. A fish with green bones.

‘ūnā‘ia

‘ūnā‘ia, pass. ‘u‘una. Hide. ‘Ēnā‘ia, ‘eia‘a e ‘akaāri mai! Hide it and don’t reveal it! [Pn. *funa.]

‘ūpē

‘ūpē, (-‘ia). Running mucus, snot, a head-cold. ‘Ōreia tō‘ou ‘ūpē ki te ‘ōrei. Wipe your snot with the handkerchief; ‘E ‘ūpē tōku. I’ve got a head-cold. Vairākau ‘ūpē, eucalyptus. ‘ūpē‘ia, have a running nose. Kua ‘ūpē‘ia au. I’ve got a … Continue reading

‘ūpeke

‘ūpeke, (-ia, -a, -na). Shove, twitch, flick, knock, blow, away or off. Nā te matangi i ‘ūpeke i teia tua i te vā‘angā punu o te ‘are. The wind blew off the sheets of galvanised iron on this side of … Continue reading

‘ūpekepeke

‘ūpekepeke, (-a, -‘ia), fq. ‘ūpeke. Shove, etc. away or off. Kua ‘ūpekepeke te ‘akavā i te tangata ki te pae, nō tei ārai i te mataara. The police pushed the people back to the side because they were blocking the … Continue reading

‘ūrō

‘ūrō, 1. (-a, -‘ia). Cheer. Kua ‘ūrō te tangata i tōna tomo‘anga mai ki roto i te ‘are. The people cheered him when he entered the hall. 2. A cheer. Ka ‘ōronga tātou ‘ē toru ‘ūrō no te Ariki Va‘ine. … Continue reading

‘ūtē

‘ūtē, 1. A song with marked four-beat rhythm, often with narrative or love interest, or composed to commemorate some event. Tē kimi ‘ūtē ra ‘aia. He is composing an ‘ūtē. 2. (-a, -‘ia). Sing an ‘ūtē. Ka ‘ūtē atu au … Continue reading

‘ūtū

‘ūtū (Musa troglodytarum)

‘uā‘o, ‘uā‘orāi

‘uā‘o, ‘uā‘orāi, 1. Marks reflexive pronouns, -self, -own. Nāku ‘uā‘orāi te ‘ara. It was my own fault; Ko te tūtaki ‘oki te reira i tāna ‘uā‘orāi ‘anga‘anga i rave. That is poetic justice for what he himself did; Kāre ‘uā‘orāi … Continue reading

‘uānga

‘uānga, 1. (-‘ia), v.i. Have offspring. Mē ‘uānga tēnā moa, e ‘ōmai koe i tēta‘i toa nāku. If that fowl has chickens let me have one of the roosters; Kua rekareka rāua nō tei ‘uānga‘ia tā rāua tamaiti. They were … Continue reading

‘uē

‘uē, interj. Oh, I‘m sorry. ‘Uē, kāre au i kite ana iā koe. Oh, I‘m sorry! I didn’t see you; ‘Uē, kāre i te mea ‘akakoro. Sorry! It was quite unintentional.

‘u‘u

‘u‘u, n. A grub found in wood (Prianus reticularis). Ka kainga tēnā rākau e te ‘u‘u mē kāre e pēnia. The ‘u‘u will eat that wood if it isn’t painted. [Pn. *fufu.]

‘u‘ua

‘u‘ua, intens. ‘ua2. Bear heavily, be very fruitful or productive (of trees, chickens etc.). Ka ‘u‘ua te rēmene mē ‘ākono meitaki koe i te au ture. The lemon trees will bear well if you follow the instructions carefully; ‘E moa … Continue reading

‘u‘ui

‘u‘ui. Dash water, splash.

‘u‘una

‘u‘una, (-‘ia, -unā‘ia). Hide, conceal (tr.); concealed, hidden; secretly, under cover. Kāre i ngaro meitaki i te ‘u‘una nō te rapurapu. There was so much hurry that it wasn’t properly hidden; Kua ‘u‘una ‘aia i tōna mataku i tōna tū‘anga … Continue reading

‘ua‘anga

‘ua‘anga, nom. Seeding, fruiting. [‘ua1, -‘anga4.]

‘ua2

‘ua2, part. 1. Just, merely, only, simply, without any real or special quality, reason, cause or point. ‘E tangata ‘ua nei, mei iā koe rāi te roa. He is just an ordinary fellow, the same height as you are; ‘e … Continue reading

‘uaki,

‘uaki, (-a, -‘ia, -na). Uncover, remove (esp. lid or covering), bring to light, open (door, window, book). Kua ‘uaki ‘aia i te va‘arua meika. He uncovered the banana storepit; E ‘uaki i tēia vā‘angā punu kua tūtae‘auri. Take off this … Continue reading

‘uapou

‘uapou, (-‘ia), v.i. 1. Assemble, congregate. Kua ‘uapou rātou ki te ngā‘i ‘okota‘i. They all assembled in one place; Kua ‘uapou rātou i te rave i taua ‘anga-‘anga. They all got together to do the work; Kua ‘uapou‘ia te kai … Continue reading

‘uatū

‘uatū, n. Older form of ‘ūtū, plantain, q.v. [Ce. *fue-tuu.]

‘uata

‘uata, n. A scoop net with long handle used for catching flying fish. ‘Akate‘ate‘a mamao i tā kōrua ‘uata, tērā te māroro kua pū mai. Get your scoop net ready, there is a shoal of flying fish coming; Te tā … Continue reading

‘ue‘ue

‘ue‘ue, n. A small ‘ue fish. [‘ue3 RR.]

‘ue1

‘ue1, n. 1. Gourd, calabash. Kua ma‘ani ‘aia ‘ē rua ‘ue kava. He made two gourds of kava; Tāmā‘ia te ‘ue ‘ei vairanga i te tai ‘akari. Clean out the calabash to keep the coconut sauce in; I tiki ‘ue … Continue reading

‘ue2

‘ue2. A type of puffer fish, about a foot long, white or grey spotted, rough-skinned, speared in the lagoon. Kua puena te ‘ue i te puta‘anga i te ‘āuri. The ‘ue puffed itself out when the spear pierced it; ‘E … Continue reading

‘uero

‘uero. Pill. Kua tuku mai te taote i te ‘uero kia kai au. The doctor gave me some pills to take; Kua ‘ōake ‘uero ‘aka‘eke ‘aia ki te tamaiti. He gave the boy a purgative pill. 2. Seed (Penrhyn dial.). … Continue reading

‘uetū

‘uetū, n. Plantain (Ait. dial. = Rar. ‘ūtū). [Ce. *fue-tuu.]

‘ui1

‘ui1, (-a, -‘ia). Assemble (intr. or tr.), bring or come together. E ‘ui i te tamariki ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei i te tuatua. Get all the children together in one place before you give out the announcement; … Continue reading

‘ui2

‘ui2. Used as a collective before ariki, rangatira, mata‘iapo, tupuna. Tē vai nei rāi te mana o te ‘enua i raro ake i te ‘ui ariki ma te ‘ui mata‘iapo. The power in this island still lies in the hands … Continue reading

‘ui3, ‘u‘ui

‘ui3, ‘u‘ui, (-a, -‘ia). Splash, dash water. Kāre ē nāku i ‘ui iāia ki te vai. It wasn’t me that splashed water over him; ‘Auraka e rapurapu i te ‘u‘ui iāia ki te one-tea, e tiaki kia tomo mai ki … Continue reading

‘uipā

‘uipā, (-‘ia). 1. Meet, assemble, hold a meeting. I ‘uipā ana mātou i teia rā, kāre rā i oti. We had a meeting today but we didn’t finish it; Kāre e rauka te ‘uipā, ‘e maki te ‘aka‘aere. We can’t … Continue reading

‘uipā‘anga

‘uipā‘anga, nom. A meeting, assembly. Kāre au i kite ē ‘ea‘a te ‘uipā‘anga i teia rā. I don’t know what the meeting is about today; Ka ‘akatupu ‘uipā‘anga mātou. Let’s have a meeting (about it). ‘Are ‘uipā‘anga, meeting house. Te … Continue reading

‘uka

‘uka, n. 1. Froth, foam, lather. Kua pupū mai te ‘uka nā roto i tōna va‘a. He foamed at the mouth. ‘Ukātai, sea-foam, spume. Tē pāpānu ‘uā ra te ‘ukātai. The spume was drifting about on the sea. ‘Ukāpu‘a, soapsuds. … Continue reading

‘uka‘uka

‘uka‘uka, fq. ‘uka. 1. Be covered with foam, froth, lather. I te ‘uka‘uka‘anga tōna rauru, kua piko ‘aia ki raro i te vai i te tāmā. When she had got her hair well-lathered, she bent down in the water to … Continue reading

‘ukarere

‘ukarere, n. Ukulele. Nā‘ai tēnā ‘ukarere? Whose ukarere is that? [Haw. uku lele.]

‘uke

‘uke, (-ia, -a, -na), 1. Uncover, open up (oven or pit). Kua ‘uke rātou i te va‘arua meika, pēnei kua para. They uncovered the pit of bananas in case they were ripe; E ‘akapae meitaki i te rau tao mē … Continue reading

‘umi

‘umi. A ten of cards. Tēia te ‘umi peti. Here is the ten of spades; ‘E peā ‘umi tōna. He’s got a pair of tens. [Tah. ‘umi.]

‘unōnga

‘unōnga, n. 1. Son-in-law, daughter-in-law. Ko tāku ‘unōnga tērā, i nana‘i rāua i ‘akaipoipo ei ko taku tamā‘ine. That is my son-in-law, he and my daughter got married yesterday. 2. Spouse of a nephew or niece. [Ce. *funoo„a.]

‘una‘una

‘una‘una (-‘ia, ‘una‘una‘ia), fq. ‘u‘una. Hide, conceal sthg. Kia vave i te ‘una‘una i teia au mō‘inā-kava, tērā ake te ‘akavā. Hurry up and hide these bottles of beer, here come the police; Kua ‘una‘una ‘aia i tāna moni ki … Continue reading

‘une

‘une, (-a). 1. v.i. Get sores. Kua ‘une tōna rima. He has got sores on his hands; Ka ‘unea tō katu mē kāre koe e tāmā. You‘ll get sores on your scalp if you don’t keep it clean; I te … Continue reading

‘une‘une

‘une‘une, 1. (-a, -‘ia), fq. ‘une. Get sores, be scabby. ‘Ea‘a rā tāna kai e kai ‘ua ana i ‘une‘une‘ia ai tōna vaevae. What on earth has he been eating to get sores like that on his legs; Ka ‘akaāri … Continue reading

‘unga‘unga

‘unga‘unga, 1. pl. ‘unga1. Pieces, fragments, crumbs. Ko‘ia te ‘unga‘unga tītā. Gather up the bits of litter. ‘Unga‘unga varāoa, breadcrumbs. 2. Be in pieces, shatter. Kua ‘unga‘unga tākiri te i‘o. The glass shattered in pieces; I te ‘unga‘unga-‘anga te kaope … Continue reading

‘unga1

‘unga1, 1. A piece, fragment, bit, grain. Tē ko‘iko‘i ‘unga mō‘ina nei māua. We‘re picking up bits of glass; Miti ‘unga mama‘ata, coarse-grained salt. ‘Unga rākau, wood shavings, sawdust. E rūrū i te one kia ‘unga ka ‘akakī ei i … Continue reading

‘unga2

‘unga2. Labouring, employed on manual work, planting on another’s land. ‘E aronga ‘unga ‘ua mātou ma te tūtaki kore. We are just labourers and unpaid; Kua tono ‘aia i tāna ngā tāngata ‘unga kia tauraki i te kōpara ki te … Continue reading

‘ura

‘ura, 1. (-‘ia, ‘urā‘ia). Dance. ‘Aere mai, kā ‘ura tāua. Come on, let’s dance; Nō te reka i tāna ‘ura, nō reira te mātakitaki i aoaoa ai. The spectators cheered because she danced so beautifully; Kua ‘akau-kauka ‘aia i tōna … Continue reading

‘ura‘anga

‘ura‘anga, nom. A dance. ‘E ‘ura‘anga tē ka rave‘ia. A dance will be held. [‘ura, -‘anga.]

‘ura‘ura

‘ura‘ura, (-‘ia), fq. ‘ura. Dance. Kua tāmata rāi ‘aia i te ‘ura‘ura ‘aere, nō te rekakore rā i te pa‘u nō reira kua no‘o ‘aia ki raro. She started to dance but because the drums were not lively she sat … Continue reading

‘uri‘ia

‘uri‘ia, 1. Hurricane, cyclone. Kua tae mai te tuatua mei te ngā‘i ‘ākara‘angā reva e kāre e pakari roa te ‘uri‘ia. Word has come through from the meteorological station that the hurricane will not get any worse. Vāito ‘uri‘ia, barometer. … Continue reading

‘uri‘uri1

‘uri‘uri1, fq. ‘uri1. 1. Shoots, seedlings, young plants. ‘Akaputu‘ia tēnā ‘uri‘uri taruā ki te ngā‘i maru. Put those young taruā plants in a heap in the shade. 2. Sprout, put forth shoots. Kua tipi ‘aia i tēta‘i pae i te … Continue reading

‘uri‘uri2

‘uri‘uri2, (-a, -‘ia), fq. ‘uri. 1. Turn round, over and over, spin; compose; take sides, favour. E ‘uri‘uri i teia pi‘a ki roto i tērā ‘ākoko. Roll this crate (turn it over and over) over to that corner; Kua ‘uri‘uri … Continue reading

‘uri1

‘uri1, n. 1. A shoot, sucker, young plant, seedling, sapling. ‘E ‘uri kuru patea tēnā i tō rima. That is a seedling patea breadfruit in your hand; Tē vāvā‘i ‘uri tōmātī ra rātou. They are transplanting the tomato seedlings; Nāku … Continue reading

‘uri2

‘uri2, 1. (-a, -‘ia). Turn round or over, spin (coin), shift (e.g. blame). Kua ‘uri mai ‘aia kiāku ē kua kata mai. She turned round to me and smiled; ‘Uria te ngā‘i pateka o te rākau ki runga. Turn the … Continue reading

‘uritumu

‘uritumu, (-a, -‘ia). Overthrow, destroy completely, ransack. Kua ‘aere mai te nuku o Kuru ē kua ‘uritumu i taua pātireia. Kuru’s troops came and devastated that country; Kua ‘uritumu‘ia te ‘are. The house had been ransacked. Toa ‘uritumu, a great … Continue reading

‘uru

‘uru, n. 1. Hair of animals and body hair of humans, fur, fleece, feathers. Tē pākoti ‘uru ‘iku ‘oro‘enua nei au. I‘m trimming the horse’s tail; E ‘uti‘uti i te ‘uru o te moa kia mā meitaki ka tuaki ei. … Continue reading

‘uru‘uru

‘uru‘uru, (-a). 1. Body hair, fur, fleece, feathers. Kua pākoti ‘aia i te ‘uru‘uru o te māmoe. He sheared the sheep; Kua pākoti‘ia te ‘uru‘uru toroa i runga i te pē‘au o te moa taetaevao. The long feathers on the … Continue reading

‘uti

‘uti, 1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc. Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae. He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He … Continue reading

‘uti‘uti

‘uti‘uti, (-a, -‘ia), fq. ‘uti1. 1. Twitch, jerk (intr.), come in spasms (of pain). Kua ‘uti‘uti te mamae i tōna vaevae. The pain in his leg came in spasms. 2. Jerk (tr.), pull, hoist, tug, draw (breath). Kua ‘uti‘uti ‘aia … Continue reading

‘utu

‘utu, n. A large lowland tree (Barringtonia asiatica) formerly used to poison fish. Tē reru ‘uā ‘utu nei rāua ‘ei ‘orā ika. They are pounding up ‘utu fruit to poison fish.

‘utu

‘utu (Barringtonia asiatica)

‘ututua

‘ututua, v.i. 1. Lie piled in disorder, hang around in straggling groups. Kua ‘ututua ‘ua tāna ‘apinga kāmuta ki runga i te ta‘ua. His carpentry tools were just left lying around all over the floor; Tē ‘ututuā ra tēta‘i au … Continue reading

‘uvero, ‘uero

‘uvero, ‘uero, n. Yolk. Tē varaipāni ‘uvero ‘uā manū ra ‘aia. She is frying the yolks of the eggs; ‘E ‘ua ‘uvero renga-renga tēnā. That egg has a yellow yolk.

-ua

-ua, morph. Marks dual pronominal number in tāua, māua, rāua. (An allomorph of -rua, q.v.)

c‘ūtū

‘ūtū, n. The Mountain Banana (Musa trog-lodytarum) formerly common in the mountain valleys of Rarotonga. Tē tunut-unu ‘ūtū ra rāua i ‘akaruke atu ei au. They were roasting plantains when I left them. [‘ue, tū.]

uāpu1

uāpu1, n. Wharf, pier, jetty. Tāpiria te poti ki te uāpu. Take the lighter alongside the jetty; E pēni i te au poupou uāpu ki te tā. Paint the pillars of the wharf with tar. [Eng. wharf.]

uāti

uāti, n. Watch, wristwatch. Tāviria tō uāti, kua mate. Wind your watch up, it has stopped. Tāpeka uāti, watchstrap. ‘E tāpeka uāti pakā-‘onu tōna. He has a tortoiseshell watchstrap. Uāti tāpeka rima, wristwatch. Uāti kakā, luminous watch. [Eng. watch.]

uēpu

uēpu, n. Whip. Tērā te uēpu ‘ei pāpā i tō ‘oro‘enua. Here, take the whip for your horse; ‘E mouranga uēpu tēia, kua motu te kiri. This is the handle of the whip but the lash is broken. [Eng. whip.]

uīki

uīki. Wick. Kua poto roa tēnā uīki. That wick has become too short. [Eng. wick.]

uīni

uīni, 1. Win. Kua uīni mātou i te tu‘epōro. We won the rugby match. 2. Victory. Tei iā ‘ai te uīni? Who won? [Eng. win.]

uītiki

uītiki, n. Whisky. Kā inu koe i te uītikī? Will you have a whisky? [Eng. whisky.]

u‘i

u‘i. Yam (Dioscorea spp.). ‘Ā kara i te pūtē u‘i kā matapakipakia. Be careful of the sack of yams, they might get bruised. U‘i kura, u‘i muramura, u‘i tēmoni, types with purplish centres. U‘i tea, u‘i tuatea, a white type. … Continue reading

u‘o

u‘o, n. Core, pith. Te paunga e te uo ivi ra, the joints and marrow (Heb. 4.12). U‘o ivi, marrow. [Pn. *uso1.]

u‘o

u‘o, n. Pith or core (of wood). E uruuru i te u‘o o te rākau kia pou ki va‘o ka tāuru ei i te a‘o ki tēta‘i tua. Poke all the pith out of the wood before you reeve the … Continue reading

u‘u2

u‘u2, n. Parrotfish. [Pn. *‘ufu.]

ū1

ū1, n. 1. Milk. Kua kāvea mai te ū i te pōpongi roa. The milk was delivered early in the morning; Tē inu ū nei māua, kīnaki ki te kūmara. We are having milk with our sweet potatoes. ū paura, … Continue reading

ua1

ua1, 1. Rain. Tikina mai te tāmaru, ka mā‘ū koe i te ua. Take the umbrella, you‘ll get soaked in the rain. ‘Apinga vāito ua, rain gauge. Ua toka, hail. ‘E ua toka tēia. It is hailing now. Ua tō‘unga‘unga, … Continue reading

ua2

ua2, 1. Carry on the shoulder. E ua ki runga i tō ua. Carry (it) on your shoulder. 2. Avenge. E ua i te mate o tō metua. Avenge your father’s death. 3. n. Top of the shoulder. Tākina tā … Continue reading

uaea

uaea, n. Telegraph. Kua uaea mai ‘a Ngā iāku ‘inana‘i. Ngā telegraphed me yesterday. [Eng. wire.]

uaina

uaina, n. Wine. ‘E uaina tāna i inu ei. He drank wine; ‘Ē‘ia te ‘oko i te mō‘ina uaina? How much is a bottle of wine? [Eng. wine.]

uaireti

uaireti, (-‘ia). 1. Telegraph, broadcast. Kua uaireti ‘aia ki tāna tamaiti kia āru mai i taua pa‘ī. He wired his son to come on that boat; Kua uaireti‘ia ki tō te ao ē kua mate te Ariki. News of the … Continue reading

uāpu2

uāpu2, n. Rope stretched along length of ship to which the lighters are tied while unloading. (Ma‘uke, Ātiu dial.).

uaua2

uaua2, fq. ua1. Rain frequently, continuously; very rainy. Mē uaua, kāre e tārekareka. There won’t be any sports if it goes on raining; Nō te uaua, nō reira i repo ei te vai. We have had so much rain, that’s … Continue reading

ue

ue, (-a,-‘ia). Shake, disturb, shift, realign, swing round, change direction, deviate, swerve (intr. and tr.), change (topic or opinion). ‘Auraka e ue i tēnā rākau tanu ‘ōu, kā mate. Don’t shake that newly-planted tree, it‘ll die; Kua pururū te ‘āpapā … Continue reading

uenua

uenua, n. Bib. spelling of ū ‘enua.

ueue

ueue, (-a, -‘ia), fq. ue.. Shake, shift, disturb, move to and fro. Kua ueue ‘aia i te pou ē kua kiriti. He shook the post to and fro and got it up; Kua ma‘aki te ‘īnere i tōna ueue‘anga i … Continue reading

ui

ui, (-a, -‘ia). Ask about sthg, inquire, question (usually with i before thing or person asked about, and ki before person interrogated). Mē ui mai ‘aia i tō‘ou mata‘iti, e pikika‘a koe. If he asks your age, lie to him; … Continue reading

ui‘anga

ui‘anga, nom. 1. A question. ‘E ui‘anga tāku kiā koe. I have a question to ask you. 2. A question mark.

uira1

uira1. Wheel. Kua pururū te tokotoko o te uira i tōna pere‘ō. The spokes came out of the wheel of his wagon; ‘E putunga uira mōtokā kino tei kō. There is a heap of damaged car wheels over there. [Eng. … Continue reading

uira2

uira2, n. 1. Lightning. Kua kōrapa te uira. The lightning flashed. 2. Electric, electricity. ‘E a‘i uira tei roto i tōna ‘are. He has electricity in his house; Tē ‘akatūtū poupou a‘i uira nei mātou. We are putting up electricity … Continue reading

uirapa

uirapa, n. Wheelbarrow. ‘Aka‘oroa mai te uirapa. Wheel the barrow over here. Tipi uirapa, (solid) wheel of wheelbarrow.

uiui

uiui, (-a, -‘ia), fq. ui, q.v. Question, interrogate. Kua uiui mārie ‘aia i te au mea kātoatoa tei tupu kiāia. He asked careful questions about all that had happened to him; Kāre ‘aia i pa‘u vave mai i tā māua … Continue reading

uka

uka, v.i. 1. Sway, bend, sag. Kua uka tāna tākiri i te kai‘anga te kōkiri ki runga. His rod sagged when the triggerfish struck; Kua uka te mokotua o te ‘oro‘enua i te ‘akauta‘ia‘anga te ‘apainga ki runga. The horse’s … Continue reading

ukauka

ukauka, fq. uka, 1. v.i. Sway to and fro, bend. Kāre e ukauka tā‘au ‘ura mei tā tērā tamā‘inē ra. Your dancing does not sway as well as that girl’s; Kua mataku ‘aia i te ukauka‘anga te ara kākenga. He … Continue reading

uki

uki. A generation. ‘E uki tangata māro‘iro‘i ē te ‘ō‘ō tēta‘i ki tēta‘i. They were an active generation and friendly one with the other; ‘Okota‘i ō mātou uki ko tērā au tamariki. Those children and I belong to the same … Continue reading

uma1

uma1, n. Breast, chest. ‘Ea‘a tēnā i runga i tō uma? What’s that on your chest? [Pn. *uma.]

uma2

uma2, v.i. 1. Arm-wrestle. Kua ‘aka‘apa‘ia ‘aia nō tei tāki i tōna rima i tō rāua uma‘anga. He was disqualified for lifting his elbow in the arm-wrestling contest; Kua uma rāua ē kua rūti ‘aia. They had an arm-wrestling contest … Continue reading

umauma1

umauma1, n. Chest. Kua mamae tōna umauma nō te pakari i te mare. His chest hurt with coughing so much; ‘E ‘oro‘enua umauma ‘a‘ano tērā. That’s a broad-chested horse. [uma1 RR.]

umauma2

umauma2, fq. uma2. Engage in arm-wrestling contest. ‘Aere mai, ka umauma tātou. Come on, let’s arm-wrestle. [uma2 RR.]

ume

ume. A fish, unicornfish. ‘Oakena te mīmiti ume nā te puakaoa. Give the unicornfish head to the dog; Tē ‘ī umē ra māua i kite ei māua i te mangō. We were angling for unicornfish when we saw the shark. … Continue reading

umeume1

umeume1, 1. fq., dim. ume. Small ume. ‘E umeume tērā i roto i te vaka, taria nā‘au. There are some small unicornfish in the canoe, help yourself. 2. A small unidentified fish. Kā kite koe i te umeume ki roto … Continue reading

umeume2

umeume2, v.i. Bathe (Ait. dial. = Rar. pā‘ī). Ko‘ai mā e umeume maī ra? Who’s bathing?

umu

umu, n. Oven, stove, (lime) kiln. Tukuna te kai ki raro i te umu. Put the food down into the oven; ‘E kīkau rau tao umu tēnā. That is a basket of leaves for covering the oven; Taria mai te … Continue reading

umukai

umukai, n. A feast. ‘E umukai ma‘ata tei ravea i tōna tae‘anga ki te ‘enua. A great feast was held when he arrived in the country; Ka ma‘ani umukai tātou ‘ei ‘āriki i te manu‘iri mei te pā ‘enua mai. … Continue reading

umutarakai, umu tarakai

umutarakai, umu tarakai. Great ceremonial feast. ‘E umutarakai tei rave‘ia, ‘e mānganui te aronga tei tae. A great feast was held and crowds of people were there.

umuumu

umuumu, 1. (-a, -‘ia). Desire intensely, be determined on sthg, strive hard towards some goal. Mē kua umuumu koe kia rauka te kite, e ‘ākono meitaki i te ‘āpi‘i. If you really want to win knowledge, concentrate on your schoolwork; … Continue reading

una

una. Celluloid, plastic. ‘E vā‘angā-una tēia. This is a piece of celluloid; ‘E meitaki ake te karāti i‘o i te karāti una. Glass tumblers are better than plastic ones. [Pn. *‘una.]

una‘i

una‘i, (-a, -‘ia). 1. Scale a fish. Tē una‘ī ra ‘aia i te pakati. He is scaling the pakati; Kua kī tōna rima i te poā-ika i tōna una‘i‘anga. His hands are all fishy from scaling. 2. n. Scale (of … Continue reading

unga1

unga1, n. General term for the larger terrestrial hermit crabs (Coenobita spp.). Tēia te unga ‘ei māunu nā‘au. Here are the land crabs for your bait; I rama unga ana rāua i napō, tērā tei roto i te tini. They … Continue reading

unga2

unga2, (ungā‘ia). Send somebody off on an errand, send for, summon. Kua unga ‘aia ia rātou kia ‘akakī i te au vairangā-vai o te puaka ki te vai. He sent them to fill the pigs’ troughs with water; Kāre e … Continue reading

ungakō, ungakoa

ungakō, ungakoa, 1. Marine worm inhabiting tubular shell (Vermitid sp.). Tē pana ungakoā ra māua i kite ei māua i te ‘eke. We were gouging out the ungakō when we saw the octopus. 2. A secondary stage of yams.

ungaunga1

ungaunga1, (-‘ia), fq unga. 1. Send somebody off, esp. on an errand. Kua ungaunga atū ra ‘aia ia rātou kia ‘oki ki tō rātou ngutu‘are. Then he sent them all back to their homes; Kua riria rāua nō tāna ungaunga … Continue reading

ungaunga2

ungaunga2. General term for small hermit crabs. Tei raro ake te ungaunga i tēnā au papa. The ungaunga are under those flat rocks; Tē kimi ungaunga nei māua ‘ei māunu. We are hunting ungaunga for bait. [unga1 RR.]

unu‘i

unu‘i, (-a, -‘ia). 1. Pull off, slip off (e.g. clothes), pull out, withdraw, draw out (e.g. sword from scabbard). Kua unu‘i ‘aia i tōna pereue. He slipped his jacket off; Kua to‘u au iāia i tōku unu‘i‘anga i tōna ārai … Continue reading

uoa

uoa, n. A fish, the false grey mullet. ‘E na‘o uoa tērā, ka tā‘ei tātou. There is a shoal of uoa, let’s net them; ‘Ē rua āna uoa i ‘ōmai ei nāku. He gave me two of his uoa.

ūpaki

ūpaki. General term for the swimming crabs, including the large estuarine Scylla serrata of Aitutaki. ‘E ūpaki tērā e totoro atū ra. That’s an ūpaki crawling away; Mē rama ūpaki kōrua ākonei, e ‘apai mai koe nāku tēta‘i. If you … Continue reading

upe1

upe1, v.i. Droop. Kua upe te ‘ātava rākau nō te ma‘ata i te ‘ua. The branches sagged with the weight of the fruit; Kua upe tōna upoko ē kua auē. She hung her head and sobbed.

upe2

upe2, n 1. Dew. Tē ka‘atea ‘uā ra te upe i runga i te matie i te pōpongi‘anga ake. The dew was glittering white on the grass the next morning; ‘E pō upe tēia. There is a dew tonight. 2. … Continue reading

upeupe

upeupe, fq. upe. Droop. Kua upeupe tō rātou upoko i tōna pure‘anga. They bowed their heads while he prayed. [upe RR.]

upoko‘anga

upoko‘anga, nom. Becoming head, ruler, etc. I tōna upoko‘anga ki runga i taua ‘iti tangatā ra, kua kimi ‘aia i te rāvenga kia tā‘okota‘i rātou. When he became head of the clan he tried to find a way to get … Continue reading

ūpoko, upoko

ūpoko, upoko, n. 1. Head. ‘E mamae taku ūpoko. My head aches. Upoko meitaki, clever. ‘E tangata ūpoko meitaki, a man with a good head. Nā runga i te upoko tangata, per capita. Kua tu‘a‘ia te moni nā runga i … Continue reading

ure

ure, n. Penis. Kua te‘e‘ia te ure o te tamaiti e te taote. The boy was circumcised by the doctor. [Pn. *ule.]

uri

uri, v.i. Dark in colour (of greens and blues), black (of a pig). ‘E nū uri tā‘au e ‘a‘aki, ‘ei ma‘ani vairākau. Pick some dark-green coconuts to make medicine. [Pn. *‘uli2.]

uriuri

uriuri, fq. uri. Dark green (of foliage), blue (as the sea, skin with cold), black (of pigs). Kua uriuri te tupu o teia rākau. This tree has grown a dark green; No te uriuri i te rau o taua pū … Continue reading

uriuri-tū-moana

uriuri-tū-moana. Waterspout. (See uruuru-tū-moana.) [uri RR, tū, moana.]

uruā

uruā. Ink or ink-sac of octopus or squid. E kiriti i te uruā o te ‘eke ‘ei māunu manini. Remove the ink-sac of the octopus for manini bait; ‘Ōmai i taku kapu uruā. Pass my cup of octopus ink.

uru1

uru1, 1. (-a, -‘ia). Penetrate, push through, enter (ki roto), emerge (ki va‘o). Ko te ava tēia i uru mai ei tō mātou ‘ui tupuna. This is the channel in the reef through which our ancestors came ashore; Kua uru … Continue reading

uru2

uru2. Call out, summon (Manihiki dial.) = Rar. kāpiki, karanga).

urua

urua, n. A trevally. Kua mate tākiri te urua i te puta‘anga te ‘āuri ki te upoko. The urua died immediately when the spear passed through its head; ‘E matau ‘ī urua tēnā nā Terekia. That’s the hook Terekia fishes … Continue reading

urunga

urunga, 1. (-‘ia), v.i. Lean (intr.) against sthg. Tē urunga ‘uā ra ‘aia ki runga i te patu ma te ‘īmene. She was just leaning against the wall, singing; Kāre i urunga‘ia ana teia pūtē. This pillow hasn’t been used. … Continue reading

urupū

urupū, 1. A crowd. ‘E urupū tangata ma‘ata tei ‘aere mai ki te tūroto i taua ‘enua. A great crowd of people came to visit the island. 2. Form a crowd. ‘Ea‘a rā te tangata i urupū ‘ua ai? Why … Continue reading

urupae

urupae, (-‘ia). 1. Border sthg, line the edge of sthg. Kua urupae ‘aia i tōna moenga ki te ‘ā ‘ūtū e te nono. She plaited the border of her mat with ‘ā ‘ūtū and nono materials; Kāre i urupae‘ia ake … Continue reading

uruto‘e

uruto‘e, (-a, -‘ia). Slander sbdy, run sbdy down, gossip maliciously. Kua uruto‘e ‘aia iā Puna ki āku. She said nasty things about Puna to me; Kua riri au nō tei uruto‘e ‘aia iāku. I was angry because he had been … Continue reading

urutuki

urutuki, n. A large fish, a kind of groper. ‘E urutuki tāna ika mua i mou. The first fish he caught was a groper. [Pn. *‘ulutuki.]

uruuru

uruuru, (-a, -‘ia), fq. uru1. Penetrate, push through, thrust, poke. E tiaki kia mārama ka uruuru mai ei kōtou. Wait for daylight before you come through (the pass); Kua uruuru ‘aia i te rākau ki roto i te va‘arua. He … Continue reading

uruuru-tū-moana

uruuru-tū-moana, n. Waterspout. Kua tū mai te uruuru-tū-moana i mua i te pa‘ī. A waterspout appeared in front of the ship. [uri RR, tū, moana.]

uta1

uta1, loc.n. Inland, landward, the interior, ashore. Kua ‘oki ‘aia ki uta i te ‘anga-‘anga. He went back to his work in the interior; Ka ‘aere au ki uta i kō. I‘ll go inland there; Kāre te pātete e ‘akatikā‘ia … Continue reading

uta2

uta2, (-‘ia, utā‘ia). Carry, transport, hoist, load. Nāku i uta mai i tēnā pūtē taro. I brought that sack of taro; ‘E kīkau uta tītā tēnā nā māua. That’s the basket we empty our rubbish in; E uta ake koe … Continue reading

utauta1

utauta1, loc.n, fq. uta. A little further inland, landward. E neke ki utauta atu. Keep moving a little further inland; Tei utauta atu te rākau pātia. The peg is further inland.

utauta2

utauta2, (-‘ia), fq. uta2. Transport, carry. E utauta atu kōtou i tēta‘i pae koro, nāku e ‘akapou atu. You carry some of the koro-sticks, I‘ll bring along the rest; Kua utauta‘ia te ‘apainga a taua va‘inē ra e māua ki … Continue reading

uto1

uto1, n. 1. A germinating coconut. Tē ‘akaputu uto nei māua kā tanu. We are collecting germinating coconuts for planting out later on. 2. Spongy mass contained in such a nut. Kua kai ‘aia i te uto ē ko te … Continue reading

uto2

uto2, n. A float on a net. ‘E pōpani mō‘ina te uto o tāna kupenga. He has cork floats on his net. [Pn. *uto.]

utunga

utunga, nom. Punishment, sentence, fine. ‘Ē toru mata‘iti tāna utunga ki roto i te ‘are ‘āuri. He had a three-year jail sentence; E tari one tā kōtou utunga i teia rā. Your punishment today will be to cart sand; Nō … Continue reading

utuutu

utuutu, (-a, -‘ia). Nurse, care for, rear (child). Kua utuutu meitaki ‘aia ia māua i te no‘o‘anga ki tōna kāinga. He looked after us very well when we were living with him; Kāre rava au i kite ē ‘ea‘a tē … Continue reading

u‘a

u‘a. Female (of animals and birds). ‘E u‘a puaka tē kaī ra i te kūmara. There is a sow eating the sweet potatoes; ‘E puakani‘o u‘a tāna i pati mai ei. He asked for a nanny-goat. [Np. *‘ufa.]

u‘u1

u‘u1, n. Nose (Mang. dial. = Rar. putāngi‘u). [Pn. *isu.]

ZZ No data – Only filemame

uaua1, 1. Vein, artery, gland, sinew, tendon, muscle, nerve. Kua motu te uaua i tōna rima ē kua ‘ī te toto. The artery in his wrist was severed and the blood spurted out; Kua ‘uti te uaua i tōna vaevae … Continue reading

‘ua1

‘ua1, 1. Seed, fruit (‘ua rākau), berry. Tē rūrū ‘ua kāpati nei au. I‘m sowing cabbage seeds; ‘Ea‘a te ingoa o tēnā ‘ua rākau? What is the name of that fruit?; Kua rūrū‘ia te ‘ua o te ‘Ēvangeria ki taua … Continue reading

‘ua‘ua

‘ua‘ua, fq. ‘ua1, 1. Bear(ing) fruit, etc. Kua ‘ua‘ua te meika. The bananas are coming; Kāre e pou te vī i te kai i te ‘ua‘ua‘anga nō te ma‘ata. There are so many mangoes coming, we‘ll never be able to … Continue reading

‘uru‘urungā

‘uru‘urungā. Ruffled, tousled, tangled, untidy, unkempt, dishevelled (esp. of hair, feathers, but also clothes). Nō te mea kāre ‘aia e pani i tōna rauru ki te manongi, nō reira i ‘uru‘urungā ai. Because he never puts hair oil on, that’s … Continue reading

Leave a Reply